Математиката в Библията

ОРЪЖИЕТО НА НАШАТА НАДЕЖДА

В НАШАТА БИТКА да поддържаме надеждата си жива ние имаме най-чудесното оръжие - Святата Библия. Самата Библия говори за това оръжие като “МЕЧЪТ НА ДУХА, КОЙТО Е БОЖИЕТО СЛОВО”. Обаче само тези, които са упълномощени, могат да го използват. “Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово” (Ефесяни 6:17). Библията е оръжие само за тези, които не се съмняват в нея! За да използвате Библията като “меч на духа”, трябва да вярвате, че тя е неподправеното слово на Бог, че е без недостатък, без грешка или дефект! Независимо че Библията беше написана на три различни езика (иврит, арамейски и гръцки), ние трябва да имаме вяра в нашия Бог, че Той е достатъчно велик да ни даде Словото Си в писмена форма точно така, както е искал ние да го получим. За плътския ум това твърдение е глупост, но за вярващия това е начинът, по който Бог работи. За човека, който държи да получи доказателство за непогрешимостта на Божието слово, нека предложим едно. Библията не е една книга. Тя се състои от 66 книги, написани от над 40 автори. Времето, което е било необходимо за написване на Библията, е повече от 1600 години. Всички автори разглеждат една и съща тема, но в цялата Библия няма нито едно противоречие! Не мислите ли, че такова нещо не е по силите на човек или група от хора? Тази книга, Библията, не може да бъде дело на човек! Има математически модели и методи на изследване, които доказват нейния божествен произход. Освен чрез математически модели верността на Библията е доказана исторически и научно. Исторически, понеже всеки цар, царство, град или нация, споменати в нея, са съществували - дори и тези преди записаната история. Съвременният човек разполага с достатъчно информация, за да докаже съществуването на тези места. Научно - изминали са само около петстотин години, откакто най-напредничавите умове на човечеството признаха, че земята е кръгла. Преди това човекът е вярвал, че земята е плоска и че някъде в края на морето има място, от което човек може просто да изпадне от света. В Библията е записано, че преди около две хиляди години великият Божий мъж Исая, поучаваше, че Земята е кръгла. “Той седи над кръга на земята и жителите й са като скакалци. Той простира небето като завеса и го разпъва като шатър за живеене” (Исая 40:22). Думата “кръг” в този стих означава ‘окръжност, кръг или движа се в кръг’. Исая не само каза, че светът е кръгъл, но каза и че той се върти! Исая каза това, преди някой друг да го е казал! Днес тези, които са с “научна” нагласа, се доверяват в голяма степен на способността на съвременния компютър да анализира бази данни и да обобщава факти. Така че нека да тестваме Библията с модерния компютър и да видим какъв ще бъде резултатът. Повечето съвременни библейски учени (с изключение на фундаменталистите) вярват, че първите пет книги на Библията са написани от различни хора по различно време. Но това не е така. Ние наричаме тези книги “Петокнижието на Мойсей”, понеже вярваме, че Мойсей е авторът на всичките тези пет книги и че те са били написани по едно и също време. В началото на 1986 година двама израелски учени - изследователят на Библията Моше Катц и компютърният експерт Менахем Винер, и двамата от Израелския технологичен институт, взеха текста на тези пет Мойсееви книги на еврейски език (иврит), наречени в юдаизма “Тора”, и го подложиха на компютърен анализ. След анализа те заявиха, че не е възможно тези книги да са написани от повече от един човек и по различно време. Всъщност те установиха, че според техния компютър тези книги не би могло да са написани от който и да е човек, но техен автор трябва да е самият Бог, работещ чрез Мойсей! Тяхното проучване беше направено публично достояние чрез офисите на Израелското консулство в Ню Йорк. Част от доклада изтъква следното: “Проучването се основаваше на една теза, спомената в по-новата равинска литература, която гласи, че в еврейския текст на петте библейски книги са скрити важни думи, закодирани по букви през определени интервали.” Като изследвали тази възможност с помощта на компютър, анализирайки огромното количество букви и интервали, изследователите доказват, че наистина има такива ключови думи, разпръснати и закодирани в книгите. Регистрирани били