Ехад

ВЪВЕДЕНИЕ

Основното вярване на юдаизма е молитвата Шема, която включва три пасажа от Писанието:

 • Второзаконие 6:4-9
 • Второзаконие 11:13-21
 • Числа 15:37-41 

Нека да погледнем първата част на Шема:

Второзаконие 6:4-9:

4 Слушай, О Израел: Господ нашия Бог, Господ е един!

5 Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила.

6 И тези думи, които ти заповядвам днес, да бъдат в сърцето ти.

7 Да учиш на тях прилежно децата си, и да говориш за тях когато седиш у дома си, когато ходиш по пътя, когато лежиш и когато ставаш.

8 Да ги връзваш като белег на ръката си, и да бъдат като ленти между очите ти.

9 Да ги пишеш на гредите на къщата си и на портите си (NKJV).

Обикновения юдеин е цитирал Шема сутрин и вечер.

Слушай

На еврейски, думата слушай означава „да слушате, да разбирате и да правите“. Ако не правите, не сте чули. Тази дума стои в Шема заедно с думата един.

Един

Еврейската дума за „един“ е ехад и означава „обединен в едно“. Исус се моли за цялостност или за едно.

Йоан 17:11:

11 Сега Аз вече не съм в света, но тези са в света, а Аз идвам при Теб. Святи Татко, пази чрез името Си онези, които Си Ми дал, за да бъдат едно както Ние сме едно (NKJV).

Йоан 17:21:

21 За да бъдат всички едно, както Ти, Татко, Си в Мене, и Аз в Тебе; да бъдат всички едно в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

Изявлението на Исус за Цялостност

Йоан 10:30

30 Аз и Татко сме едно (KJV).

Цялостност срещу Единство

Библията говори за цялостност вместо за единство.

Ние трябва да бъдем едно както Бог е едно.

Единството е комбинация или свързване на части в едно цяло. Това е обратното на това да бъдеш разделен. Дефиницията не гарантира характер, доктрина или цел.

Обединението е свързване на две или повече части.

Единството е всеобщо еднообразие, хомогенност.

Докато, цялостността е да бъдеш едно както Бог е едно. Цялостността гарантира характер, доктрина и цел.

ГЛАВА 1 – КАКВО Е ЕХАД

РАЗРАБОТВАНЕ

 1. Бог е Ехад – Обединен в едно.

Ехад изразява съгласие или единство сред личности.

Описва съставно единство. Това означава комбинация от неща, които съставляват едно цяло. Бог е едно, но не е една личност. Ехад потвърждава множественост в Божеството. Идеята за тази цялостност е вплитането на краищата на въже. Израел трябваше да слуша, да разбира и да върши цялостността на Бог. Това е било дълбоко свързано с тяхното преуспяване.

Други думи

 • Яхиид

Друга дума преведена като „едно“ е яхиид, която означава „само един“.

Битие 22:2:

2 И каза: Вземи сега сина си, единствения си син Исаак, когото обичаш, и върви в земята Мория; и го принеси там във всеизгаряне на една от планините, за която ще ти кажа (KJV).

Н3173. яхиид: прилагателно означаващо единствен, един, само един. Тази дума често е използвана отнасяйки се за единствено дете. Исаак беше единствения син на Авраам от Сара (вижте Пълния речник за изучаване на библейски думи).

 • Яхад 

Псалм 133:1:

1 Ето, колко е добро и колко е приятно да живеят братя заедно в единство! (KJV)

„Единство“ тука е яхад.

Н3162. яхад, съществително в мъжки род означаващо съвместност, общество, сдружение. Посочва личности поставени в близост един с друг.

Тази дума също е наречие, означаваща да се направят нещата изведнъж, заедно. Използвана е за извършено действие, или за планове и съвещания направени от една група заедно (вижте Пълния речник за изучаване на библейски думи).

Яхад означава нещата да се правят заедно изведнъж.

В допълнение пискюлите им напомняли за тяхната цялостност с Бог.

Тези материални неща им напомняли, че били свързани един с друг и с Бог. Самите те е трябвало да бъдат едно както Бог е едно.

В Божеството има сдружение на Баща, Син и Свят Дух. Бог е Триединен.

Божието откровение за истината е развиващо се. Откровението за Троицата е било скрито в Стария завет:

1.1. Името – Ние.

Битие 1:26:

26 Да направим човека (KJV).

Това загатва, че в сътворението е била включена една множественост от Личности.

Битие 1:26:

26 И Бог каза: Да направим човека в Нашия образ, според Нашето подобие: и нека да владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко пълзящо същество, което пълзи по земята (KJV).

Битие 3:22:

22 И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава добро и зло: и сега, за да не простре ръката си, и да вземе и от дървото на живота, и да яде, и да живее вечно (KJV).

Битие 11:7:

7 Елате, да слезем, и да объркаме там езика им, за да не могат да разбират говора си един на друг (KJV).

По-късно, е разкрито, че Татко, Сина и Святия Дух са били въвлечени в процеса на сътворение.

Сътворението

Духът.

Духът създава (вижте Псалм 104:30 NKJV).

Истинският Бог е направил небесата и земята (вижте Еремия 10:10 NKJV).

Исус.

Колосяни 1:16:

16 Защото чрез Него беше създадено всичко, което е на небето, и което е на земята, видимо и невидимо, дали ще е престоли, господства, началства или власти: всичко е създадено чрез Него, и за Него (CWSB).

Евреи 1:10:

10 И: „Ти, Господи, в началото положи основата на земята, и небесата са делото на Твоите ръце“ (NKJV).

Татко.

1 Коринтяни 8:6:

6 ...има един Бог, Бащата, за Когото е [направено] всичко ... (NKJV).

Малахия 2:10:

10 ... Не ни ли е създал един Бог?... (NKJV)

Тези стихове посочват, че три Личности са един Бог.

1.2. Елохим.

Битие 1:1:

1 В началото Бог създаде небесата и земята (KJV).

Еврейската дума използвана за „Бог“ е Елохим. Това е местоимение в множествено число.

Тази множественост на Личности в Божеството е представена преди Вавилон. В началото, Триединния Бог създаде небесата и земята. Това, което започна във Вавилон беше изкривяване на истината за Троицата. Небесата и земята бяха създадени много преди Вавилон.

1.3. Авраам при Мамри.

Битие 18:1а:

1 И Господ му се яви в Мамриевите полета (KJV).

Писанието казва, че Господ разкри Себе Си на Авраам като три Личности.

Битие 18:2а:

2 ... трима мъже застанаха пред него (KJV).

В Битие 18:3, четем, че Авраам се обърна към тези трима мъже като „Господарю мой“не „Господари“.

Бог е Един, но разкрива Себе Си като три Личности.

И така, има свързване на Личности в Троицата. Свързването е неразривно свързано в ехад. Не може да има ехад без свързване.

1.4. Това свързване се вижда също и в Новия завет.

1 Йоан 5:7:

7 Защото трима са, които свидетелстват в небето, Татко, Словото и Святия Дух: и тези трима са едно (KJV).

Йоан 17:22б:

22 За да бъдат едно, както и Ние сме едно (KJV).

Йоан 10:30:

30 Аз и Баща Ми сме едно (KJV).

2. Ехад в брачното взаимоотношение.

Съпругът и съпругата

Битие 2:24:

24 Затова човек ще остави баща си и майка си и ще се свърже с жена си, и те ще станат една плът (NKJV).

Свързването на съпруга и съпругата е описано в контекста на ехад. Има общение и свързване във връзката.

Това изобразява тайнственото единство между Христос и Неговата Църква.

3. Ехад на Израел.

1.1. Пискюли.

Евреина трябваше постоянно да си припомня, че Бог е ехад. Той трябваше да прави това като гледа пискюлите и да цитира Шема.

1.2. Видима еднаквост.

 • Тръбачите и певците: 

2 Летописи 5:13-14

13 И когато тръбачите и певците бяха като едно, за да направят да се чуе един звук в хваление и благодарение на Господа, и когато издигнаха гласа си с тръбите, кимвалите и музикалните инструменти, и хвалеха Господа, казвайки:

„Защото Той е добър,

Защото милостта Му трае вечно“,

стана така че домът, Господният дом, се изпълни с облак, 14 така че свещениците не можеха да продължават да служат поради облака; защото славата на Господа изпълни Божия дом (NKJV).

 • Група като един човек под ръководството на Ездра: 

Ездра 3:1-3:

1 И когато дойде седмият месец, и децата на Израел бяха в градовете,

хората се събраха заедно като един човек в Ерусалим.

2 Тогава Исус сина на Йоседек и братята му свещениците, и Зоровавел сина на Салатиил и братята му, станаха и построиха олтара на Бога на Израел, за да принасят всеизгаряния на Господа на него, както е писано в Закона на Божият човек Мойсей

3 Понеже страх беше дошъл върху тях поради хората на тези страни, те поставиха олтара на основите му; и принасяха всеизгаряния на Господа на него, сутрешни и вечерни всеизгаряния (NKJV).

 • Група като един човек под ръководството на Неемия: 

Неемия 8:1-3

1 А целият народ се събра заедно като един човек на открития площад, който беше пред Портата на Водата; и казаха на свещеника Ездра да донесе книгата на Закона на Мойсей, който Господ беше заповядал на Израел.

2 И така свещеника Ездра донесе Закона пред събранието от мъже и жени и всички, които можеха да слушат с разбиране, на първият ден от седмият месец.

3 Тогава той чете от нея на открития площад, който беше пред Портата на Водата, от сутринта до пладне, пред мъжете и жените и онези, които можеха да разбират; и ушите на целият народ бяха внимателни към Книгата на Закона (NKJV).

