Синът 318

ВЪВЕДЕНИЕ

Църквата е Божието семейство. Тя се състои от един Баща на небето, и синове мъже и жени, които носят Божия образ. Бог пося Своя Син, за да пожъне много синове. Той поставя тези синове в местни църкви. Местната църква е кариерата, където синовете се оформят, за да се приспособят в Корпоративната Църква, която е храмът, или обиталището, на Бог. В този капацитет, местната църква отразява небесното взаимоотношение на Бащата и Сина на земята. Бащата на местната църква е главния старей, който обучава и развива синовете, за да пораснат в Христос във всичко. Той е представителен баща, който е настойника на синовете. Местната църква се гради върху синове, а не върху случайно членство. Павел и Йоан градяха използвайки меха баща-син, като говореха за вярващите, които надзираваха като за тегни „деца“.

Тази книга се занимава с един специален син изобразен в 318те „слуги“ в дома на Авраам. „318“ е уникално число, тъй като също изобразява и Корпоративния Син – Съвършения Човек – Църквата.

Всички пасажи от Писанието в удебелен шрифт са подчертани от автора за специално ударение.

Др. Сеги Говендър

ГЛАВА ПЪРВА – „318“

Битие 14:1-3 KJV 1В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и царя на народите Тидал, 2те тръгнаха на война против содомския цар Вера, гоморския цар Варса, адманския цар Сенав, цевоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор. 3Всички тези се събраха в долината Сидим, където е сега Солено море.

Битие 14:11-16 11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. 13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.

Аврам имаше добър ресурс да спаси отвлечения Лот от робство. Благословението на Аврам се простира до неговото потомство, Църквата.

Галатяни 3:16 KJV А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Не казва: И на потомците, като за мнозина; а като за един, И на твоя потомък, който е Христос.

Обещанието беше направено за Авраам и за неговия потомък. При първото споменаване, човек може да заключи, че приемниците са биологичните наследници на Авраам. Павел дава да се разбере, че преносното тълкувание е главното приложение.

Галатяни 3:29 И ако сте Христови, то вие сте Авраамово потомство и наследници по обещание.

Онези, които принадлежат на Христос са Авраамовото потомство. Според Писанието, Христос е Авраамовия потомък. Следователно, обещанието е и за Авраам и за Църквата. Местната църква трябва да има достатъчни човешки ресурси, за да спасява другите от робство. Стареите (бащите) на църквите трябва да бъдат достатъчно находчиви, за да спасяват „Лотовците“, които са в пленничество. По подобен начин, всички вярващи трябва да бъдат достатъчно находчиви, за да спасяват другите. Обещанието е за цялата Църква, но първо трябва да се види в бащите/водачите на местните църкви. По този начин ние имаме благодатта да връщаме изгубеното. Давид преследва, настигна и възстанови всичко (1 Царе 30:8, 18-19). Авраам можа да спаси Лот, понеже имаше човешки ресурси: 318 обучени слуги „родени в дома му“.

"318" ПРОРОЧЕСКО ЧИСЛО

I. Пророческо за синове родени в дома ви

Има „синове на Царството“ и „синове на дома“. „Синовете на Царството“ имат глобално виждане; мисленето им се простира отвъд местната църква. Те са загрижени за нациите и за градовете. „Синовете на дома“ имат видението за изграждането на местната църква. Ние се нуждаем и от двата типа синове. „Синовете на дома“ накрая могат да мигрират, за да станат „синове на Царството“. Какво е значението на „някой роден в дома ми“?

Битие 15:2-3 KJV 2А Аврам каза: Господи БОЖЕ, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и управителя на дома ми е този Елиезер от Дамаск? 3Аврам каза още: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми ми е наследник.

Аврам нямаше биологични синове. Наследството не можеше да отиде при роб. Факта, че Елиезер щеше да наследи всичко посочва, че той беше един осиновен син. И така, „роден в дома ми“ не се отнася за слуги родени на слуги, а за осиновени синове. Осиновените синове са синове на Аврамовото домочадие/семейство. Думата „дом“ е баит на еврейски и означава семейство или домочадие. В допълнение, думата „управител“ в ст.2 е еврейската дума бен, и означава син. „Домът“ е символ на местната църква. Тези „318“ са били осиновени синове, а не синове от чреслата на Авраам. В Битие 14:14, думата „слуги“ е вмъкната. Синовете на дома имат товар за местната църква. Местната църква е офиса на Царството. Доверието в Царството се увеличава, когато имаме синове с товар за местното домочадие/местната църква.

ПРЕОБРАЗИ:

 • Синовете „Мемфивостей“

Прочетете 2 Царе 9. Това са осиновени синове, които седят на трапезата ви и ядат хляба ви всеки ден. Те се идентифицират с видението на дома. И въпреки че поддържат Царството, те никога не се осмеляват да излязат отвъд местната църква.

 • Доброволния роб

Те са като доброволния роб, чието ухо е пробито към вратата (Изход 21:5-6). Въпреки че са свободни да си тръгнат през седмата година, те се предават на доброволно служене поради любов към техния господар. Те са привързани към дома и се покоряват само на гласа на господаря.

 • Рут

Те са като Рут в завета с Ноемин (Рут 1:15-17).

Това е преобраз на завета на местното домочадие/местната църква. Синовете на дома са осиновени синове, докато бащата на местната църква е надзирател или настойник на тези синове. Водачите са настойници, а не собственици. Това осиновяване говори за едно по-велико осиновяване. Нашето поставяне като синове се основава на поведение. Ние влизаме като деца, но сме поставени като синове. Осиновяването е едно от събитията в цялостта на преживяването на спасението и е белязано от зрялост. Главният белег на тази зрялост е да бъдем водени от Духа.

Римляни 8:14 CWSB Защото водените от Божия Дух, те са Божиите синове.

Осиновяването говори за зрялост (повече за това по-късно). Синовете „318“ са зрели синове.

II. Пророчески за синове обучени в дома ви

Това не са повърхностни ученици от библейско училище, но са обучени в дома с откровението на дома. Така че, те носят доктрината на дома. Те виждат местния дом като Ветил. Тъй като домът е семейството на поставения човек/бащиното семейство, домът носи видението на поставения човек. В този случай тези синове имаха видението, целта и ума на Аврам. С други думи, дома на Аврам беше като Аврам. Това ниво на единение беше толкова мощно, че по-късно порази армиите на четирима царе. Това са еднакво мислещи синове. Местният дом трябва да стане библейско училище. Повече не можем да изпращаме синовете си да бъдат обучавани някъде другаде. Те трябва да носят нашето видение. Тимотей имаше „ума на Павел“ (Филипяни 2:20).

III. Тези синове могат да спасят чичото

Лот беше племенник и брат на Авраам.

Битие 11:26-32 CWSB 26А Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран. 27Ето ги поколенията на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран; а Аран роди Лот. 28И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя. 29И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха. 30А Сарая беше безплодна; нямаше дете. 31И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, сина на Аран, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в земята Ханаан; и дойдоха в Харан и се заселиха там. 32И дните на Тара станаха двеста и пет години, и Тара умря в Харан.

Тара беше баща на Аврам и на Аран. Така че Аран и Аврам бяха братя. Лот беше син на Аран и племенник на Аврам. След като Аран умря, Тара осинови Лот, правейки го брат на Аврам чрез осиновяването му. Името „Лот“ означава „обвиване“. Той не може да ви покрие; той ви обвива в парализиране. Това е система на „усмирителна риза“. Това е, което ще направи за вас духа на деноминационализма. Духът на чичото не може да ви покрие; той ви обвива в робство. Лот произведе моавците и амонците, които преследваха истинския син. Синовете ще освободят вързаните от деноминационен дух. С деноминации имам предвид институции, които са сектантски; имат допълнителни библейски традиции; централизирани системи на управление; титулуване; съсредоточаване върху програми; бюрокрация, която парализира напредъка на Царството; фокусиране на миналото; практикуване на николаизъм; и имат робска система на работа. Водачите на тези институции не могат да бащинствуват синове. Те стоят настрана като чичовци. Ахав представлява една такава система, и Ахав означава чичо. Има фалшив апостолски ред, който критикува деноминациите, но носи същия дух на деноминационализъм. В този сезон на реформация ще има преход от робство към синове.

