Съдържание Цялата книга на една страница

Приложение – Как да получите отговори?

Как да получите отговори?

Това приложение е предназначено за студенти в християнски колеж. Може също да важи за ученици в средно училище. В по-малка степен, може да важи за хората в църковното библейско училище, но, както ще видите, има разлики между библейското училище и формалното положение в класната стая, където пра-вилата за дискусия са по-сковани.

Ако приемем, че сте студент в колежа, ще трябва да отчитате следните обстоятелства. Плащате пари, за да задавате добри въпроси и да получавате отговори на трудни въпроси. Оставайки в училището, вие изоставяте доходите, които бихте печелили, ако напуснете (което не ви препоръчвам). Вие сте в едно училище, а не в друго. това означава разходи; другото училище би могло да бъде по-добро (за което се съмнявам, обаче). Една от ползите, които колежът би трябвало да осигурява, е учебната атмосфера, която безспорно включва преподаватели, отговарящи на вашите въпроси.

Всеки опит от страна на преподавателите да предотвратят възникването на въпроси е крайно подозрителен. Отявлената забрана върху библейски въпроси в християнско училище е признание за интелектуален банкрут от страна на управлението на колежа. Те крадат вашите училищни такси, освен ако открито не признаят предварително, че на студентите им е забранено да задават фундаментални теологични и философски въпроси. Но това признание трябва да е публично и писмено, за да могат всички да го видят. Всичко друго е хитрости; те крадат вашите пари. Те, вероятно, ви лъжат и за други неща. (Някои от вас, които посещават някои интелектуално по-взискателни колежи може да не повярват, че студенти биват изключвани от някои известни християнски колежи просто заради притежаване на тази книга, но това е истина.)

Инструкции

Въпреки това, управлението и преподавателите могат да установяват правила за това как могат да се задават въпроси и при какви обстоятелства. Те не са морално задължени да отговарят на всеки въпрос, който някой студент може да реши да зададе в даден ден. Така че студентите трябва да имат благоразумие.

За да ви помогна да бъдете благоразумни, аз съм създал няколко правила или общи инструкции за задаване на въпроси по открит, академично приемлив и морално подходящ начин. Студентите, които се стремят да спазват тези правила, ще имат успех, ако преподавателите им са честни хора. Това не са абсолютно строги правила, но аз ви ги препоръчвам.

Има определени ограничения за това, което може да се счита правилно в класната стая и да се нарушава благоприличието в класната стая означава да бъдат отчуждени от вас и учителите, и състудентите. Не трябва целта ви да бъде да отчуждите от себе си всички чрез поведението ви. Въпросите ви наистина може да отчуждят някого, но този риск винаги съществува, когато хората започнат да задават въпроси относно истината и лъжата, особено когато става въпрос за открито религиозни проблеми.

Трябва да осъзнаете своето положение. положението не трябва да се пренебрегва. Вие сте ограничен от следните обстоятелства:

1. Вашата възраст.
2. Вашата липса на опит.
3. Вашата липса на самоувереност.
4. Вашето подчинено положение (студент).
5. Вашите състуденти.
6. Правилата за дискусия в класната стая.
7. Училищните правила относно теологията.
8. Вашето положение като християнин.
9. Способността ви да общувате ефективно.
Нека да ги разгледаме едно по едно.

1. Вашата възраст
Има основни правила за поведение когато младите хора се изправят пред възрастни. „Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.“ (I Петрово 5:5). Стихът се отнася за църковната служба на старейшината, но общият принцип се прилага извън институционалната църква. Отново, „Пред белокосия да ставаш, и старческото лице да почиташ, и от Бога си да се боиш. Аз съм Господ.“ (Левит 19:32). Не може да има съмнение, че Бог очаква по-младите хора да уважават положението на възрастния. По-възрастният не трябва да злоупотребява с положението си на власт, но дори ако го прави, по-младите трябва да се въздържат. Не сляпо послушание, а въздържание.

Тези, които явно нарушават тази заповед, трудно ще постигнат успех в коя да е област за дълго време. Ако не друго, когато остареят, по-младите ще се отнасят по същия начин към тях. Хората жънат това, което сеят. Никоя праведна кауза не може да се прокара чрез непокорство към Божиите морални стандарти.

Другите около вас ще престанат да ви уважават, ако се отнасяте зле към по-възрастните. Леката критика е позволена в някои случаи; Бог не търпи безкрайно тяхната глупост или безразсъдство. Но откритата арогантност води до проблеми в класната стая.

2. Вашата липса на опит
Нужно е време, за да придобиете опит в някои академични дисциплини. Определени области очевидно са свободни от това правило: висшата математика, теоретичната физика и може би някои форми на символичната философия. Човек, който не е направил значителен принос във висшата математика до 30-годишна възраст, е малко вероятно да го направи по-късно. И все пак само шепа хора заобикалят общото правило на опита, дори и във висшата математика. В дисциплините, в които тези въпроси са приложими, опитът има голямо значение.

Не трябва да пренебрегваме кумулативният ефект от дългогодишните изследвания, трудните лични преживявания и дългогодишното слушане на проповеди. Библията е сложна и трудна книга. Тя е толкова неуловима, че никой мъдрец не може да каже, че я е овладял, макар че глупците може да твърдят, че са го направили. Така че трябва да се отнасяте сериозно към противополжната гледна точка на някой, който е изучавал Библията в продължение на много години.