 • Група като един човек в Съдии: 

Съдии 20:1:

1 И така, всички деца на Израел излязоха, от Дан до Вирсавее, както и от Галаадската земя, и събранието се събра като един човек пред Господа в Мицфа (NKJV).

В Шема, Израел трябваше да прави цялостността на Бог. Тази цялостност се виждаше...

а. в тяхното свързване – празници. (Нацията скърбеше, когато племето на Вениамин беше изключено.)

б. в техния характер – морални заповеди.

в. в тяхната теология. (Всички трябваше да вярват едни и същи заповеди – морални и церемониални.)

г. в тяхната цел – да бъдат свидетели, царство от свещеници.

Този ехад беше отговорен за господството на Израел.

ГЛАВА 2 – ВАЖНОСТТА НА ЕХАД

Славата е в ехад.

Славата е в Името Му.

1 Летописи 16:29:

29 Дайте на Господа славата дължима на името Му:

донесете принос, и елате пред Него: поклонете се на Господа в красотата на святостта (KJV).

Псалм 29:2:

2 Дайте на Господа славата дължима на името Му;

поклонете се на Господа в красотата на святостта (KJV).

Вижте също Псалм 96:8.

Славата е в името Му.

Името Му е Баща, Син и Святия Дух.

Матей 28:19:

19 Затова вървете, и научете всички народи, кръщавайки ги в името на Бащата, на Сина и на Святия Дух (KJV).

Бащата, Сина и Святия Дух са едно.

1 Йоан 5:7:

7 Защото има трима, които свидетелстват в небето, Бащата, Словото и Святия Дух: и тези трима са едно (KJV).

Така че, славата е в цялостта на Бог.

Славата е в Неговото присъствие.

1 Летописи 16:27:

27 Слава и чест са в присъствието Му; сила и веселие на мястото Му (KJV).

Бог е всеприсъстващ.

Матей 18:20:

20 Защото където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (KJV).

Еремия 23:24:

24 „Може ли някой да се скрие в тайни места, така че Аз да не го видя?“ казва Господ; „Не изпълвам ли Аз небето и земята?“ казва Господ (NKJV).

Ефесяни 1:23:

23 Която е Неговото тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всички (NKJV).

Бащата, Сина и Святия Дух присъстват еднакво навсякъде. Цялостността на Бог е навсякъде. Божията слава е навсякъде, понеже Неговата цялостност е навсякъде.

А. Татко

Еремия 23:24:

24 Може ли някой да се скрие в тайни места, така че Аз да не го видя? казва Господ. Не изпълвам ли Аз небето и земята? казва Господ (KJV).

Б. Исус

Матей 18:20:

20 Защото където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (KJV).

В. Духа

Псалм 139:7-8:

7 Къде да отида от Твоя Дух? или къде да избягам от присъствието Ти?

8 Ако се изкача на небето, Ти Си там: ако си постеля леглото в ада, ето, Ти Си там (KJV).

1 Коринтяни 3:16:

16 Не знаете ли, че сте храма на Бог, и че Божият Дух живее във вас? (KJV)

1 Коринтяни 6:16:

16 Какво?  Не знаете ли, че който се съединява с блудница е едно тяло? Защото двамата, каза Той, ще бъдат една плът (KJV).

Славата принадлежи на Господа.

1 Летописи 29:11:

11 Твое, О Господи, е величието, и силата, и славата, и победата, и великолепието: защото всичко, което е на небето и на земята е Твое; Твое е царството, О Господи, и Ти Си издигнат като глава над всичко (KJV).

2 Летописи 5:14:

14 Така че свещениците не можеха да застанат да служат поради облака: защото славата на Господа беше изпълнила Божият дом (KJV).

Псалм 24:10:

10 Кой е този Цар на славата? Господа на войнствата, Той е Царят на славата. Села (KJV).

Горните Писания говорят за славата на Господа.

Господ е Един.

Второзаконие 6:4:

4 Слушай, О Израел: Господ нашия Бог, Господ е един! (NKJV)

Славата е в цялостта.

Славата върху престола.

Езекиил видя славата върху престола.

Езекиил 1:26-28:

26 И над свода, който беше над главите им имаше подобие на престол, като изгледа на камък сапфир: и над подобието на престола имаше подобие на човек над него.

27 И видях нещо с кехлибарен цвят, като изгледа на огън около него, от изгледа на кръста му и нагоре, и от изгледа на кръста му и надолу, видях като изгледа на огън, и имаше сияние наоколо.

28 Като изгледа на дъгата, която е в облака в дъждовен ден, такъв беше изгледа на сиянието наоколо. Това беше изгледа на подобието на славата на Господа. И когато я видях, паднах на лицето си, и чух глас на някой, който говореше (KJV).

Йоан видя престола в Небето и Този, който седеше на престола.

Откровение 4:2-3:

2 И веднага бях в духа: и, ето, беше поставен престол в небето, и един седеше на престола.

3 и този, който седеше на него изглеждаше като камък яспис и сардис: и имаше дъга около престола, на вид като смарагд (KJV).

Този, който е на престола получава слава.

Откровение 4:9-11:

9 И когато тези същества дават слава и почит и благодарение на Този, който седи на престола, който живее до вечни векове,

10 двадесет и четирите стареи падат пред Този, който седи на престола, и се покланят на Този, който живее до вечни векове, и хвърлят короните си пред престола, казвайки:

11 Достоен си, О Господи, да приемеш слава и почит и сила: защото Ти си създал всичко, и заради Твоята наслада всичко е създадено (KJV).

В Откровение 22:1, престола е наречен престола на Бог и на Агнето.

Откровение 22:1-5:

1 И Той ми показа чиста река с водата на живота, чиста като кристал, течаща от престола на Бога и на Агнето.

2 По средата на улицата му, и от двете страни на реката, имаше дърво на живота, което даваше дванадесет вида плод, и даваше плода си всеки месец: и листата на дървото бяха за изцеление на народите.

3 И повече няма да има никакво проклятие: но престола на Бога и на Агнето ще бъде в него; и Неговите слуги ще Му служат:

4 И ще гледат лицето Му; и Неговото име ще бъде на челата им.

5 И няма да има нощ там; и няма да се нуждаят от светило, нито от слънчева светлина; защото Господ Бог им дава светлина: и те ще царуват до вечни векове (CWSB).

Също така, чиста река тече от престола. Това символично се отнася за Святия Дух.

И така, виждаме Бащата, Сина и Святия Дух на престола.

Откровение 4:2 също казва, че „Един“ седеше на престола.

Откровение 22:3-4 използва лични местоимения в единствено число (подчертано по-горе), за да опише цялостността на престола.

И така, славата е на престола, а на престола седи „Един“.

Това е ясна картина за славата в Божия ехад.

Божията слава е в Ехад.

Исая 42:8:

8 Аз съм Господ, това е името Ми,

И няма да дам славата Си на друг,

Нито Хвалата Си на изваяни идоли (NKJV).

Той няма да даде славата Си на изваяни идоли. Божият образ е ехад.

Славата Му може да обитава само в Божият ехад.

Библията ни казва, че Бог направи човека в собствения Си образ.

Битие 1:26:

26 И Бог каза: Да направим човека в Нашия образ, по Нашето подобие: и нека да владеят над морските риби, над въздушните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко пълзящо същество, което пълзи по земята (KJV).

Бог даде славата Си на Адам и Ева. Тази слава трябваше да се вижда в цялостта на брачното взаимоотношение.

Адам и Ева отпаднаха от тази слава.

Бог не е отстъпил от принципите на ехад.

Той дава славата Си на Църквата, която действа в принципите на ехад.

Църквата не е някой друг; Църквата е Неговото Тяло и следователно е законен приемник на Неговата слава.

ГЛАВА 3 – ИЗИСКВАНИЯ В ЕХАД

В ехад, няколко принципа са дълбоко установени. Това дори вероятно не се е разбирало от евреина, но на нас ни е дадена възможността да погледнем на тези неща ретроспективно (отзад напред). (Запомнете, юдеинът не е виждал Бог като Триединен.)

Принципи в Ехад 

А. Множественост в Божеството. Тази множественост включва свързване на Татко, Сина и Святия Дух.

Б. Характер в Цялостта.

В. Доктрина в Цялостта.

Г. Цел или ръст в Цялостта.

РАЗРАБОТВАНЕ

А. Множественост в Божеството.

Тази множественост включва свързване на Татко, Сина и Святия Дух.

Ехад гарантира общение и свързване – главният контекст е, че Татко, Сина и Святия Дух са в общение и са свързани един с друг. Татко е, където е Сина, а Синът е, където е Духът. Трите Личности са заедно всеприсъстващи.

По този начин, Бог е в общение и връзка. Татко, Сина и Святия Дух не са независими един от друг.

Б. Характер в Цялостта.

Татко, Сина и Святия Духа са едно по характер.

Всички имат едни и същи морални атрибути: праведност, святост, вярност, мъдрост, истина и любов.

Изход 34:6-7:

6 И Господ мина пред него и прогласи: „Господ, Господ Бог, милостив и благодатен, дълготърпелив, и изобилстващ в доброта и вярност,

7 пазещ милост за хиляди, прощаващ беззаконие, престъпление и грях, по никакъв начин не заличаващ вината, посещаващ беззаконието на бащите върху децата и децата на децата до третото и четвъртото поколение“ (NKJV).

В. Доктрина в Цялостта. Единство на вярата/доктрината – еднаква вяра.

Татко, Сина и Духът вярват едни и същи неща.

1. Ако познавате Него, познавате Татко.

Йоан 14:7-12:

7 „Ако познавахте Мен, щяхте да познавате и Баща Ми; и отсега нататък Го познавате и сте Го видели“.

8 Филип Му каза: „Господи, покажи ни Татко, и това ни е достатъчно“.