IV. Тези синове могат да поразят четиримата царе

Битие 14:1-2 CWSB 1В дните на сенаарския цар Амарфал, еласарския цар Ариох, еламския цар Ходологомор и царя на народите Тидал, 2те тръгнаха на война против содомския цар Вера, гоморския цар Варса, адманския цар Сенав, цевоимския цар Симовор и царя на Вала, която е Сигор.

 • Амарфал

Това име означава „говорител на тъмнината“.1 Също означава „някой, който говори за тъмни неща; някой, който помрачава съвета“.2 Негативността се характеризира от безнадеждност, тежест, критикарство, оплакване, преувеличаване на второстепенни проблеми и пораженчески възприятия.

 • Ариох

Означавайки „подобие на лъв“ името „Ариох“ описва мислене съсредоточено върху дявола (дявола обикаля като ревящ лъв; вижте 1 Петрово 1:8). Такъв начин на мислене е прекалено зает с демони.

 • Ходологомор

Това име буквално означава „като връзване за снопа: поколение на шепа“3; „закръгленост на сноп“4; или „шепа снопове“.5 „Шепата“ тука е метафора за бедност. Така че „Ходологомор“ се отнася за бедно мислене. Бедността парализира напредъка на Църквата.

 • Тидал

Ще бъдеш изхвърлен от всевишният. Ще бъдеш изхвърлен отгоре. Това е картина на изолация и представлява начини на мислене, който подхранва загубване на взаимоотношение с Бог. o Гордост o Бунт o Борба o Изолация

Обобщение на четиримата врагове

 • Негативизъм
 • Мислене съсредоточено върху дявола
 • Бедност
 • Изолация

Синовете на дома повече не са вързани от тези четирима врагове. Синовете „318“ са победители. Много вярващи днес са вързани от един или повече от тези врагове, но синовете „318“могат да унищожат тези врагове, защото те са като Елиезер – покорни.

Римляни 16:19-20 CWSB 19Защото вашето покорство се е разпространило до всички хора. Затова се радвам за вас: но въпреки това бих искал да бъдете мъдри относно доброто, а прости относно злото. 20А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под краката ви. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вас. Амин.

Павел не основа църквата в Рим, но тяхното покорство му донесе голяма радост. Тяхното покорство беше, което щеше да направи така че сатана да бъде смазан под краката им. Покорството винаги предшества смазването на сатана.

V. Тези синове поканват присъствието на Мелхиседек

Битие 14:17-20 CWSB 17И царя на Содом излезе да го посрещне след като се върна от поражението на Ходологомор и царете, които бяха с него, в долината Сави, която е Царската долина. 18А Мелхиседек, царят на Салим, изнесе хляб и вино: и той беше свещеника на Всевишния Бог. 19И той го благослови, и каза: Благословен да бъде Аврам от Всевишния Бог, Владетел на небето и на земята: 20Благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти. И той му даде десятък от всичко.

След поразяването на тези врагове, Мелхиседек се появи. По подобен начин, Христос ще се яви когато тези синове упражнят властта си. Той ще се яви в индивидуалната и корпоративната компания, и ще се яви и буквално. И така, ще има три явявания.

VI. „318“ в нумерологията

3 Сочи към триединния Бог. 1 Сочи към Божия Ехад: Цялостност. 8 Сочи към Исус. Ново начало. Числовата стойност на гръцкото име Исус (Ihsoys) е 888.

„318“ сочи към Божия образ.

Исус е образа на невидимия Бог.

Колосяни 1:13-15 ASV 13Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син; 14в Когото ние имаме изкуплението си, прощението на греховете ни: 15Който е образа на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;

Евреи 1:2-3 CWSB 2в тези последни дни говори на нас чрез Сина Си, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото също и направи световете; 3който, като беше сиянието на Неговата слава и отпечатъка на Неговата личност и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши чрез Себе Си очистване на греховете ни, седна отдясно на Величието във висините;

„318“ говори за синове, които имат Божия образ.

Те следваха Аврам, но имаха Божия образ, а не образа на Аврам. Аврам беше, както и трябва, баща осиновител. Поставения човек е втори баща, баща представител. Ние имаме един Баща на небето – Бог. Нашите синове трябва да имат Божия образ.

„318“ пророчески сочи към 2 Коринтяни 3:18.

2 Коринтяни 3:18 CWSB А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Крайната цел на този сезон е да пораснем в Него във всичко. Ние трябва да носим образа на нашия Господ. Огледалото е Божието Слово. Духът ни помага да дойдем до образа чрез Божието Слово.

2 Петрово 3:18 CWSB Но растете в благодатта и в познанието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава и сега, и завинаги. Амин.

VII. „318“ в съответствие с гръцките букви, според посланието на Варнава

300 + 10 + 8 T + IH

T (тау) има аспекта на кръста. IH съдържа първите две букви на името на Исус на гръцки (Ihsoys). TIH е символ на кръста на Христос. И така, „318“ е символ на Исус на кръста; картина на себеотрицание. Както Исус, тези ученици се характеризират със себеотрицание, засвидетелствано от тяхното покорство.

Филипяни 3:18 CWSB Защото мнозина ходят, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, че са враговете на Христовия кръст:

Ходенето е съобразяване с Неговата смърт – себеотричане – и контекста е Христоподобност. Вижте предните стихове:

Филипяни 3:13-15 CWSB 13Братя, аз не считам, че съм уловил: но едно нещо правя, като забравям задното и се простирам към предното, 14гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. 15И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така: и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.

---------------------------------------- 1Дж. Б. Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания, публичен домейн. 2Джъдсън Корнуол и Стелман Смит, Пълния речник на библейските имена. (Alachua, FL: Bridge-Logos, 1998). 3Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания. 4Росуел Д. Хичкок, Речника на Хичкок за библейските имена, публичен домейн. 5Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.

ГЛАВА ВТОРА — „318“ И ЕЛИЕЗЕР

Името Елиезер (e - li - e ' - zur) има цифрова стойност 318 в еврейската гематрия. То буквално означава „Бог на помощта; моя Бог е помощ; Бог е моя помощ“.6 Елиезер е преобраз на син носещ образа на Бог, както се подсказва от символичното значение на числата в 318.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛИЕЗЕР

I. Той е роден в дома

Битие 15:1-4 CWSB 1След тези неща словото на Господа дойде към Аврам във видение, като каза: Не се бой, Авраме: Аз съм твой щит, и твоята извънредно голяма награда. 2А Аврам каза: Господи Боже, какво ще ми дадеш, като виждам, че си отивам бездетен, и настойника на дома ми е този Елиезер от Дамаск? 3И Аврам каза: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми е наследника ми. 4Но ето, словото на Господа дойде към него, като каза: Този няма да ти бъде наследник; а онзи, който ще излезе от вътрешностите ти, ще ти бъде наследник.

Фразата „един роден в дома ми“ се отнася за осиновен син. Слуга, който е бил осиновен е можел да бъде наследник. Аврам се оплаква, че един осиновен син щял да бъде негов наследник. Елиезер е син „318“.

II. Той е най-възрастния в дома

Той е този, който определя темпото за другите в компанията „318“.

Битие 24:1-9 1А Авраам беше стар, в напреднала възраст; и Господ беше благословил Авраам във всичко. 2И Авраам каза на най-възрастния слуга в дома си, който управляваше над всичко, което той имаше:

Той надзираваше имота на Авраам.

III. Той действаше в завет — ръка под бедрото

„Моля те, сложи ръката си под бедрото ми,

Завета се правел като се вземал някакъв свят предмет; например, Тората или, в нашия контекст, Библията. За Аврам, обрязването беше свято. Бедрото е използвано смекчено за органа на обрязване — гениталиите му. Елиезер трябваше да се закълне чрез гениталиите/торбичка със семена на Аврам. Това има голямо символично значение.