комбинации от думи, които се появяват в текста по букви, разположени през определени интервали. Катц заявява, че статистическата възможност те да са плод на случайност е по-малка от едно на три милиона. Например той се позовава на еврейската дума “Тора”, която се повтаря по букви в книгата Битие на 50 ударни интервала, докато думата “Елохим” (Бог) е формирана от букви, появяващи се на 26 ударни интервала. Винер казва, че забележителното в този случай не е фактът, че думите са намерени в текста чрез свързване на букви на определени интервали, но че във всеки отделен случай откритите дешифрирани думи имат директна връзка с текста, в който са разположени. Например той отбелязва, че мястото на погребение на Адам и Ева не е споменато никъде в библейския текст, но чрез метода на пропускане на букви имената “Адам и Ева” се появяват в текста, описващ мястото на погребение на патриарха Авраам и неговата съпруга Сара. Винер описва техния метод на изследване по следния начин: първо са изпечатвали на принтер текста с определен брой букви на ред. След това са го сканирали, за да видят дали има някои думи, които изплуват от новата подредба на буквите. Броят на буквите на всеки ред бил напълно произволен и те непрекъснато експериментирали с различно пренареждане. Вторият метод бил да се зададе на компютъра ключова дума - например “Адам” - и да му се даде команда да открие дали буквите А, Д, А, М са скрити в определен текст, отново произволно, но на определени интервали. Е, какво мислите за това? Дори една метална кутия с чипове, наречена компютър, може да разпознае Божието Слово! Как тогава толкова много хора не могат? Математическите методи за изследване потвърдиха, че Библията е дело на Бога. Обръщаме се към математиката още веднъж, за да докажем истинността на Божието Слово. Преди много години един велик математик от руски произход на име Иван Панин направил някои впечатляващи открития относно библейската математика. Панин бил математически гений. Той бил признат за един от десетте най-добри математици на своето време. През 1882 година той се дипломирал в университета Харвард. Малко след дипломирането си станал християнин. Знаел перфектно гръцки и еврейски език. Нито в гръцкия, нито в еврейския се използват цифри за записване на числата. За представяне на цифрови стойности се използват буквите от съответната азбука. Знаейки това, Панин започнал да изучава Библията, като замествал буквите с техните числови стойности. Като разглеждал получените числа, той бил впечатлен от невероятно детайлния математически дизайн, който се разкривал пред него. Запленен, той продължил своите изследвания! Колкото по-дълбоко навлизал в Библията, толкова повече бил убеден, че математиката би могла да отключи някои дълбоки тайни в тази велика Книга! Стих по стих, глава по глава, книга по книга, цялата Библия съдържа същия невероятен математически код, който стои много над способността на физическия ум. Такъв вид код не би могло да бъде създаден от човешки ум. Тогава Панин започнал да проучва спорните стихове в Библията. Това са стихове, които някои учени отхвърлят с твърдението, че са добавени от “прекалено усърдни” преписвачи. Много библейски учени например отхвърлят пасажа в Марк 16:9-20, защото смятат, че тези стихове липсват в някои главни манускрипти. Според изследването на Панин тези стихове съдържат същият уникален математически код! Панин заявява, че неговата работа без съмнение доказва, че Библията е написана по разработен математически модел, който изключва всякакъв шанс или случайност. Оттогава до неговата смърт през 1942 година, Панин прекара времето си, доказвайки чрез математиката истинността на Библията. Всички знаем, че математиката е точна наука. Тя не може да бъде фалшифицирана! Базирайки се на проучването си, Панин стига до следните изводи. № 1: Нито едно човешко същество не би могло да напише Библията! № 2: Математическият модел на самото Писание е извън обхвата на човешкия ум. Той бил награден от Фондация “Нобел Рисърч” за математическото проучване на Библията. За да подкрепи твърдението си пред фондацията, той представил 43 000 страници, съдържащи резултатите от неговата работа! Неговата теза пред фондацията била следната: “Святата Библия е непогрешимото Божие Слово!” От