Изцеление на сърцесъкрушените

Въведениe: Божието Слово

Изпраща словото Си, та ги изцелява и ги отървава от ямите и унищожението. ПСАЛОМ 107:20 Словото на Бога ни изцелява и ни избавя. То променя променя нас самите и живота ни. Словото на Бога ще промени вас. В Псалом 1:1-3 Давид пише, че човек, който размишлява върху Божието Слово ден и нощ, ще бъде здраво засаден като дърво и във всяко нещо, което прави, ще има успех. Да бъдеш здраво засаден означава да си стабилен, непоклатим. Можеш да бъдеш и не- поклатим, и да успяваш във всяко нещо, което вършиш. Начинът за постигане на това е чрез размишление върху Божието Слово. Да размишлявате върху Словото означава То да се върти в главата ви постоянно, да го об- мисляте и да мислите за Него, да си го пов-таряте тихо, точно както Бог е заповядал на слугата Си Исус Навин: Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш и да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще бъдеш мъдър и тогава ще имаш добър успех. ИСУС НАВИН 1:8 Във Второзаконие 30:14 ни се казва: “Но думата е много близо при тебе, в устата ти, в ума и в сърцето ти, за да я изпълняваш”. В Исая 55:11 Господ ни обещава: “Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми. Не ще се върне при Мене празно, [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което ми е угодно и целя, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.” Във 2 Коринтяни 3:18 апостол Павел ни учи, че когато гледаме славата на Бога в Неговото Слово, се преобразяваме или променяме. Част от гледането на Божията слава е да видим славния план, който Той има за нас, и да повярваме в този план. Бог ни обича и има добър план, славен план за живота ни. В първата глава на Ефесяни Павел казва, че Бог е изработил цялостен план за спасението чрез Христос, за да удовлетвори силната обич, с която ни е възлюбил. Това означава, че Бог ви обича и има чудесен, славен план за вас и за живота ви. Трябва да го повярвате и да го изповядате. Дяволът се е опитал да разруши Божия план. Винаги се е старал да ви накара да се чувствате без стойност. Защо? Защото не иска да повярвате, че Бог наистина ви обича нежно. Сатана знае, че ако слушате Божието Слово непрестанно и ако Му позволите То да стане част от вътрешния ви човек, част от мисловната ви система, това Слово ще ви промени. А Сатана не иска да се случи така. Това е причината да напиша тази книга. Тя съдържа стихове, които според мен ще променят начина, по който се възприемате, и този начин ще промени и настоящето, и бъдещето ви. Според Библията вие сте създадени по Божия образ (Битие 1:27). Ако повярвате това, което Бог казва за вас, то ще промени отношението и мнението ви за самите вас. Задайте си въпроса: “Какво мисля за себе си? Какво е мнението ми за мен самия?” А след това: “Какво мисли Бог за мен? Какво е Божието отношение към мен?” Това, което Бог мисли и казва за вас, е написано в Неговото Слово. Изповедите в тази книга, основани на Словото, ще ви доведат до единство с Бога вместо с врага. Вероятно дяволът ви е лъгал през целия ви живот, а вие сте му вярвали. Но сега е време да повярвате на Бога. В Йоан 17:17 Исус заявява, че Божието Слово е истина, а в Йоан 8:32 Той казва, че истината ще ни направи свободни. Божието Слово, Словото на истината, не само ще ни освободи, но и ще промени възгледите и естеството ни. Затова трябва да Го четете, да Го изучавате и да размишлявате върху Него, като Му позволявате да навлезе дълбоко във вас. В Христос можете да бъдете уверени, пълни с радост, победители, верни, приятели на Бога, хора, които търсят Неговото лице1. Изповядайте за себе си какво Бог казва за вас в Словото Си. И когато го направите, Бог ще започне да работи в живота ви. Той ще ви промени и от сърцесъкрушени, наранени и уплашени ще ви направи Свои верни приятели, които Той обича и които Го обичат. В Исая 61:1-3 четем: Духът на Господа Иеова е на мене, защото Господ ме е помазал и определил да благовествам добрите вести на кротките, бедните и наскърбените, пратил ме е да превържа и да излекувам сърцесъкрушените, да проглася освобождение на [физически и духовно] пленените и отваряне затвора и очите на вързаните. Да проглася благоприятната Господна година [годината на Неговото благоволение] и деня на въздаянието от нашия Бог, да утеша всичките наскърбени. Да наредя [дам утеха и радост] за наскърбените в Сион, да им дам венец [диадема] на красота вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил, тежък, обременен и отпадащ дух, за да се наричат дървета на правда [високи, силни, могъщи, видимо възвишени, праведни и правилно стоящи пред Бога], насадени от Господа, за да се прослави Той. Да, Бог ви променя. Той променя характера ви. Променя живота ви. Бог ви обича. Вие сте специални личности. Врагът не иска да се чувствате обичани. Но Бог иска. В следващите страници ще научите не само как да бъдете уверени в любовта на Бога, но и как да бъдете сигурни за бъдещето си, как да осъзнаете своята праведност (кои сте в Христос) и как да превъзмогнете страха, който би ви ограбил от благословенията, които Бог иска да излее върху вас като част от прекрасния план, който Той е създал за вас. Бог да ви благослови, докато се учите как да изговаряте Неговото Слово, което няма да се върне празно при Него, но ще извърши волята Му и целта Му за живота ви!

