Кажи им, че ги обичам

Въведение

Вярвам, че това, от което хората се нуждаят повече от всяко друго нещо, е личното откровение за Божията любов към тях. Вярвам също така, че върху това откровение се основава победоносният живот на всеки отделен християнин. Ние нямаме нужда от особени знания за Божията любов; нуждаем се от откровение за нея. То може да ни бъде дадено единствено от Святия Дух и ще бъде дадено едва, когато всеки християнин започне да размишлява за Божията любов, да усеща Божията любов в своя живот и да търси това откровение чрез писаното Божие Слово и чрез молитва. Доста лесно е да се приеме факта, че Бог обича целия свят достатъчно много, за да изпрати Исус да умре за него. Но определено е по-трудно да повярваш, че дори и ти да беше единственият човек по лицето на тази земя, пак Бог те обича толкова много, че би изпратил Исус да умре единствено и само за теб. След дълги години на колеблив християнски живот, в крайна сметка успях да осъзная и да разбера Божията любов. Чрез Святия Си Дух той великодушно ми откри Своята любов лично към мен. Това специално откровение промени целия ми живот и начина, по който аз ходя с Господа. Вярвам, че онова, което ви предстои да прочетете в тази книга, ще ви даде ново прозрение и разбиране за Божията любов. Вярвам, че то ще предизвика у теб, читателю, нов копнеж за това откровение за личния ти живот. Насърчавам те да четеш бавно написаното в тази книга, да я използваш като помощно средство и да размишляваш върху Писанието и върху идеите, представени на тези страници. Тази книга е написана за теб с пълно смирение и ясното съзнание, че отделена от Него, аз не мога да сторя нищо и че всяко откровение и разбиране, което имам върху Неговото Слово, е само поради Неговата благодат.

Бог те обича!

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16). Бог желае да има семейство и затова ни направи Свои деца. Той не иска от нас да постъпваме като бебета, а да се държим като Негови деца. Бог иска да зависим само от Него, да разчитаме на Него, да се облягаме на Него, да Го обичаме и да Му позволим да ни обича. Бог желае да Му се доверим и да се обръщаме към Него винаги, когато имаме нужда. Той копнее да има лична връзка с теб. Повечето от нас приемат Йоан 3:16 твърде общо. „Да, наистина Исус умря заради целия свят!” Ние обаче, не сме някаква група долу на земята, за която Исус е умрял. Той умря заради всеки един от нас. Той умря заради теб! Дори и ти да беше единственият човек по лицето на цялата земя, Той пак щеше да умре само заради теб. Той умря за теб! Бог те обича толкова много. Възлюбил те е с вечна любов. Един ден, докато пътувах с колата си, Бог говори на сърцето ми и каза: „Джойс, ти си зеница на окото Ми.” Аз дори не знаех, че подобен стих съществува в Библията. Дяволът веднага дойде в мислите ми и прошепна: „Не е ли това прилив на гордост? Ти за каква се мислиш?” Аз съответно си казах: „Не бива да допускам такива мисли.” Ние не сме склонни да допуснем, че сме специални, че сме надарени и че сме различни. Всеки един от нас е отделен индивид, създаден от нашия Баща, за да бъде различен от този до него. Докато си мислех за това, Бог ми показа картина на жена, стояща в супермаркет пред огромен щанд с ябълки. (В английския език думата, употребена за „зеница”, означава „ябълка” – бел. пр.) Тя оглеждаше всяка една ябълка поотделно и когато откри тази, която беше най-добра, се протегна и я взе. Това, което Бог ми показваше, беше че аз съм най-добрата Му ябълка. Аз съм специална. Това не изглежда съвсем правилно, но вие трябва да разберете, че Бог казва това не само на мен, но на всеки един от нас. Това не означава, че Той смята само мен или теб за нещо повече, а че всеки един от нас е специален. Това е в Неговото писано Слово, а то е за всеки един от нас. Ти си зеницата на Божието око. Тогава аз не приех онова, което Господ ми говори, защото незабавно бях усетила осъждение заради хубавото мнение, което придобивах за себе си. Два дни по-късно обаче, аз отворих Библията си на Псалм 17:8 и този стих направо ме порази. „Пази ме като зеница на око; скрий ме под сянката на крилата Си.” Тогава си казах: „Това действително е бил Бог. Аз съм зеницата на окото Му.” Дълго време след това се чувствах толкова специална всеки път, когато мислех върху този стих. Всеки човек има жажда, копнеж и желание в сърцето си да бъде обичан. Бог ни е създал с такава необходимост. Много хора вярват, че Бог обича света, че обича Исус, но им е трудно да проумеят, че Бог обича самите тях. Библията учи, че Той ги обича точно толкова, колкото обича и Исус. Бог обича и теб точно толкова, колкото обича и Исус. Библията казва в Йоан 5:20 „Защото Отец обича Сина и Му разкрива всичко, което Сам върши; ще Му покаже и по-велики дела, за да се чудите вие.” С други думи Бог казва: „Аз извършвам всичките тези велики неща чрез Исус и дори още по-велики отново чрез Исус, за да се чудите вие.” Ние четем тези Писания, но много често пропускаме това, което Бог желае да направи за нас. Знаете ли, че е добре да се чудите, да се удивявате на нещата, да изпитвате страхопочитание пред Бог за това, което Той върши? Той иска от нас да погледнем на великите неща, които прави чрез Исус, и да се удивим, казвайки: „Боже, невероятно е това, което правиш чрез Исус!” След това иска от теб да отвориш Библията си на Йоан 14:12, където Исус казва: „Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; и по-големи от тях ще върши, защото Аз отивам при Отца.” Бог ще върши същите тези неща и чрез теб, и дори и по-велики, защото Исус отиде при Своя Отец. Вярвате ли в това? Наистина ли вярвате, че Бог ви обича и е готов да ви употреби? Един ден, докато изучавах Словото, Господ започна да ми служи, като ми каза: „Джойс, Аз върша толкова много неща за хората всеки ден, защото ги обичам, а те изобщо не забелязват това. Те не могат да разпознаят Моята намеса. Ще ти дам един пример. Всяка сутрин, когато заповядвам на слънцето да изгрее, Аз го правя заради Джойс, заради Бети, заради Боби, заради… (тук постави твоето име).” Спри за момент и размишлявай върху това. Слънцето изгрява всеки ден заради теб. Да, слънцето! А ние го приемаме за даденост. Знаем си, че слънцето ще изгрее и на следващия ден. То обаче изгрявазаради теб. Когато дъждът се излива във времето си, той вали заради теб. Когато пада сняг, той пада заради теб. Ето колко много те обича Бог! Второзаконие 7:9 казва: „И така, да знаеш, че Господ, твоят Бог, Той е Бог, верният Бог, Който пази до хиляда поколения завета и милостта към онези, които Го обичат и спазват заповедите Му.” Смяташ ли, че хиляда поколения ще ти бъдат достатъчни да схванеш Божията любов? Разбираш ли, че Той е вечен Бог и ти не можеш да изчерпиш Бога. Много от нас мислят, че сме изчерпали и изтощили Бог с нашите неуспехи и провали, но това не е така. Любовта не може да бъде изчерпана и ти не можеш да накараш Бог да не те обича повече. Любовта не е нещо, което Бог прави. Любовта е Неговата същност. Той е любов. Дори и най-закоравелия грешник, който някога се е раждал по лицето на земята и явно е заплюл Господа в очите с думите: „Не желая да имам нищо общо с Теб; добре ми е и съм доволен, че ще отида в ада”, и него Бог обича. Как тогава да не обича тези, които са били избрани и отделени за осъществяването на Божиите цели? Може би ти си приел Господа в сърцето си и Го обичаш, но моят въпрос към теб днес е доколко вярваш, че Бог те обича? Посланието към теб е толкова просто: Бог те обича. Това е най-важната основа, която Бог трябва да постави в теб, за да можеш да разбереш всичко останало. Няма значение какви други неща учиш или колко упорито изследваш всичко за Бога – ако не можеш да приемеш факта, чеБог те обича, няма да успееш да стигнеш много далече. Божията любов лично към теб е основата за твоята вяра, за твоята свобода от греха и за твоята способност да навлезеш в служение към другите, без да имаш страх. Ще приемеш ли любовта Му към теб? Бог те обича!