фондация “Нобел Рисърч” му отговорили: “Колкото по-дълбоко навлизаме във вашите изследвания, толкова повече поразителни доказателства намираме в полза на вашето твърдение!” След това Панин отправил предизвикателство чрез нюйоркския вестник “Сън” към деветима известни “библейски критици” по онова време публично да опровергаят неговите твърдения. Когато абсолютно никой не откликнал, той отправил същото предизвикателство посредством всички водещи вестници по света, за да може всеки публично да опровергае твърденията му! Това станало преди повече от 60 години, но до днес не се е появил някой, който да опровергае неговите твърдения. Доктор Панин твърдеше, че “математически” доказва, че всичките 66 книги от нашата Библия са написани от Бога! Независимо че човешка ръка е написала думите в Библията, Бог е Този, който ги е диктувал! Нашата Библия твърди същото. “...защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но святите човеци са говорили от Бога; движени от Святия Дух (2 Петрово 1:21). Д-р Иван Панин разкрива в трудовете си, че числата са методът, който Бог използва, за да защити истинността на Своето Слово. След дългогодишна работа той доказа, че Библията е защитена от система от числа и ако Словото бъде променено по някакъв начин, системата ще бъде нарушена, което ще покаже, че е извършена фалшификация. Д-р Панин казва: “Библията е конструирана по чудесен числов модел във всеки възможен детайл; този модел не може да произхожда от човек, нито пък може да бъде осъществен от човек; числовата система, по която е изградена Боблията, е подобна на математическия модел, наблюдаван в природата, в небесата горе или на земята, около човека. Този числов модел застрахова текста от грешки и прибавяне; твърде подобно на начина, по който дизайнът на банкнотите е защитен срещу фалшификации. И както монетоброячната машина автоматично пресмята монетите, така и математическият код автоматично проверява собствената си сметка.” През 1908 година пастор А. Б. Кинг каза относно работата на д-р Панин: “Един факт, скрит през вековете от църквата, сега е открит на д-р Иван Панин и изисква признание от Църквата като най-важният. Тези, които са били наскърбени от многото атаки срещу Писанието, могат сега, предвид това откритие, да се присъединят в хваление към Бога. Врагът дойде като потоп, но Господ постави знаме в ръцете на нашия брат и всички християнски войници трябва да се обединят около него. Веднъж видях голямо цъфтящо дърво край коритото на една река. Водата беше отмила достатъчно от брега, за да изложи на показ мрежата от преплетени корени, подкрепящи гигантското дърво. Библията е величественото Дърво на живота, посадено край поток от жива вода. Копаейки дълбоко за истини от Писанието, г-н Панин открил, че колкото повече копае, толкова по-сигурен става, че скъпоценната почва, която преобръща, е изцяло изпълнена с корени, които той нарекъл библейски числа. Той открил, че отделно от нейните открити факти и поучения, Библията, като истинско здание, има математическа основа и надстройка, която лежи върху основата и прониква във всяка една от 66-те книги, във всяка глава, често дори и в отделните стихове в еврейския текст. Д-р Панин доказа научно, че не е възможно Библията да бъде написана само от обикновени човешки същества, но че тя е свръхестествена, боговдъхновена, дадена от Бога книга! Д-р Панин доказа, че Библията има печат, който я предпазва от подправяне. Подправете Библията под каквато и да е форма и вие ще разчупите печата. Печатът е поставен в самата Библия, под повърхността, незабележим за обикновеното око. Печатът има предназначението на воден знак. Под повърхността на голяма част от произведената хартия хората поставят невидим воден знак. Водният знак не може да бъде видян с просто око. Той става видим само когато някой го освети с инфрачервени лъчи. Бог е поставил невидим воден знак, или печат под повърхността на Своето Слово и математиката е инфрачервената светлина, която го излага пред нашите очи. Печатът, или водният знак е ЧИСЛОТО СЕДЕМ (7). Числото 7 е наречено “съвършеното число”. Същият печат е скрит под повърхността на гръцкия и еврейски текст на Библията не само на няколко места, но буквално навсякъде. Стих след стих, глава след глава, където и да погледнем, се