Преживейте любовта на Бога

Но във всичко това ставаме повече от победители и имаме превъзходна победа чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен (отвъд всяко съмнение), че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито надвисналите застрашаващи неща, нито бъдещите неща, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. РИМЛЯНИ 8:37-39 В този пасаж апостол Павел ни уверява, че независимо от това, което може да се изправи срещу нас в живота ни, ние имаме невероятна победа чрез Исус Христос, Който ни е възлюбил достатъчно, че да даде живота Си за нас. В Йоан 3:16 самият Исус казва: “Защото Бог толкова възлюби и високо оцени света, че [даже] даде Своя Единороден (уникален) Син, за да не погине ни един, който вярва (който Му се доверява, който се прилепва, който се уповава на) в Него, но да има вечен (безкраен) живот.” Исус ви обича. Обича вас лично. И то толкова, че дори да бяхте единственият човек на земята, пак би дал живота Си за вас. Йоан, любимият ученик, ни казва: “В любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание и [така] който се страхува, не е стигнал до пълната зрялост на любовта [не е дорасъл до пълното съвършенство на любовта].” (1 Йоан 4:18) Когато имаме страх в сърцата си, това е белег, че все още не знаем колко голяма е Божията обич към нас. Ако знаете колко огромна е Божията любов, това ще изпъди всичките ви страхове. В Йоан 16:27 Исус казва: ”Защото сам Отец [нежно] ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.” Трудно ли ви е да повярвате, че Бог ви обича толкова много? В продължение на много години не бях способна да приема Божията любов към мен, защото си мислех, че трябва да я заслужа. Но сега знам, че Той ме обича, макар че все още си имам недостатъци. В Йоан 14:21 Исус ни напомня: “Който има Моите заповеди и ги пази, той [наистина] Ме люби; а който [наистина] Ме люби, ще бъде възлюбен от Отца Ми и Аз [също] ще го възлюбя, и ще покажа (открия, явя) Себе Си нему.” Исус иска да се покаже реален към вас. Покорството е плод на истинската любов, но никога няма да сте способни да обичате Бога достатъчно, за да Му се покорявате, докато първо не приемете обичта Му към вас. Не можете да я заслужите. Не можете и да платите за нея с добри дела, нито да я закупите с добро поведение. Божията любов е дар. Тя е безусловна. Тя произтича от жертвата, която Исус направи заради нас на кръста. Приемете Божията любов сега. Застанете в Неговото присъствие и кажете: “Вярвам, че ме обичаш, Господи, и аз приемам любовта Ти.” В 1 Йоан 4:19 четем: “Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.” Вероятно сте започвали в обратен ред, както аз правех в продължение на години. Може би се опитвате да обичате Бога достатъчно и да вършите достатъчно, за да може в замяна Той да ви заобича. Но вижте отново 1 Йоан 4:19: “Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас.” Давид е уверен в Божията любов, когато казва в Псалом 36:7: ”Колко е скъпоценна Твоята постоянна любов, Боже! Затова човешките чада прибягват и полагат упованието си под покрова на крилата Ти.” Сега искам да ви запозная с един пасаж от Псалом 139. Давид е имал уникален начин на общуване с Бога и за нас ще е добре, ако следваме неговия пример. Изповядайте с устата си думите от този псалом: Господи, изследвал си сърцето ми и знаеш всичко за мен. Знаеш кога сядам и кога ставам. Дори когато съм далече, знаеш мислите ми. Ти си начертал пътека пред мен и ми казваш къде да спра и да си почина. Във всеки един момент Ти знаеш къде съм. Ти знаеш какво ще кажа, преди дори да го кажа. Ти едновременно ме водиш и следваш и поставяш ръката Си на благословение върху главата ми. Това е твърде славно, твърде прекрасно за вярване! Духът Ти никога не може да ме загуби! Никога не мога да избягам от моя Бог!... Колко прекрасно е, Господи, да осъзная, че ти мислиш за мен непрестанно! Дори не мога да преброя колко пъти на ден мислите Ти се обръщат към мен. И дори когато се събудя сутрин, Ти все още мислиш за мен! ПСАЛOМ 139:1-7 Ето това е силно! Пророк Исая ни казва, че Бог иска да бъде добър към нас: “По тая причина Господ [искрено] ще чака [очаква, търси и копнее], за да бъде благодатен към вас и по тая причина ще се превъзнесе, за да ви пожали и да ви покаже милост; защото Господ е Бог правосъден. Блажени [весели, щастливи, за завиждане] са всички, които чакат Него [Неговата победа, Неговото благоволение, Неговия мир, Неговата радост и Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство].” (Исая 30:18) Помислете за това, че Бог иска да бъде с вас, защото ви обича и защото сте специални за Него. Бог ви обича толкова много, че брои и записва скитанията ви. Той е събрал всичките ви сълзи в съда Си и ги е записал в Своята книга (Псалом 56:8). В Йоан 14:18 Исус казва на учениците Си: “Няма да ви оставя сираци [безутешни, изоставени, ограбени, безнадеждни, безпомощни]; ще дойда [отново] при вас.” В Псалoм 27:10 Давид пише: ”Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ, обаче, ще ме прибере (ще ме осинови като Свое дете).” Вероятно ви липсва естествената обич, за която всеки човек копнее и я търси. Възможно е дори естественото ви семейство да ви е забравило. Бог иска да разберете днес, че любовта Му към вас е толкова силна, толкова мощна и толкова величествена, че ще надделее над липсата на любов от други хора. Позволете Му да ви утеши и да излекува съкрушеното ви сърце. Вие сте осиновени в царството на Бога. Негови деца сте и Той ви обича. В Ефесяни 3:17-19 апостол Павел се моли за вас и за мен: ”Чрез вяра [действително] да се всели (засели, пребъдва, да си направи постоянен дом) Христос във вашите сърца, тъй че дълбоко вкоренени и основани сигурно в любовта, да имате мощта и да бъдете силни да разберете и схванете заедно с всичките светии [Божиите посветени хора, преживелите тази любов] що е широчината и дължината, височината и дълбочината [на тази любов]; [Действително да стигнете] и да познаете [на практика, чрез вашите соб- ствени преживявания] Христовата любов, която никое знание [без преживяване] не може да обгърне, за да се изпълните [в цялото си естество] в цялата Божия пълнота [дано да получите пълната мярка на божественото присъствие и да станете тяло, изцяло из- пълнено и препълващо се със Самия Бог].” Да, Бог ви обича и ви пази. Той ви наблюдава непрестанно. В Исая 49:16 се казва, че нашият образ е врязан на дланите Му. В Йоан 15:9 Исус казва: ”Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.” Колко ви обича Бог? “Никой няма по-голяма любов [не е показвал по-силна обич] от това да положи (даде) живота си за приятелите си.” ЙОАН 15:13  Никой не изпитва към вас по-велика от тази любов. Исус иска да бъде ваш приятел. Той е дал живота Си за вас, за да ви покаже колко ви обича. В Римляни 5:6 Павел ни напомня: “Понеже, когато ние бяхме още немощни [безсилни да си помогнем], на надлежното време Христос умря за (вместо) нечестивите.” На точното време Бог ни е показал великата Си любов, като е изпратил Христос да умре за нас, докато сме били още грешници. По-нататък, в стих 7, Павел продължава: ”Необичайно е някой да даде живота си дори за праведен човек, макар че за благороден, мил и щедър благодетел някой може да дръзне да умре.” Накрая, в стих 8, Павел заключава: ”Но Бог показва и явно доказва Своята [Собствена] към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос (Месията, Помазаникът) умря за нас.” О, скъпи приятели, Бог ви обича толкова много. Светият Дух се опитва да ви открие Божията любов. Отворете сърцата си и приемете любовта на Бога. Той ви приема там, където сте. Никога не ви отхвърля, нито ви осъжда (Йоан 3:18). В Ефесяни 1:6 (KJV) Павел пише, че имаме достъп до Бога чрез Неговия възлюбен Син, Господ Исус Христос. Това, което ни дава до- стъп, не е нашата собствена способност да сме съвършени. Само чрез Христос ставаме достатъчно праведни, за да дойдем при Отца. “Така преливаща е Неговата благодат,” се казва в Ефесяни 1:7 (LB), “че Той [Бог] отне всичките ни грехове чрез кръвта на Сина Му, в Когото имаме спасение. И Той е излял над нас богатството на благодатта Си, защото ни разбира толкова добре и знае какво е най-добро за нас завинаги.” А в Исая 54:10 четем: ”Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Моята любов и благост няма да се оттегли от тебе и заветът Ми на мир и съвършенство няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост.” В 1 Коринтяни 1:9 Павел ни напомня, че: “Бог е верен (може да Му се има доверие, сигурен е и следователно винаги спазва обещанията Си, може да се разчита на Него)...” Той е обещал, че няма да ви отхвърли и ще ви обича, а Той спазва обещанията Си. В Йоан 17:9-10 Самият Исус казва, че се моли за вас, защото Му принадлежите. Вие сте Му дадени от Бога и Той се прославя във вас. Бог ви обича. Приемете тази любов. Изповядайте с псалмиста Давид: Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и всичко що е [вътре] в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и не забравяй [ни едно от] всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава [всяко едно от] беззаконията ти, изцелява [всяка една от] болестите ти; Който изкупва от рова и изтлението живота ти, Който те украсява, облагородява и увенчава с милосърдие и благи милости. ПСАЛОМ 103:1-4 В един от преводите на Библията (The Living Bible) в стиховете 5, 6, 8, 11-13, 17 Давид казва за Господа: "Той изпълва живота ми с добри неща! Младостта ми се подновява като на орлите! Той отдава правосъдие на всички, към които са се отнесли нечестно... Той е милостив и нежен към онези, които не го заслужават. Той не бърза да се гневи и е пълен с благост и любов. Никога не е злопаметен, нито остава завинаги разгневен... защото милостта Му към ония, които се боят от Него и Го почитат, е толкова голяма, колкото е високо небето от земята. Той е премахнал греховете ни и ги е отдалечил от нас, колкото е далеч изток от запад. Той е като наш баща, нежен и състрадателен към ония, които Го почитат... ... любящата нежност на Господа продължава от вечността и завинаги..." Давид отново ни казва в Псалом 32:10: ”... пребъдваща любов обкръжава тези, които обичат Господа.” А в Псалом 34:1-8 (LB) той пише: Ще хваля Господа, независимо от обстоятелствата. Непрестанно ще говоря за Неговата слава и благодат. Ще се хваля с милостта Му към мен. Дано всички обезсърчени да се насърчат. Нека да хвалим Господа заедно и да издигнем името Му. Извиках към Него и Той ми отговори! Избави ме от всичките ми страхове. И другите засияха поради това, което Той направи за тях. Погледът им не е сведен поради това, че са отхвърлени! Бедният човек извика към Господа и Господ го чу и го избави от бедите му. Защото ангелът на Господа пази и избавя ония, които Го почитат. Опитайте Бога и вижте колко е благ! Вижте сами как милостите Му се сипят върху ония, които Му се доверяват. Петър ни казва, че любовта покрива множество грехове (1 Петър 4:8). Божията любов ви покрива. Живейте под това покривало. Нека то да благослови живота ви. Изповядвайте непрестанно: “Бог ме обича!” Размишлявайте върху пасажите в тази глава. Това действие на покорство от ваша страна ще ви помогне да приемете от Господа това, което Той иска да ви даде ‒ увереност за Неговата изобилна и непрестанна любов.