Достатъчно добър ли съм?

А надеждата никога не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Святи Дух. Понеже когато ние бяхме още немощни (безсилни да помогнем сами на себе си), в определеното време Христос умря за (вместо) нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре за праведен човек; при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия (за любящия и щедър благодетел). Но Бог препоръчва (показва и ясно доказва) Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос (Месия, Помазаният) умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме (оневинихме, навлязохме в правилно взаимоотношение с Бога) чрез кръвта на Христос, (със сигурност) ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако сме неприятели с Бога, бяхме примирени с Него чрез смъртта на Сина Му, колко повече (със сигурност) сега, когато сме примирени с Него, ще се избавим (ежедневно ще бъдем опазвани от властта на греха) чрез Неговия (възкресенски) живот!” (Римляни 5:5-10), с пояснителни добавки (в скоби). Много от нас са способни да приемат, че Бог ни обича, стига да не допускаме грешки. Повечето хора не се харесват и затова заключват, че и Бог не може да е впечатлен от тях. Библията казва в Псалм 8:4 „Какво е човек, за да го помниш?” Ние сме Божието творение и Той ни обича, защото ни обича. Защото Той е любов (Йоан 4:16). Бог те обича и ти си специален. Това ще рече, че ти си отличителен и уникален. От теб не се очаква да станеш като мен, както и от мен не се очаква да стана като теб. Бихме били нещастни, ако се опитвахме да приличаме на някой друг. Единственото, което бихме постигнали при подобно подражаване, е да предоставим възможност на дявола да ни натяква, че не сме достатъчно добри. Хубавото при Бог е, че ти не трябва да си „достатъчно добър”. Да не би Исус да е умрял за теб, защото си бил толкова добър и чудесен, или Той е умрял за теб, защото те обича? Библията говори, че ако Той те е възлюбил достатъчно, за да умре за теб, то колко повече те обича Той сега, когато си оправдан чрез Неговата кръв? (Римл. 5:8-9). Той те обича достатъчно, за да покрие твоите ежедневни грешки. Обича те достатъчно, за да те преведе през този ден в сила и победа. Един ден Бог ми даде пример за това как Той вижда нашите грешки и недостатъци. Представете си едно малко момиче, на около три или четири годинки, което непрекъснато наблюдава майка си, докато тя върши домакинската работа. То обича майка си толкова много, че взема малка кофичка с вода и гъба, застава до цветното стъкло на входната врата и започва да го „почиства”. След това взема хартиени кърпи и с тях подсушава стъклото. Разбира се, цялото стъкло е замазано и е в сапунени ивици. Забелязвайки творението му, ти също така осъзнаваш, че детето е използвало гъбата за миене на чини и в този момент кипваш. Точно тогава то се приближава и със сладко гласче заявява: „Мамо, мамо, измих прозорчето вместо теб. Доста добра работа свърших. Обичам те, мамо!” Една любяща майка би казала: „Чудесно си се справила! Благодаря ти, че ми помогна!” После, когато вниманието на детето е ангажирано с нещо друго, тя ще почисти замазаното стъкло, а по-късно ще насърчи детето да не го прави отново. Бог ми показа, че точно това е което и Той прави с нас – винаги оправя бъркотията, която сме създали. Ако ти правиш най-доброто, на което си способен, това е което Бог очаква от теб. Той няма очаквания да направиш нещо, на което не си способен. Той може да те промени, ако си готов да Му кажеш: „Ти си прав, Боже, аз наистина сгреших. Опитах сам, но не мога да се променя.” Тогава ще се намеси и Той, тъй като без Неговата помощ ти не можеш да се направиш по-добър. „Защото Този, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи (провъзгласява Божието лично послание), понеже Той не Му дава Духа с мярка (или с въздържане, но безграничен е дарът на Святия Дух от Бога). Отец обича Сина и е предал (поверил, дал) всичко в Неговата ръка.” (Йоан 3:34-35). Един ден, докато изучавах Словото и размишлявах върху този стих, аз започнах да плача от радост, защото осъзнах, че Бог не ни дава Духа Си с мярка. Той не ни дава малко парченце от това и малко парченце от онова. Вместо това Той казва: „Ето, вземи всичко, което Аз имам.” Всяка частица от Божията сила и от Неговата любов са ти предоставени днес. Той притежава всичко, от което ти се нуждаеш, и желае ти да го получиш. Защо? Защото те обича. Не е необходимо да бъдеш „достатъчно” добър, за да го заслужиш, защото така или иначе не можеш да направиш достатъчно, за да заслужиш каквото и да било от Бог. Не е нужно да си достатъчно красив или достатъчно умен. Бог иска да ти го даде, защото те обича. Във Второзаконие 7:6-7 Бог казва: „Понеже вие сте свят и отделен народ за Господа, вашия Бог; Господ вашият Бог ви е избрал да бъдете Негов (специален) народ измежду всички останали народи от лицето на земята. Бог не е положил любовта Си върху вас и не ви е избрал, защото сте били по-многобройни от останалите народи, защото вие (всъщност) сте най-малобройни от всички племена”. Бог избра израилтяните да бъдат Неговият специален народ. Като Църква днес ние сме истинският духовен Израил. Следователно това Слово се отнася точно толкова за нас, колкото и за тях. Той казва, че не ги е избрал, защото са били най-многобройното племе на земята. Отнесено за нас това би могло да звучи: „Не съм ви избрал поради това, че сте правили всичко правилно или сте били толкова чудесни.” След това продължава, и казва, че са били най-малобройният от всички народи. Всъщност, ако и вие сте като мен, твърде вероятно е да сте се смятали за най-нищожните от всички, преди да бъдете спасени. Но в ст. 8 Бог казва: „Понеже Господ ви обича и понеже пази завета, с който се е клел на бащите ви, Господ ви изведе с мощна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на Фараон, царя на Египет.” Това предизвиква нашия възторг! Бог казва: „Положил Съм любовта Си върху вас, казах ви, че сте святи. Казах ви, че сте специални. Избрах ви не защото сте добри и чудесни, а защото Аз ви обичам.” Знаете ли какво Бог иска да направите днес? Иска да приемете и да получите Неговата любов. За повечето от нас най-големият проблем е това, че не харесваме себе си. Не вярваме, че Бог ни обича, нито че който и да било друг ни обича. Мислим си: „Как би могъл някой да ме обича – аз съм толкова объркан?” Ако смяташ, че си грозен и противен, ще мислиш, ще изглеждаш и ще се държиш грозно и противно. Човек не е способен да се извиси над представата, която има за себе си в сърцето си. Най-големият ми проблем преди време беше, че не харесвах себе си и прекарвах три четвърти от времето си в опити да се променя. Смятах, че прекалено много говоря и затова се опитвах да съм мълчалива. Но след като мълчах определено време, изпадах в депресия и всички около мен искаха да разберат каква е причината за моето състояние. Тогава започнах да си мисля: „Но нали вие ми казахте, че имам голяма уста. Оставете ме на мира. Аз само се опитвам да не говоря толкова много.” Не мога да ви кажа точно колко години преминавах през това. Не можех да спра да си навличам неприятности поради многото ми говорене. Повечето хора, които са приказливи обикновено са женени за партньори, които са много тихи. Така още повече си личи тяхната склонност към говорене и дяволът непрекъснато им припомня за това. Истинското име на това еосъждане. Бог иска да живееш свободен от осъждане, но за да бъдеш свободен, се изисква вяра и дръзновение. Знаете ли, че независимо колко виновни се чувствате, това няма да промени нито едно от погрешните неща, които сте направили? Наистина е много трудно да вярваш, че Бог те обича, когато си постъпил лошо. През цялото време дяволът ти внушава мисли за това колко си противен, лош и грозен. „И този път го направи. За кого се вземаш? Бог никога няма да те благослови – ти си толкова лош. Сега как ще свидетелстваш на когото и да било? Нищо не правиш както трябва!” В такъв момент е необходима дързост, за да може вътрешният ти човек да се съвземе и да каже: „Татко, допуснах голяма грешка, затова Те моля, заради Исусовата кръв да ми простиш. Искрен съм в сърцето си и се нуждая от Твоята прошка. Дяволе, махни се! Исус е платил цената за моите грехове и това не е твоя работа.” После продължавате живота си, изпълнени с радост. Вероятно ще си помислите: „Но аз повтарям същото глупаво нещо отново и отново.” Аз също си мислих по този начин, докато не спрях да се осъждам за това. Когато престанеш да се обвиняваш за нещата, които си направил, едва тогава ще спреш да ги правиш. Вината и осъждението те натоварват и депресират до такава степен, че ти изобщо не можеш да се освободиш. Необходима е смелост, за да не се обвиняваш. Трябва да бъдеш дързостен, да действаш чрез вяра, да застанеш и да кажеш „не” на вината. Дяволът ще ти нашепва: „Да не искаш да кажеш, че дори няма да изпитваш неудобство за това, което направи? Поне за няколко часа трябва да се засрамиш. Наистина беше много лошо това, което направи.” Твоят отговор трябва да бъде: „Да, но ми е простено и няма да изпитвам осъждение заради това.” Първите няколко пъти е много трудно, но след това ще се научиш как да прогонваш такива мисли. В книгата на пророк Исая 53:5-6, 11 четем, че когато Исус понесе греховете ни вместо нас, Той също така взе и нашата вина (това включва и обвинението). Дяволът не иска ти да си свободен от осъждение. Защо? Защото ако изпитваш вина и осъждане, ти не можеш в действителност да се възползваш от любовта на Бог. Осъждането те отделя от Бог и застава между теб и Него като стоманена стена. Ти не си способен да видиш Бог като свой Баща, ако се чувстваш виновен. Всичко, което виждаш в този момент, е вината и твоят грях пред Бог. Научи се да ходиш свободен от осъждение и вярвай, че когато Бог е казал, че Неговата благодат е достатъчна, за да покрие всеки твой грях, Той наистина е мислил така. Той те обича и Неговата милост, благодат и прошка са безплатни дарове. Приеми ги днес! Бог наистина те обича!