 • Елиезер се закле чрез обекта на обрязване, който беше свещен за Аврам в неговото заветно взаимоотношение (Битие 17:10) с Господа. И така, ръката под бедрото беше белег на завет. Синовете „318“ ценят завета.
 • Гениталиите на Аврам съдържаха потомството му. Елиезер се закле да пази потомството на Аврам, а не собственото си потомство. В потомството е природата на бащата. Природата е името му, и синовете „318“ се заклеват да разпространяват името на техния баща—бен—някой, който продължава с името на бащата.
 • Гениталиите са били седалището на проявата на похот. Елиезер се закле да не осквернява бъдещата невяста. Синовете „318“ не изнасилват невястата; по-скоро, те защитават и пазят невястата за друг. Синовете „318“ са обвързани от вътрешна честност.

Вижте Битие 47:29, където Яков накара Йосиф да се закълне със същия завет, да го погребе в Ханаан, а не в Египет.

IV. Той има поръчка да намери невястата за Исаак

3и ще те закълна в Господа, Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея; 4а да отидеш в отечеството ми и при семейството ми, и да вземеш жена за сина ми Исаак“. 5А слугата му каза: „Може да не иска жената да дойде след мен в тази земя. Трябва ли да заведа сина ти обратно в онази земя, откъдето си излязъл?“ 6Но Авраам му каза: „Пази се да не върнеш сина ми обратно там. 7Господ, небесният Бог, който ме изведе от бащиния ми дом и от земята на семейството ми, и който ми говори, и който ми се закле, като каза: ‘На твоите потомци давам тази земя’, Той ще изпрати Своя ангел пред теб, и оттам ще вземеш жена за сина ми. 8Но ако жената не иска да те последва, тогава ще бъдеш свободен от тази клетва; само не връщай сина ми обратно там“.

Синовете „318“ търсят избраницата. Те не търсят дърво, сено или слама. В търсенето си те ще бъдат съпровождани от ангели. Той ще изпрати Своя ангел пред теб. Когато я намерят, избраницата ще бъде готова. Синът не тича след невястата; невястата трябва да тича след сина. Невястата следва синовете „318“.

V. Той действа под инструкция

9Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това нещо.

Той е посветен да се подчини. Геезий, Ахан и Саул не можеха да се подчинят, понеже не бяха синове „318“, а синове „666“, управлявани от плътта (6 е числото на плътта). Вижте този стих „318“:

Колосяни 3:18 CWSB Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа.

Подчинението е манталитета на „318“.

VI. Той стои при кладенеца

Битие 24:10-31 10И така, слугата взе десет камили от камилите на господаря си и тръгна, като носеше в ръцете си от всички богатства на господаря си. Стана и отиде в Месопотамия, в града на Нахор. 11И надвечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец. 12Тогава каза: ГОСПОДИ, Боже на господаря ми Авраам, моля Те, дай ми добра среща днес и окажи милост на господаря ми Авраам! 13Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на градските жители излизат да си наливат вода.

Синовете на дома отиват при водния кладенец, за да намерят невястата. Водния кладенец е символ на мястото на Словото. Водата е един от най-честите символи на Божието Слово. Невястата е привлечена към Божието Слово.

VII. Той е насочван от Бог, воден от Духа и подпомаган от Бог

12Тогава каза: ГОСПОДИ, Боже на господаря ми Авраам, моля Те, дай ми добра среща днес и окажи милост на господаря ми Авраам! 13Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на градските жители излизат да си наливат вода. 14Нека момичето, на което кажа: Я наведи водоноса си да пия! — и то каже: Пий, и ще напоя и камилите ти! — то нека е онова, което си отредил за слугата си Исаак. От това ще позная, че си оказал милост на господаря ми. 15Докато той още говореше, ето Ревека, която се беше родила на Ватуил, сина на Мелха, жената на Нахор, брата на Авраам, излезе с водоноса си на рамото си. 16Момичето беше твърде красиво на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи. 17А слугата изтича да я посрещне и каза: Дай ми да пия малко вода от водоноса ти! 18А тя каза: Пий, господарю мой! — и бързо свали водоноса си на ръката си и му даде да пие. 19И като му даде достатъчно да пие, каза: И за камилите ти ще извадя, докато се напоят. 20И като изля бързо водоноса си в поилото, изтича на кладенеца да извади още и извади за всичките му камили. 21А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да познае дали ГОСПОД е направил пътуването му успешно, или не.

2 Солунци 3:18 CWSB Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.

Синовете „318“ оперират с благодат: божествено позволение. Елиезер постави руно, жената, която предложи да напои 10те му камили, когато той я помоли за глътка вода, да бъде невястата. Когато се появи Ревека, Елиезер чакаше докато тя свърши досадната задача на напояване на 10те му камили. Невястата не се уморява от водата, Божието Слово.

22И когато камилите бяха напоени, човекът взе една златна халка за носа, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикъла злато, и каза:

Халката за носа/лента за главата Халката за носа е била бижу, което е висяло от челото на един ширит между очите и върху носа. Това е като десетте монети на челото, символ на Святия Дух (вижте Лука 15). Всяка монета била равностойна на динарий; еднодневна надница. Десетте монети символизират 10 дневни надници. От възнесението на Исус до Петдесятница, когато Святия Дух беше изпратен, имаше 10 дена. Лентата за главата с десетте монети е символ на Святия Дух (помазанието).

Гривните Невястата е идентифицирана чрез две гривни, които символизират двете плочи на закона. Десетте сикъла се отнасят за десетте заповеди. Това е метафорично посочване за доктрината.

Невястата има Духа и Словото.

23Чия дъщеря си ти, я ми кажи. Има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме? 24А тя му каза: Аз съм дъщеря на Ватуил, син на Мелха, когото тя е родила на Нахор. 25Каза му още: У нас има и слама, и храна много, и място за пренощуване. 26Тогава човекът се наведе и се поклони на ГОСПОДА. 27И каза: Благословен да бъде ГОСПОД, Бог на господаря ми Авраам, който не лиши господаря ми от милостта Си и верността Си, като отправи ГОСПОД пътя ми в дома на братята на господаря ми!

VIII. Той не се разсейва от плътското

28А момичето изтича и разказа тези неща в дома на майка си. 29А Ревека имаше брат на име Лаван, и Лаван изтича вън при човека на извора. 30Защото, като видя халката за носа и гривните на ръцете на сестра си и чу думите на сестра си Ревека, която казваше: Така ми говори човекът. — той отиде при човека. И ето, той стоеше при камилите до извора. 31И каза: Влез, ти, благословен от ГОСПОДА, защо стоиш вън? Приготвих къщата и място за камилите.

Плътските хора винаги откликват на богатството. Приемането на Лаван е основано на оценяването на парите. Елиезер не беше разсеян от Лаван.

Синовете „318“ могат да правят разлика.

Малахия 3:18 CWSB Тогава ще се върнете, и ще различите между праведния и нечестивия, между този, който служи на Бога и този, който не Му служи.

IX. Той не действа в сантимент – той напълно съзнава задачата

Битие 24:32-33 32И така, човекът влезе вкъщи; и камилите се разтовариха и се даде слама и храна за камилите и вода за измиване на краката му и на краката на мъжете, които бяха с него. 33И сложи се пред него да яде, но той каза: Не искам да ям, докато не кажа думите си. А Лаван рече: Казвай!

X. Неговото послание успокоява невястата

Прочетете Битие 24:34-67.

Битие 24:50-53 50А Лаван и Ватуил в отговор казаха: От ГОСПОДА стана това; ние не можем да ти кажем нито зло, нито добро. 51Ето Ревека пред теб: вземи я и си иди, нека бъде жена на сина на господаря ти, както ГОСПОД е говорил. 52Като чу думите им, слугата на Авраам се поклони на ГОСПОДА до земята. 53И слугата извади сребърни и златни украшения и облекла и ги даде на Ревека; даде също и скъпи дарове на брат й и на майка й.