вижда свидетелството, че Библията е неоспоримото Божие Слово. Когато се огледаме около нас, виждаме, че Бог подпечати работата Си върху творението със същия печат, или воден знак - числото 7 и числа, кратни на 7. Например развитието на човешкия ембрион е в точни периоди, кратни на 7. Забележете, десет периода от 28 дена, което е 4 х 7. Проверете и ще бъдете учудени от точността на този закон. Пълното нормално време на бременността е 280 дена или 40 х 7. Библията казва, че човекът беше създаден от пръстта на земята. Човешкото тяло се състои от 14 елемента, или 2 х 7, също както земята, или пръстта! Медицината ни казва, че човешкото тяло подновява всяка своя клетка на всеки 7 години, също така пулсът е по-бавен всеки седми ден. Дори слънчевата светлина е направена от 7 различни цвята. Още примери. Земята е точно 49 пъти, или 7 х 7, по-голяма от Луната. Луната извършва обиколката си около земята за 28 дена, което е 4 х 7! Погледнете малките птици: защо яйцата на домашната кокошка - в инкубатор или под кокошката в гнездото, се излюпват на 21-я ден, или 3 х 7. Канарчето - на 14-я ден, или 2 х 7. Патицата - на 28-я ден, или 4 х 7. Друг вид патица - на 35-я ден, или 5 х 7. Златният орел - на 35-я ден, или 5 х 7. Петнистият орел - на 21-я ден, или 3 х 7. Царският орел - на 35-я ден, или 5 х 7. Някои разновидности на пъдпъдъка - на 21-я ден, или 3 х 7, други разновидности - на 28-я ден, или 4 х 7. Соколът - на 28-я ден, или 4 х 7. Ястребът - на 21-я ден, или 3 х 7. Проверете и ще видите, че всяка от следните птици мъти яйцата си за брой дни, който е кратен на седем. Големите разновидности на совата - за 28 дена. Другите за 21 и 14 дена. Императорският пингвин - за 49 дена, другите пингвини - за 42 дена. Някои щрауси - за 56 дена, други - за 63 дена, но всички са кратни на седем. Белочелата водна кокошка - 14 дена, паунът - 28 дена, морската птица - 21 дена, бялата яребица - 21 дена, жеравът 28 дена, глухарът - 21 дена и т. н. Можем да продължим, но мисля, че схванахте картината. Бог постави печата Си, или Своя воден знак върху цялото творение. За да не се чувстват пренебрегнати, нека да видим какво Бог направи за някои животни. Погледнете малката мишка. Периодът на бременност за това семейство гризачи е само 21 дена, или 3 х 7. Заекът и плъхът - 28 дена, или 4 х 7. Котката - 56 дена, или 8 х 7. Кучето - 63 дена, или 9 х 7. Лъвът - 98 дена, или 14 х 7. Овцата - 147 дена, или 21 х 7. След като видяхме тези факти, може ли някой да се съмнява, че Бог е поставил печата Си върху творението? Ако Бог пази творението Си с невидим печат, или воден знак, няма ли да направи същото за Своето Слово? Тези неща не се случват просто така. При все че за птицата или животното няма значение, че инкубационният период или периода на бременност се записва с числа, кратни на 7, това има значение за Бог. В Писанията забелязваме, че Бог работи с човека също в периоди, кратни на 7. Когато погледнете разпределението в Библията, можете да видите 7 различни периода на Божията работа с човека. Сега ние се намираме в края на шестия период. Седмият и последен период хлопа на вратата. Идващият седми период ще доведе Исус обратно на земята. Бог дори обяви седмия ден за почивка. Забележете, Божието Слово твърди, че продължителността на човешкия живот ще бъде “70 години”, т. е. 10 х 7. Да се върнем обратно и да погледнем развитието на човешкия ембрион - това са десет периода от по 28 дена, или 4 х 7, което прави точно нормалното време от 280 дена, или 40 х 7, т. е. 40 седмици. Числото 40 също има значителна роля в Писанието. В цялата Библия това е Божието число на изпитание. Потопът продължи 40 дена и 40 нощи, Моисей беше 40 дена на планината, Израел беше 40 години в пустинята, ниневийците имаха 40 дена, за да се покаят, Христос беше 40 дена в пустинята и след възкресението Си беше 40 дена на земята. Сега забележете как числото 7 е използвано в директния текст на Писанието. На прокажения Нееман беше казано да се потопи 7 пъти в реката Йордан. Ако той беше спрял на шестият път, нямаше да бъде изцелен. На децата на Израел беше заповядано на седмия ден да маршируват около Ерихон 7 пъти. Поглеждайки в книгата Откровение, какво виждаме? - 7 църкви, 7 Божии духове, 7 светилника, 7 звезди, 7 печата, 7 ангели, 7 тръби, 