Любовта е взаимоотношение

И ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит) и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог живее в него.” (І Йоан 4:16, с пояснителни добавки). Какъв е начинът да осъзнаем и да разберем Божията любов в по-голяма дълбочина? Без значение колко много Той те обича, ако не осъзнаваш и не разбираш Божията любов, тя не би ти била от полза. Добре знаеш колко приятно е усещането, когато някой в действителност ти покаже истинска любов! Ти изпитваш невероятна топлота и всичко е толкова чудесно, че си способен да извършиш невъзможното само, защото знаеш, че някой те обича. Бог те обича и Той желае да ти показва тази любов. От теб Той иска да прекарваш време с Него всеки ден. Имаш ли в действителност такова взаимоотношение с Бог? Фактът, че преди много време си повярвал в Господа, не означава, че се наслаждаваш на пълноценно общение с Него. Когато сутрин си отворя очите, първото нещо, за което си мисля, е Бог. Когато си лягам вечер, аз заспивам с мисли за Него и Той е в съзнанието ми през целия ден. Няма нищо в целия свят, което да желая повече, отколкото да служа на моя Бог и да съм Му угодна. Струва си да се откажеш от всичко, което имаш, но да достигнеш тази цел. В нас има празнота, поставена от Бог, която единствено Той може да запълни. Нищо друго, за което ти копнееш или мечтаеш, не може да изпълни това място. Може би си казваш: „Това вече го знам. Аз съм приел Исус.” Но приемаш ли Исус във всеки момент, във всеки ден и във всяка ситуация? Приемаш ли Божията любов? Бог те обича и ти си специален за Него. Ние сме създадени, за да общуваме с Бога. Това е най-съкровеното Му желание и Неговата съвършена воля за живота ти. Всяка сутрин Той поглежда от трона Си към нас и казва: „Добро утро, обичам те!” Преди време една моя приятелка имала видение, докато се молела. Тя видяла как всеки ден Бог влиза в домовете на хората. Той влизал с готовност да общува и да разговаря с тях. Вземал си стол и сядал до масата. Те се събуждали, приближавали към Него… и Го подминавали. Непрекъснато Му повтаряли: „След малко, Боже. Изчакай така съвсем малко, докато свърша и тази работа, и тогава ще говорим. По-късно ще си общуваме. По-късно, Боже, по-късно!” Момичето било съкрушено от това видение, защото когато идвал краят на деня, Бог си тръгвал опечален от домовете, защото никой не се приближавал, да поговори с Него. Никога не бъдете прекалено ангажирани! Ако нямате време да се молите и да прекарвате време с Бог, значи сте прекалено заети. Отделяйте време, за да кажете на Бог колко Го обичате. Когато всичко останало отмине и дойде краят на този свят, няма да има нищо друго, освен Бог. Само Бог! И ако нямаш изградени взаимоотношения с Него, ще е малко късно тепърва да започваш. Това не значи, че няма да отидеш на небето, а че пропускаш възможността да живееш победоносен живот сега. Предлагам ви да си отделите една година, в която да позволите на Бог да ви обича. Престанете да се опитвате със собствени сили да действате чрез вяра и бъдете Божият мъж (жена) на вяра и сила. Спрете и постъпете като малките деца. Сгушете се в скута на вашия Баща и просто Му позволете да ви обича. Вие не можете да Му отвърнете с любов, ако преди това не Му позволите да ви обича. В І Йоан 4:16 се казва: „И ние сме познали (разбираме, разпознаваме, схващаме чрез наблюдения и от опит), и сме повярвали (привързали сме се, доверили сме се и сме положили упованието си) в любовта, която Бог има към нас…” Когато се събуди тази сутрин, помисли ли колко много те обича Бог? Обикновено, когато се събудим, не ни се прави абсолютно нищо. Затова е необходимо да употребим устата си, за да активираме плътта си и да позволим на човешкия дух да се издигне и да върши чудесни неща. Затова, когато станеш сутрин, кажи: „Татко, благодаря Ти, че ме обичаш толкова много. Благодаря Ти, че изпрати Исус, за да умре за мен. Благодаря Ти, Татко, че Святият Дух е с мен. Благодаря Ти, че възкресенската сила обитава в мен. Благодаря Ти, че където и да отида днес, ще съм за благословение. Боже, Ти ме обичаш. Ти ме обичаш тук, в малкия ми дом. Ти ме обичаш! Аз съм Твоето специално дете, аз съм зеницата на окото Ти и Ти ме обичаш.” Трябва да се насърчаваш с подобни думи, за да стигнеш до осъзнаването и разбирането, че си обкръжен и потопен в любовта на Бог. Библията говори, че Бог има твоята снимка, татуирана на дланите на ръцете Си (Исая 49:16). Мога да си Го представя как казва: „Погледни! Виж това! Тя не е ли красива? Обичам я толкова много. погледни Моите деца, тук, на дланите на ръцете Ми.” Той те държи в ръцете Си като постоянен белег, че те обича и копнее да общува с теб. Бъди благодарен на Бог и развий взаимоотношение с Него. Понякога е необходимо да паднеш на лицето си в молитва пред Бог и да благодариш, че си спасен. Спри за момент с ежедневните си работи и просто Го обичай. Продължаваме да четем в І Йоан 4:16-17, където се казва: „Бог е любов; и който пребъдва (живее) в любовта, пребъдва в Бога, и Бог (живее) в него. В това (единство и общение с Него) се усъвършенства любовта в нас, и имаме увереност в Съдния ден…” Да знаеш, че Бог те обича, води до пълно доверие в Него и увереност в Неговата вярност. Всяко едно благословение идва тогава, когато позволиш Бог да те обича – по-силна вяра, победа над греха, изцеление, преуспяване и радост. Всичко това идва, ако позволиш на Бог да те обича. Често приемаме нещата точно обратно, като си мислим: „Аз трябва да обичам Бог!” Вярвам, че ти първо трябва да позволиш на Бог да те обича. Не смятам, че ще си способен да изразиш любовта си към Бог, ако първо не Му позволиш да те обича. Мога искрено да ти кажа да общуваш с Бог и да ти докажа колко необходимо е това, но как ще го направиш? Когато Бог ми каза да започна да общувам с Него, аз седнах на дивана и попитах: „И сега какво, Боже?” Точно така! Аз не знаех как да общувам с Бог, защото тогава все още не знаех колко много ме обича Той. Как е възможно да изразиш своите чувства към хората, да ги обичаш истински и да изразяваш уважението си към тях, ако не си сигурен дали те обичат? Ти би се страхувал да не се изложиш пред тях. Чувстваш се удобно единствено с тези, които знаеш, че те обичат и приемат. Пред моя съпруг мога да кажа и да направя неща, които не бих се осмелила да направя пред никой друг, защото знам, че той ме обича. Така е и с Бог. Затова, направи първата крачка и започни. Дай на Бог възможност и Той ще те научи как да общуваш с Него. Точно сега можеш да си зададеш въпроса: Удобно ли се чувствам с Бог? Бог те обича!