Елиезер описва бащата и сина. Нашето послание е същото: Бог има Син, Неговия единороден Син. Неговия Син, както Исаак, беше „принесен“ на олтара – кръста. Сина възкръсна отново от мъртвите; по подобен начин, Исаак се върна от смъртта. Исаак е представен като младоженеца. Ревека обиква този, когото не е виждала и се съгласява за връзката. Това е историята на нашето взаимоотношение с Христос. Ние обичаме Този, Когото не сме виждали. Обичаме Го чрез вяра. Ние сме привлечени към Христос чрез Неговата смърт и възкресение. Това е евангелието и ние сме откликнали. Синовете „318“ носят това послание в сърцата си, и това послание е, което привлича невястата. Онези, които идват само заради музиката, храната, изцелението, общението, забавлението и т.н., не са невястата. Синовете „318“ намират системата за градеж с „усещаните нужди“ за отвратителна. С какво привличате вие като лидер на вашата местна църква?

XI. Той не е разсеян от партито. Той повтаря посвещението си към своя господар

Битие 24:54-60 54После той и мъжете, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха. И като станаха сутринта, каза: Изпратете ме при господаря ми. 55А брат й и майка й казаха: Нека поседи момичето с нас известно време, десетина дни, и после нека отиде! 56Но той им каза: Не ме спирайте, тъй като ГОСПОД е направил пътуването ми успешно; изпратете ме да отида при господаря си. 57А те казаха: Да повикаме момичето и да го попитаме какво ще каже. 58И така, повикаха Ревека и й казаха: Отиваш ли с този човек? А тя каза: Отивам. 59И така, изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и слугата на Авраам с мъжете му. 60И благословиха Ревека, като й казаха: Сестро наша, да се родят от теб хиляди по десет хиляди и потомството ти да завладее портата на ненавистниците си!

Решението е последвано от празненство, но празненството не разсейва Елиезер от главната му задача. Има спешност и посвещение към посланието синовете „318“ не разводняват посланието на посвещение. Невястата трябва да отговори като напусне бащиния си дом бързо. Това решение е и лично и болезнено.

Матей 10:37-38 37Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен; 38и който не вземе кръста си и Ме следва, не е достоен за Мен.

XII. Синовете „318“ извършват възложената им задача

Битие 24:61 И Ревека и слугините й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина.

Синовете „318“ знаят как да получат и да следват инструкции от човек. Подпомагани от Святия Дух и от Бог, те извършват възложената им задача. Те намират невястата, а не блудницата.

XIII. Елиезер не преследваше Исаак

Елиезер беше подпомогнат от Бог, за да помогне на Исаак. Той беше благословен, за да бъде благословение.

XIV. Елиезер изчезна в неизвестност

Синовете „318“ не търсят слава. Те са водени от целта и задачата. Те знаят, че наградата им е от Господа.

ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД

Битие 14:11-16 11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. 13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.

Думата „слуги“ (в българския превод е „мъже“) не е в оригиналния еврейски текст в стих 14; това е вмъкната дума. Някои предполагат, че Аврам е взел своя „318“ и е отишъл в битката. Имало е и други слуги с него, но те не са били от калибъра на Елиезер. Така че предполага се, че Аврам е взел само „318“, който е Елиезер, чието име означава „Бог е моя помощ“. Аврам и Елиезер, неговия „318“, бяха достатъчни да се справят с четиримата царе и с техните армии. Бог не действа в числената сила. Мойсей не взе армия, за да отиде пред Фараона. Той взе само Аарон. Йонатан взе оръженосеца си. Останалото зависеше от Бог.

ИЛЮСТРИРАНЕ

Ако кажа, че когато ме нападна, извадих моя 38 от дома и отидох да преследвам нападателите ми, какво ще означава това за вас? Може да означава, че съм взел 38 роднини или че съм взел моя .38 милиметров магнум.

----------------------------------- 6Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.

ГЛАВА ТРЕТА — ОСИНОВЯВАНЕ

„318“ е броят на слугите, родени в дома на Аврам. Като използвах примера на Елиезер, установих по-горе, че „318“ е изображение на осиновяване.

ОСИНОВЯВАНЕ

Ефесяни 1:5-6 KJV 5Като ни е предопределил в осиновяването на деца чрез Исус Христос за Себе Си, по благоволението на Своята воля, 6за прославата на славата на Своята благодат, с която ни е направил приети във Възлюбения.

Ние сме предопределени за осиновяване (хуитесия): „да бъдем поставени като синове“. Това е Божието благоволение. Когато дойдем до синовство, това е прославата на Неговата слава. Има хвала, която е резултат по-скоро от поведение отколкото устни декларации. Нужни са и двете.

СИНОВСТВО

Вярващия става дете (гръцки текнон) когато е роден от Бог (обновление), но става син (гръцки хуйос) чрез поведение (осиновяване). Когато един вярващ стане син, той получава пълни права, отговорности и привилегии. Обитаващия Дух носи свидетелство за нашето обновление. Воденето от Духа демонстрира нашето синовство. Следователно, поведението ви демонстрира дали сте син или дете: Просто свидетел: дете Водене от Духа: син. Когато изявяваме характеристиките на сина модел, Христос (любов, миротворец и т.н.), тогава ставаме Божиите синове.

ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО

I. Бебе: брефос (новородено бебе)

1 Петрово 2:2 като новородени бебета, пожелавайте чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него,

Тази дума има същото значение като гръцката дума непиос; и двете се отнасят за детински, незрял християнин.

II. Дете: текнон

Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име:

III. Тийнейджър: неанискос (младеж)

1 Йоан 2:13-14 13Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Татко. 14Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.

IV. Син: хуйос

Тази дума говори за зрялост.

Римляни 8:14-21; гръцките думи са вмъкнати 14 Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове (хуйос). 15Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко! 16Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца (текнон). 17И ако сме деца (текнон), тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него. 18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. 19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове (хуйос). 20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини, 21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца (текнон).

Матей 3:17 и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син (хуйос), в когото благоволих.

ЕСТЕСТВЕНО ОСИНОВЯВАНЕ

Примери за естествено осиновяване:

 • Йосиф осинови Исус.
 • Давид осинови Мемфивостей, сина на Йонатан.
 • Мардохей осинови Естир.
 • Мойсей беше осиновен от дъщерята на фараона.

Осиновяването е законен процес, чрез който човек взема детето на друг човек за свой син или дъщеря. Осиновеният няма ДНК-то на родителите осиновители.

ДУХОВНО ОСИНОВЯВАНЕ

Римляни 8:15 CWSB Защото не сте приели духа на робство, за да се страхувате отново; а сте приели Духа на осиновяването, чрез който и викаме: Авва, Татко!

Осиновяване (хуйотесия): да поставя като син.

Новозаветното осиновяване не е като естественото осиновяване. Това е една част от процеса от цялостта на преживяването на спасението.

Новорождение

Новорождение означава придаването на нов живот и нов дух в човека. Вярващите първо са новородени.

1 Петрово 1:3 CWSB Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,

1 Йоан 5:18 CWSB Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а роденият от Бога, пази себе си и лукавият не го докосва.

Обновление

Ние сме обновени във времето когато сме новородени. Създадени сме наново.

2 Коринтяни 5:17 KJV И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

Вярващия получава природата на Христос. По този начин ние сме определени да станем същия вид като Него.

1 Йоан 3:9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, понеже е роден от Бога.

Ние влизаме в Божието семейство като сме новородени и обновени. На този етап сме наречени Божиите деца.

Йоан 1:12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име:

Бог осиновява тези, които са новородени. Това е работата на Святия Дух. Осиновяване на гръцки е хуйотесия, което означава да бъда поставен като син. При осиновяването вярващият има пълните права и привилегии като син. Осиновяването е синовство. То е изявяването на зрялост. Вярващият преминава от младеж към зрял мъж, изявявайки природата на Христос.