Бъдете сигурни за бъдещето си

Сега бих искала да споделя с вас някои стихове, които говорят за великото бъдеще, което Бог е приготвил за вас. Искам да знаете, че сте ценни и че Бог е имал специална цел, когато ви е създавал. В песента, наречена “Аз имам съдба”, авторът казва, че има съдба, която знае, че ще изпълни, и която е предопределена за него от Бога, Който го е избрал и Който работи по мощен начин чрез силата на Светия Си Дух. Краят е особено силен: “Аз имам съдба и тя не е просто мечта, защото съм бил роден за време като това, за такова време, каквото е днешното.” А вие? Как предвиждате бъдещето си? Бог иска да сте изпълнени с надежда, а дяволът иска да сте безнадеждни. Бог иска да очаквате да ви се случват добри неща всеки ден. Сатана също иска да очаквате, но той иска да очаквате присъда и унищожение. Авторът на Притчи 15:15 казва: ”За унилия и наскърбения всичките дни са станали зли [от притеснителни мисли и лоши поличби], а оня, който е с весело сърце, има непрекъснат празник [независимо от обстоятелствата].” Лошите поличби са просто очакване на лоши неща преди те да се случат. Този стих ясно казва, че точно заради тези лоши поличби дните ни завършват със страдание. В Псалом 27:13 Давид пише: ”[Какво щеше да стане с мен], ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите”. В следващия стих той ни увещава: ”Чакай, надявай се и очаквай Господа. Бъди смел и дерзай и нека сърцето ти бъде храбро и издръжливо. Да! Чакай, надявай се и очаквай Господа.” В Йеремия 29:11 Бог разкрива намеренията Си за нас: “Защото Аз зная мислите и плановете, които имам за вас, казва Господ, мисли и планове за добруване и мир, а не за зло, за да ви дам надежда за бъдещето.” Запомнете ‒ дяволът иска да сте без надежда. Иска да изглеждате безнадеждни, да мислите безнадеждно, да говорите безнадеждно и да действате безнадеждно. Но чуйте тези силни думи, написани от Давид в Псалом 42:11: “Защо си отпаднало, мое вътрешно естество? И защо стенеш и се тревожиш дълбоко в мен? Надявай се на Бога и чакай с очакване, защото аз още ще Го славословя, защото Той е помощ на лицето ми и Бог мой.” Ако скриете подобни стихове в сърцето си, това ще ви помогне да сте пълни с надежда и радостно очакване. Ще изглеждате като хора с надежда, ще говорите с надежда и ще действате като хора с надежда. В Римляни 5:5 апостол Павел ни казва, че: “Такава надежда никога не разочарова или посрамява, нито заблуждава, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.” С други думи, знаем, че Бог ни обича, защото Светият Дух ни учи така. Ние полагаме надеждата си в Бога, защото сме сигурни, че Той ни обича и че е планирал велико бъдеще за нас. И когато надеждата и очакването ни са в Него, краят ни никога няма да бъде с разочарование, заблуда или срам. В Псалом 84:11 (KJV) четем: “Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.” Във Филипяни 1:6 Павел ни убеждава: ”Аз съм уверен и сигурен именно в това, че Оня, Който е почнал добро дело във вас, ще го продължи до деня на Исуса Христа [точно до времето на Неговото завръщане], като го развива [това добро дело] и усъвършенства и го доведе до пълно завършване във вас.” В Ефесяни 2:10 Павел обяснява причината за своята велика надежда: Защото ние сме Божието [собствено] творение (Негова изработка), пресъздадени в Христос Исус [новородени], за да вършим добрите дела, които Бог предопредели (предварително планира) за нас [като поемаме по пътеки, които Той определи предварително], за да ходим в тях, [като живеем добрия живот, който Той предварително подреди и подготви за нас]. Сега може би се питате: “Ако Бог има такъв добър план за мен, кога ще го видя?” Отговорът е в Еклисиаст 3:17: ”... Понеже има време [определено] за всяко нещо и цел и за всяка работа.” На Своето време Бог ще направи възможно осъществяването на Своя план и цел за живота ви. Вашата част е, както Петър предлага, да се смирите под мощната ръка на Бога, за да ви издигне Той своевременно (1 Петър 5:7). В Авакум 2:2 Господ дава на пророка Си видение за Своя план за бъдещето, като му заповядва да го запише така, че другите да могат да го четат. Но в следващия стих продължава: “Тези неща, които Аз планирам, няма да се случат веднага. Бавно, неизменно, сигурно, времето наближава, когато видението ще се изпълни. Ако и да изглежда, че се бави, не се отчайвай, защото тези неща непременно ще се случат. Само бъди търпелив! Няма да закъснеят даже и с един ден.” (Авакум 2:3 LB) Авторът на Евреи 6:18-19 (NAS) ни казва, че тези неща са записани, за да: “.... имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда. Тази надежда имаме като котва за душата, надежда здрава и непоколебима, която прониква в това, което е зад завесата.” А Павел казва, че: “... всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.” (Римляни 8:28 KJV). По-късно в писмото си до църквата в Ефес той ни напомня, че имаме цел: “А Този, Който, според (чрез) силата [действуваща] в нас може да [осъществи целта Си и да] направи несравнено повече, отколкото [дръзваме да] искаме или мислим [което е отвъд най-смелите ни молитви, копнежи, мисли, надежди или желания]...” (Ефесяни 3:20) Бог иска да сте изпълнени с надежда, защото Той е готов да извърши по-велики неща, отколкото можете дори да мечтаете. Но ако сте без надежда, както дяволът желае, тогава не вършите своята част, която Бог ви кара да извършите. А тя е да се надявате на Него и да Го очаквате, като вярвате, че Той има велик план за живота ви и този план е в процес на изпълнение. В Ефесяни 1:11 Павел говори за Господ Исус Христос: “в Него станахме [Божие] наследство (дял) и получихме наследство, като бяхме предопределени (избрани и посочени предварително) според целта на Бога , Който действува във всичко по решението на Своята воля” Помнете заповедта на Бога към Неговия слуга Исус Навин в 1:8: “Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш и да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще постъпваш мъдро и ще имаш добър успех.” Помнете и Второзаконие 30:14, където четем: “Думата е много близо при тебе, в устата ти, в ума и в сърцето ти, за да я изпълняваш.” В Исая 55:11 Господ ни показва как изповядването на Неговото Слово ни помага да осъществим целите Му в живота си: “Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; не ще се върне при Мене празно [без да има ефект, безполезно], но ще извърши това, което Ми е угодно и което възнамерявам, и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.” Дайте устата си на Бога. Нека тя да стане Негова уста. Започнете да говорите Неговото Слово, защото Той има добро бъдеще, добра цел и добър план за живота ви. Говорете в съгласие с Бога, а не с врага. Помнете, че всеки от нас има божествено определена съдба. Какво мислите, че ще се случи с вас в бъдеще? Дяволът иска да мислите, че нещата ще се влошават с времето, вместо да се подобряват. Той иска да размишлявате върху това колко много имате още до целта, вместо да мислите колко много път сте изминали вече. Разочаровате ли се от себе си, мислейки, че никога няма да се промените? Имайте надежда. Бог ви променя постоянно. Словото Му работи мощно във вас. Второзаконие 7:22 ни напомня, че Той ни помага да преодоляваме враговете си малко по малко. Във 2 Коринтяни 3:18 Павел ни казва, че когато наблюдаваме Бога в Словото Му, постоянно се преобразяваме или променяме спрямо Неговия образ и това става: “от една степен на слава към следващата”. След това в Римляни 12:2 четем, че се преобразяваме чрез цялостното обновяване на ума си и чрез тези нови мисли, идеи и отношения доказваме на себе си кое е: “ добро, благоугодно Нему и съвършено”. В Колосяни 1:27 Павел казва, че тайната на вековете е Христос в нас, надеждата на славата. Вашият небесен Баща ви вижда прославени. Затова е изпратил Духа Си да обитава във вас. Аз определям думата “слава” като изявление на цялото превъзходство на нашия Господ. Надявайте се на Него и вярвайте, че всички тези стихове са за вас. Научете се да правите позитивна, изпълнена с вяра, основана на Словото изповед. Казвайте на глас: “Аз се преобразявам все повече по Божия образ” (2 Коринтяни 3:18). Божият Дух ме преобразява ежедневно, малко по малко. Моят живот има цел. Бог има добър план за мен.” Помнете, че според Римляни 4:17 (KJV) ние служим на един Бог, който “повиква” в действително съществувание онова, което не съществува. Какво казва Бог за нас в Словото Си? ... Вие обаче сте избран род, царско свещенство, посветен народ, люде, които [Бог] придоби, за да възвестява превъзходствата и прекрасните дела на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина. 1 ПЕТЪР 2:9 Бог възнамерява да покаже, да изяви, да изкара на открито, за да бъдат видени прекрасните дела, добродетели и съвършенства, които Той е планирал за вас. Научете се да казвате: “Аз съм призован от тъмнината в Божията славна светлина.” Да имате ниско самочувствие е тъмнина. Да не харесвате себе си е тъмнина. Да мислите, че нямате стойност или значимост, е тъмнина. В Малахия 3:17 четем, че сме Господните скъпоценни камъни, Неговото специално притежание, Неговото особено съкровище. Да, вие сте ценни и имате цел. Вие имате съдба. Бог има велик план за живота ви. За вас има отредена роля, която да изиграете в историята, но трябва да я повярвате, за да я приемете. Може би ще кажете: “Но, Джойс, толкова пъти съм се провалял. Направил съм толкова грешки, знам, че съм разочаровал Бога.” Във Филипяни 3:13-14 Павел признава, че все още не е постигнал съвършенство, но изповядва, че не се отказва: Братя, аз не считам, че съм уловил и постигнал, но едно правя (един стремеж имам): като забравям задното и се простирам към предното, втурвам се към прицелната точка, за да спечеля [върховната и небесна] награда, към която съм призван от Бога в Христа Исуса. Бог има добър план за живота ви. Не живейте в миналото. Чуйте Господното Слово, както е записано в Исая 43:18-19: Не си спомняйте [задълбочено] предишните неща, нито мислете за древните събития. Ето, Аз ще направя ново нещо; сега ще се появи; не ще ли внимавате в него, не ще ли го разберете и няма ли да бързате към него? Да! ще направя път в пустинята и реки в безводната земя. И накрая, слушайте това, което Бог иска да ви каже в Исая 43:25: “Аз, Аз съм, Който изтривам и заличавам твоите престъпления заради Себе Си и няма да си спомня за греховете ти.” Бог копнее да види как ставате такива, каквито Той е планирал да бъдете. Иска да се наслаждавате напълно на добрия живот, който е планирал за вас. Той желае чрез Своята благодат и милост да отмахне всяко неправилно нещо, което сте извършили в миналото си. Дори е предвидил опрощение за всички грешки, които ще извършите в бъдещето. Не бива да живеете в угризения за миналото си, нито пък в страх от бъдещето. Бог иска да ви помогне по всякакъв начин. Исая 40:31 ни обещава: “Но ония, които чакат [очакват, търсят, надяват се на] Господа, ще подновят силата и мощта си, ще се издигат [близо до Бога] с крила като орли [които се издигат към слънцето], ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да ослабнат.” Каква чудесна увереност за Божията неизменна любов и за това, че ще снабдява по чуден начин всяка нужда, която бихте имали в предстоящите ви дни. Въоръжени с Неговите чудесни обещания и с прекрасните Му планове, се изправете пред бъдещето с надежда и увереност, убедени, че това, което е обещал, Той е способен да извърши (Римляни 4:21). Не поглеждайте назад, гледайте напред. Направете крачка напред с вяра. Помнете, че осъществявате съдба, определена от Бога!