9 Исус му каза: „Не съм ли бил с вас толкова дълго, и въпреки това не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мен видял е Татко; така че как можеш да кажеш: Покажи ни Татко?

10 Не вярвате ли, че Аз съм в Татко, и Татко е в Мен? Думите, които ви говоря не ги говоря от собствената Си власт; но Татко, Който живее в Мен върши делата.

11 Вярвайте Ми, че Аз съм в Татко и Татко е в Мен, или пък Ми вярвайте заради самите дела.

12 Истина, истина ви казвам, който вярва в Мен, делата, които върша Аз и той ще ги върши; и по-велики дела от тези ще върши, защото Аз отивам при Моя Баща“ (NKJV).

2. Ако приемете Него, тогава сте приели Татко.

Евреи 3:1:

1 Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника на нашата изповед, Христос Исус (NKJV).

Матей 10:40:

40 Който приема вас приема Мен, и който приема Мен приема Този, който Ме е изпратил (NKJV).

Марк 9:37:

37 Който приеме едно от тези малки деца в Мое име приема Мен; а който приеме Мен, не приема Мен, а Този, който Ме е изпратил (NKJV).

3. Той прави това, което Татко прави. Неговите действия са идентични с действията на Татко. Ако следвате/имитирате Него, вие всъщност следвате Татко. Тези действия означават, че Той мисли като Татко.

Йоан 5:19:

19 Тогава Исус отговори и им каза: „Истина, истина ви казвам, Синът не може да прави нищо от Себе Си, но това, което вижда Татко да прави; защото каквото Той прави, Синът също го прави по същия начин“ (NKJV).

Йоан 8:28-29:

28 Тогава Исус им каза: „Когато издигнете Човешкият Син, тогава ще познаете, Аз съм Този, и че не върша нищо от Себе Си; но както Моя Баща Ме учи, Аз говоря тези неща.

29 И Този, който Ме е пратил е с Мен. Татко не Ме е оставил сам, защото Аз винаги върша нещата, които Му харесват“ (NKJV).

Йоан 9:4:

4 „Аз трябва да върша делата на Този, който Ме е пратил докато е ден; идва нощта, когато никой не може да работи“ (NKJV).

Йоан 6:38:

38 „Защото слязох от небето, не за да върша собствената Си воля, а волята на Този, който ме изпрати“ (NKJV).

Йоан 4:34:

34 Исус им каза:  „Моята храна е да върша волята на Този, който Ме прати, и да завърша Неговата работа“ (NKJV).

4. Ако видите Него, виждате Татко.

Йоан 14:9:

9 Исус му каза: „Не съм ли бил с вас толкова дълго, и въпреки това не Ме ли познаваш, Филипе? Който е видял Мене видял е Татко; така че как можете да казвате: Покажи ни Татко?“ 

5. Той говори това, което Татко говори. Ако сте чули Него, чули сте Татко.

Йоан 12:49-50:

49 „Защото не съм говорил от собствената Си власт; но Татко, Който ме прати Ми даде заповед, какво да кажа и какво да говоря.

50 И Аз зная, че Неговата заповед е вечен живот. Затова, това, което говоря, както Татко Ми е казал, така говоря“ (NKJV).

Синът и Татко вярват едно и също нещо. Святият Дух вярва ли същото нещо?

Исус каза Аз ще ви изпратя друг Утешител.

Йоан 14:15-16:

15 Ако Ме обичате, пазете заповедите Ми.

16 И Аз ще помоля Татко, и Той ще ви даде друг помощник, така че Той да може да пребъдва с вас завинаги" (NKJV).

Думата за „друг“ е аллос – означавайки друг от същия вид.

Думата хетерос е друг от различен вид.

Святият Дух има същите качества като Сина, и по този начин същите качества и като Татко. Святият Дух вярва същите неща както Татко и Сина.

И така,до тук, виждаме, че в ехад е установено свързване, еднакъв характер, и еднакви вярвания.

Г. Цел или ръст в Цялостта.

Ръста е духовна тежест. Синът не е по-малък от Татко, нито Святият Дух е по-малък от Синът. Те имат едни и същи атрибути.

Ръста е свързана с целта и видението.

Троицата е единна в цел:

1. Кръщение.

Матей 28:19:

19 Затова вървете, и научете всички народи, кръщавайки ги в името на Татко, на Сина и на Святият Дух (KJV).

Кръщението е в името, не в имената, на Татко, Сина и Святият Дух, понеже Бог е един.

2. Благословение.

2 Коринтяни 13:14:

14 Благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог и общението на Святият Дух, да бъде с всички вас. Амин (KJV).

3. Обитаване във вярващият.

Римляни 8:9:

9 Но вие не сте в плътта, ако Божият Дух живее във вас. А ако някой човек няма Духът на Христос, той не е Негов (KJV).

Ефесяни 3:17:

17 Христос да може да обитава във вас чрез вяра; така че вие, вкоренени и основани в любов (KJV).

Йоан 14:23:

23 Исус отговори и му каза: Ако човек Ме обича, той ще пази думите Ми: и Моя Баща ще го възлюби, и ние ще дойдем в него, и ще направим нашето жилище в него (KJV).

4. Възкресение.

а. Исус.

Йоан 10:18:

18 Никой човек не Ми го взема, но Аз го давам от себе Си. Имам власт да го дам, и имам власт пак да го взема. Тази заповед получих от Моя Баща (KJV).

Йоан 2:19:

19 Исус отговори и им каза: Разрушете този храм, и за три дена ще го издигна (KJV).

б. Духа.

Римляни 8:11:

11 Но ако Духът на Този, който възкреси Исус от мъртвите живее във вас, Този, който възкреси Христос от мъртвите ще съживи също и вашите смъртни тела чрез Духът Си, който живее във вас (KJV).

в. Йехова.

1 Коринтяни 6:14:

14 И Бог, Който възкреси Господа, ще възкреси и нас чрез Своята сила (KJV).

5. Сътворението.

а. Духа.

Псалм 104:30:

30 Изпращаш Духът Си, те се създават: и обновяваш лицето на земята (KJV; вижте също Еремия 10:10 KJV – „Господ е истинският Бог [който направи небето и земята].)

б. Исус.

Евреи 1:10:

10 И, Ти, Господи, в началото Си положил основата на земята; и небесата са делата на Твоите ръце (KJV).

в. Татко.

Вижте 1 Коринтяни 8:6 (KJV):

6 Татко направи всичко.

Вижте Малахия 2:10 (KJV):

10 Един Бог ни създаде.

6. Освещение.

а. Татко.

Вижте Юда 1.

1 Осветени чрез Татко.

б. Исус.

Евреи 2:11а:

11 Защото и Този, Който освещава и тези, които се освещават са едно (KJV).

1 Коринтяни 1:2:

2 ...осветени в Христос Исус... (KJV).

в. Духа.

Римляни 15:16:

16 ...осветени чрез Святият Дух (KJV).

В заключение, Божият ехад е цялостта на Бог, и включва:

 • Свързване или общение.
 • Еднаквост на характера.
 • Теологична еднаквост.
 • Еднаквост в целта.

ГЛАВА 4 – ПРИМЕРИ ЗА ЧЕТИРИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

I. Четирите изисквания са изброени в Йоан глава 17.

А. Свързване (Пребъдващо взаимоотношение).

Йоан 17:6:

6 Аз изявих името Ти на хората, които Ти Ми даде от света. Те бяха Твои, Ти Ми ги даде, и те опазиха словото Ти (NKJV).

Йоан 17:11:

11 Сега Аз вече не съм в света, но тези са в света, Аз идвам при Тебе. Святи Татко, пази чрез името Си онези, които Си Ми дал, за да могат те  да бъдат едно както сме Ние (NKJV).

Групата беше свързана заедно като нишките на пискюлите.

Употребата на множествени местоимения демонстрира свързване.

Думата „те“ е използвана 18 пъти в Йоан глава 17.

Думата „ги“ е използвана 20 пъти.

 1. Характеристики на групата „те/ги“. 

а. Група в общение.

Йоан 17:6:

6 Аз изявих името Ти на хората, които Ти Ми даде от света. Те бяха Твои, Ти

Ми ги даде на Мен, и те опазиха Твоето слово (NKJV).

б. Притежавани от Господа.

Йоан 17:6:

6 ...Ти Ми даде... (NKJV).

1 Коринтяни 6:19-20:

19 Или не знаете, че тялото ви е храмът на Святият Дух, Който е във вас, Когото имате от Бог, и вие не сте свои си?

20 Защото бяхте купени с цена; затова прославете Бог в тялото си и в духа си, които са на Бога (NKJV).

Тази група не е притежавана от деноминация или мрежа. Нито пък са притежавани от някой апостол или местна църква.

в. От света.

Йоан 17:6:

6 ...от света... (NKJV).

Йоан 17:14:

14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Йоан 17:16:

16 Те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Йоан 15:19:

19 Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето си. Но понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази (NKJV).

г. Приемане на Словото.

Йоан 17:8:

8 Защото им предадох думите, които Ти Ми даде; и те ги приеха, и знаят със сигурност, че съм излязъл от Теб; и те повярваха, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

д. Вярват, че Исус е изпратен от Татко.

Йоан 17:8:

8 Защото им предадох думите, които Ти Ми даде; и те ги приеха, и знаят със сигурност, че съм излязъл от Теб; и те повярваха, че Ти Си Ме пратил (NKJV).

е. Осветена група.

Йоан 17:17:

17 Освети ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина (NKJV).

Това е позиционно освещение.

ж. Изпратена или апостолска група.

Йоан 17:18:

18 Както Ти Ме изпрати в света, така и Аз изпратих тях в света (NKJV).