I. Церемонията хуйотесия (осиновяване)

Това е било церемония в римската култура, където един младеж бил обявяван за зрял и е наричан син. Докато бил младеж, той бил считан за роб в дома на баща си. След това поставяне като син, той ставал наследник на всичките права, привилегии, власт и богатство на баща си. Важно е да се разбере, че осиновяването в римската култура принадлежало на собственото дете на бащата.

II. Еврейското момче

 • Обрязвано на осмия ден; влизало в Авраамовия завет.
 • Бар мицва се празнувал при навлизането в пубертета; било приемано като чирак в бизнеса на баща си.
 • 30 годишна възраст; бащата поставял ръката си върху сина си и заявявал: „Това е възлюбеният ми син, в когото благоволих“. Бащата давал цялата си сила и власт на сина си, така че сина му да можел да действа вместо него.

Тези три етапа се виждат в живота на Христос.

III. Христос

 • Исус беше обрязан на осмия ден.
 • Посещението на храма в 12та Му година; Той беше чирак на Баща Си, зает с бизнеса на Баща Си.
 • Беше обявен за Син на 30 годишна възраст при река Йордан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИНОВСТВОТО

Ето едно мнемонично изграждане на думата „синовство“:

Self-control/Sobriety — Самоконтрол/Трезвост Overcomer — Победител Nature of the Son of God — Природата на Божия Син Spirit Sensitivity — Чувствителност към Духа Heritage — Наследство Intimacy — Интимност Perfection — Съвършенство

РАЗРАБОТВАНЕ

S — Самоконтрол/Трезвеност

1 Солунци 5:5-6 5Вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме от нощта, нито от тъмнината. 6И така, да не спим както другите, а нека да бдим и да бъдем трезви.

Поведението ни трябва да съответства на идентичността ни. Като синове на светлината, ние сме получили знание и разбиране и повече не сме невежи хора. Като синове на деня ние сме в Нов завет. Старият завет беше нощ. Да действаме със самоконтрол/трезвено отразява това, че сме получили разбиране и сме участници в Новия завет. Самоконтрола на Исус беше изпитан при Неговото синовство. Той беше изкушен в пустинята.

O — Победител

Откровение 21:7 Който побеждава, ще наследи всичко и Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.

1 Йоан 5:4-5 4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света – нашата вяра. 5Кой е този, който побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син?

Като Божии синове, има много неща, които трябва да победим: апатия, изпитания, неморалност/идолопоклонство (Валаам), Езавел, религиозни духове, борба, хладкост и т.н. Синовете „318“ са победители. Те победиха четиримата врагове, които отвлякоха Лот. Езраел е едно интересно място в Библията. То е символ на победа. В еврейската гематрия Езраел е 318. Името означава „Бог ще посее“. Езраел беше мястото на няколко важни победи в Стария завет:

 • Победа над Езавел (4 Царе 9:30-37).
 • Победа над Ахав, след което не остана никой (4 Царе 10:1-11).
 • Победата на Гедеон и на неговата група от 300 човека над мадиамците и техните съюзници, които се бяха събрали в долината Езраел.

Съдии 6:33 Тогава всички мадиамци и амаличани, източните жители, се събраха заедно; и преминаха и се разположиха на стан в долината Езраел.

Смъртта на Саул в Езраел представлява победа над бунтовния ред. Планините Гелвуе, Хеврон и Тавор са част от Езраел. Саул умря на планината Гелвуе.

„318“ изобразява победа над Божиите врагове. „318“ е победителя, а победителят е Сина.

N — Природата на Божия Син

Римляни 8:29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;

1 Коринтяни 15:49 И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на Небесния.

2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Божия образ е Неговия Син. Като Божии Синове, ние трябва да бъдем като Христос. Ние трябва да бъдем видими представители на Христос, Сина модел. Синовете видимо представляват Сина модел, Исус Христос. В следващите стихове, поведението, което описва синовство е удебелено.

1. Любов

Матей 5:44-45 44Но Аз ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви кълнат, правете добро на онези, които ви мразят и се молете за онези, които злобно ви използват и ви преследват, 45за да бъдете синове на вашия Баща, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните.

Тази любов е повече от любов един към друг; това е любов към враговете ви.

2. Мир

Матей 5:9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.

3. Святост

2 Коринтяни 6:14-18 14Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината? 15И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия? 16И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ“. 17Затова, „излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“, и: „Аз ще ви приема, 18и ще ви бъда Баща, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.

1 Йоан 3:9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

1 Йоан 3:9 NIV Никой, който е роден от Бога, не продължава да съгрешава, защото Божието семе пребъдва в него; той не може да съгрешава, защото е роден от него.

1 Йоан 5:18а NIV Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не продължава да съгрешава...

Христос беше първият от мнозина, които ще бъдат като Него. Вие сте родени като дете, но трябва да станете син.

S — Чувствителност към Духа

1. Водени от Духа

Римляни 8:14 Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.

Ето някои примери:

 • Исус беше отведен от Духа в пустинята при Неговото синовство, за да бъде изкушаван от дявола (Матей 3:17; 4:1).
 • Синовете позволяват на Божия глас да надделява, както в Деяния 13:1-3. Тимът в Антиохия трябва да се е състоял от зрели синове, за да оперират на това ниво.
 • На Павел и на неговия тим им беше забранено да ходят на определени места (Деяния 16:6-8).

Святия Дух насочва желанията ни, видението ни, целта ни и склонностите ни. Като Божии синове ние имаме склонност към нещата на Бог. Словото е Дух (Йоан6:63). Ние сме водени от Словото и обичаме Словото, дори когато Словото влияе на волята ни. Словото трябва да стане плът в нас; ние трябва да станем живи изразявания на Словото. Това е славата (Йоан 1:14).

2. Увереност в нашата принадлежност на Бог

Римляни 8:16 CWSB Самият Дух свидетелства с нашия дух, че ние сме Божиите деца:

Святия Дух ни дава увереност, че Бог, а не този свят или дявола, ни притежава.

H — Наследство

Галатяни 4:1-7 1Казвам още: дотогава, докогато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, макар и да е господар на всичко, 2а е под настойници и управители до назначения от бащата срок. 3Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните неща на света; 4но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона, 5за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението. 6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко! 7Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божи наследник чрез Христос.

Детето е под възпитатели и настойници до одобреното време. Такова дете е равно на роб. Има две позиции, които можем да се намерим, които посочват робство:

 • Когато сме под елементите на света (светщина или управление от принципите на този свят); стих 3.
 • Когато сме под закона (отнася се за церемониалния закон); стих 4.

В осиновяването/синовството ние сме освободени от горните места. Това е работата на Святия Дух. Нашето наследство е свободата ни от светщината и от церемониалния закон. Това се случва чрез „Духа на Неговия Син“, който ни довежда до по-дълбока интимност с Бог, което без съмнение е по-добро наследство. Ние сега имаме нов възпитател; в същност по-добър възпитател: Святия Дух. Той е нашия Утешител и Помощник.

Крайната част на нашето наследство е прославеното ни тяло.

Римляни 8:17-23 17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него. 18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас. 19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове. 20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини, 21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца. 22Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега; 23и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.

1 Йоан 3:2 Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.

В стих 24 Павел сравнява осиновяването с „изкуплението на тялото ни“. Това е прославянето на смъртните ни тела, последната част от процеса на спасението. Нашето осиновяване идва с много ползи, накрая сме прославени (изкуплението на тялото ни). И така, нашето наследство като синове е:

 • Свобода от светщина и от церемониалния закон.
 • Духа на Сина.
 • Интимно взаимоотношение с Татко Бог.
 • Прославяне (безсмъртие).

I — Интимност

Римляни 8:14-15 14Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. 15Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко!

Галатяни 4:6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко!

Авва е лично име, използвано само от Исус.

Марк 14:36 Авва, Татко, за Теб всичко е възможно. Отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, а както Ти.