7 гръма, 42 месеца, или 6 х 7, и т. н. На науката е добре известно, че има числова схема в творението и че всичко се движи по математически закони. Чрез самия закон на математиката д-р Панин доказа, че Библията е цялостното и завършено Божие Слово. Библия, която четем, не е книга, която съдържа Словото на Бог, тя е Божието Слово! Говорихме за това, как числото 7 е използвано на повърхността на Писанието, в директния текст. Нека сега погледнем как е използвано то под повърхността, т. е. как е използвано като печат, или воден знак, който не се вижда. Трябва да изследваме еврейския и гръцкия текст, за да видим този превъзходен печат, тайнствено скрит под повърхността на оригиналния текст. Следват няколко примера, но не абсолютно всички, за тези скрити печати. Погледнете пасажа Битие 1:1. Броят на еврейските думи е точно 7. Сега пребройте еврейските букви в тези 7 думи и ще откриете, че броят на буквите се дели с точност на 7. Броят на буквите в седемте думи е 28, или 4 х 7! В тези примери всеки числов “факт” или “седем”, който се появява в структурата на текста, е наречен “числово свойство”. ПЪРВО: Както вече казах, броят на еврейските думи в този стих е 7. ВТОРО: Броят на буквите в седемте думи е 28, или 4 х 7. ТРЕТО: Първите 3 от тези 7 думи съдържат подлога и сказуемото на изречението. Тези 3 думи се превеждат: “В началото Бог създаде”. Броят на буквите в тези 3 еврейски думи е 14, или 2 х 7. Последните 4 от тези 7 думи съдържат допълнението в изречението. Тези 4 думи са преведени “небето и земята”. Броят на буквите в тези последни 4 еврейски думи е точно 14, или 2 х 7. ЧЕТВЪРТО: Последните 4 еврейски думи се състоят от 2 допълнения. Първото е “небето”, второто е “земята”. Броят на буквите в първото допълнение е 7. Броят на буквите във второто допълнение е 7. ПЕТО: Трите водещи думи в този стих от 7 думи са “Бог” - подлог, и “небето” и “земята” - допълнения. Броят на буквите в тези 3 еврейски думи е точно 14, или 2 х 7. Броят на буквите в другите четири думи на стиха е 14, или 2 х 7. ШЕСТО: Най-кратката дума е в средата. Броят на буквите в тази дума и думата отляво на нея е 7. СЕДМО: Броят на буквите в средната дума и думата отдясно на нея е 7. За да покажем същия вид печат, или воден знак в гръцкия език, нека отидем в евангелието от Матей и да изследваме част от него. Ще погледнем Матей 1:1-17. Първите 17 стиха в книгата на Матей формират сами по себе си естествено логично разделение, защото се занимават с един определен предмет - родословието на Христос. Тези първи 17 стиха от гръцкия Нов Завет се състоят от две главни части. Първата обхваща стихове 1 - 11, а втората - стихове 12 - 17. Всяка част съдържа удивителни числови свойства в структурата на текста си. ПЪРВО: Броят на гръцките речникови думи, използвани в първите единадесет стиха, е 49, или 7 х 7. (Броят на речниковите думи може да бъдат различен от общия брой на думите. Например думата “и” може да се среща три или четири пъти в пасажа, но ще бъде броена само веднъж, защото това е една и съща дума, която се повтаря.) ВТОРО: Броят на буквите в тези 49 думи е 266, или 38 х 7. ТРЕТО: В тези 266 речникови думи броят на гласните е 140, или 20 х 7. В тези 266 речникови думи броят на съгласните е 126, или 18 х 7. ЧЕТВЪРТО: От тези 49 думи броят на думите, които започват с гласна, е 28, или 4 х 7. Броят на думите, които започват със съгласна, е 21, или 3 х 7. ПЕТО: От 49-те гръцки речникови думи броят на съществителните е 42, или 6 х 7. Думите, които не са съществителни, са 7. ШЕСТО: От 42-те съществителни в първите 11 стиха броят на съществителните собствени имена е точно 35, или 5 х 7. Броят на съществителните нарицателни имена е 7. СЕДМО: Броят на гръцките букви в тези 7 съществителни нарицателни имена е 49, или 7 х 7. Удивително е да видим, че в тези 7 съществителни нарицателни имена има повече от 20 числови свойства. Можем да продължим в този дух, но мисля, че вече схванахте идеята. Тези числови свойства са в цялата Библия, втъкани по такъв начин, че нито едно човешко същество не би било способно да направи това. Изброих само няколко примера от две глави в Библията. Помислете сега, тези свойства се проявяват във всеки стих на Писанието. Невъзможно е за когото и да било, освен за Бог, да създаде такова нещо!