Б. Характер.

Йоан 17:12:

12 Докато бях с тях в света, Аз ги опазих в Твоето име. Онези, които Ти Ми даде Аз ги опазих; и никой от тях не е изгубен освен сина на погибелта, за да се изпълни Писанието (NKJV).

Името говори за ранг, авторитет, удоволствие, превъзходство, дела – всичко това се отнася за характер.

Това говори за цялостта на Духа.

Не можете да бъдете едно с блудница.

Битие 49:5-6:

5 Симеон и Леви са братя; оръдия на жестокост има в жилището им.

6 Душата ми да не влиза в съвета им; честта ми да не се свързва със събранието им; защото в гнева си убиха човек и в упорството си прерязаха вол (NKJV).

Симеон и Леви не бяха едно с Яков по характер.

В. Теология (Система от вярване).

Мирът идва от вярване на едно и също нещо -- принципа на единодушието.

Йоан 17:14:

14 Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, понеже те не са от света, както и Аз не съм от света (NKJV).

Това е единството на вярата – вярвайки думите, които Бог ни е дал.

1 Коринтяни 1:10:

10 Сега ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също нещо, и да няма разделения помежду ви, но да бъдете съвършено свързани заедно в един и същ ум и в един и същ съд (NKJV).

Г. Ръст (Духовна зрялост).

Не можете да бъдете съединени с дете.

Йоан 17:23-24:

23 Аз в тях, и Ти в Мен; за да могат да бъдат съвършени в едно, и за да може света да познае, че Ти Си Ме пратил, и Си възлюбил тях както Си възлюбил Мен.

24 Татко, също така желая тези, които Си Ми дал да бъдат с Мен, където съм Аз, за да могат да глядат славата Ми, която Ти Си Ми дал; защото Си Ме възлюбил преди създаването на света (NKJV).

Съвършен – телеио – идване до зрялост – да имаш пълно и цялостно откровение за Божието намерение, воля и пътища.

II. Четирите изисквания в книгата Ефесяни.

А. Свързване.

Ефесяни 4:2:

2 С всяко смирение и кротост, с търпение, отнасяйки се един друг с любов (NKJV).

Думите „отнасяйки се един с друг“ предполагат свързване.

Б. Характер.

Ефесяни 4:2-3:

2 С всяко смирение и кротост, с търпение, отнасяйки се един друг с любов, 3 стараейки се да запазите единството на Духа във връзката на мира (NKJV).

Ако имате един и същ дух, тогава ще имате един и същ плод.

В. Теологична точност.

Ефесяни 4:4-6:

4 Има едно тяло и един Дух, както бяхте призовани в една надежда на вашия призив;

5 един Господ, една вяра, едно кръщение;

6 един Бог и Баща на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички вас (NKJV).

Г. Ръст (Зрялост).

Ефесяни 4:13-16:

13 докато всички дойдем до единството на вярата и до познаването на Божият Син, до съвършено мъжество, до мярката на ръста на пълнотата на Христос;

14 за да не бъдем повече деца, подхвърляни насам натам и носени от всеки вятър на доктрина, чрез човешката хитрост, в коварното лукавство на измамна конспирация,

15 но, говорейки истината в любов, да можете да пораснете във всичко в Него, Който е главата – Христос – 16 от когото цялото тяло, свързано и сглобено заедно от снабдяването на всяка става, според ефективната работа, с която всяка част участва, причинявайки растежа на тялото за изграждането му в любов (NKJV).

Характерните черти на зрялостта включват:

1. Единство на вярата.

Стих 13 – докато всички дойдем до единството на вярата...

2. Познаване на Божият Син.

...на познаването на Божият Син...

3. Христоподобност.

...до съвършено мъжество, до мярката на ръста на пълнотата на Христос...

4. Стабилност.

...да не бъдем повече деца, подхвърляни насам натам...

5. Истина.

...говорейки истината в любов...

6. Да пораснем във всичко.

...да пораснем във всичко в Него, който е главата – Христос – ...

7. Правилни свързвания.

...свързано и сглобено заедно от снабдяването на всяка става...

8. Съдействие с другите части в Тялото.

...ефективната работа, с която всяка част участва...

9. Причинява растежа на Тялото.

...причинявайки растежа на тялото за изграждането му в любов (NKJV).

III. Принципите на Гедеон.

А. Свързване.

Съдии 6:34-35:

34 Но Духът на Господа дойде върху Гедеон; тогава той наду тръбата, и авиезерците се събраха зад него.

35 И той изпрати посланици по целия Манасий, които също се събраха зад него. Той също изпрати посланици до Асир, Завулон и Нефталин; и те излязоха да ги посрещнат (NKJV).

Съдии 7:1-3:

1 Тогава Ероваал (който е, Гедеон) и всички хора, които бяха с него станаха рано и се разположиха на стан до кладенеца Арод, така че стана на мадиамците беше на север от тях при хълма Море в долината.

2 И Господ каза на Гедеон: „Хората, които са сте б са твърде много за Мен, за да предам мадиамците в ръцете им, за да не би Израел да претендира за слава за себе си против Мен, казвайки: Моята ръка ме избави.

3 Затова сега, прогласи в присъствието на хората, казвайки: Който се страхува и е изплашен, нека да се обърне и веднага да си тръгне от планината Галаад“. И двадесет и две хиляди от хората се върнаха, и останаха десет хиляди (NKJV).

Тридесет и две хиляди (32,000) се показаха. Това не е цялостност.

Б. Качества на характера.

Съдии 7:3:

3 Затова сега, прогласи в присъствието на хората, казвайки: Който се страхува и е изплашен, нека да се обърне и веднага да си тръгне от планината Галаад“. И двадесет и две хиляди от хората се върнаха, и останаха десет хиляди (NKJV).

Десетте хиляди (10,000), които останаха бяха безстрашни.

2 Тимотей 1:7:

7 Защото Бог не ни е дал дух на страх, но на сила, на любов и на здрав ум (NKJV).

Любовта и здравият ум са качества на характера.

В. Теологични квалификации.

Съдии 7:4-7:

4 Но Господ каза на Гедеон: „Хората са все още твърде много; заведи ги долу при водата, и Аз ще ти ги изпитам там. Тогава, за когото ти кажа:

Този да дойде с тебе, той да дойде с тебе; а за когото ти кажа: Този да не идва с тебе, той да ни идва“.

5 И така той заведе хората долу при водата. И Господ каза на Гедеон: „Всеки, които полочи от водата с езика си, както лочи куче, да го отделиш; също и всеки, който се навежда на коленете си, за да пие“.

6 И броят на онези, които полочиха, поставяйки ръката си на устата си, бяха триста мъже; а всички останали от хората застанаха на коленете си, за да пият вода.

7 Тогава Господ каза на Гедеон: „Чрез тристата мъже, които полочиха ще ви избавя, и ще предам мадиамците в ръката ви. Нека всички останали хора да си отидат, всеки на мястото си“ (NKJV).

Изпита на водата (Словото) донесе допълнително отделяне.

Водата е най-последователния символ на Словото.

Това идва до мястото, където всички вярват едно и също нещо.

Г. Изпит за ръста.

Съдии 7:16-22:

16 Тогава той раздели тристата мъже на три групи, и сложи по една тръба в ръката на всеки човек, с празни стомни, и факли в стомните.

17 И им каза: „Гледайте мен и правете същото; гледайте, когато дойда до края на стана и вие направете същото, което аз правя:

18 Когато надуя тръбата, аз и всички, които са с мен, тогава и вие да надуете тръбите от всяка страна на целият лагер, и да кажете: Мечът на Господа и на Гедеон!

19 И така Гедеон и стоте мъже, които бяха с него дойдоха до предният пост на стана в началото на средната стража, точно както те бяха поставили стражата; и надуха тръбите и счупиха стомните, които бяха в ръцете им.

20 Тогава трите групи надуха тръбите и счупиха стомните – те държаха факлите в левите си ръце, а тръбите в десните си ръце, за да ги надуват – и викаха: „Мечът на Господа и на Гедеон!“

21 И всеки човек стоеше на мястото си около станът; и цялата армия хукна и викаше и бягаше.

22 Когато тристата надуха тръбите, Господ постави меча на всеки човек срещу другарят му по целият стан; и армията побягна до Ветасета към Церерат, до границата Авел-Меола, при Тават (NKJV).

Всеки правеше същото нещо, което лидерът правеше.

Вярвам, че тези четири изисквания са съществени за цялостност.

IV. Новият Ерусалим.

Има цялостност в Новия Ерусалим.

Откровение 21:9-11:

9 Тогава един от седемте ангела, които имаха седемте чаши пълни със седемте последни язви, дойде при мен и говори с мен, казвайки: „Ела, ще ти покажа невястата, жената на Агнето“.

10 И той ме отнесе в Духа на една голяма и висока планина, и ми показа великият град, святият Ерусалим, слизащ от небето от Бога,

11 имащ Божията слава. Светлината му беше като най-скъпоценен камък, като сапфир, прозрачен като кристал (NKJV).

А. Свързване на старозаветните и новозаветните светии в едно здание.

Откровение 21:12-14:

12 Също така имаше голяма и висока стена с дванадесет порти, и дванадесет ангела при портите, и имена написани на тях, които са имената на дванадесетте племена на децата на Израел:

13 три порти на изток, три порти на север, три порти на юг и три порти на запад.

14 А стената на града имаше дванадесет основи, и на тях бяха имената на дванадесетте апостола на Агнето (NKJV).

Молете се стените, портите и основите да се свържат заедно.

Б. Същия характер.

Откровение 21:18:

18 Структурата на стената му беше яспис; а града беше от чисто злато, като чисто стъкло (NKJV).