При осиновяването вярващият е поставен в Божието семейство като син и се наслаждава на привилегиите на син. Думата „Авва“ говори за сляпо доверие, сочейки към една емоционална връзка, докато думата „Татко“ изразява едно интелигентно разбиране на това взаимоотношение. И така, като син, има любов и интелигентност в нашето взаимоотношение с Бог.

P — Съвършенство

Евреи 6:1 CWSB Поради това, като оставим принципите на доктрината за Христос, нека да вървим към съвършенство; без да полагаме отново основата на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога,

Вижте също и Колосяни 3:14; Ефесяни 4:13; Филипяни 3:15.

Според Пълния конкорданс на Сронг, гръцката дума за „съвършенство“ е телеиотес (G5047), от телеиос (G5046), и означава „съвършен, (а) цялостен във всичките си части, (б) напълно пораснал, зряла възраст, (г) специално за завършеността на християнския характер“. Съвършенството, следователно, е зрялост. То е същото като синовство/осиновяване. Казано по-просто, съвършенството в този смисъл е Христоподобност.

„318“, следователно, е символ на осиновявяне, на зрялост.

3 Царе 2:2 CWSB Аз отивам по пътя на цялата земя: затова ти бъди силен и се покажи като мъж.

Думата „мъж“ на еврейски е иш (номер в Стронг H0376). В еврейската гематрия иш е равно на „318“. Соломон беше помолен да докаже себе си като „318“.

И така, как идваме до синовство?

1. Чрез Божието дисциплиниране

Евреи 12:5-10 5и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: „Сине мой, не презирай наказанието на Господа и не отслабвай, когато те изобличава Той, 6защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема“. 7Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? 8Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконородени деца, а не синове. 9Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и ние сме ги почитали; не трябва ли много повече да се покоряваме на Бащата на духовете и да живеем? 10Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за добре; а Той – за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.

2. Чрез Божието Слово

2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

3. Чрез Святия Дух

2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Главната функция на Святия Дух е да направи вярващия да изглежда като Христос; Христоподобност. Той прави това чрез новорождение, освещаване и съвършенство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА — КРАЙНО ОСИНОВЯВАНЕ

До тук разглеждахме осиновяването като индивидуално събитие. Обещанията и изискванията на Бог, обаче, се прилагат за корпоративното тяло както и за отделния човек. Важно е да се запомни, че Писанието е насочено главно към корпоративното тяло. В Новия завет, например, само книгите Тимотей, Тит и Филимон са насочени към отделни личности. Всички други, включително останалите послания, са насочени към корпоративното тяло. Дори Господната молитва започва с „Татко Наш“, а не с „Татко Мой“. Мнемониката на „корпоративни“ по-долу от „Библейски менмоники, том 2“ сочи към доказателството за корпоративност. Трябва да гледаме на следните неща от корпоративен контекст:

Chosen, Citizenship, Circumcision — Избрани, гражданство, обрязване Obedience — Покорство Revival and Reformation — Съживление и реформация Presentation — Представяне Obeisance — Почит Rulership — Управление Anointing — Помазание Transformation — Трансформация Exact Representation — Точно представяне Salvation — Спасение

РАЗРАБОТВАНЕ

C — Избрани, гражданство, обрязване

Ефесяни 1:4 както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов;

Филипяни 3:20 Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител — Господ Исус Христос,

Колосяни 2:11 В Него бяхте също и обрязани с обрязване, не извършено от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло на греховете.

„Вие“ се отнася за колосяните и трябва да се чете като „всички вие“.

Филипяни 3:3 Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Исус, и не се уповаваме на плътта.

O — Покорство

2 Йоан 6 И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

R — Съживление

Псалм 80:18 Тогава ние няма да се отвърнем от Теб, съживи ни и ще призовем Името Ти.

Вижте също Псалм 85:6; Осия 6:2.

P — Представяне

Римляни 12:1 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

Павел споменава тела представени като една жертва. „Вие“ е множествено число, както във „всички вие“.

O — Почит (поклонение)

Псалм 95:6 Елате, да се поклоним и да се наведем, да коленичим пред ГОСПОДА, нашия Създател!

Филипяни 3:3 Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Исус, и не се уповаваме на плътта.

Вижте също Псалм 132:7.

R — Управление

Откровение 5:10 и си ни направил царство и свещеници на нашия Бог; и ще царуваме над земята.

1 Петрово 2:9-10 9Но вие сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестявате добродетелите на Този, който ви призова от тъмнината в Своята чудна светлина, 10които някога не бяхте народ, а сега сте Божи народ, не бяхте получили милост, а сега сте получили.

Нацията е царско свещенство.

A — Помазание, благодат и слава

1. ПОМАЗАНИЕ

1 Коринтяни 2:12 А ние получихме не духа на света, а Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог ни е подарил;

Вижте също Римляни 8:16-17, 23-24, 26-27; 2 Тимотей 1:7; Яков 4:5; 1 Йоан 3:24.

2. БЛАГОДАТ

Йоан 1:16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;

Вижте също Евреи 13:25; 2 Коринтяни 9:8-9, 14-15; 13-14.

3. СЛАВА

Ефесяни 1:18 като просветли очите на сърцето ви, за да знаете каква е надеждата на Неговото призоваване, какво е богатството на славата на Неговото наследство в светиите

Вижте също Ефесяни 3:21; 1 Петрово 4:13-14; Колосяни 1:27-28.

T — Трансформация

2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Вижте също Филипяни 3:20-21.

E — Точно представяне

1 Йоан 4:17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото, както е Той, така сме и ние в този свят.

Вижте също 1 Коринтяни 2:16.

S — Спасение

Всички аспекти на спасението са индивидуални и корпоративни.

2 Тимотей 1:9 който ни е спасил и призовал със свято призвание – не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена ни в Христос Исус преди вечните времена,

Вижте също Ефесяни 2:8-10; Филипяни 2:12-13.

1. Изкупление

Ефесяни 1:7 В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,

2. Освещение

Евреи 10:10 според която воля ние сме осветени чрез принасянето на тялото на Исус Христос веднъж завинаги.

3. Усъвършенстване

Евреи 6:1 Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христос и нека се обърнем към пълната зрялост, без да полагаме отново за основа покаянието от мъртви дела и вярата в Бога,

Вижте също Ефесяни 4:11-16.

4. Прославяне

Римляни 8:17 И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

Вижте също Римляни 8:30

5. Синовство

Ефесяни 1:3-6 3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места; 4както ни е избрал в Него преди основаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; 5като ни е предопределил да бъдем осиновени за Него чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля, 6за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е дарил във Възлюбения Си.

Изявяването на нашето поставяне като синове е корпоративно събитие в Писанието. Това корпоративно събитие е корпоративното прославяне на тялото при Неговото идване. И така, крайното изявяване на ползите от осиновяването е корпоративното прославяне на църквата.

Това е контекста на Римляни 8.

Римляни 8:17-23 17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

Забележете употребата на личното местоимение в множествено число „ние“.

18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

Забележете употребата на личното местоимение в множествено число „нас“.

19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.

Забележете, че думата „синове“ е в множествено число.

20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини, 21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца. 22Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега; 23и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.

Забележете употребата на „ние“, „самите ние“ и „нашето тяло“, а не „моето тяло“.

1 Йоан 3:2 Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.

Забележете, че „ние ще бъдем като Него“.

2 Коринтяни 3:18 А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.

Забележете, че гледането в огледалото е корпоративно.

Галатяни 4:6 И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко!

Забележете, че не е сина, който вика „Авва, Татко“, а синовете.

Ефесяни 1:3-6 CWSB 3Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който ни е благословил с всички духовни благословения в небесни места в Христос; 4както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов; 5като ни е предопределил за осиновяване като деца чрез Исус Христос по благоволението на Своята воля, 6за похвала на славата на Своята благодат, с която ни е направил приети във Възлюбения Си.

Забележете, че контекста на ефесяни е в множествено число.

„318“ и корпоративния син — Човешкия Син посред светилниците

Трябва да мислим за „318“ от контекста на множествено число вместо на единствено.