Разпознайте своята праведност в Христос

В тази глава ще споделя с вас някои стихове за правдата. Има една песен ‒ “Аз съм оправдан пред Бога”, в която се говори за това, че сме осиновени в Божието семейство и стоим пред трона Му като царски особи, цялостни в Исус и сънаследници с Него, без грях, изкупени със собствената Му кръв. Вие сте оправдани от Бога в Исус Христос, както Павел пише във 2 Коринтяни 5:21: “Който [Бог] за нас направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да станем ние [да бъдем облечени с, смятани за, и примери за] праведни пред Бога [каквито трябва да бъдем, одобрени и приети и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта].” В Псалом 48:10 се казва за Господа: “Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда (правота и справедливост).” Божията ръка е протегната към вас и е изпълнена с правда. В 1 Коринтяни 1:8 апостол Павел ви убеждава, че: “Който [Бог] и докрай ще ви утвърждава [ще ви пази непоклатими, ще ви дава сила, ще ви гарантира оправданието; Той ще бъде вашата гаранция срещу всички обвинения], за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос (Месията).” Знаете ли какво означава това? Това означава, че Бог ви вижда в правилно положение пред Него. Днес Той ви е поставил точно там, където иска да бъдете. Той е готов да ви защитава от лъжите на Сатана, обвинителя на братята (Откровение 12:10). Ако сте се доверили на Исус Христос, Бог не ви вижда като виновни. Той иска да докаже невинността ви. В проповедта на планината Исус казва на последователите Си: “Благословени и честити, щастливи, и духовно успяващи (състоянието, в което новороденото дете на Бога се наслаждава на Неговото благоволение и спасение) са тези, които гладуват и жадуват за правдата (почтеността и оправдаването от Бога), защото ще бъдат напълно удовлетворени.” (Матей 5:6) Според Исус вие, бидейки новородено дете на Бога, имате право да живеете така, че да се наслаждавате на Божията благосклонност. Имате право да се наслаждавате на живота. Той е Божият дар за вас. Започнете да изповядвате следното: “Аз съм праведен в Исус Христос.” Вероятно доста сте се мъчили да станете праведни пред Бога. Правдата, както и спасението, не е работа, а дар. Откажете се от усилията си. Само с доверие в Бога ще получите Христовата правда. “Възложи на Господа бремето, което ти е възложил [като прехвърлиш върху Него тежестта му], и Той ще те подпре; никога не ще допусне праведният да се поклати (да се подхлъзне, да падне, да се провали).” ПСАЛОМ 55:22 В Римляни 4:1-3 Павел говори за праведността на Авраам: И тъй, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? [Как това е повлияло на позицията му и какво е спечелил от това?] Защото ако Авраам се е оправдал (се е установил като праведен чрез оправдание от вина) чрез дела [които е извършил, тогава] има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? “Авраам повярва в Бога (довери се на Бога) и това му се вмени за правда (праведен живот, правилни взаимоотношения с Бога)”. След това в стихове 23 и 24 продължава, за да изтъкне: Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него, но [се написа] и за нас, на които ще се вменява за правда [оправдани от Бога], като вярваме в (доверяваме се, прилепваме се, разчитаме на) Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ. С други думи, това, което Павел казва тук, е, че трябва да приемем правдата чрез вярване, а не чрез вършене. Когато вярваме в Исус Христос, Бог ни вижда като праведни. Буквално Той взима решение да ни вижда като оправдани пред Него заради кръвта на Исус. Той е суверенен Бог и има правото да вземе това решение, ако желае. В първия стих на следващата глава Павел обобщава идеята си: “И тъй, оправдани (осво-бодени от осъждение, обявени за праведни пред Бога, имаме правилни взаимоотношения с Бога) чрез вяра, нека имаме [да схванем факта, че имаме] мир с Бога [мира на примирението, който да притежаваме и да му се наслаждаваме] чрез нашия Господ Исус Христос (Месията, Помазаникът).” (Римляни 5:1) Праведността не идва от нашите незначителни дела. Тя идва от делото, което Исус е извършил на кръста. В Псалом 37:25 Давид пише: “Млад бях, ето, остарях, но не съм видял [безкомпромисно] праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.” Вярвам, че ако ние, като родители, заемем позицията си на праведност пред Бога чрез Христос, децата ни ще могат да възприемат тази праведност. Деца, отгледани от родители, които се чувстват виновни, осъдени или без стойност, в общи линии наследяват тези чувства от родителите си. По същия начин, ако родителите осъзнаят и повярват, че Бог ги обича, че те са специални за Него, че Бог има добър план за техния живот, че са оправдани чрез кръвта на Христос, тогава децата, които живеят под покривалото на тази истина, ще бъдат повлияни от вярата на родителите си и лично ще приемат Исус и всички Негови обещания. В Притчи 20:7 ни се казва, че: “Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, са блажени (щастливи, честити, за завиждане) след него.” А в Псалом 37:39 четем: “Но избавлението на [последователно] праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда.” Господ е на ваша страна. Неговото Слово е истинно и то обещава мир, праведност, сигурност и победа над врага. Научете се да изпоядвате това обещание от Бога, което се намира в Исая 54:17: “Ни едно оръжие, скроено против тебе, не ще успее; и ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това [този мир, праведност, сигурност, победа над врага] е наследството на слугите Господни [тези, в които се представя идеалният слуга на Господа] и правдата им е от Мене [това, което им давама като тяхно оправдание], казва Господ.” В Псалом 34:15 Давид ни казва: Очите на Господа са върху [безкомпромисно] праведните и ушите Му са отворени за вика им. Това буквално означава, че Бог ви наблюдава и ви слуша, защото ви обича. След това в стихове 17, 19 и 22 Давид продължава: Праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им проблеми и беди ги избави.... Много злини се изправят срещу праведния; но Господ го избавя от всички тях.... Господ изкупва душата на слугите Си и от ония, които прибягват при Него и уповават на Него, ни един няма да бъде осъден, нито смятан за виновен. От момента, в който приемете Исус за свой спасител, започвате да растете в Него. Може да се каже, че сте на пътешествие. Докато пътувате, ще правите грешки. Може да не се представите съвършено, но ако сърцето ви е съвършено разположено към Господа, вярвам, че Той ще ви смята за съвършени по време на това пътешествие. В Исая 54:14 Господ заявява: “С правда (праведност, в съгласие с Божията воля и ред) ще се утвърдиш; далеч ще бъдеш от угнетението и унищожението, защото не ще се боиш; далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.” В Притчи 28:1 се казва, че безкомпромисно праведните са смели като лъвове. Когато знаете, че сте праведни чрез Христос, когато имате истинско откровение в тази област, тогава няма да живеете в страх и ужас, защото праведността произвежда смелост. Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да ни разбира, състрадава и да има същите чувства в нашите немощи и слабости и отговорност да се борим с изкушенията, а имаме Един , Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова, нека пристъпваме без страх, уверени и с дръзновение към престола на благодатта (трона на Божието благоволение към нас, незаслужилите грешници), за да придобием милост [за провалите си] и да намерим благодат, която да помага благовременно при всяка нужда [подходяща и навременна помощ, идваща точно тогава, когато имаме нужда]. ЕВРЕИ 4:15-16 Можем да пристъпваме към Божия престол на благодатта не заради нашето съвършенство, но заради Неговото: “Много повече, прочее, сега като се оправдахме (оневинихме, станахме праведни, имаме правилни взаимоотношения с Бога) чрез кръвта на Христос, ще се избавим от Божия гняв и негодувание чрез Него.” (Римл. 5:9) Вероятно сте се питали през целия си живот: “Какво не ми е наред?” Сега ще ви кажа добра новина: Вие сте оправдани!  Вече сте наред. Това е нещо, което насърчавам хората да изповядват постоянно: “Може би не съм там, където трябва да съм, но слава Богу, не съм там, където бях преди. Добре съм и продължавам по пътя си.” Запомнете, промяната е процес и вие сте в този процес. Докато се променяте, Бог ви вижда като праведни. Вие сте праведни. Бог ви е поставил в това положение заради кръвта на Исус. Промяната, която става в живота ви, е проява на положението на праведност, което Бог ви е дал чрез вяра. Слава на Бога! Това е мощно! Като приемете Божията любов и праведност, ще бъдете освободени от несигурността и страха от отхвърляне. Сега спрете и кажете на глас: “Бог ме е оправдал в Исус Христос.” Насърчавам ви да започнете да изповядвате тази истина по няколко пъти на ден. В Римляни 14:17 (KJV) апостол Павел ни казва, че: “Божието царство не е ядене и пиене; а правда, мир и радост в Светия Дух.” Правдата води до мир, а мирът води до радост. Ако ви е липсвал мир или радост, вероятно не сте осъзнали своята праведност. Бог иска да ви благослови. Но повечето виновни, осъдени хора никога не получават истинско благополучие. Библията ни учи, че праведните, тези, които знаят, че са праведни, благоуспяват и Бог ги пази. Знаете ли какво казва Господ за вас? В Псалом 13 Той казва, че човекът, който се наслаждава на закона на Господа и на Неговите наставления, е като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си. Листът му няма да повехне и във всичко, което върши, ще благоуспява. Размишлявайте върху правилните си взаимоотношения с Бога, а не върху всяко нещо, което не е наред при вас. Както видяхме в Исус Навин 1:8: “Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш и да постъпваш според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, ще бъдеш мъдър и тогава ще имаш добър успех.” В Псалом 1:2-3 се казва, че когато редовно размишлявате върху Словото ден и нощ, ще бъдете като дърво, което е здраво засадено и което дава плод и благоуспява във всяко начинание. Размишлявайте върху Словото и говорете Словото. Когато Сатана атакува ума ви, отвърнете със Словото на Бога. Не забравяйте, че Исус побеждава дявола, като цитира Словото: “Писано е” (Лука 4:4, 8, 10). В Притчи 18:10 се казва: ”Името Господно е яка кула; праведният [почтеният и с правилни взаимоотношения с Бога] прибягва в нея и е в безопасност, поставен на високо [над злините] и е силен.” В Псалом 72:7 четем, че праведният ще “... цъфти и мир ще изобилства, докато трае луната”. Приемете своята правда от Бога, за да процъфтявате в мир. Може би си мислите: “Ами всички онези ужасни неща, които вече съм извършил?” Искам да ви напомня думите, които Бог казва за Своя народ, както са записани в Евреи 10:16-18: Ето завета (съглашението, завещанието), който ще направя и ще сключа с тях след ония дни, казва Господ: Аз ще положа законите Си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им (в най-вътрешните им мисли и разбиране), ... и греховете им, и беззаконията им няма да помня вече. А гдето има пълно прощение (прошка и отменяне на наказанието) за тия неща [грехове и беззакония], там вече няма принос за изкупление на грях. С други думи, греховете ви са били изцяло премахнати, както и наказанието за тях. Тъй като Исус вече е извършил изцяло и напълно делото, няма нужда вие да правите каквото и да било за греховете си. Единственото нещо, което можете да направите, и което ще бъде угодно на Бога, е да приемете чрез вяра това, което Той иска да ви даде даром. В Евреи 10:19-20 се казва за Исус, че чрез жертвата Си е открил “нов и жив път”, по който, изпълнени със свобода и увереност, можем да влезем в присъствието Му “благодарение и чрез” Неговата кръв. Вече няма нужда от завеса, която да ви отделя от Бога. Каква славна новина! Можете да дойдете смело и да общувате с Бога, защото грехът ви е премахнат и забравен. Радвайте се! Вие сте станали праведни пред Бога в Исус Христос! (2 Коринтяни 5:21)