Числови стойности

И в еврейския, и в гръцкия език всяка буква, дума, изречение и пасаж имат определена “числова стойност” или “математически сбор”. Хиляди от тези “х 7” или “свойства” се намират в числовите стойности и математическия сбор на структурата на Святото Писание. Евреите и гърците не са използвали цифри (например 1, 2, 3, 4 и т. н.), за да записват числа. В техните езици всяка буква от азбуката има числова стойност. Например, ако един евреин или грък е искал да напише “1”, той е пишел първата буква от азбуката. Ако е искал да напише “2”, е пишел втората буква от азбуката и т. н.; такава е била аритметиката в еврейския и гръцкия език. С други думи, и в еврейския, и в гръцкия всяка буква в азбуката е число, като в същото време е и буква. Тъй като всяка буква има числова стойност, то и всяка дума има числова стойност, защото всяка дума е съставена от две или повече букви. За да получите числовата стойност на дадена дума, просто съберете числовите стойности на всички букви в думата. Общият сбор ще образува числовата стойност на тази дума. Точно както всяка дума има числова стойност, такава имат и всяко изречение, параграф и книга. Нека да погледнем някои числови стойности на известни имена в Писанието. Знаем, че числовата стойност на Антихрист е “666”. “Тук е нужна мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест” (Откровение 13:18). Сега нека да съберем буквите в името ИСУС и да намерим неговата числова стойност. В гръцкия език “Исус” се буквува “I-E-S-O-U-S”. Буквата I има стойност 10, E - 8, S се равнява на 200, О означава 70, U - 400 и S - 200. За да видим кое е числото, стоящо зад името на Исус, ние сумираме тези стойности поотделно и събираме общата сума. Числото на името на Исус е “888”. Сега сравнете числото на Исус с това на Антихрист, което е “666”. Това странно сравнение ни кара да се чудим и изумяваме. Нека да се върнем за момент и да погледнем първия стих от Битие. В стиха има три важни съществителни - “Бог”, “небето” и “земята”. Числовите стойности на тези три съществителни са съответно 86, 395, 296. Когато съберем тези три числа, откриваме, че общата им стойност е 777, или 111 х 7. Бог използва и други числа в Библията като печати, или водни знаци. След внимателно изследване можем да открием в Писанието следните числа, които представят различни неща. Това са числата от 1 до 13. Също така има няколко други по-големи числа, като 40 и 37, които имат важно значение. Сега ще изброим какво изразява всяко от посочените числа в Писанието. 1: Единство или цяло. 2: Раздяла или свидетелстване. 3: Божествено съвършенство на Божеството. 4: Творческа работа или света. 5: Благодат, безплатен подарък от Бога. 6: Човекът (под греха). 7: Божият печат (често е наричано “съвършеното число”). 8: Възкресение или ново начало. 9: Завършеност. 10: Числово съвършенство. 11: Дезорганизация. 12: Съвършено управление. 13: Грях или бунт. 40: Изпитание. 37: Живото Божие Слово. Вземете числото 8, което означава “възкресение или ново начало”, и го разгледайте в Писанията. 8 човека бяха спасени от потопа. Всяко бебе момче трябваше да бъде обрязвано на осмия ден. Това бележеше новото им начало под Божия завет. Витлеем Юдейски, родното място на Христос, е споменат 8 пъти в Новия Завет. Забележете също, че в Писанието е споменато осмо земетресение, което ще стане при Христовото завръщане, отбелязвайки новото начало. Христос възкръсна от гроба на осмия ден от седмицата. Църквата беше основана също на осмия ден. “И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта; и продължи словото си до среднощ” (Деяния 20:7). Спомнете си, че числото на Исус е 888. Исус обикновено наричаше себе си “Човешкият Син” - този термин се появява 88 пъти и неговото произведение е 2 960, което е 370 х 8. Той също каза: “Аз съм Истината”, което е 64 х 8. Той е наречен “Христос” и произведението на числото на “Христос” е 1 480 = 185 х 8. Можем да продължим нататък и да покажем, че произведението на числата на “Спасител”, “Господ” и “Месия” е кратно на 8. По този начин имаме нашия числов модел, който сам по себе си е великолепно свидетелство за факта, че Исус Христос наистина е възкресението и Божият Син. ИСУС: числова стойност                           888 = 111 х 8 