Псалм 133:1-3 CWSB 1Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя заедно в единство! 2То е като скъпоценното масло на главата, слизащо по брадата, брадата на Аарон, слизащо по края на одеждите му. 3То е като ермонската роса, слизаща по сионските планини; защото там ГОСПОД е заповядал благословението — живот вечен.

В еврейската гематрия, фразата „да се съединят“, както и думата „живеят“ (яшаб, Н3427 в конкорданса на Стронг), са равни на 318. Бог заповядва благословението на живота за компанията, която живее в единодушие. Този живот е живота на Христос. Живота на Христос е в Църквата, Тялото на Христос, Корпоративната Компания.

Откровение 1:10-16 10В Господния Ден бях в Духа и чух зад себе си силен глас като от тръба, 11който казваше: Това, което виждаш, напиши на книга и го изпрати до седемте църкви: до Ефес и до Смирна, и до Пергам, и до Тиатир, и до Сардис, и до Филаделфия, и до Лаодикия. 12И се обърнах да видя гласа, който ми говореше. И като се обърнах, видях седем златни светилника 13и по средата на седемте светилника – Един, като Човешкия Син, облечен с дълга до петите дреха и препасан със златен пояс около гърдите. 14А главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му – като огнен пламък, 15и краката Му – като лъскав бронз, нажежен в пещ, а гласът Му – като звук от много води. 16И в дясната Си ръка имаше седем звезди, и от устата Му излизаше меч, остър и от двете страни, и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.

На гръцки, думата за „слънце“ е хелиос, която също има числова стойност 318. Забележете, че Йоан видя „Човешкия Син“ да стои „посред седемте светилника (църкви)“, с „лице...като слънцето“. Книгата Откровение е откровението или разкриването на Христос, в което виждаме Христос, лицето Му светещо като слънцето (хелиос), да стои посред Църквата Си, свързан с тялото. Това е 318. Това е разкриването на Корпоративния Христос.

Корпоративния Христос като силен ангел, с лице като слънцето

Откровение 10:1-11 1И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове. 2И в ръката си държеше отворена книжка. И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята 3и извика със силен глас, както реве лъв. И когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. 4И след като седемте гърма проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и не го пиши. 5И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето 6и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и това, което е в него; земята и това, което е на нея; и морето и това, което е в него, че няма вече да има бавене, 7но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците. 8И гласът, който чух от небето, пак заговори с мен и каза: Иди, вземи отворената книжка, която е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. 9И аз отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. И той ми каза: Вземи и я изяж; и в корема ти ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед. 10И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 11Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Йоан просто съобщава това, което е видял: един силен ангел (посланик) с лице като слънцето. Запомнете, книгата Откровение е разкриването на Исус Христос, и е силно символична книга. "Посланика", който Йоан вижда е Христос. Така че тука виждаме разкриването на възнесения Христос.

Характеристики на възнесения Христос.

I. Той показва четирикратната природа на Бог

Откровение 10:1 И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.

Този посланик, както споменах, е картина на възнесения Христос. Думата „силен“ се отнася за сила в побеждаване, докато дъгата е символ на победа над всяка буря. В тези четирикратни образи виждаме:

 • Облак: символ на духа
 • Дъга: символ на любовта
 • Слънце: символ на светлината
 • Огнени стълбове: символ на поглъщащия огън

Това са четирите природи на Бог: дух, любов, светлина и огън. Христос е Бог. В Него обитава пълнотата на Божеството телесно.

II. Той реве като лъв

Откровение 10:3а и извика със силен глас, както реве лъв.

Това е Христос, Лъвът на Юда.

III. Той свързва морето и земята

Откровение 10:2б И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята

Морето представлява езическите народи, а земята представлява Израел и юдеите. Това е картина на примирението на юдеите и езичниците.

Колосяни 1:19-23 19Защото в Него благоволи Татко да обитава цялата пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст. 21И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела, 22сега примири в тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни, 23ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

IV. Той свързва небето и земята

Откровение 10:5 И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето

Едната ръка вдигната към небето загатва, че другата е сочела към земята.

V. Той дава тройно свидетелство

Откровение 10:3б-4 3...И когато извика, седемте гърма проговориха със своите гласове. 4И след като седемте гърма проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза: Запечатай това, което изговориха седемте гърма, и не го пиши.

Йоан чува три гласа. Гласът на силния ангел е Исус, гласът на седемте гръма е Святия Дух, а гласът от небето е Татко. Обаче, гласът на гърма е запечатан; той е бил за Йоан, а не за Църквата.

Откровение 10:6а и се закле в Този, който живее за вечни векове

Вдигането на ръката и заклеването с клетва показва, че свидетелстването е в прогрес.

VI. Повече няма да забавя

Откровение 19:6в няма вече да има бавене

На кръста, средната стена на разделение беше разрушена. Позиционната реалност на унищожаване на расови бариери сега трябва да стане практична. Няколко години по-късно беше когато това беше изпълнено в дома на Корнилий чрез служението на Петър. Павел, на свой ред, занесе това служение до езичниците, когато те бяха присъдени.

Ефесяни 2:14-18 14Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше, 15като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир, 16и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките. 18Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Татко.

VII. Той завършва Божията тайна

Откровение 10:7, 10-11 но че в дните на гласа на седмия ангел, когато той се приготви да затръби, тогава ще се изпълни тайната на Бога, както Той е благовестил на Своите слуги, пророците. 10И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. 11Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Нека да прегледаме отново „тайните“:

 • „Малката книжка“. Това вероятно е книгата Откровение. Йоан трябваше да я изяде. Той е писателя на Откровение. Това беше съдебен процес срещу Израел.
 • Сладко-горчивото преживяване. Примирението е сладко, но спомените са горчиви. Разрушаването на храма, последния бастион на разделение на юдеите и езичниците, и загубата на животи, всички тези неща са били горчиви преживявания.
 • Пророчеството. Посланието на примирение трябва да отиде до всичките народи.

Откровение 10:11б Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Спомнете си, че „както е Той, така сме и ние“ (1 Йоан 4:17). Това е разкриването на Корпоративния Христос, синът „318“. Местните синове съставляват Корпоративния Син, който е крайният син на Царството или мега син. Местните синове стават синове на Царството в корпоративното тяло.

Откровение 10:1 И видях друг силен ангел, който слизаше от небето облечен в облак и над главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му – като огнени стълбове.

Спомнете си, че хелиос (слънце) е равно на 318 в гръцката гематрия. Ако сме в Христос, всичко, което виждаме в Христос трябва да бъде разкрито в нас. Откровение 10та глава е пророческа за Корпоративния Син. Силният ангел (посланик) е картина на корпоративната единица от синове на земята. Църквата е мощния посланик на Бог.

Характеристики на Корпоративния Син в Откровение 10та глава

I. Облакът

Корпоративният Син оперира в Духа. Облака представлява присъствието на Господа както и големият „облак от свидетели“ (Евреи 12:1).

II. Дъгата

Дъгата символизира много неща: завет, любов, благодат и многото народи. Оформена от светлина минаваща през водни мехури при критичния ъгъл от 42 градуса, дъгата изобразява 42то поколение.

III. Слънцето

Слънцето символизира изпълване със светлината на Божието Слово (слънце: хелиос = 318). То също представлява огън, по-специално кръщение чрез огън в процеса на очистване. Накрая, то представлява служението на примирение.

(Откровение 10:2б) И той сложи десния си крак на морето, а левия – на земята

Силният ангел (възнесения Христос) свързва морето и земята. Юдейските и езическите вярващи са примирени в Христос, присадени в едно дърво. Следователно, Той примирява хората на земята.

Ефесяни 2:14-18 14Защото Той е нашият мир, който направи двете едно и събори средната стена, която ги разделяше, 15като в плътта си унищожи враждата, тоест закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си от двата един нов човек и така да въдвори мир, 16и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата. 17И като дойде, благовества мир на вас, далечните, и мир на близките. 18Защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп в един Дух до Татко.