Преодолейте страха в живота си

Страхувате ли се за себе си? В песента “Не се страхувай, мое дете” Господ говори тези думи на живот: “Не се страхувай, дете Мое, Аз съм винаги с теб. Усещам всяка твоя болка, и виждам всичките ти сълзи. Не се страхувай, дете Мое, Аз съм винаги с теб. Знам как да се грижа за това, което Ми принадлежи. ”1-во и 2-ро Тимотей 1:7 апостол Павел пише на своя млад ученик, за да го насърчи да не се страхува да служи: “Защото Бог ни е дал дух не на страх (боязливост, малодушие, свиване и раболепен страх) , а [ни е дал дух] на сила, любов и на спокоен и балансиран ум, на дисциплина и себевладение.” Запомнете този стих. Научете го наизуст и го повтаряйте всеки път, когато сте изкушени да се притеснявате или страхувате. Страхът не е от Бога. Сатана е този, който иска да изпълни сърцата ви със страх. Бог има план за живота ви. Приемете този план, като се надявате на Бога. Но запомнете, че и Сатана има план за живота ви. Този план става реалност в живота ви чрез страха. Псалмистът Давид пише: “Потърсих (изследвах за) Господа и поисках от Него [от необходимост и въз основа на Словото Му] и Той ме чу и ме избави от всичките ми страхове.” (Псалом 34:4) Исус е вашият Избавител. Когато Го търсите усърдно, Той ще ви освободи от всичките ви страхове. В Йоан 14:27 Той казва на уплашените Си ученици: “... Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои [не си позволявайте повече да бъдете обезпокоени и смутени; и не си разрешавайте да се страхувате, да сте сплашени, малодушни и неспокойни].” Това означава, че трябва да се изправите срещу страха и да го нападнете. Още днес вземете решение повече да не позволявате на духа на страх да ви сплашва и да господства в живота ви. В Псалом 56:3-4 Давид казва за Господа: Когато съм в страх, в Теб ще имам увереност и на Теб ще се доверя и ще се уповавам. Чрез [помощта на] Бога ще хваля думите му; на Бога се облягам, разчитам и уверено се уповавам; няма да се боя; какво може да ми стори човек, който е плът? В Исая 41:10 Господ уверява людете Си: “Не бой се [няма от какво да се боиш], защото Аз съм с тебе; не гледай около себе си с ужас и не бъди обезсърчен, защото Аз съм твой Бог. Ще те укрепя и ще те направя твърд пред трудностите ти, да! ще ти помогна. Да! ще те издигна и ще те подпра с праведната Си и справедлива [победоносна] десница.” Авторът на Евреи 13:5 ни предупреждава да не се стремим към земни притежания и сигурност, като ни напомня: ” ...защото сам [Бог] е рекъл: Никак няма да те проваля, нито ще се откажа от теб и никак няма да те оставя без подкрепа; [Аз няма] [Аз няма] [Аз няма] никак да те оставя без помощ, нито ще те забравя, нито ще те оставя да се провалиш (отпусни се и се довери, защото те държа) [Със сигурност ще го направя!]” След това в стих 6 авторът продължава: ” така щото спокойни с дръзновение, уверено и смело казваме: Господ ми е помощник; няма да бъда обхванат от паника [няма да се убоя или ужася]. Какво ще ми стори човек?” Страх е нещо, което ни подлъгва, че изглежда реално. Врагът иска да ви каже, че сегашната ви ситуация е доказателство, че бъдещето ви ще бъде провалено, но Библията ни учи, че, независимо какви са настоящите ни обстоятелства и без значение колко зле изглеждат нещата днес, за Бога няма нищо невъзможно (Марк 9:17-23). В Исая 41:13 ни се казва: “ Защото Аз, Господ, твоят Бог съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.” (KJV) Това означава, че не бива да се страхувате, когато идват лоши новини. Не преставайте да се доверявате на Бога. Той може да направи всяко нещо да съдейства за ваше добро. В Римляни 8:28 апостол Павел ни напомня, че всяко нещо съдейства за добро на тези, които обичат Бога и които са призовани според Неговия план и цел. В Исая 43:1-3 (LB) четем: ”А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; мой си ти. Когато минаваш през дълбоки води, с тебе ще бъда, и през реки от трудности те не ще те потопят; когато хо-диш през огъня на утеснението, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Иеова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител.” Научете се да изповядвате на глас тези стихове за страха. Изговаряйте ги дори когато сте сами. Покажете на духовния свят, че нямате намерение да живеете в страх. Като изповядвате Божието Слово, вие давате на дявола да разбере, че не възнамерявате да водите живот, пълен с мъка. Запомнете, Библията ни казва, че страхът ни измъчва (1 Йоан 4:18 KJV). Исус е умрял, за да ни избави от тази мъка, както четем в Ефесяни 3:1213. Павел ни казва, че поради вярата ни в Исус Христос, ... имаме дръзновение (кураж и увереност) и свободен достъп (неограничена възможност да стигнем до Бога със свобода и без страх) с увереност (смелост и кураж) чрез вяра в Него. Затова ви моля да се не обезсърчавате [да не отслабвате или да ставате унили от страх]... В Псалом 46:1-2 ни се напомня: Бог е нам прибежище и сила [мощна и недостъпна за изкушения], винаги изпитана помощ в напасти, Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили всред моретата. В първата глава на книгата Исус Навин Бог непрестанно насърчава самия Исус Навин да бъде (стих 6): “силен (уверен) и смел”, като го уверява (стих 9): “Господ е с тебе, където и да идеш”. Следователно не бива да се страхувате. А Господното Слово към вас е същото, както към Исус Навин. Бог е с вас. Никога няма да ви остави или забрави (Евреи 13:5). Той ви държи под око винаги (Псалом 33:18). Той ви е врязал на дланите Си (Исая 49:16). Следователно не бива да се страхувате. Бъдете силни, уверени, смели, не се страхувайте. В Матей 6:34 в Проповедта на планината Исус поучава последователите си: ”Затова, не се безпокойте, нито тревожете за утре, защото утрешният ден ще се безпокои и тревожи за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата тревога.” В Матей 8:23-27 четем как учениците са се уплашили от бурята в езерото: “А Той им каза: Защо сте страхливи и уплашени, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните и настана голяма и удивителна тишина (съвършен мир).” (стих 26) В Лука 12:25-26 (LB) Исус пита: “... каква е ползата от безпокойството? Води ли до нещо добро? Дали ще прибави и един ден към живота ви? Не, разбира се! И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за големите неща?” “Не се страхувай”, се казва в Исая 54 гл. стих 4 (LB): ”няма повече да живееш в срам. Срамът на твоята младост и скръбта на вдовството ти не се помнят вече, защото Създателят ти ще ти бъде съпруг. Господ на Силите е името Му; Той е твоят Избавител, Светият на Израил, Бог над земята.” След това в Исая 35:4 четем: “Кажете на ония, които са с уплашено и припряно сърце: Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог ще дойде с възмездие; с Божие въздаяние Той ще дойде и ще ви избави.” Помолете Бог да укрепи вътрешния ви човек, Неговата сила и мощ да ви изпълни и да не се поддавате на изкушението да се страхувате (Ефесяни 3:16). Бих искала да споделя с вас едно велико откровение, което Бог ми даде по отношение на страха. Когато Господ ни говори чрез Словото Си и казва: “Не се страхувай”, Той не ни заповядва да не изпитваме страх. Бог казва всъщност: Когато дяволът ви атакува със страх, не се свивайте и не бягайте. Тръгнете напред, макар да ви е страх. В продължение на много години аз самата си мислех, че съм страхливка, когато изпитвах страх. Сега научих, че начинът за преодоляване на страха е да гледаш право към него, да му се противопоставиш и да продължиш дори и през него, като вършиш това, което Бог ти е наредил, дори и да трябва да го извършиш в страха си. Един от преводите на Библията (LB) превежда думите на Давид от Псалом 34:4 по следния начин: “Потърсих Господа; и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави”. А Йоан ни напомня, че: “В любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание, и [така] който се страхува, не е стигнал до пълната зрялост на любовта [не е дорасъл до пълното съвършенство на любовта].” (1 Йоан 4:18). Помнете, Бог ви обича. И понеже ви обича и се грижи за вас със съвършена любов, можете да живеете свободни от страха. Вероятно сега имате толкова много страхове в живота си, че свободният живот ви се струва неосъществима мечта. Ако е така, има нещо, което трябва да запомните: Бог може да ви освободи напълно от всеки проблем наведнъж, но Той често го прави малко по малко. Затова бъдете насърчени, че Господ работи във вас. Бог е започнал добро дело във вас и Той ще го завърши (Филипяни 1:6). “Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя?”, пита псалмопевецът в глава 27, стих 1 (LB), ”Когато злите мъже дойдат да ме унищожат, ще се спънат и ще паднат! Да, дори и мощна войска да марширува срещу мен, сърцето ми няма да се уплаши! Аз съм уверен, че Бог ще ме избави!” В стихове 5 и 6 на същия този пасаж Давид продължава, като казва, че когато дойдат беди, Бог ще го скрие. Той ще го постави на висока скала, където враговете му не могат да го достигнат. Тогава царят ще принесе на Бога жертви и ще Му пее хваление с голяма радост. Това,което Бог е извършил за цар Давид, ще извърши и за вас. Доверете се на Бога. Той има силата да ви избави от всеки страх. Чуйте думите, които Господният ангел казва на Даниил, като го уверява, че молитвите му са чути: “... Не бой се, Данииле; защото от първия ден, откак ти приклони ума и сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох в резултат [и в отговор] на думите ти.” (Даниил 10:12). Дяволът ще се опита да ви каже, че Бог не е чул молитвата ви и няма да ви отговори. Помнете, че Божието Слово е меча на Духа (Ефесяни 6:17). С меча на Духа ще победите врага си. Скрийте тези стихове в сърцето си, размишлявайте върху тях ден и нощ. Само с Божието Слово ще сте способни да победите врага. Само когато знаете Божието Слово, ще можете да разпознаете лъжите на Сатана. Изповядвайте Божието Слово и То ще ви доведе до победа. Вероятно се страхувате да говорите с някого, който е с власт над вас. Вероятно сте били обвинени в нещо и сте притеснени какво да кажете в своя защита. Чуйте думите на Исус в Лука 12:11-12 (LB): ”И когато ви изправят на съд пред... управници и власти..., не се притеснявайте какво ще кажете в своя защита, защото Светият Дух ще ви даде правилните думи, докато стоите там.” Когато сте изкушени да се поддадете на страха, повтаряйте си Псалом 23:1-6 (KJV) като изповед на вяра в Господа и Неговия промисъл, както и в грижата Му за вас: Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея за винаги в дома Господен.