Откровение 21:21:

21 Дванадесетте порти бяха дванадесет бисера: всяка отделна порта беше от един бисер. А улицата на града беше от чисто злато, като прозрачно стъкло (NKJV).

Чисто и прозрачно символизират почтеност и честност -- качества на характера.

Откровение 21:27:

27 И по никакъв начин в него няма да влезе нещо, което осквернява, или причинява мерзост или лъже, но само онези, които са записани в книгата на живота на Агнето (NKJV).

Откровение 22:4:

4 Те ще гледат лицето Му, и Неговото име ще бъде на челата им (NKJV).

В. Същата теология (Същата светлина – Светлината на Господа).

Откровение 21:23:

23 Градът нямаше нужда от слънцето или от луната да светят в него, защото Божията слава го осветяваше. Агнето е светлината му (NKJV).

Откровение 22:5:

5 Там няма да има нощ: Те не се нуждаят от светило нито от слънчевата светлина, защото Господ Бог им дава светлина. И те ще царуват за вечни векове (NKJV).

Г. Същия ръст.

Откровение 21:16:

16 Градът е подреден като квадрат; дължината му е толкова голяма колкото и широчината му. И той измери града с тръстиката: дванадесет хиляди стадия. Дължината му, широчината му и височината му са еднакви (NKJV).

Няма идоли тука; вместо това, присъствието на Господа. Славата, която липсваше от Давидовата скиния присъства в този град. На тази Църква, Той казва, че идва бързо. Числото 12 в структурата отразява управленческата природа в структурата на тази Църква. Това е крайното изравняване на нашите морални атрибути – дължина, височина, широчина, Божията природа, прозрачност и т.н. – ние всички сме като Христос. Целта на даровете на петкратната благодат е да ни доведе до мярката на Христос.

 • Не може да има цялостност без свързване и общение.
 • Не може да има цялостност с блудница.
 • Не може да има цялостност с други религии.
 • Не може да има цялостност с дете. 

Славата обитава в цялостта. Бог не може да даде славата Си на това, което не е ехад в Неговото име. Тзитзит ни напомня за това.

V. Силният ангел.

Откровение 10:1-11:

1 Видях още един силен ангел слизащ от небето, облечен с облак. А на главата му имаше дъга, лицето му беше като слънцето, и краката му като огнени стълбове.

2 Той имаше в ръката си една отворена малка книжка. И сложи десният си крак на морето, а левият на земята,

3 и извика със силен глас, както когато реве лъв. Когато извика, седем гърма издадоха гласовете си.

4 А когато седемте гърма издадоха гласовете си, аз щях да пиша, но чух един глас отзад да ми казва: „Запечатай нещата, които седемте гърма изговориха, и не ги записвай“.

5 Ангелът когото видях да стои на морето и на земята вдигна ръката си към небето

6и се закле в Този, който живее за вечни векове, който е създал небето и нещата, които са в него, земята и нещата и нещата, които са на нея, и морето и нещата, които са в него, че повече няма да има отлагане,

7 но в дните на гласа на седмият ангел, когато той е готов да затръби, ще се изпълни тайната на Бог, както Той е заявил на Своите слуги пророците.

8 Тогава гласът, който чух от небето ми говори отново и каза: „Върви, вземи малката книжка, която е отворена в ръката на ангела, който стои на морето и на земята“.

9 И така аз отидох при ангела и му казах: „Дай ми малката книжка“. И той ми каза: „Вземи и я изяж; и тя ще вгорчи стомаха ти, но в устата ти ще бъде сладка като мед“.

10 Тогава аз взех малката книжка от ръката на ангела и я изядох, и тя беше сладка като мед в устата ми. Но когато я изядох, стомаха ми се вгорчи.

11 И той ми каза: „Трябва отново да пророкуваш за много хора, нации, езици и царе“ (NKJV).

Четири точки:

 • Свързване на заветни взаимоотношения: Дъгата – много цветове стават едно.
 • Характер – лицето на слънцето.
 • Теология – ядене на книгата.
 • Цел – пророкувай за много нации, езици (вижте Откровение 10:11). 

Силният ангел представя Христос и корпоративният Христос, Неговото Тяло.

Както е Той, така сме и ние. 

1 Йоан 4:17-19:

17 Любовта е усъвършенствана сред нас в това: че можем да имаме смелост в деня на съда; защото както е Той, така сме и ние в този свят.

18 Няма страх в любовта; но съвършената любов изгонва страха, понеже страха включва наказание. Но този, който се страхува не е усъвършенстван в любов.

19 Ние Го обичаме, защото първо Той ни възлюби (NKJV).

Приключвайки тази глава, ние подчертаваме още веднъж, че корпоративният Христос, зрялата Църква, демонстрира четирите характеристики на ехад.

ГЛАВА 5 – ЕХАД НА ЦЪРКВАТА – ОСТАТЪК

Църквата трябва да демонстрира ехад. Ние сме направени по Божия образ, а Бог е ехад.

Псалм 133:1-3:

1 Ето, колко е добро и колко е угодно братя да живеят в единство!

2 Това е като скъпоценното миро по главата, което се стичаше по брадата, Аароновата брада: което се стичаше по краищата на дрехите му.

3 Като Ермонската роса, като росата, която слизаше върху планините на Сион: защото там Господ е заповядал благословението, живота завинаги (KJV).

Думата „единство“ в стих 1ви е еврейската дума яхад.

Това означава да се правят неща заедно по едно и също време.

Разгледайте също: живея = яшад, което означва „да се оженя“.

Най-големият ни проблем е индивидуализма.

В новозаветната употреба, „нашият Господ“ е използвано много по-често и е отделно от епифанията на Тома, когато Той каза, „Господ мой“.

Дори Господната молитва е „Татко наш“, а не „Татко мой“.

Бог очаква да действаме в общност – не индивидуално.

По същия начин, синовството се е сменило от единствено към множествено число.

Езекиил 11:19-21:

19 „Тогава ще им дам едно сърце, и ще сложа нов дух в тях, и ще отнема каменното сърце от плътта им, и ще им дам сърце от плът,

20 за да ходят в постановленията Ми и да пазят съдбите Ми и да ги вършат; и ще бъдат Мои хора, и Аз ще бъда техен Бог.

21 А онези, чиито сърца следват желанието за своите отвратителни неща и своите мерзости, Аз ще им отплатя за делата им върху главите им“, казва Господ Бог (NKJV).

Новият завет беше обещание за това "едно сърце" да стане общност (тях).

Това включваше следното:

 • Събиране заедно на определено място – общение.
 • Подобен характер – характер на праведност. Основно за това беше любовта. Любовта не беше състезаваща се, а допълваща. Аз трябва да обичам моя брат както Христос ме е възлюбил. Той ме възлюби повече отколкото обичаше Себе Си. Затова, трябва да обичам брат си повече отколкото обичам себе си. Трябва да се радвам в неговия успех. Трябва да правя за него това, което ми харесва другите да правят за мен.
 • Подобна вяра.
 • Подобна цел. 

Съгласието е нещо духовно. Това е донасяне на свидетелство във вътрешното същество на човека. То се изявява като „подскачане в утробата“. Това е първата стъпка. Това е духовното свидетелство, което води хората до взаимно общение. Това е феномена Мария/Елисавета.

Принципа ехад в Новия завет се нарича „един ум, една душа, едно сърце“.

Лука 24:32:

32 И те си казаха един на друг: „Не гореше ли в нас сърцето ни докато Той говореше с нас по пътя, и докато ни разтваряше Писанията?“ (NKJV)

Двамата човека по пътя за Емаус казаха: „Не гореше ли сърцето ни...?“ Трябваше да бъде „сърцата“, но присъствието на Христос направи сърцата на двамата едно. Те изтичаха при другите в горната стая, и скоро имате мнозина с едно сърце. Ехад трябваше да се развива.

Това достигна своята кулминация на деня на Петдесятница, където 120 човека общуваха в ехад.

Деяния 1:14:

14 Всички тези продължаваха единодушно в молитва и молба, с жените и Мария, майката на Исус, и с братята Му (NKJV).

Деяния 2:1:

1 Когато дойде денят на Петдесятница, те бяха всички единодушно на едно място (NKJV).

Бог каза, че няма да даде славата си на друг, но на денят на Петдесятница, Той я даде на 120те които изобразяваха Неговото подобие.

Славата остана, понеже ехад остана.

Деяния 2:46-47:

46 Така че продължавайки всеки ден единодушно в храма, и разчупвайки хляб от къща на къща, те ядяха храната си с радост и простосърдечие, 47 като хвалеха Бога и имаха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата онези, които се спасяваха (NKJV).

Деяния 4:24:

24 И като чуха това, те издигнаха гласа си към Бога с единодушие и казаха: "Господи, Ти Си Бог, Който Си направил небето, земята, морето и всичко, което е в тях" (NKJV).

Деяния 4:32:

32 А множеството на онези, които повярваха беше с едно сърце и една душа; никой не казваше, че нещо от това, което притежаваше беше негово, но всичко им беше общо (NKJV).

Деяния 5:12:

12 И чрез ръцете на апостолите се вършеха много чудеса и знамения сред народа. И те всички бяха единодушно в Соломоновия трем (NKJV).

Деяния 8:6:

6 И множествата единодушно слушаха това, което Филип говореше, чувайки и виждайки чудесата, които вършеше (NKJV).

Филипяни 2:2:

2 Допълнете радостта ми като бъдете единомислени, имайки еднаква любов, бивайки единодушни, с един ум (NKJV).

Силата на съгласието се вижда в ползите от събирането.

Нека да разгледаме мнемониката на „СЪБИРАНЕ“:

СЪБИРАНЕ

A – ANOINTING (ПОМАЗАНИЕ)

Вижте Деяния 2:1-2; Деяния 10:44-46; 3 Царе 2:9, 15.