Любов, доверие и вяра

Понеже (ако сме) в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, а вярата, която (се усилва, изразява и) действа чрез любов” (Галатяни 5:6, с пояснителни добавки). Повечето от нас прекарват голяма част от времето си в опити да придобият вяра. Знаем, че без вяра е невъзможно да бъдем угодни на Бог (Евреи 11:6), затова упорито опитваме да имаме повече вяра. Тя обаче идва от сърцето и може да се придобие само чрез отношение на взаимна любов с Бог. Аз не мога да ви научa на вяра, но мога да ви научa на принципите на вярата и да ви предизвикам така силно да закопнеете за вяра, че да направите всичко, което е по силите ви, за да я имате. Тя идва само чрез откровение от Бог. Спрете да се опитвате така усилено да получите вяра и да угодите на Бог, и започнете да прекарвате това време и усилия в общение с НегоОбичайте Го и Му позволете да ви обича във вашите ежедневни задължения! „Защото с вяра ходим (настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение или вярваме относно взаимоотношенията ни с Бог, с доверие и свята ревност; така ходим), а не с виждане” (ІІ Коринтяни 5:7, с пояснителни добавки). Веднъж, докато четях този пасаж, Бог заговори на сърцето ми. Аз се опитвам да ходя чрез вяра. Във всяко отделно нещо в живота си искам да постъпвам чрез вяра; ІІ Коринтяни 5:7 казва, че настройваме живота си и определяме поведението си според нашето убеждение относно взаимоотношенията ни с Бог. С други думи, ще съм способна да ходя чрез вяра единствено въз основа на това, което вярвам за моето взаимоотношение с Бог. Човек, който вярва, че е неправеден, не е способен да ходи чрез вяра. Такъв, който счита себе си за жалък червей в калта, когото Бог не обича, не може да ходи чрез вяра. Много хора се опитват да живеят чрез вяра, без да имат основата в сърцето си. Галатяни 5:6 говори за това, че вярата действа чрез любов. Бог вложи това в сърцето ми: „Всички смятат, че това Слово означава, че ако не обичат другите хора, тяхната вяра няма да подейства. Не това е значението на този пасаж. Истинският смисъл е, че ако те не знаят колко много ги обичам, тогава вярата им няма да действа.” Вярата не действа без любовта. Но тук не става въпрос за твоята способност да обичаш другите, а за това – доколко позволяваш на Всемогъщия Бог да те обича. Има голяма разлика между това да си способен да обичаш, и да си способен да позволиш Бог да те обича. Да се довериш на Бог и да ходиш чрез вяра означава да се облягаш на Него и да Му се доверяваш за всяко нещо. Не можеш да имаш това отношение към някого, ако не си убеден, че той те обича. Никога няма да си способен да се довериш на Бог, ако първо не разбереш, че Той те обича. Ако в действителност знаеш колко много Бог те обича, няма да ти е трудно да приемеш изцелението си, няма да ти е трудно да приемеш снабдяването на твоите нужди… Не получаваш, защото не вярваш напълно, че Бог наистина ти дава това, което ти е потребно. Може би си мислиш: „Искам да вярвам в това, но как да го постигна?” Ти имаш любовта на Бог вътре в теб и всичко, което ти е необходимо, е да започнеш да я разпознаваш, когато Бог ти я изявява. Библията казва: „Обичаме Го, защото първо Той възлюби нас.” (І Йоан 4:19). Не би било възможно да обичаш Бог, ако преди това не си уверен във факта, че Той пръв те е възлюбил. Всичко е вътре в теб, в сърцето ти. Бог те обича! Ти си чудесен! Ти си прекрасен! Ти си скъпоценен! Бог те обича! Никой на земята не може да те обича така, както Бог те обича. Не ти е нужен никой друг освен Бог, но Той поставя различни хора в живота ти. Истината е, че дори да не съществуваше никой друг освен теб и Бог, ти би се справил добре. Бог щеше да бъде твоят най-добър приятел. Той щеше да бъде твоят партньор. Той би бил твоята майка и твоят баща, ако нямаш такива. Бог те обича толкова много! Ето защо можеш да Му вярваш за всичко. Възлюбил те е толкова силно и това ти дава увереност, че сам Той иска да имаш всичко, което ти е потребно. Докато ти обаче, не осъзнаеш, че сам Бог иска да ти даде всяко нещо, не би могъл да имаш достатъчно вяра, че да получиш каквото и да било. Вярата действа, като позволиш Бог да те обича, а не чрез твоята способност да обичаш някого. Позволи Му да го направи за теб и непрекъснато Му говори: „Боже, знам, че ме обичаш. Славя Те и величая Твоето име!” Един път някой попитал Смит Уигълзуърд дали прекарва дълги часове в молитва, а той отговорил: „Много рядко се моля повече от тридесет минути, но и много рядко прекарвам тридесет минути, без да се моля.” Веднъж казал, че ако прекара повече от петнадесет минути, без да има общение с Бог, смятал за необходимо да се покае. Ние от своя страна се опитваме да започнем нещата отзад напред. Нищо не можем да направим да се случи поради нашите добри дела. Бог те благославя, защото те обича. Всяко едно нещо Той дава по същия начин, по който ти даде спасение. Човек не може да предизвика спасението на член от семейството си или на когото и да било чрез своите дела. Позволи Бог да те обича. Когато видиш този човек чрез Божията любов, ти вече ще си готов да го обичаш. Библията ни говори, че ако започнем да обичаме неспасените и престанем да се опитваме да ги спечелим чрез своите думи и всички наши начини, тогава ще ги привлечем към Исус. Божият Дух е Този, Който ще привлече семейството ти към Исус чрез Неговата любов. Ти не би бил способен да обичаш другите, ако първо не позволиш Бог да те обича. Ефесяни 2:8 казва: „Защото чрез подарената благодат (Божието незаслужено благоволение) сте спасени...” Осъзнавате ли, че не сте направили абсолютно нищо, за да заслужите спасението си? Повечето от нас сме били толкова окаяни в деня, когато Исус ни е спасил, и то определено не е било поради нашите добри дела или способностите ни да вършим каквото и да било правилно. Причината за спасението ни е само една: „Защото Бог толкова ни възлюби, че даде Своя Единороден Син за нас, за да не погине нито един, който повярва в Него, но да има вечен живот.” (Йоан 3:16). Благодатта може да се определи като Божията готовност и желание да употреби всичките Си способности в твоя живот, за да посрещне всяка твоя нужда. Точно както Бог по благодат ви даде достатъчно вяра, за да бъдете спасени, Той също така поради Своята любов ви дава достатъчно вяра да Му се доверите, че Той е вашият Изцелител, да повярвате, че Той е вашият Снабдител. Ако вярата, която Той е поставил в теб за твоето спасение, беше достатъчна, за да те спаси от всичките ти грехове, същата тази вяра е вътре в теб, за да посрещне всички останали нужди на целия ти живот. Ако повярваш, че Бог те обича, и наистина осъзнаваш този факт, тогава ще можеш истински да Му се довериш. Ти ще бъдеш напълно убеден в истинността на Божието Слово. Ти ще знаеш, че Той никога не би те излъгал, защото те обича. „Вярата е пълното упование на цялото ти човешко естество на Него (Бог) в абсолютно доверие и увереност в Неговата сила, мъдрост и доброта.” (Колосяни 1:4). Когато позволиш на Бог да те обича, от своя страна и ти ще се научиш да Го обичаш, да Му се доверяваш и със сигурност ще имаш вяра. Бог те обича!