ХРИСТОС: числова стойност                1 480 = 185 х 8 СПАСИТЕЛ: числова стойност               1 408 = 176 х 8 ГОСПОД: числова стойност                      800 = 100 х 8 МЕСИЯ: числова стойност                                    656 =   82 х 8 ЧОВЕШКИЯТ СИН: числова стойност   2 960 = 370 х 8 ИСТИНАТА: числова стойност                   64 =    8 х 8 Нека погледнем за момент числото 13 и как то представлява греха. В Откровение 12:9 четем следната фраза: “И беше свален големият ЗМЕЙ, онази старовременна ЗМИЯ, която се нарича ДЯВОЛ и САТАНА...” ЦЯЛАТА ФРАЗА: числова стойност                      2 197 = 13 х 13 х 13 ЗМЕЙ                                                975 =    75 х 13 ИЗКУСИТЕЛ                                      1 053 =    81 х 13 ВЕЛИАЛ                                      78 =      6 х 13 УБИЕЦ                                              1 820 = 140 х 13 ЗМИЯ                                    780 =   60 х 13 Можем да продължим нататък и да покажем примери от Писанието как всеки посочен цитат е описан чрез числовата му стойност. Ние изброихме само малка част от числата, които д-р Панин използва в работата си, за да докаже, че Библията е цялото и истинско, живо Божие Слово. Ако се нуждаете от повече доказателства, спомнете си, че д-р Панин представи над 40 000 страници от труда си пред “Нобел Рисърч”. Няма да ми стигнат останалите години от живота ми, за да изброя томовете доказателства, които д-р Панин изнесе в изследователската си работа относно библейските числа! Числото 9 представлява ЗАВЪРШЕНОСТ. Девет е завършено число само по себе си. То е последното едноцифрено число. 9 има такова странно СВОЙСТВО на завършеност, че няма значение по колко е умножено, полученото число винаги ще препраща към числото девет. Например 7 х 9 = 63, и ако сумираме 6+3 = 9. Най-завършено число от всички е 999! Да, ние имаме оръжие. Най-великото оръжие, което някога е било създадено! Много по-мощно от ужасяващите атомни бомби - всемогъщото Божие Слово! Атомните оръжия, от които човечеството толкова много се страхува днес, използват силата на атома! Помислете, Божието Слово НАПРАВИ АТОМИТЕ! Тогава от какво се страхуваме? Вероятно едно от най-големите свидетелства, че Библията е Божието Слово, са множеството нападки, срещу които тя се изправя и над които надделява. Библията ни показва как в самото начало Сатана нападна Словото, като го нарече “лъжа” (Битие 3:4-5). Хитлер се опита да го изгори, комунизмът се опита да го забрани, Кастро се опита да го изгони, но то все още е тук! Нов опит за компрометиране на Словото беше извършен чрез група от 30 библейски учени, за които се твърди, че са сред най-известните. В продължение на шест години тази група са срещаше в Университета “Редландс”, Калифорния. Това събиране, наречено “Семинар за Исус”, беше с цел “ново изследване” на всички изказвания, които Исус направи в Новия Завет. След като изследват изказванията на Исус, записани в Новия Завет, тези учени мъже щяха да определят чрез “жребий” кое е истинско и кое не е! Под “жребий” имам предвид, че те щяха да гласуват относно тези изказвания, като пускат малки дървени мъниста, боядисани в червено, розово, сиво или черно в малки пластмасови кутийки. “Червено” означава, че изказването вероятно е направено от Исус. “Черно” означава, че Той вероятно не е казал това, а другите два цвята са някъде по средата! След като тези “учени” мъже определят чрез техния високо интелектуален метод (хвърляне на малки дървени мъниста в пластмасови кутии) кое от изказванията на Исус е истина, те щяха да издадат собствена версия на Библията! Тези “проницателни” учени вече определиха чрез “малките си дървени мъниста”, че изказването на Исус, записано в Лука 16:19-31, в действителност не е Негово! Това би било смешно, ако не беше тъжно! Тъжно, защото Сатана е въвел в заблуда още няколко човека. Тъжно, защото тези хора са искрени, но в същото време искрено грешат. Тъжно, защото чрез невежеството си тези учени в действителност правят опит да ОТСЪЖДАТ ОТНОСНО БОГА!!! О, как са били заслепени! (2 Коринтяни 4:4). Техните шест години ще отидат на вятъра! Божието Слово ще устои на тяхното нападение! То ще устои, така както устоя на всяка атака през вековете! Земята и небето ще преминат, но