Заключение: Стойте твърди!

В тази книга споделям с вас стихове за Божията любов, за славното бъдеще, което Той е планирал за вас, за вашата праведност в Христос, както и за свободата от страха. Всички тези обещания, записани в Словото, са вашето наследство като слуги Господни. Но трябва да знаете, че дяволът се опитва да ги открадне от вас. Той иска да се върнете към робството. Затова апостол Павел пише в Галатяни 5:1 (KJV): ”Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Някои от ключовете за победоносен християнски живот са твърдост, търпение и устояване: И тъй, не напущайте безстрашната си увереност, за която имате голяма и славна награда. Защото ви е нужно непоколебимо търпение и устояване, та като извършите и напълно осъществите Божията воля, да получите и отнесете със себе си [да му се насладите напълно] обещаното. ЕВРЕИ 10:35-36 Вашият небесен Баща иска да се наслаждавате изцяло на онова, което е било изкупено заради вас на кръста с кръвта на Исус Христос. Бъдете решителни. Вземете сега решение никога да не се отказвате. Изповядвайте стиховете от следващата глава, докато те станат част от вашето естество. Винаги помнете, че Бог ви обича и че има живот в Неговото Слово.

Изповеди от Словото

Въведение: Божието Слово

Изпраща словото Си, та ме изцелява и ме отървава от ямите и унищожението. (Пс. 107:20) Блажен (щастлив, честит, успяващ, за завиждане) съм, защото не ходя и не живея по съвета на нечестивите [не следвам техния съвет, плановете и целите им], нито стоя [покорен и бездеен] в пътя на грешните, нито седя [отпускам се и си почивам] в събранието на надменните [присмивателите]. Но моята наслада и желанието ми е в закона на Господа и в Неговия закон (правилата, инструкциите, поученията на Бога) обичайно размишлявам (обмислям и изучавам) ден и нощ. Ще бъда като дърво, посадено [и отгледано] при потоци води, готово да дава плода си на времето си, листът ми не повяхва, нито съхне; във всичко, което върша, ще благоуспявам [и ще достигна зрялост]. (Псалом 1:1-3) Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще бъда мъдър и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8) Думата е много близо при мен, в устата ми, в ума и в сърцето ми, за да я изпълнявам. (Второзаконие 30:14) Така ще бъде Божието Слово, което излиза из устата Му. Не ще се върне при Него празно [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което Му е угодно и което възнамерява, и ще благоуспее в онова, за което го изпраща. (Исая 55:11) А аз, с открито лице, като продължавам да гледам [в Божието Слово] като в огледало Господната слава, постоянно се преобразявам в Неговия образ в непрекъснато увеличаващо се великолепие и от една степен на слава към друга степен на слава, [защото това е] от Господа, [Който е] Духът. (2 Коринтяни 3:18) Божието Слово е истина. Докато изучавам и размишлявам върху Него, ще позная истината и истината ще ме направи свободен. (Йоан 17:17; 8:32)

Изповеди от Словото: Божията любов

Но във всичко това аз ставам повече от победител и имам превъзходна победа чрез Този, Който ме е възлюбил. Понеже съм уверен (отвъд всяко съмнение), че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито надвисналите застрашаващи неща, нито бъдещите неща, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ме отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. (Римляни 8:3739) Защото Бог толкова възлюби и високо оцени мен, че [даже] даде Своя Единороден (уникален) Син, за да не погина аз, който вярвам в (който Му се доверявам, се прилепвам към, уповавам на)  Него, но да имам вечен (безкраен) живот. (Йоан 3:16) Защото сам Отец [нежно] ме люби, понеже аз възлюбих Него и повярвах, че Той от Отца излезе. (Йоан 16:27) Тъй като имам Исусовите заповеди и ги пазя, аз наистина обичам Исус; и ще бъда възлюбен от Отца, и Исус [също] ще ме възлюби и ще покаже (открие, яви) Себе Си на мен. (Йоан 14:21) Аз обичам Бога, защото първо Той възлюби мен. (1 Йоан 4:19) Колко е скъпоценна Твоята постоянна любов, Боже! Затова аз прибягвам и се доверявам на покрова на крилата Ти. (Псалом 36:7) Господи, изследвал си сърцето ми и знаеш всичко за мен. Знаеш кога сядам и кога ставам. Дори когато съм далече, знаеш мислите ми. Ти си начертал пътека пред мен и ми казваш къде да спра и да си почина. Във всеки един момент Ти знаеш къде съм. Ти знаеш какво ще кажа, преди дори да го кажа. Ти едновременно ме водиш и следваш и поставяш ръката Си на благословение върху главата ми. Това е твърде славно, твърде прекрасно за вярване! Духът Ти никога не може да ме загуби! Никога не мога да избягам от моя Бог!... Колко прекрасно е, Господи, да осъзная, че Ти мислиш за мен непрестанно! Дори не мога да преброя колко пъти на ден мислите Ти се обръщат към мен. И дори, когато се събудя сутрин, Ти все още мислиш за мен! (Псалом 139:1-7, 18 LB) Господ [искрено] ще чака [очаква, търси и копнее], за да бъде благодатен към мен и по тая причина ще се превъзнесе, за да ме пожали и да ми покаже милост; защото Господ е Бог правосъден. Блажен [весел, щастлив, за завиждане] съм аз, защото чакам Него [Неговата победа, Неговото благоволение, Неговия мир, Неговата радост и Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство]. (Исая 30:18) Господ няма да ме остави сирак [безутешен, изоставен, ограбен, безнадежден, безпомощен]; ще дойде [отново] при мен. (Йоан 14:18) Защото баща ми и майка ми са ме оставили; Господ обаче ще ме прибере (ще ме осинови като Свое дете). (Псалом 27:10) Чрез вяра Христос [действително] се е вселил (заселил, пребъдва, направил си е постоянен дом) в моето сърце, тъй че дълбоко вкоренен и основан здраво в любовтада бъда силен да разбера и да схвана заедно с всичките светии [Божиите посветени хора, преживелите тази любов] що е широчината и дължината, височината и дълбочината [на тази любов], [действително] да позная [на практика, чрез моите собствени преживявания] Христовата любов, която никое знание [без опит] не може да обгърне, за да се изпълня [в цялото си естество] в цялата Божия пълнота [да получа пълната мярка на божественото присъствие и да стана тяло, изцяло изпълнено и препълващо се със Самия Бог]. (Ефесяни 3:17-19) Исус ме обича така, както Отец обича Него; затова пребъдвам в Неговата любов. И ето как да измеря любовта Му към мен – няма по-голяма любов от тази, когато човек положи (даде) живота си за приятелите си. (Йоан 15:9, 13 LB) Но Бог показва и явно доказва Своята [Собствена] към мен любов в това, че когато още бях грешник, Христос (Месията, Помазаникът) умря за мен. (Римляни 5:8) Така преливаща е Неговата благодат, че Той [Бог] отне всичките ми грехове чрез кръвта на Сина Му, в Когото имам спасение; и Той е излял над мен богатството на благодатта Си – защото ме разбира толкова добре и винаги знае кое е най-добро за мен. (Ефесяни 1:7 LB) Защото, ако и да изчезнат планините и да се поместят хълмовете, пак Божията любов и благост няма да се оттегли от мен и заветът Му на мир и съвършенство няма да се помести, защото Господ ми показва милост. (Исая 54:10) Бог е верен (може да Му се има доверие, сигурен е и следователно винаги спазва обещанията Си, може да се разчита на Него)... (1 Коринтяни 1:9) Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и всичко що е [вътре] в мен, нека хвали святото Му име. Благославяй (пламенно, с благодарствена хвала), душе моя, Господа, и не забравяй [ни едно от] всичките Му благодеяния. Той е, Който прощава [всяко едно от] беззаконията ми, изцелява [всяка една от] болестите ми; Който изкупва от рова и изтлението живота ми, Който ме украсява, облагородява и увенчава с милосърдие и благи милости. (Псалом 103:1-4) Той изпълва живота ми с добри неща! Младостта ми се подновява като на орлите. Той дава правосъдие на всички, към които са се отнесли нечестно... Той е милостив и нежен към онези, които не го заслужават; Той не бърза да се гневи и е пълен с благост и любов. Никога не е злопаметен, нито остава завинаги разгневен... защото милостта Му към ония, които се боят от Него и Го почитат, е толкова голяма, колкото е високо небето от земята. Той е отмахнал греховете ми и ги е отдалечил от мен, колкото далеч е изток от запад. Той ми е като баща, нежен и състрадателен към мен, защото Го почитам. Любящата нежност на Господа продължава от вечносттаизавинаги.(Псалом103:5,6,8,9,11-13,17LB) Пребъдваща любов ме обкръжава, защото обичам Господа. (Псалом 32:10 LB) Ще хваля Господа, независимо от обстоятелствата. Непрестанно ще говоря за Неговата слава и благодат. Ще се хваля с милостта Му към мен. Дано всички обезсърчени да се насърчат. Нека да хвалим Господа заедно и да издигнем името Му. Извиках към Него и Той ми отговори! Избави ме от всичките ми страхове. Другите засияха поради това, което Той направи за тях. Погледът им не е сведен поради това, че са отхвърлени. Аз извиках към Господа и Господ ме чу и ме избави от бедите ми. Защото ангелът на Господа пази и избавя ония, които Го почитат. Опитах Бога и видях колко е благ! Видях лично как милостите Му се изливат върху ония, които Му се доверяват. (Псалом 34:1-8 LB)