Писанията казват, че новото вино е в грозда.

Исая 65:8:

8 Така казва Господ:

Както новото вино е в грозда... (NKJV).

S – STRENGTH (СИЛА)

Вижте Левит 26:8; Еклесиаст 4:11-12.

S – SAFETY (СИГУРНОСТ, БЕЗОПАСНОСТ)

Вижте Притчи 11:14.

E – ENCOURAGEMENT (НАСЪРЧЕНИЕ, ПОДКРЕПА)

Вижте Еклесиаст 4:9-10.

M – MATURITY (ЗРЯЛОСТ)

Вижте Притчи 27:17; Притчи 13:29; Ефесяни 4:11-13.

B – BREAKS LIMITATIONS (РАЗЧУПВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯ)

Вижте Деяния 11:25-26;  Деяния 10:32-33.

L – LEGISLATION OF DIVINE FAVOR (ИЗДАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНО БЛАГОВОЛЕНИЕ)

Вижте Псалм 133:1-3.

E – ENHANCED PRAYER BASE (УСИЛЕНА МОЛИТВЕНА ОСНОВА)

Вижте Матей 18:19.

(Вижте Библейска мнемоника V2 -- на разположение от Apple Store.)

Еклесиаст 4:12б:

12 И тройното въже не се къса бързо (NKJV).

Матей 18:19-20:

19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за нещо, което искат, ще им бъде дадено от Моя Баща в небето.

20 Защото, където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (NKJV).

В предишното Писание, въпреки че контекста е дисциплиниране на определени вярващи и съгласяване с това дисциплиниране, Исус включва по-голям аспект към съгласието като представя думата „нещо“. Това означава всичко, включително дисциплиниране.

Матей 18:15-20:

15 При това, ако брат ти съгреши срещу теб, върви и му кажи грешката му между тебе и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.

16 Но, ако не послуша, вземи с тебе още двама или трима, така че „чрез устата на двама или трима свидетели да се установи всяка дума“.

17 И ако откаже да послуша и тях, кажете това на църквата. Но, ако откаже да послуша дори и църквата, нека да ти бъде като езичник и бирник.

18 Истина ви казвам, каквото вържете на земята ще бъде вързано в небето, и каквото развържете на земята ще бъде развързано в небето.

19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за нещо, което искат, ще им бъде дадено от Моя Баща в небето.

20 Защото, където двама или трима са събрани заедно в Мое име, Аз съм там посред тях (NKJV).

Името на Бог е характера на Бог, а характера на Бог е един.

Тази цялостност е демонстрирана чрез четирите елемента по-горе.

Силата на съгласието е силата на едното.

Бог присъства там, където има съгласие.

Това Писание се разбира най-добре когато се прочете на обратно от стих 20, 19 до 18, стих 20 бивайки извлечено заключение е въведен с думата "защото".

Забележка: Това не е съгласяване в молитва. Това са двама човека с един и същ ум, които се молят.

Заключение: Културата на съгласие води до отговорена молитва и власт.

Извинението е нещо добро... но... не е толкова мощно колкото съгласието. 

Примери на съгласие

1. Павел и Тимотей.

Тимотей беше в единодушие с Павел.

Филипяни 2:19-29:

19 Но се доверявам на Господ Исус да ви изпратя скоро Тимотей, за да мога и аз да се утеша, когато узная състоянието ви.

20 Защото нямам никой човек на един ум с мен, който естествено да се погрижи за състоянието ви (KJV).

2. Душата на Йонатан беше свързана с душата на Давид.

1Царе 18:1:

1 И когато той свърши да говори със Саул, душата на Йонатан се свърза с душата на Давид, и Йонатан го обикна както собствената си душа (KJV).

Това споразумение беше толкова мощно, че Давид го помнеше години след това докато беше на трона.

3. Исая и Езекия се съгласиха в молитва.

2 Летописи 32:20-21:

20 А поради това цар Езекия и пророк Исая, синът на Амос, се помолиха и викаха към небето.

21 Тогава Господ прати един ангел, който повали всеки силен и храбър мъж, лидер, и командващ в лагера на асирийския цар. Така че рой се върна с посрамено лице в земята си. И когато влезе в храма на своя бог, някой от собствените му потомци го удари с меча там (NKJV).

4. Петър и Йоан и сакатият човек.

Деяния 3:4:

4 А Петър, насочвайки очите си върху него с Йоан, каза: Погледни ни (KJV).

5. Човекът на мира е човека в съгласие.

Лука 10:5-6:

5 И в който дом влезете, първо казвайте: Мир на този дом.

6 И ако там има син на мира, вашият мир ще почива на него: ако няма, ще се върне отново на вас (KJV).

Липса на съгласие

Където няма съгласие (борба) славата си тръгва.

Където няма съгласие, има завист и егоизъм; и крайният резултат е зла работа.

Яков 3:16:

16 Защото, където има завист и егоизъм, там има объркване и всякакво зло нещо (NKJV).

1. Каин уби Авел.

Битие 4:5-7:

5 Но Той не почете Каин и неговия принос. И Каин много се ядоса, и изражението на лицето му посърна.

6 И така Господ каза на Каин: „Защо си ядосан? И защо е посърнало изражението на лицето ти?

7 Ако правиш добро, няма ли да бъдеш приет? Но, ако не правиш добро, греха лежи при вратата. И желанието му е за теб, но ти трябва да управляваш над него“ (NKJV).

2. Яков разпозна това и избяга.

Битие 31:2-3:

2 И Яков видя изражението на лицето на Лаван, и то не беше толкова благосклонно към него както преди.

3 Тогава Господ каза на Яков: „Върни се в земята на бащите си и на твоето семейство, и Аз ще бъда с теб“ (NKJV).

Битие 31:5-7:

5 И им каза: „Видях изражението на лицето на баща ви, че не е благосклонно към мен както преди; но Бога на баща ми е бил с мен.

6 И вие знаете, че с цялата си сила съм служил на баща ви.

7 Въпреки това баща ви ме измами и променя заплатата ми десет пъти, но Бог не му позволи да ми навреди“ (NKJV).

3. Съревнованията водят до разделения.

1 Коринтяни 1:10-13:

10 И ви умолявам, братя, чрез името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите едно и също нещо, и да няма разделения сред вас, но да бъдете съвършено свързани заедно в един ум и в еднакво отсъждане.

11 Защото ми беше известено за вас, братя мои, от домочадието на Хлоя, че помежду ви има съревнования.

12 Сега казвам това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“, или „Аз съм на Аполос“ или „Аз съм на Кифа“, или „Аз съм на Христос“.

13 Христос разделил ли се е? Павел ли се разпъна за вас? Или бяхте кръстени в името на Павел? (NKJV)

В заключение, запомнете, че съгласието е мощно.

Има четири условия в съгласието.

Ключът за съгласието/цялостта е в Шема.

Чуването включва слушане, разбиране и практикуване на четирите стълба на цялостта.

ГЛАВА 6 – ХЕРУВИМИТЕ И КАК ДА СТИГНЕМ ДО ЕХАД В ЕДИН ГРАД

Главите на бащините домове (локалните мрежи) в един град трябва да са в съгласие.

Тези глави са херувимите.

Херувимите са небесни същества, изобразяващи земно лидерство от висок ранг.

За да научите повече детайли относно херувимите, прегледайте Езекиил глава 1.

Изход 25:17-22:

17 Да направиш умилостивилище от чисто злато; два лакътя и половина да е височината му и лакът и половина широчината му.

18 И да направиш два херувима от злато; ковани да ги направиш от двете страни на умилостивилището.

19 Направи единия херувим от единия край, а другия херувим от другия край; да направиш херувимите от двата му края да бъдат свързани с умилостивилището. 20 И херувимите да прострат крилата си отгоре, покривайки умилостивилището с крилата си, и да са обърнати с лице един към друг; лицата на херувимите да бъдат към умилостивилището.

21 Да поставиш умилостивилището върху ковчега, а в ковчега да поставиш Свидетелството, което Аз ще ти дам.

22 И там ще се срещам с тебе, и ще говоря с тебе от умилостивилището, между двата херувима, които са върху ковчега на Свидетелството, за всичко, което ще ти дам като заповед за децата на Израел (NKJV).

Умилостивилището имаше периметър от 8 лакътя.

Умилостивилището и херувимът бяха направени от едно цяло парче злато.

Умилостивилището поддържаше херувимът.

Херувимът е символ на уникален носител на благодат в града. Вижте Езекиил глава 1ва глава. Неговите квалификации са:

 1. Управление. Той се занимава с въпроси от църковния ред.
 2. Откровение в смисъла на настоящото ограничение.
 3. Събиране на тялото.
 4. Подготвяне на лидери за нациите.
 5. Упълномощаване (подкрепяне на изпратените). 

На практично ниво, той събира пасторите в града всяка седмица или повече от веднъж на седмица, за да установи културата на Бог в града. Тези пастори са негови синове, които водят свои собствени домочадия и пастори от други домочадия в града, които нямат взаимоотношение на синове с него.

Носителят на благодат за града е пълен с Божията милост. Това е основата му. Той е вкоренен в Христос – представляван от числото 8.

Той стои върху манната, жезъла на Аарон и плочите на закона – благодат, власт и откровение от Бог.

Лидерите са позиционирани в милост, благодат, власт и просвещение, като краката им са свързани със същите добри новини – Евангелието на Царството.

Без съмнение това е било пророчески установено.

Бог каза, че ще говори върху умилостивилището и между херувимите.

Това беше локализацията на славата. Тази слава никога не беше покварена.

Това е в Пресвятото Място на Неговата слава.

Това беше локализацията на Неговия кабод или докса.