не и Божието Слово. Божието Слово е сигурно. То е основа, върху която цялото човечество ще бъде на сигурно място! Никой не може да отхвърли числовите свойства или фактите, намиращи се под повърхността на оригиналния библейски текст. В действителност в самата структура на Библията има хиляди феноменални числови факти. Някой може да ги пренебрегне или да е безразличен към тях, но те продължават да са там, в Писанието. Нашите собствени мнения, предпочитания или отхвърляне ни най-малко не променят фактите. Тъй като тези факти се намират в Библията, възниква логичният въпрос - кой ги постави там? Отговорът е ясен. Те са поставени там или свръхестествено, или случайно. Някой, който е стигнал дотук, без съмнение вече е решил, че те са там случайно, че са се появили по някаква случайност. Нека да изследваме възможността за случайност. Всеки знае как се играе на зарове. Да хвърлиш “шест” не е лесно. Според закона за средното аритметично вие би трябвало да хвърлите “шест” веднъж от всеки шест хвърляния. Ако хвърлите две поредни “шестици”, вашите противници казват, че сте късметлия. Ако хвърлите три “шестици” една след друга, те ще кажат, че сте щастливец. Ако хвърлите четири поредни “шестици”, ще започнат да подозират, че мамите. Хвърлете пет “шестици” и те ще вземат заровете, за да ги проверят. Ако хвърлите шест “шестици” от шест хвърляния, всички ще заявят, че заровете са фалшиви. Според закона за средното аритметично не е възможно някой да хвърли случайно седем “шестици”. Вижте как същият закон се отнася към числовите свойства, вплетени в Писанието. Да вземем един-единствен стих от Писанието, който съдържа 24 числови свойства. Имате ли представа каква е вероятността това да е случайност? Лесно е да се пресметне тази вероятност. Има определен стандарт, признат научен метод за пресмятане на вероятностите, наречен “теория на вероятностите”. Според теорията на вероятностите шансът едно число да бъде случайно кратно на 7 е 1 от 7. Според теорията на вероятностите шансът за всеки две числа да бъдат случайно кратни на 7, е 7 х 7, или 1 от 49. Според теорията на вероятностите шансът за всеки три числа да бъдат случайно кратни на 7, е 7 х 49, или 1 от 343, и т. н. Ако продължим да пресмятаме по същия начин, когато достигнем до 24, ще видим, че шансът 24 числа или характеристики да се появят по случайност във всеки един пасаж на Писанието е едно на 191 581 231 380 566 414 401. (1 на сто деветдесет и един квинтилиона, петстотин осемдесет и един квадрилиона, двеста тридесет и един трилиона, триста и осемдесет билиона, петстотин шестдесет и шест милиона, четиристотин и четиринадесет хиляди, четиристотин и едно.) Тази нищожна вероятност показва, че е почти невъзможно тези числови свойства да се появят случайно. Това окончателно доказва, че изумителните числови свойства в структурата на Библията не може да бъдат отхвърлени. Те са истина, която всеки трябва да приеме. Мисля, че доказах чрез теорията на вероятностите, че те не може да са поставени там случайно. Тези трудни за разбиране свойства са разположени по определен план; те формират хиляди съвършени и неизменими закономерности в дизайна на Библията. Следователно трябва да заключим, че те са били проектирани със замисъл! Тъй като съществуването на този дизайн е доказателство за дизайнер, възниква следващият логичен въпрос - кой е дизайнерът? Кой ги накара да се появят в самата структура на библейския текст? Тези хиляди съвършени модели са дошли от свръхестествен разум. Тъй като те са продукт на разум, биха могли да дойдат само от един от двата възможни източника. Те трябва да идват или от човешки разум или от свръхчовешки, наречен “божествен разум”. Ако те идват от човешки разум, тогава мъжете, които написаха Писанието, трябва да са ги проектирали. Как е възможно това? Писанието е писано от 40 различни човека в продължение на 1600 години, на три различни езика. Първият от писателите е умрял стотици години преди последният да бъде роден. При все това същите тези числови свойства се появяват във всяка книга, глава и стих в Библията. Не, приятели, нито едно човешко същество не е участвало в техния дизайн. Това е Божия работа! Те са истинско доказателство, че Бог проектира и запечати творението и Словото Си!