Двата основни примера на примирение в Писанието са Павел и Онисим, (вижте книгата Филимон) и Йосиф и братята му (вижте Битие 45). Ние не сме отделени от братята си, но се свързваме с тях на едно или повече от три различни нива: приятел, брат или син. Взаимоотношението трябва да се поддържа. Трябва да имаме дух на примирение. Не изгаряйте мостовете на вашите взаимоотношения. Дори и да сте свързани с правилно място, поддържайте приятелство с братята, които може да са в неправилно място. Ние сме получили служение на примирение. Възнесеният Христос примирява също и небето и земята.

Откровение 10:5-6а 5И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, издигна дясната си ръка към небето 6и се закле в Този, който живее за вечни векове...

Този ангел стои с ръка вдигната към небето. Картината е такава на достъп до небесната благодат чрез петкратното служение. Както казах преди, дъгата е също картина на благодат. Тази благодат носи небето на земята.

Ефесяни 1:7-12 7В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат, 8която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране, 9като ни е открил тайната на волята Си според благоволението, което е положил в Себе Си, 10за да се приложи, когато се изпълнят времената: да се обедини като цяло в Христос всичко – и това, което е на небесата, и това, което е на земята – в Него. 11В Него и ние бяхме взети за наследство, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който върши всичко по решението на Своята воля, 12така че да бъдем за похвала на Неговата слава – ние, които отпреди се надявахме на Христос.

Колосяни 1:19-20 19Защото в Него благоволи Татко да обитава цялата пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.

Това е крайното уравняване. Земните неща са примирени с небето, и Божията воля се върши на земята. Това не включва неща под земята; подземния свят. Това не е узаконяване на универсализъм.

Йоан 1:16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат за благодат;

„Благодат за благодат“ означава благодат върху благодат; едно благоволение след друго. Това не е спиране на едното и след това обновление, което води до постоянно снабдяване на благодат. И така, Корпоративния Син носи небето на земята поради благодат.

Матей 6:10 да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята!

Корпоративния Син като жена облечена със слънцето

Откровение 12:1-6 1И голямо знамение се яви на небето: жена, облечена със слънцето, с луната под краката й, и на главата й – корона от дванадесет звезди. 2Тя беше бременна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. 3И друго знамение се яви на небето: и ето, голям червен змей, който имаше седем глави и десет рога, и на главата му – седем корони. 4И опашката му повлече третата част от небесните звезди и ги хвърли на земята. И змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да погълне детето й, щом роди. 5И тя роди син, мъжко дете, което щеше да пасе всичките народи с желязна тояга. И детето й беше грабнато и занесено при Бога и при Неговия престол. 6И жената побягна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.

Пророчески, това говори за зрялата църква, която е позиционирана на небето. Жената е символична. „Облечена със слънцето“ означава, че тя е светлината. „Луната под краката й“ означава, че тя управлява над тъмнината. „Короната от дванадесет звезди“ представлява господство; тя е управляваща. Спомняйки си, че слънцето (хелиос на гръцки) отговаря на 318, виждаме, че това е картина на църква „318“; зряла църква. Това е зряла църква, която произвежда синове; тя се мъчи да роди синове, които да управляват. Зрелите синове са синове „318“. В книгата Откровение, тогава, виждаме три проявления на Корпоративния Христос, Църквата, с асоциациите на „слънцето“:

 • Христос посред светилниците с лице като слънцето.
 • Силния ангел с лице като слънцето.
 • Жена облечена със слънцето.

ГЛАВА ПЕТА — ОТВОРЕНО НЕБЕ

Матей 3:13-17 KJV 13Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да се кръсти от него. 14А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И Ти ли идеш при мен? 15А Исус в отговор му каза: Остави Ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави. 16И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него; 17и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.

Исус мина през три фази в Своето осиновяване:

 • Той напусна Галилея (кръг)
 • Той дойде при Йордан (означава „спускане“; символ на смирение)
 • Той се подчини на Йоан

Подчинението на Исус на човек беше, за да изпълни цялата правда. Грижата на светския, хуманистичен, независим възглед на постмодерната църква е да отхвърли подчинението на човек. След тези три фази, небесата се отвориха за Исус и Баща Му декларира: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих“. Изявяването на Корпоративния Син ще изисква същите три фази:

 • Напуснете манталитета/фамилиарността на кръга на местната църква. Това не означава напускане на местната църква.
 • Смирение (Йордан означава "спускане".). Отхвърлете гордостта.
 • Свържете се с човек надарен с апостолска благодат. Настоящия мех баща-син се отнася за това синът да участва в благодатта на своя духовен баща и да се появи с двойна мярка от помазанието. Прегледайте взаимоотношението между Илия и Елисей.

Павел каза на филипяните, че те са участници в Божията благодат в него.

Филипяни 1:7в KJV ..., всички вие сте участници в моята благодат.

Небесата ще се отворят за Корпоративния Син, Църквата, и небесния Баща ще декларира Своята наслада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТВОРЕНОТО НЕБЕ В КОНТЕКСТА НА КОРПОРАТИВНИЯ СИН, ЦЪРКВАТА

Събитията в живота на Исус са образ на това, което щеше да последва в Корпоративния Син, Църквата.

I. Локализиране на Божието присъствие

Матей 3:16в KJV ...Той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да слиза върху Него.

Интензитета и славата на Божието присъствие ще се видят върху Неговата църква.

II. Яснота на Божия глас

Матей 3:17 KJV И ето, глас от небето, който казваше: Това е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих.

Гласът на Божието задоволство от църквата Му ще може да се чуе.

III. Излизащото слово

Матей 4:4 KJV А Той отговори и каза: Писано е:Човек няма да живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Излизащото слово ще придобие голяма известност в Църквата, и Църквата ще се наслаждава в настоящата истина.

IV. Заминаването на потискащите елементи

Матей 4:1-3 KJV 1Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. 3И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

Матей 4:11 KJV Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.

V. Посещение на ангели

Матей 4:11 Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.

Йоан 1:51 И Той му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Битие 28:12-13 12И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. 13И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти.

Качването и слизането на ангелите намира крайното си изпълнение в Корпоративния Христос, Църквата.

VI. Светлината завладяваща тъмнината

Матей 4:16 KJV Хората, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина, и за онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, изгря светлина.

„Голямата светлина“ е Христос, Главата, както и тялото Му, Корпоративната Църква. Това също е жената облечена със слънцето, славата на последния дом, изявяването на синовете „318“. Всички тези неща определят Корпоративната Църква. Прегледайте значението на „слънцето“ в предишната глава.

VII. Евангелието на Царството е проповядвано

Матей 4:17, 23 KJV 17От тогава Исус започна да проповядва като казваше: Покайте се: защото небесното царство наближи. 23И Исус обикаляше из Галилея, като поучаваше в синагогите им и проповядваше евангелието на царството.

VIII. Посвещение

Матей 4:18-22 KJV 18И Исус като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19И им каза: Последвайте Ме, и Аз ще ви направя ловци на хора. 20И те веднага оставиха мрежите си и Го последваха. 21И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика. 22И те на часа оставиха кораба и баща си и Го последваха.

Едно просто „последвайте Ме“ е последвано от радикално посвещение.

IX. Знамения и чудеса

Матей 4:23-24 KJV 23Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. 24И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.

X. Идват множества

Матей 4:25 KJV И Го следваха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.

XI. Атмосфера за поучаване на трудни неща

Матей 5:1-2 KJV 1А като видя множествата, Исус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2И като отвори устата Си, ги поучаваше, като казваше:

Поучението за блаженствата изисква слушатели надарени с благодат.

Корпоративния Син ще се придвижва от фази от градската Църква и после към глобалната Църква. В някой градове е невъзможно да се съберат всички вярващи. Аз вярвам, че развиването на това ще се види в компаниите на първите плодове на някой градове, и после ще се разпространи по градовете на света. Бог счита първите плодове като цялото. Той счита една част като цялото.

Числа 18:27 KJV И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.