Това беше мястото на най-висшата съдба в присъствието Му.

Херувимите трябваше да са обърнати един към друг и към умилостивилището

Тези лидери в града трябва да са обърнати един към друг с милост.

Херувимите ни показват как да стигнем до ехад.

Има три изисквания в тази конструкция.

 1. Лице в лице. 

Това е познаване един на друг.

Това е диалог.

Диалога изисква взаимоотношения.

Това е изслушване един друг.

Изход 33:11:

11 И Господ говори на Мойсей лице в лице, както човек говори на приятеля си. И той се връщаше в лагера, но слугата му Исус сина на Навий, един младеж, не се отделяше от скинията (NKJV).

Това е място на приятелство.

Посланиците херувими (носителите на благодат) в града трябва да са приятели и често да са в диалог. Не става въпрос за телефонни разговори или за имейли. Те трябва да гледат един на друг като на равни. Единия не трябва да се опитва да башинствува другия или да го контролира. Това е мястото на еднакъв ръст. Те трябва да се познават един друг.

Лице в лице е символ на:

а. Приятелство.

б. Диалог.

в. Равенство.

Всички са свързани в контекста на слушане.

2 Йоан 12:

12 Като имам да ти пиша за много неща, не искам да го правя с хартия и мастило; но се надявам да дойда при теб и да говорим лице в лице, за да бъде радостта ни пълна (NKJV).

Това е първата част на чуване в Шемата.

 1. Очи в очи. 

Херувимите трябваше да се гледат един друг очи в очи.

Това е принципа на разбиране. Не може да има съгласие без разбиране.

(На кривогледите не им беше позволено да влизат в Святото Място. Кривогледството е метафора за неспособността да се гледа очи в очи.)

Това е следващото ниво на развитието на града.

Чрез разбиране, домът се установява.

Това идва до „единодушие“ и „единомислие“.

Това е втората част на чуване в Шемата – разбиране.

Само очи в очи все още няма да ни доведе в славата.

Исая 52:8-10:

8 Стражите ти ще издигнат гласовете си,

С гласовете си ще пеят заедно;

Защото ще видят очи в очи

Когато Господ връща Сион.

9 Избухнете в радост, пейте заедно,

Запустели места на Ерусалим!

Защото Господ утеши хората Си,

Той изкупи Ерусалим.

10 Господ направи разкрита святата Си мишца

Пред очите на всички народи;

И всички земни краища ще видят

Спасението на нашия Бог (NKJV).

Това разбиране се основава на факта, че за да гледам очи в очи, аз също така трябва да гледам към умилостивилището. В милост, аз декларирам колко са красиви краката на онзи, който носи добри новини. Аз трябва да почитам всички, които носят добри новини. Занимавайки се с другите посланици, аз съм върху умилостивилището, а не на престол, за да управлявам над някой друг посланик.

Същата глава казва:

Исая 52:7:

7 Колко красиви върху планините

Са краката на онзи, който носи добри новини,

Който известява мир,

Който носи радостни вести за добри неща,

Който известява спасение,

Който казва на Сион

„Твоя Бог царува!“ (NKJV)

Гледайте в краката му преди да гледате очи в очи.

Това е централния предшественик на славата. Славата в този сезон няма да дойде само защото се гледаме очи в очи или се разбираме един друг.

Еремия 32:3-5:

3 Защото юдейския цар Седекия го беше затворил, казвайки: „Защо пророкува и каза: Така казва Господ: „Ето, Аз ще предам този град в ръцете на вавилонския цар, и той ще го превземе;

4 и юдейския цар Седекия няма да избяга от ръцете на халдейците, но със сигурност ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар, и ще говори с него лице в лице, и ще го види очи в очи;

5 тогава той Ще отведе Седекия във Вавилон, и ще остане там докато Аз не го посетя", казва Господ; "дори и да воюваш с халдейците, няма да успееш”’?“ (NKJV)

Седекия беше поставен за цар от вавилонския цар. Той се разбунтува и се свърза с египетския цар. Вавилонския цар го нападна, уби синовете му и също така му извади очите.

Ние имаме посланици днес, които са очи в очи с Вавилон. Те заговорничат с фалшиво измерение. Те искат да бъдат в единодушие с Вавилон. Обаче, не можете да бъдете очи в очи с Вавилон и след това очи в очи с изпратените от Бог. Двете реалности не могат да съществуват заедно.

Очите им ще бъдат извадени. Те няма да видят славата. Религиозната, политическата и икономическата система на този свят ще ви извади очите.

Вавилон иска да ви управлява. Вавилон ще ви извади очите поради тази причина.

Той управлява над слепите.

Затова, посланиците трябва да гледат един към друг. (Славата е между лицата.)

Няма сила, включително и политиците, която да е по-висша от Църквата.

 1. Крило към крило и крак към крак -- ръка към ръка. 

Ръката държаща молитвеното наметало е като крило. Работейки заедно и ходейки заедно.

Бог иска Неговите посланици да се държат за ръце. Това е последното изискване на Шемата – да се върши. Не сте чули докато не го извършите.

(Прегледайте също притчата Шема за сеяча и семената.)

Исая 52:11-12:

11 Отделете се! Отделете се! Излезте от там,

Не докосвайте нечисто нещо;

Излезте изсред него,

Бъдете чисти,

Вие, които носите съдовете на Господа.

12 Защото няма да излезете набързо,

Нито ще излезете бягайки;

Защото Господ ще върви пред вас,

И Бога на Израел ще ви бъде задна стража (NKJV).

Славата е задната ви стража.

Исая 58:8:

8 Тогава славата ти ще изгрее като утрото,

Здравето ти бързо ще разцъфне,

И правдата ти ще върви пред теб;

Славата на Господа ще бъде задната ти стража (NKJV).

Частта на извършването е вашето отделяне от Вавилон и от всичката нечистота.

По този начин позицията на херувимите поставя три изисквания преди да се види славата:

а. Слушане.

б. Разбиране.

в. Вършене.

Това се изисква от градските посланици.

Въпреки че можем да покриваме местната църква и да достигаме небесата, главните ни дефекти включват: неспособността ни да гледаме лице в лице, и когато „крилете ни“ не докосват други посланици.

Запомнете, славата е между лицата.

Бог иска Неговите посланици да дойдат до лице в лице, очи в очи и ръка за ръка.

Това е началото на ехада в Неговата общност, Църквата.

Това е едното парче злато, за което Бог чака.

Изисква се да има представителен образец в ехад, за да се изяви славата.

Йоан Кръстител трябваше да направи пътя прав преди Месията да дойде. Това беше една малка група, която беше „изправена“ преди да дойде Исус.

На деня на Петдесятница, 120 свалиха славата.

Ние искаме всички да могат да се съберат заедно, но запомнете, Бог винаги работи с компанията на първородните – остатъка.

От евреина се изискваше да прави цялостта на Бог. Това е, което означава „слушай“.

Славата установява тези принципи, и тези принципи установяват славата. Привържете се към Христос, и Христос ще се привърже към вас.

Така е в нашия град, Бог очаква ехад.

Всички, които чакат Господа трябва да дойдат до горните четири изисквания.

Трябва да отхвърлим изолацията и индивидуализма.

Трябва да се разделим с блудството на нашата младост.

Трябва да сме в съгласие с фундаментите на Божието слово.

Ние се съгласяваме да растем в нашата цел и воля в Бог.

Още изисквания за установяване на ехад

 1. Чрез славата. 

Йоан 17:22:

22 И славата, която Ти Ми даде Аз я дадох на тях, за да бъдат едно както и ние сме едно (NKJV).

Славата има много значения – блясък, моралните атрибути на Бог, Божието присъствие, чест и величие са само някои.

Има две важни точки тука:

 • Славата беше дадена – минало време.
 • Славата беше дадена, за да донесе цялостност. 

Какво е славата? Очевидно, това беше нещо, което те никога са нямали преди. В един етап, тя им беше дадена. Това не беше блясък, не беше чест (те бяха презрени). Святият Дух още не беше даден.

Лука 9 и 10 глава хвърлят някаква светлина за това какво е било дадено:

Лука 9:1-2:

1 Тогава Той извика дванадесетте Си ученика и им даде сила и власт над всички демони, и да изцеляват болести.

2 Той ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болните (NKJV).

Лука 10:1:

1 След това Господ определи още седемдесет души, и ги изпрати двама по двама пред лицето Си във всеки град и място, където Самият Той щеше да отиде (NKJV).

Лука 10:17-19:

17 Тогава седемдесетте се върнаха с радост, казвайки: „Господи, дори демоните ни се покоряват в Твоето име“.

18 А Той им каза: „Видях Сатана да пада като светкавица от небето.

19 Ето, давам ви власт да стъпвате върху змии и скорпиони, и над цялата сила на врага, и нищо по никакъв начин няма да ви навреди (NKJV).

Славата е силата и властта, която Той предава на вярващите да побеждават царството на тъмнината.

Матей 18:11:

11 Защото Човешкият Син дойде да спаси това, което е загубено (NKJV).

Лука 19:10:

10 Защото Човешкият Син дойде да потърси и да спаси това, което е загубено (NKJV).

Славата отчасти е власт над демоничната област. Човека загуби тази власт. Това, всъщност, е Божието Царство. Благоволението на Татко е да ни даде Царството. Това е господството и управлението на Бог.

Царството на тъмнината винаги атакува цялостта. Божията слава върху нас, тази власт, управление на Бог винаги ще побеждава и ще ни прави едно. Ние имаме славата. Царството е в нас. Тази власт трябва да бъде изявена. Божията власт е праведност, мир и радост в Святия Дух.

Славата е свързана с Божията култура.

Бележка: Култура преди ехад.