Свободен от страх

В любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълната зрялост) в любовта.” (І Йоан 4:18, с пояснителни добавки). Животът ни върви добре, когато имаме вяра и увереност, че Бог ни обича, когато Му се доверяваме. Точно тогава, изведнъж нещо ни атакува. Най-големият крадец на нашата вяра са обстоятелствата – онези лоши неща, които ни се случват. Не ти е никак трудно да вярваш, че Бог те обича, докато обстоятелствата не се променят така, че да изглежда противоположното. В такъв момент се намесва дяволът със страх и осъждане, за да те отдели от единственото, което може да те освободи – Божията любов. „И какво сега – казва той, – смятах, че Бог те обича. Защо тогава ти се случват неприятни неща? Трябва да си направил нещо много лошо. Явно Бог ти е много сърдит.” В такъв момент човек губи увереността си в Бог, а Той не може да ти помогне, ако не Му се доверяваш. Не можеш да си уверен, т. е. изпълнен с вяра, ако не знаеш, че Бог те обича. Ако поемеш товара на страха и осъждението, които ти изпраща дяволът, губиш представа колко много Бог те обича. В І Йоан 4:18 се казва една много силна истина: „Съвършената любов изпъжда страха.” Размишлявах върху това Слово дълго време, опитвайки се да го разбера, докато един ден Бог просто го постави в сърцето ми. Съвършената любов изгонва страха, а Бог е тази любов. Така че, когато знаеш колко съвършена е тази любов към теб, няма нищо на света, от което да се боиш. Не е възможно да изпитваш страх, ако имаш личното откровение, че Бог те обича. Невъзможно е да се страхуваш от неуспех и провал, ако знаеш, че Бог те обича. Не можеш да се провалиш, ако уповаваш на Бог! Единственият начин да се провалиш, е, да разчиташ на себе си. Ако си уверен в Божията любов, няма да се страхуваш от неуспехи. Ако знаеш, че Бог те обича, няма да се боиш от отхвърляне. Божията любов е от такава величина, че покрива всичко. Смяташ ли, че същият този Бог, Който те спаси и те освободи, ще те осъди? Сатана е обвинителят. Това, което Бог прави, е да те изобличи за греха и да ти покаже изходен път. Това, което дяволът прави, е да те осъди за греха и да ти покаже, че няма изходен път. Ще добавим и поясненията към стиха: „В любовта няма страх (никаква заплаха не съществува), а съвършената (завършената, зрялата) любов пропъжда страха (всяка следа от ужас), защото страхът носи със себе си (мисли за) наказание и който се страхува, не е достигнал до съвършенство (пълна зрялост) в любовта” (І Йоан 4:18). Повечето хора смятат, че смисълът на този пасаж е – ако можеш да ме обичаш достатъчно, тогава няма да се боиш от мен, или че ако си способен да обичаш някого достатъчно много, тогава страхът ще си тръгне от твоя живот. Това обаче съвсем не е така. Значението на този пасаж е, че ако ти позволиш на Бог да те обича, тогава няма да се страхуваш! Затова трябва да позволиш Бог да те обича, ако искаш в живота ти да няма никакъв страх. Сега приеми чрез вяра Божията любов лично към теб. Направи го. Протегни се с вяра и приеми цялата Божия любов към теб. Много скоро след като Бог ми даде това откровение за съвършената любов, която пропъжда всеки страх, трябваше да приложа на практика това знание. Ние имахме кола, която ни създаваше много проблеми. Смятахме, че скоростната кутия е развалена, но понеже беше много скъпо да я заменим (около петстотин долара), а ние не разполагахме с толкова пари – просто си карахме колата, без да я поправяме. Онази сутрин Бог ми каза: „Джойс, обичай Ме през този ден и Ми позволи Аз също да те обичам. Нищо друго не трябва да правиш. Не е нужно да бъдеш жена с велика вяра. Всичко, което е необходимо, е да Ме обичаш и да Ми позволиш от Своя страна и Аз да те обичам. Позволи Ми да те обичам през цялото време.” Аз си свърших задълженията и се насърчавах в най-святата вяра, хвалех Господа и Му пеех измислени от мен песни, прекарвах си времето страхотно, когато внезапно чух, че моят съпруг е в гаража. Но той трябваше да е тръгнал за работа още преди четиридесет и пет минути! Той отвори вратата и каза: „Не мога да превключа колата на никоя друга скорост освен на първа. Ще трябва да я закараме на ремонт.” Затворих вратата и се разсмях. Аз не съм възнамерявала да се смея, но просто така се случи. Радостта започна да извира от духа ми и тогава Бог ми показа, че имам такова отношение само, защото преди това Му бях позволила да ме обича. Ако позволиш на Бог да те обича, това ще отвори вратата на вярата у теб. Аз просто започнах да се смея, а това беше вяра. Авраам се засмя, подтикнат от вяра. Когато Бог дойде при него и му каза, че ще му даде син, Авраам се засмя, казвайки: „Слава! Наистина го вярвам!” Сара обаче, която също се засмя, го направи, подтикната от своите съмнения и неверие. Бог я изобличи, а към Авраам нямаше такова отношение. Бог не смъмри Авраам, макар че и той се разсмя, защото съществува и смях на вяра. Дяволът застава срещу теб и използва глупави и смехотворни прийоми, но ти познаваш своя Бог толкова добре, че вместо да се изплашиш, започваш да се смееш. Ти знаеш, че Бог те обича и Той контролира всичко. И така, докато се смеех за скоростната кутия, Бог проговори в сърцето ми с тих и спокоен глас, който същевременно беше толкова мощен. Три пъти ми каза: „Ако такова е отношението ти към Мен, Джойс, Аз никога няма да те разочаровам!” Сякаш думите Му проникнаха в атмосферата на моя дом: „Няма да те разочаровам! Няма да те разочаровам!” Ако се осланяш на Бог, позволиш Му да те обича и Го обичаш в замяна, тогава ще забравиш всички насилствени опити да действаш чрез вяра. Единственото, което се иска от теб, е да Му позволиш да те обича и ти също да Го обичаш, а останалото Той ще го осъществи. Божията любов ще се умножи в теб и ще прогони всеки страх. Бог те обича!