Изповеди от словото: Вашето бъдеще

За унилия и наскърбения всичките дни са станали зли [от притеснителни мисли и лоши поличби], но понеже аз съм с весело сърце, имам непрестанен празник [независимо от обстоятелствата]. (Притчи 15:15) [Какво щеше да стане с мен], ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите. Аз чакам и се надявам и очаквам Господа; смел съм, дерзая, укрепил съм сърцето си и съм го направил храбро и издръжливо Да! Аз чакам и се надявам, и очаквам Господа. (Псалом 27:13-14) Защото аз зная мислите и плановете, които Господ има за мен, мисли и планове за добруване и мир, а не за зло, за да ми даде надежда за бъдещето. (Йеремия 29:11) Защо си отпаднало, мое вътрешно естество? И защо стенеш и се тревожиш дълбоко в мен? Надявай се на Бога и Го чакай с очакване, защото аз още ще Го славословя, защото Той е помощ на лицето ми и Бог мой. (Псалом 42:11) Такава надежда никога не разочарова или посрамява, нито заблуждава, защото Божията любов е изляна в сърцето ми чрез дадения на мен Свят Дух. (Римляни 5:5) Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да ме лиши от никакво добро, защото ходя с незлобие. (Псалом 84:11 KJV) Аз съм уверен и сигурен именно в това, че Оня, който е почнал добро дело в мен, ще го продължи до деня на Исуса Христа [точно до времето на Неговото завръщане], като го развива [това добро дело] и усъвършенства и го доведе до пълно завършване в мен. (Филипяни 1:6) Аз съм Божието [собствено] творение (Негова изработка), пресъздаден в Христос Исус, [новороден], за да върша добрите дела, които Бог е предопределил (предварително планирал)за мен [като поемам по пътеки, които Той е определил предварително], за да ходя в тях [като живея добрия живот, който Той предварително е подредил и подготвил за мен]. (Ефесяни 2:10) Понеже има време [определено] за всяко нещо и цел, и за всяка работа, аз се смирявам под мощната ръка на Бога, за да ме възвиси Той своевременно (Еклисиаст 3:17; 1 Петър 5:6). Тези неща, които Бог планира, няма да се случат веднага. Бавно, неизменно, сигурно, времето наближава, когато видението ще се изпълни. Ако и да изглежда, че се бави, не бива да се отчайвам, защото тези неща непременно ще се случат. Само трябва да бъда търпелив! Няма да закъснеят даже и с един ден.” (Авакум 2:3 LB) Много съм насърчен, защото съм прибягнал и се държа за поставената пред мен надежда. Тази надежда имам като котва за душата, надежда здрава и непоколебима, която прониква в това, което е отвътре завесата. (Евреи 6:18-19 NAS) Не се страхувам, защото съм уверен и зная, че [чрез Бог, Който е мой партньор в усилията ми] всичко съдейства [и отговаря на плана] за мое добро, защото обичам Бога и съм призован според Неговото намерение и цел. (Римляни 8:28 KJV) Моят Бог може да [осъществи целта Си и да] направи несравнено повече, отколкото [дръзвам да] искам или мисля [което е отвъд най-смелите ми молитви, копнежи, мисли, надежди или желания]. (Ефесяни 3:20) В Исус Христос станах [Божие] наследство (дял) и получих наследство, като бях предопределен (избран и посочен предварително) според целта на Бога, Който действува във всичко по решението на Своята воля. (Ефесяни 1:11) Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще постъпвам мъдро и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8) Думата е много близо при мене, в устата ми, в ума и в сърцето ми, за да я изпълнявам. (Второзаконие 30:14) Така ще бъде Божието Слово, което излиза из устата Му. Не ще се върне при Него празно [без да има ефект, непотребно], но ще извърши това, което Му е угодно и възнамерява, и ще благоуспее в онова, за което го изпраща. (Исая 55:11) А аз, с открито лице, като продължавам да гледам [в Божието Слово] като в огледало Господната слава, постоянно се преобразявам в Неговия образ в непрекъснато увеличаващо се великолепие и от една степен на слава към друга степен на слава, [защото това е] от Господа, [Който е] Духът. (2 Коринтяни 3:18) Аз не се преобразявам според този свят (този век) [оформен и адаптиран към неговите външни, повърхностни обичаи], но се преобразявам(променям) чрез [цялостното] обновяване на ума си [имам нови идеали и ново отношение], за да докажа [за себе си] каква е добрата и съвършена воля на Бога, дори нещата, които са добри, благоугодни и съвършени [според Него за мен]. (Римляни 12:2) На мен Бог пожела да ми яви колко голямо е богатството на славата на тая тайна, която е Христос в мен, надеждата на [осъзнаването на] славата. (Колосяни 1:27) Аз заявявам, че съм част от избран род, царско свещенство, посветен народ, от людете, които [Бог] е придобил, за да възвестявам превъзходствата и прекрасните дела на Този, Който ме е призовал от тъмнината в Своята чудесна светлина. (Римляни 4:17 KJV; 1 Петър 2:9) Понеже аз съм Господен, Той официално ще признае и открито ще заяви, че аз съм Негов скъпоценен камък (Негово специално притежание, Неговото особено съкровище) и Той ще ме пожали, както човек жали собствения си син, който му служи. (Малахия 3:17) Като апостол Павел аз не считам, че вече съм уловил и постигнал, но едно правя (един стремеж имам): като забравям задното и се простирам към предното, втурвам се към прицелната точка, за спечеля [върховната и небесна] награда, към която съм призван от Бога в Христа Исуса. (Филипяни 3:13-14) Не си спомням [задълбочено] предишните неща, нито мисля за древните събития. Ето, Господ ще направи ново нещо; сега ще се появи; аз ще внимавам в него и ще го разбера, и ще бързам към него. Да! Бог ще направи за мен път в пустинята и реки в безводната земя. (Исая 43:18-19) Понеже принадлежа на Господа, Бог изтрива и заличава моите престъпления заради Себе Си и няма да си спомни за греховете ми. (Исая 43:25) Понеже аз чакам [очаквам, търся, надявам се на] Господа, Той ще подновява силата и мощта ми, ще се издигам [близо до Бога] с крила като орли [които се издигат към слънцето], ще тичам и няма да се уморя, ще ходя и няма да отслабна. (Исая 40:31) Аз съм напълно уверен и убеден, че Бог е способен и мощен да спази Словото Си и да изпълни това, което е обещал, защото следвам съдба, определена от Бога. (Римляни 4:21)