а. Ковчега подслоняваше манната, жезъла на Аарон и плочите на закона. Това е картина на апостолската доктрина:

 • Манна – благодатта в доктрината.
 • Жезъла на Аарон – властта в доктрината.
 • Плочите на закона – доктрината. 

б. Краката на херувимите бяха върху една равнина като част от умилостивилището. Това е символ на общение (с кого танцувате). Основата за общението е милост – незабелязвайте грешките на братята си; иначе никога няма да общувате с някого.

в. Кръвта върху умилостивилището, символ на Господната трапеза.

г. Крилете докосващи се едни други, като ръце с талит, докосващи се едни други – символ на молитва.

И така, четирите стълба на апостолската култура се виждат в един мебел. Най-високото ниво е молитва.

Ехад е изграден в тази структура. Само тука, реда е променен като молитвата е най-висшата. Всичките три стълба поставят платформата за молитвата.

Друга тайна:

Херувимите стояха върху кутията.

Стояха върху манната, жезъла на Аарон и плочите на закона.

Манната – благодатта на Божието Слово.

Жезъла на Аарон е властта на Божието Слово.

Плочите – буквата на Божието Слово.

Човек трябва да стои върху Словото за ехад.

Всеки спор се разрешава чрез Словото.

 1. Чрез любов. 

Йоан 17:26:

26 И им изявих Твоето име, и ще го изявя, така че любовта, с която Ти ме възлюби да бъде в тях, и Аз в тях (NKJV).

Чрез любовта на Татко.

Каква е тази любов?

Той ни възлюби повече отколкото обичаше Сина Си.

Синът е Бог. Бог ни обича повече от Себе Си.

Новата заповед е точно това.

Обичайте другия ученик както Христос обича вас.

Христос ме възлюби повече отколкото обичаше Себе Си.

Аз трябва да обичам както Христос, което означава, че обичам другия човек повече от собствения си живот. Това е самата основа за цялостност.

Без любов, властта, която сме получили ще бъде разрушителна.

Цел на цялостта:

За да може светът да познае, че Татко е изпратил Синът.

Йоан 17:21:

21 За да могат да бъдат всички те едно, както Ти, Татко, Си в Мен, и Аз в Теб; така и те да могат да бъдат едно в Нас, за да може света да повярва, че Ти Си Ме изпратил (NKJV).

За да може светът да познае, че Татко ни обича.

Йоан 17:23:

23 Аз в тях, и Ти в Мене; за да могат да бъдат направени съвършени в едно, и светът да може да познае, че Ти Си Ме изпратил, и Си възлюбил тях както Си възлюбил и Мен (NKJV).

ГЛАВА 7 – ФАЛШИВИ ИЗРАЗЯВАНИЯ НА ЦЯЛОСТНОСТ

I. Свързване без характер.

А. Обединени с цел разрушение.

Марк 5:8-13:

8 Защото му каза: „Излез от човека, нечисти душе!“

9 Тогава го попита: „Как е името ти?“ И той отговори, казвайки: „Името ми е Легион; защото сме много“.

10 Също така той Го молеше настойчиво да не ги изпраща вън от страната.

11 А едно голямо стадо свине пасеше там близо до планините.

12 И всички демони Го молеха, казвайки: „Изпрати ни в свинете, за да влезем в тях“.

13 И веднага Исус им позволи. Тогава нечистите духове излязоха и влязоха в свинете (имаше около две хиляди); и стадото се втурна по склона в морето, и се хвърли в морето (NKJV).

 • Те бяха много, но действаха под лично местоимение.
 • Те разпознаваха духовна власт – „молеха се“.
 • Те разбираха протокола на апостолското поръчение. 

Но те бяха разрушителни.

Хитлер обедини народа, за да убие повече от 6 милиона юдеи.

Б. Крадците могат да се обединят за банков грабеж.

В. Обединени за живот.

3 Царе 22:11-12:

11 А Седекия сина на Ханаан си беше направил железни рогове; и каза: „Така казва Господ: С тези ще пробождаш сирийците докато ги унищожиш“. 12 И всички пророци пророкуваха същото, казвайки: „Върви в Рамот Галаат и ще успееш, защото Господ ще ги предаде в ръката на царя“ (NKJV).

Всички пророци пророкуваха същото като Седекия.

Михей видя нещо различно:

3 Царе 22:15-17, 20-23:

15 Тогава той дойде при царя; и царят му каза: „Михей, да отидем ли на война срещу Рамот Галаад, или да се въздържим?“ А той му отговори: „Върви и ще успееш, защото Господ ще ги предаде в ръката на царят!“

16 И царят му каза: „Колко пъти да те заклевам да не ми говориш друго освен истината в името на Господа?“

17 Тогава той каза: „Видях целия Израел разпръснат по планините, като овце, които нямат пастир. И Господ каза: Тези нямат Господар. Нека всеки да се върне в дома си с мир“....

20 „И Господ каза: Кой ще убеди Ахав да се изкачи, за да може да падне в Рамот Галаад? И така един говори така, а друг говори иначе.

21 Тогава един дух излезе напред та застана пред Господа и каза: Аз ще го убедя.

22 Господ му каза: По какъв начин? И той каза: Ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на всичките му пророци. И Господ каза: Ще го убедиш, също и ще успееш. Върви и направи така.

23 Затова виж! Господ е сложил лъжлив дух в устата на всички тези пророци, и Господ е обявил бедствие срещу теб“ (NKJV).

Някои индийски гурута са обединили милиони хора в Бога на всемира.

Г. Обединени в плътта.

Групата, която излезе от Египет:

1 Коринтяни 10:1-5:

1 Освен това, братя, не искам да не знаете, че всичките ни бащи бяха под облака, и минаха през морето,

2 всички се кръстиха от Мойсей в облака и в морето,

3 всички ядоха една и съща духовна храна,

4 и всички пиха едно и също духовно питие. Защото те пиха от духовната Канара, която ги придружаваше, и тази Канара беше Христос.

5 Но в повечето от тях Бог не благоволи, защото телата им бяха разпръснати в пустинята (NKJV).

Те всички имаха едно и също видение, един и същ лидер, една и съща храна и едни и също питие. Всички изисквания на свързването бяха посрещнати; обаче това не е достатъчно...

Канарата ги придружаваше. Обаче, Христос не е определен да следва. Той води.

Бог не беше доволен от поведението им.

1 Коринтяни 10:5-11:

5 Но в много от тях Бог не благоволи: защото бяха разпръснати в пустинята.

6 А тези неща са наши примери, с цел да не похотстваме след зли неща, както и те похотстваха.

7 Нито да бъдете идолопоклонници, както бяха някои от тях; както е писано: Хората седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят.

8 Нито да прелюбодействаме, както направиха някои от тях, и паднаха в един ден тридесет и две хиляди души.

9 Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха, и бяха поразени от змии.

10 Нито да мърморим, както и някои от тях мърмориха, и бяха унищожени от унищожителят.

11 А всичко това им се случи за примери: и са написани за наше предупреждение, върху които е дошъл краят на вековете (KJV).

II. Свързване без теологично осветяване.

А. Обединени, но в тъмнина.

Езекиил 8:10-12:

10 И аз влязох и видях, имаше – всякакво пълзящо нещо, отвратителни зверове, всичките идоли на дома на Израел, изобразени навсякъде по стените.

11 И пред тях стояха седемдесет човека от старейшините от дома на Израел, и посред тях стоеше Яазания сина на Сафан. Всеки човек имаше кадилница в ръката си, и гъст облак тамян се издигаше.

12 Тогава Той ми каза: „Виждал ли си какво правят старейшините на дома на Израел в тъмно, всеки човек в стаята на своите идоли? Защото казват: Господ не ни вижда, Господ е забравил земята(NKJV).

 • Те имаха правилна система на лидерство.
 • Всички имаха едно и също положение.
 • Всички гледаха едно и също нещо – имаха едно и също видение.
 • Всички правеха едно и също нещо – поклонение с тамян.
 • Всички казваха едно и също нещо – „Господ не ни вижда“. 

Б. Но всички бяха в тъмнина.

III. Свързване без ръста на Христос –обединение заради лична слава.

Битие 11:3-9:

3 И си казаха един на друг: Хайде, да си направим тухли, и да ги изпечем старателно. И те използваха тухли вместо камъни, и кал вместо хоросан.

4 И казаха: Хайде, да си построим град и кула, чийто връх да стига до небето; и нека да си спечелим име, за да не се разпръснем по лицето на цялата земя.

5 И Господ слезе да види градът и кулата, които човешките деца строяха.

6 И Господ каза: Ето, хората са едно, и всички имат един език; и това е, което са започнали да правят: и сега нищо не може да им се попречи, което са възнамерили да направят.

7 Хайде, да слезем долу, и там да разбъркаме езика им, за да не могат да разбират речта си един на друг.

8 И така, Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя: и те спряха да строят града.

9 Затова името му е Вавилон; защото Господ разбърка там езика на цялата земя: и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя (KJV).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ездра 1:5:

5 Тогава станаха главите на бащите от Юда и Вениамин, и свещениците, и левитите, с всички онези, чийто Господ беше издигнал, за да отидат да построят дома на Господа, който е в Ерусалим (KJV).

Бог раздвижва сърцата на мъже и жени да се съберат във всеки град. Това е Божият храм. Тук е, където Христос ще подслони главата Си. Това е небесният Ерусалим изявяващ се на земята. Това е святият град – градската църква, която разчупва ограниченията на местната църква.

Това е това събрание, което ще демонстрира по-голямата слава на последния дом. Води ще текат изпод прага на този дом, за да изцеляват народите (вижте Езекиил глава 47).

Това е изпълнението на празника шатроразпъване. Това е нашето събиране с Него.