Любовта достига до другите

И тази заповед (отговорност, поръчение, заръка) имаме от Него: Който обича Бог, да обича и брат си (вярващия)” (І Йоан 4:21). Ти си Божието специално дете. Това казва Той във Второзаконие 7:6. Ако се държиш подобаващо на това откровение, това ще започне да променя света. Ще влизаш в супермаркета с усмивка на лице, ще си вземеш количка за напазаруваната стока и ще си мислиш: „Всичко, до което се докосна, е благословено! Алилуя! Благословени са, че аз съм тук днес! Слава!” Движиш се в магазина усмихнат, щастлив, чувстваш се специален където и да отидеш. Когато започнем да осъзнаваме колко сме специални и започнем да се държим в съответствие с Божията любов, тогава можем да спечелим света за Исус. Любовта ще се разраства като горски пожар. Нищо обаче не би ни ползвало, ако ходим навсякъде и тръбим, че сме християни, а след това се държим троснато с хората. Говориш, че си християнин, а когато се изпречи кола на пътя ти, започваш да мърмориш: „Хайде, де, мърдай! По-зелено от това няма да стане! Не разбираш ли, че бързам за църква? Ще закъснея заради теб, скапаняк!” Такива неща правим понякога. Готов ли си наистина да уловиш победата? Тогава се протегни в духа, вземи победата и кажи: „Дяволе, достатъчно дълго си ме водил с лъжи и страх. Аз съм специален човек и в името на Исус съм предопределен да имам победа, защото Бог ме обича, дяволе, и ти нищо не можеш да направиш по въпроса!” Божията любов, която е вътре в теб, ще те освободи от всеки страх и ти няма да се боиш да достигаш до другите с тази любов. Бог иска от теб наистина да вярваш, че ще върши по-велики дела чрез теб, понеже Исус отиде при Своя Небесен Баща. Вярваш ли в действителност, че Бог ще те употреби? Той ще ти даде само толкова, колкото вярваш. Затова не бива да се страхуваш да направиш тази крачка. Не мога да изброя колко често съм стояла на канарата на вярата, точно на ръба да направя нещо смело, а Бог ми казва: „Хайде, Джойс, давай! Аз ще върша велики неща чрез теб, давай!” В такива моменти съм се втурвала с пълна сила и Бог нито един път не ме е разочаровал. Знаете ли защо не се страхувам да направя нещо, дори и да се проваля? Защото знам, че Бог ме обича. Той ме обича и знае, че аз също Го обичам, и чрез Неговата благодат съм посветила живота си на Него. Ако и вие сте направили това, обичате Бог и Той ви обича, то тогава не съществува нищо на света, което може да бъде проблем за вас и което да не успеете да преодолеете. „Кой може да ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или меч? Защото както е писано: Убивани сме заради Тебе цял ден; считани сме като овце за клане. Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.” (Римляни 8:35-39). Може би не разбираш до каква степен Бог иска ти да си свободен. Той страда, когато ти си нещастен. Има дни, в които се събуждаш и си в лошо настроение през целия ден. Мисля, че знаеш за какви дни говоря! Подритваш котката си, караш се на децата, не можеш да търпиш съседите, дори и лицето ти е толкова намръщено. „По цял ден само работя, работя, работя и няма кой да ме оцени.” Знам как постъпваш, защото съм постъпвала точно така. Когато децата се върнат от училище си мислиш: „Няма ли начин да останат в училище по-дълго време, докато си свърша работата?” Знаеш ли, че това наранява Бог? Нямам намерение да те накарам да се чувстваш зле, като ти казвам това. Единствената ми цел е да те накарам да осъзнаеш, че ако повярваш, че Бог те обича, тогава ще започнеш да откликваш на тази любов, а тя от своя страна ще те изпълни и ще започне да прелива от теб към всички други. Ще освободиш нежността да извира от теб и ще живееш в благост. Ако възприемеш факта, че Бог те обича, тогава ще дойде до теб изцеление, успех и посрещане на всичките ти нужди. Защо? Защото ще започнеш да се отпускаш в любовта на Бог. Основната причина, поради която Бог не може да ни даде нещата, които иска да ни даде, е, че ние сме толкова заети в опитите си сами да ги придобием, че Той не успява да ни хване, за да ни ги даде. От теб Бог иска да се отпуснеш в Него и да Го обичаш, да Му позволиш да те обича и само да приемаш. Дяволът не може да спре действието на Бог, ако ти Го обичаш, защото ако си влюбен, ти ще бъдеш себераздаващ се. Не можеш да обичаш, без да даваш. Последната част от Второзаконие 7:6 казва: „…Вас избра Господ, да бъдете Негов специален народ.” Бог е призовал и теб. Точно сега твоите основни задължения може да са в дома ти, свързани със семейството, но това не отменя призива на Бог върху живота ти. Ако наистина искаш да си на разположение за Бог, можеш да бъдеш използван от Него. Преди това обаче, трябва да имаш правилната основа, а тя е да познаваш Божията любов. Не хабете всичката си духовна сила в съсредоточаване върху себе си и в посрещането на личните ви нужди. Кажете на Бог с прости и кратки думи своите потребности и след това развивайте вярата си, като посрещате нуждите на другите хора. Исус се молеше и търсеше лицето на Своя Баща, за да се укрепи и да посрещне нуждите на всички онези, които отиваха с вяра при Него. След това Той проповядваше Словото, полагаше ръце върху хората, а те приемаха чудеса. Той не стоеше в някой ъгъл, опитвайки се през цялото време да повярва на Бог за нещата, които искаше. Необходимо е да кажеш на Бог от какво се нуждаеш, но това да става по-скоро като посочване на факти. Основната цел на твоя живот трябва да бъде, да посрещаш нуждите на другите хора. Истинското преуспяване, правилно обяснено, е възможността да употребиш Божиите способности в посрещането на всяка нужда, която застане на пътя ти. Божията любов ще те направи способен да поставяш нуждите на другите хора преди твоите. Мислиш ли, че Бог те обича достатъчно, за да те направи силен да се обърнеш и да обичаш тези, които не са толкова приятни за обичане – сърдитите, мрачните, неблагодарните? Не се изисква много, за да обичаш някой, който те обича. Това не е трудно. Всеки закоравял грешник е способен на това. Но когато обичаш неприятните, постоянстваш и не спираш да ги обичаш, не спираш да ги обичаш и отново не спираш да ги обичаш, тогава Божията любов ще ги промени. Може да ти отнеме година, може да ти отнеме пет години, може да ти отнеме дори двадесет и пет години, но си струва. Теб колко дълго те чака Исус? Бог обича и теб, както и всички тези хора около теб. Спасени или грешни, Той ги обича и иска да употреби теб като съд, чрез който да излива Своята любов. Затова не се страхувай да направиш крачката. Божията любов те освобождава от всеки страх и осъждение и те е направила способен да обичаш. Бъди твърдо решен и постоянен в изявяването на Божията любов. Като начало започни просто да бъдеш дружелюбен с хората. Нека това бъде твоята работа – да бъдеш дружелюбен и да благославяш хората от Тялото Христово. Кани ги на гости или на вечеря. Подай ръка за поздрав или се усмихни. Бог има неща, които ти ще извършиш за Него. Той иска да те използва по начини, по които не може да използва никой друг по лицето на земята. Има хора, на които единствено ти можеш да послужиш. Никой друг не може да достигне до този определен човек освен теб. Искай Бог да ти покаже начини, по които да достигнеш другите с Неговата любов, и Той ще те научи. Бог те обича!