Изповеди от словото: Вашата праведност в Христос

Който [Бог] за мен направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да стана аз [да бъда облечен, смятан за, и пример за] праведен пред Бога [какъвто трябва да бъда, одобрен и приет и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта]. (2 Коринтяни 5:21) Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; десницата Ти е пълна с правда (правота и справедливост). (Псалом 48:10) [Бог] докрай ще ме утвърждава [ще ме пази непоклатим, ще ми дава сила, ще ми гарантира оправданието; Той ще бъде моята гаранция срещу всички обвинения], за да бъда невинен и безупречен в деня на нашия Господ Исус Христос (Месията). (1 Коринтяни 1:8) Благословен, честит, щастлив и духовно успяващ (състоянието, в което новороденото дете на Бога се наслаждава на Неговото благоволение и спасение) съм аз, който гладувам и жадувам за правдата (почтеността и правилните взаимоотношения с Бога), защото ще бъда напълно удовлетворен. (Матей 5:6) Възлагам на Господа бремето, което ми е възложил [като прехвърлям върху Него тежестта му] и Той ще ме подпре; никога не ще допусне [последователно] праведният да се поклати (да се подхлъзне, да падне, да се провали). (Псалом 55:22) Библията е [се написа] и за мен, за да разбера, че [правдата, Божието оправдание] ще бъде дадена и на мен, защото вярвам в (доверявам се, прилепвам, разчитам на) Този, Който е възкресил от мъртвите Исуса, нашия Господ. (Римляни 4:24) И тъй, оправдан (освободен от осъждение, обявен за праведен, имащ правилни взаимоотношения с Бога) чрез вяра аз имам [мога да схвана факта, че имам] мир с Бога [мира на примирението, на който да се наслаждавам] чрез нашия Господ Исус Христос (Месията, Помазаника). (Римляни 5:1) Моите деца са блажени (щастливи, честити, за завиждане) след мен, защото съм праведен и ходя в непорочността си. (Притчи 20:7) Понеже аз съм [последователно] праведен, избавлението ми е от Господа; Той ми е крепост във време на беда. (Псалом 37:39) Ни едно оръжие, скроено против мен, не ще успее; и ще победя всеки език, който би се повдигнал против мене в съд. Това [този мир, праведност, сигурност, победа над врага] е мое наследство като на слуга Господен [чрез мен се представя идеалният слуга на Господа] и правдата ми е от Господа [това е, което Той ще ми даде като мое оправдание]. (Исая 54:17) Понеже съм [безкомпромисно] праведен, очите на Господа са върху мен и ушите Му са отворени за вика ми. Когато аз, праведният, извикам, Господ слуша и от всичките ми проблеми и беди ме избавя. Много злини се изправят срещу мен, праведния, но Господ ме избавя от всички тях. Понеже съм слуга Господен, Той изкупва душата ми, и понеже прибягвам при Него и уповавам на Него, няма да бъда осъден, нито смятан за виновен. (Псалом 34:15, 17, 19, 22) С правда (праведност, в съгласие с Божията воля и ред) ще се утвърдя; далеч ще бъда от угнетението и унищожението, защото не ще се боя, далеч ще съм от ужасяването, защото то не ще се приближи до мен.” (Исая 54:14) Понеже съм [безкомпромисно] праведен, съм смел като лъв. (Притчи 28:1) Защото нямам такъв първосвещеник, Който да не може да ме разбира, състрадава и да има същите чувства в моите немощи и слабости и отговорност да се боря с изкушенията, а имам Един, Който е бил във всичко изкушен като мен, но пак без грях. Затова пристъпвам без страх, уверен и с дръзновение към престола на благодатта (тронът на Божието благоволение към мен, незаслужилия грешник), за да придобия милост [за провалите си], и да намеря благодат, която да ми помага благовременно при всяка нужда [подходяща и навременна помощ, идваща точно тогава, когато имам нужда]. (Евреи 4:15-16) Тъй като съм вече оправдан (оневинен, станах праведен, имам правилни взаимоотношения с Бога) чрез кръвта на Христос, ще се избавя от Божия гняв и негодувание чрез Него. (Римляни 5:9) Блажен (щастлив, честит, успяващ, за завиждане) съм, защото не ходя и не живея по съвета на нечестивите [не следвам техния съвет, плановете и целите им], нито стоя [покорен и бездеен] в пътя на грешните, нито седя [отпускам се и си почивам] в събранието на надменни- те [присмивателите]. Но моята наслада и желанието ми е в закона на Господа и в Неговия закон (правила, инструкции, поучения) обичайно размишлявам (обмислям и изучавам) ден и нощ. Ще бъда като дърво, посадено [и отгледано] при потоци води, готово да дава плода си на времето си. Листът ми не повяхва, нито съхне; във всичко, което върша, ще благоуспявам [и ще достигна зрялост]. (Псалом 1:1-3) Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ми; но да размишлявам върху нея денем и нощем, за да внимавам и да постъпвам според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредвам в пътя си, ще бъда мъдър и тогава ще имам добър успех. (Исус Навин 1:8) Името Господно е яка кула; като [последователно] праведен [оправдан и в правилни взаимоотношения с Бога], прибягвам в нея и съм в безопасност, поставен на високо [над злините] и съм силен. (Притчи 18:10) В Неговия [Христовия] ден аз, [безкомпромисно] праведният, ще цъфтя и моят мир ще изобилства, докато трае луната. (Псалом 72:7) Ето завета (съглашението, завещанието), който Господ ще направи и ще сключи с мен след ония дни: Той ще положи законите Си в сърцето ми и ще ги напише в ума ми (в най-вътрешните ми мисли и разбиране), Греховете ми, и беззаконията ми няма да помни вече. Тъй като за мен вече има пълно опрощение (прошка и отменяне на наказанието) за тия неща [грехове и беззакония], вече няма нужда да правя принос за изкупление на грях. (Евреи 10:16-18) Аз имам свобода и увереност да вляза в светилището [по силата и] чрез кръвта на Исуса, през новия и живия път, който Той е започнал и посветил, и отворил за мен през отделящата завеса (завесата, отделяща Светая Светих), тоест чрез плътта Си. (Евреи 10:19-20) Който [Бог] за мен направи Христос [наистина] грешен, Който не е знаел грях, за да стана аз [да бъда облечен с, смятан за, и пример за] праведен пред Бога [какъвто трябва да бъда, одобрен и приет и в правилни взаимоотношения с Него чрез Неговата доброта]. (2 Коринтяни 5:21)

Изповеди от словото: Преодоляване на страха

Защото Бог ми е дал дух не на страх (боязливост, малодушие, свиване и раболепен страх), а [ми е дал дух] на сила, любов и на спокоен и балансиран ум, на дисциплина и себевладение. (2 Тимотей 1:7) Потърсих (изследвах за) Господа и поисках от Него [от необходимост и въз основа на Словото Му] и Той ме чу и ме избави от всичките ми страхове. (Псалом 34:4) Аз не позволявам да се смущава сърцето ми, нито да се бои [не си позволявам повече да бъда обезпокоен и смутен; и не си разрешавам да се страхувам, да съм сплашен, малодушен и неспокоен]. (Йоан 14:27) Когато съм в страх, в Теб ще имам увереност и на Теб ще се доверя и ще уповавам. Чрез [помощта на] Бога ще хваля думите му; на Бога се облягам, разчитам и уверено се уповавам; няма да се боя; какво може да ми стори човек, който е плът? (Псалом 56:3-4) Няма от какво да се боя, защото Господ е с мене; не гледам около себе си с ужас и не съм обезсърчен, защото Той е мой Бог. Той ме укрепява и ме прави твърд пред трудностите ми. Да! Той ще ми помогне. Да! Ще ме издигне и ще ме подпре с праведната Си и справедлива [победоносна] десница. (Исая 41:10) Защото сам [Бог] е рекъл: “Никак няма да те проваля, нито ще се откажа от теб и никак няма да те оставя без подкрепа. [Аз няма] [Аз няма] [Аз няма] никак да те оставя без помощ, нито ще те забравя, нито ще те оставя да се провалиш (отпусни се и се довери, защото те държа) [Със сигурност ще го направя!] Затова спокоен, с дръзновение, уверено и смело казвам: Господ ми е помощник; няма да бъда обхванат от паника [няма да се убоя или ужася]. Какво ще ми стори човек? (Евреи 13:5-6) Защото Господ, моят Бог е, Който подкрепя десницата ми и ми казва : Не бой се, Аз ще ти помогна. (Исая 41:13 KJV) Не се страхувам, защото съм уверен, че [чрез Бог, Който е мой партньор в усилията ми] всичко съдейства [и отговаря на плана] за мое добро, защото обичам Бога и съм призован според Неговото намерение и цел. (Римляни 8:28 KJV) Господ, който ме е сътворил, казва: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; мой си ти. Когато минаваш през дълбоки води, с тебе ще бъда и през реки от трудности, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня на утеснението, ти няма да се изгориш и пламъкът не ще те опали. Защото Аз съм Иеова, твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител. (Исая 43:1-3 LB) Няма да се страхувам, защото страхът ме измъчва. Вместо това ще имам дръзновение (кураж и увереност) и свободен достъп (неограничена възможност да стигна до Бога със свобода и без страх). Не се обезсърчавам [не отслабвам, не ставам унил от страх]. (1 Йоан 4:18 KJV, Ефесяни 3:1213) Бог е мое прибежище и сила [мощна и недостъпна за изкушения], винаги изпитана помощ в напасти. Затова няма да се уплаша, ако би се и земята поклатила, и планините се преместили всред моретата. (Псалом 46:1-2) Аз ще бъда силен, мощен и много смел. Няма да се плаша, нито ще се обезсърчавам, защото Господ е с мен, където и да ида. (Исус Навин 1:9) Няма да се плаша. Господ ме държи под око винаги, защото Му се боя [почитам Го и Му се покланям с благоговение], защото Го чакам и се надявам на Неговата милост и любяща нежност. (Псалом 33:18). Не се безпокоя, нито се тревожа за утре, защото утрешният ден ще се безпокои и тревожи за себе си. Достатъчна е на всеки ден неговата тревога. (Матей 6:34) Аз не се страхувам, защото няма повече да живея в срам. Срамът на моята младост и скръбта на вдовството ми не се помнят вече, защото Създателят ми ще ми бъде съпруг. Господ на Силите е името Му; Той е моят Избавител, Светият на Израил, Бог над земята. (Исая 54:4 LB) Когато съм изкушен да съм с уплашено и припряно сърце, си казвам: Укрепи се! не бой се! Ето твоят Бог ще дойде с възмездие; с Божие въздаяние Той ще дойде и ще те избави. (Исая 35:4) Не се страхувам, защото Бог ми е дал според богатството на славата Си, за да се укрепя и утвърдя здраво във вътрешния си човек чрез Неговия [Свят] Дух [Който обитава моето найвътрешно естество и личност]. (Ефесяни 3:16). Хваля Господа и издигам името Му, защото Го потърсих и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави. (Псалом 34:3-4 LB) Не се страхувам, защото в любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! Защото страхът има в себе си наказание. Няма да се страхувам, ако съм стигнал до пълната зрялост на любовта [и съм дорасъл до пълното съвършенство на любовта]. (1 Йоан 4:18). Господ е моя светлина и мое спасение; от кого ще се боя? Когато злите мъже дойдат да ме унищожат, ще се спънат и ще паднат! Да, дори и мощна войска да марширува срещу мен, сърцето ми няма да се уплаши! Аз съм уверен, че Бог ще ме избави! Когато дойдат бедите, Бог ще ме скрие. Той ще ме постави на висока скала, където враговете ми не могат да ме достигнат. И тогава аз ще принеса на Бога жертви и ще Му пея хваление с голяма радост. (Псалом 27:1-3, 5-6 LB) Не се боя, защото от първия ден откак приклоних ума и сърцето си да разбирам и да се смиря пред моя Бог, думите ми се послушаха и Господ дойде в резултат [и в отговор] на думите ми. (Даниил 10:12). И когато ме изправят на съд пред управници и власти, аз не се притеснявам какво ще кажа в своя защита, защото Светият Дух ще ми даде правилните думи докато стоя там. (Лука 12:11-12 LB) Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; при тихи води ме завежда. Освежава душата ми; води ме през прави пътеки заради името Си. Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея за винаги в дома Господен. (Псалом 23:1-6) Заключение: Стойте твърди Аз стоя твърдо в свободата, за която Христос ме е освободил, и не се заплитам отново в робско иго. (Галатяни 5:1 KJV) Не напускам безстрашната си увереност, за която имам голяма и славна награда. Нужно ми е непоколебимо търпение и устояване, та, като извърша и напълно осъществя Божията воля, да получа и да отнеса със себе си [да му се насладя напълно] обещаното. (Евреи 10:35-36)