Божията любов ще те промени

В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение (изкупителна жертва) за греховете ни.” (І Йоан 4:10). Бог наистина ни обича, но не смятам, че ние разбираме с каква любов Той ни е възлюбил. Бог ми показа чрез сериозно изследване на този въпрос, че ако ние наистина знаехме в духа си колко много Бог ни обича, то тогава бихме били много по-различни от това, което сме. Размишлявай върху любовта на Бог към тебТова ще те промени. Ако не харесваш нещо в себе си, знанието, че Бог те обича, ще ти помогне да го промениш. Как се чувстваш, когато знаеш, че някой те обича? Чудесно, нали! Нима се чувстваш грозен? Бог ми показа, че някои от хората, които ще прочетат тази книга, се мразят. Ти мразиш нещата, които правиш, и не си приел факта, че си ново творение – непрекъснато воюваш със старото си естество. Докато живееш с негативни мисли за себе си, като не се харесваш и дори се мразиш, без да си способен да осъзнаеш колко си специален, не можеш да се държиш като специален. Библията казва: „Понеже както мисли в сърцето си, такъв е той” (Притчи 23:7). Всичко се дължи на факта, че ти не си осъзнал, че Бог те обича. Голяма сила има в разбирането на това, колко много Бог те обича. Бог иска от теб ежедневно да имаш време с Него. Това ще те промени. Ако не поставиш Бог на първо място, ти Му определяш позиция, в която Той не може да направи за теб нищо от това, което иска. Личното време, което прекарваш с Него, като Го обичаш и Му позволяваш да те обича, ще ти даде възможност да израснеш и да бъдеш духовно силен човек. Мнозинството от хората са много мързеливи и не предпочитат да имат такова време с Бог. Много повече би им харесало някой друг да го направи вместо тях. Не си измисляйте оправдания. Всеки, който чете тази книга и не общува с Бог, но сега се чувства убеден в това, което пиша, трябва да знае, че дяволът ще дойде веднага с мисли, подобни на тази: „Ти имаш толкова други отговорности и задачи, които да свършиш…” Аз знам как става това. Дяволът измисля едно след друго хиляди извинения. Но ти погледни сериозно на Бог и извикай към Него. Божието Слово и общението с Него ще те промени. Бог ти е дал силата, направил те е способен. Павел казва във Филипяни 4:13 „За всичко имам сила (справям се с всяко нещо, с което се захвана) чрез Христос, който ме укрепява”. С други думи, не съществува нищо, което да не можеш да направиш чрез силата на Исус Христос. В момента, в който Бог ти посочи даден проблем, ти трябва да застанеш в Божията сила и да се справиш с проблема, защото Бог е извоювал победата за теб. Ако приемеш Божията любов към теб, като не позволиш на измамния дявол да те заблуждава, че не можеш да се справиш, тогава ще започнеш да побеждаваш. Сега може да се държиш непристойно, но ти си способен да постъпваш различно, ако повярваш, че си ново създание, че си променен вътрешно. Не би се променил и не би се държал различно, ако не се изправиш и не заявиш: „Слава да бъде на Господа! Аз съм специален, аз съм свят. Бог ме е избрал. Той ме е очистил чрез Кръвта на Агнето. Аз ще направя каквото трябва и не ме интересува, дяволе, колко грешки ще допусна и колко пъти ще трябва да го повторя. Бог е достатъчно силен да ме изправи и да ме подкрепи да продължа. Той може да поправи всяка моя грешка!” Кой проблем би ти надделял, ако знаеш, че Бог те обича? Няма такъв. Над всеки проблем ще имаш победа. Би ли искал да бъдеш победител? Тогава отговори на този въпрос – искаш ли да има какво да побеждаваш? Само така ще пораснеш! Ако никога нямаш проблеми и не се налага нищо да преодоляваш, как тогава ще упражниш вярата си? Използвай всеки проблем, който застава на пътя ти, като възможност за израстване. Открий какво би направил Бог поради любовта Си към теб. Ако се уповаваш на Бог, позволиш Му да те обича и ти от своя страна Го обичаш, тогава ще забравиш всички безплодни опити да оперираш във вяра и просто ще се отпуснеш в Него. Ако Го обичаш и Го оставиш да те обича, ще ходиш изпълнен с Духа. Тогава никакви обстоятелства не могат да те съборят, защото ходиш в любовта на Бог. Когато бях кръстена в Святия Дух първите три седмици ходех като опиянена от Божията любов. Хората постоянно ме питаха: „Какво не ти е наред? Толкова си различна. Не мога да повярвам, Джойс! Какво ти се е случило?” Същите хора дойдоха при мен след три седмици и ме попитаха: „Какво стана с живота ти?” Не беше необходимо да им казвам каквото и да било, за да им покажа, че в живота ми е настъпила промяна. Те можеха да забележат сами. Ако живееш в Божията любов, усмивката ще бъде непрекъснато на лицето ти. Ще бъдеш красив. Ще си изпълнен с енергия и сила. Ще си способен да служиш на хората, защото ще бъдеш така зареден от Святия Дух, че всяка нужда, която имаш, ще бъде посрещната. Изповядай: „Бог ме обича! Алелуя! Бог ме обича! Аз съм Неговото скъпо дете! Бог ме обича!” А сега тръгни напред – направи голяма крачка на вяра и бъди уверен. Бог наистина много те обича!

Наслаждавай се на нов живот

Ако никога в живота си не си поканил Исус да бъде твой Господ и Спасител, бих те призовала да направиш точно това сега. Можеш да се молиш с тази молитва и ако си наистина искрен в сърцето си, ти ще преживееш нов живот в Христос. Небесни Татко, аз вярвам, че Исус Христос е Твоят Син, Спасителят на света. Вярвам, че Той умря на кръста заради мен и понесе всичките ми грехове. Беше в ада заради мен и триумфира над гроба и смъртта. Вярвам, че Исус възкръсна от мъртвите и сега седи от дясно на Теб. Имам нужда от ТЕБ, Исусе. Прости греховете ми, спаси ме и ела да живееш в мен. Искам да бъда новороден. Сега вярвай, че Исус живее в сърцето ти. Греховете ти са простени, заради Христос си примирен с Бог и когато умреш, ще отидеш в Небето. Намери си добра църква, която поучава Божието Слово и започни да израстваш в Христос. Нищо в живота ти няма да се промени без познаването на Божието Слово. Йоан 8:31-32 казва: „Ако пребъдвате в Моето Слово, тогава наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, а истината ще ви направи свободни.” Насърчавам те да се хванеш здраво за Божието Слово, да Го поставиш дълбоко в сърцето си и според ІІ Коринтяни 3:18, ако гледаш на Божието Слово, ще бъдеш променен съобразно Христовия образ. Пиши ми, за да ми кажеш дали си приел Исус и дали искаш безплатни материали – как да започнеш новия си живот в Исус. С много обич: Джойс