Въпреки това, опитът има своите граници. Може би човекът е имал опит, но не е изтълкувал този опит правилно от гледна точка на библейското откровение. Натрупващата се грешка не дава предимства; натрупващата се точност дава.

Трябва да има растеж във вярата, включително и в приложното християнство, с течение на времето. Това е учението запрогресивното освещение. То важи в академичната област така, както важи навсякъде другаде. По-младите трябва да дават правото за съмнение на тези, чиято възраст показва, че те може би притежават опит. (А за хората, които трябва да са го придобили, но не са, има техники за неутрализиране на тяхното първоначално предимство, както ще видим по-долу.)

3. Вашата липса на самоувереност
Това може да не важи за вас. Може да сте изключително уверен. Ако сте, моля прочетете отново предните два параграфа. Но за тези от вас, които имат съмнения относно себе си, разберете доколко вашите съмнения могат да засегнат способността ви да задавате въпроси и да търсите отговори.

Може да не разбирате напълно въпроса си. може да не разбирате пълната му значимост. Може да сте в непозната област или да мислите, че сте. Въпрос, зададен агресивно, без да сте действително уверен за своето разбиране по въпроса, може да доведе до вашата капитулация и отстъпление при един решителен отговор. Учителят ви може да усети вашето колебание. Може да направи да изглеждате глупав, или прекалено агресивен, или зле подготвен. Никога не си заслужава явно да изгубите спора. По-добре е така да оформите въпросите си, че да не можете да загубите видимо.

В трудния спор един опитен учител бързо ще „надуши кръвта“. Той ще търси вашите слаби места. Вашите състуденти рядко ще ви се притекат на помощ, освен ако не ви смятат за притеснителен или не много умен. По-добре е така да зададете своите въпроси, че първоначалното ви поражение да предизвика симпатия към вас, а не враждебност.

4. Вашето подчинено положение
Вие сте не само по-млад и по-неопитен от вашия учител. Вие сте също и функционално подчинен. Той пише оценките; вие ги получавате. Той има законна власт до много голяма степен над дейността в класната стая. Колежът му е дал тази власт. Косвено и вашите родители са му я дали, освен ако сте напълно независим финансово. Вие сте се съгласили, явно или неявно, да следвате определени правила на поведение, когато сте влезли в колежа и в класната стая. Това е завет, който трябва да бъде почитан. Следователно, тук действа чувството за власт, което трябва да всява страх в човешките сърца. Вие сте в психологически неизгодно положение когато пряко се противопоставяте на тази власт. Трябва да го правите много незабелязано.

5. Вашите състуденти
Студентите осъзнават своето подчинено положение. Всеки студент, който започне да възприема агресивно поведение, рискува да бъде нарочен като „надут“ от другите студенти, които гледат на него като на някой, който се опитва да упражнява власт, за която другите знаят, че той не я притежава законно. „За какъв се мисли тоя?“ е въпрос, който може да дискредитира истинската цел на студента, която е да получи отговор на своите въпроси или да убеди другите студенти в истинността на своята позиция.

Нещо повече, другите студенти също плащат таксите си за обучение. Те идват в класната стая да учат, а това обикновено означава да учат от преподавателя. Той го знае и може незабелязано да манипулира общественото мнение срещу тези, които блокират занятията.

От друга страна, ако придобиете способността да задавате подходящи въпроси по проблеми, които занимават и другите студенти, бихте могли да действате като техен представител. Вие поемате върху себе си последствията, ако има такива. Накрая вие бихте могли да изглеждате глупаво, не те, но на техните въпроси вече е отговорено. Така че ако служите като някакъв посредник между преподавателя и вашите също толкова объркани състуденти, едва ли някой ще се разсърди.

Трябва да се научите да оценявате тяхната реакция. Вашата отговорност е да не ги отчуждавате от себе си. Вие искате да защитите някаква кауза, дори тази кауза да е правото да задавате опитващи, спорни въпроси. Използвайте го във ваша полза и в полза на другите студенти. Но избягвайте какъв да е пряк конфликт, освен ако другите студенти искат да се присъединят в свадата на ваша страна.

Те не плащат да чуят вашите идеи. Те плащат да чуят идеите на преподавателя. Само ако им помогнете да разберат приложението на това, което той казва, ще бъде вероятно да ги впечатлите със своята позиция.

6. Правилата за дискусия в класната стая
Различните преподаватели предпочитат различни методи за поучения. Някои харесват да четат лекции без никакви прекъсвания. Други предпочитат „Сократовия метод“ на въпроси. Някои позволяват смесица от двата. Бъдете внимателни да не нарушавате познатите процедури в класната стая. Но бъдете нащрек: преподавател, който отказва да отговаря на въпроси, обикновено е крайно неуверен интелектуално. Той се страхува. Може да реагира доста враждебно, ако по някакъв начин нарушите неговото нормално представяне. Сега може да ви изглежда невероятно, но има много учители в класните стаи, които едва се справят с науките. Отнасяйте се внимателно; най-некомпетентният интелектуално преподавател може да се окаже най-опасният.

Ако няма начин да ви бъде отговорено на въпросите в клас, защо не го попитате публично дали не би желал да отдели извънреден час да отговори на въпроси, които бихте желали да му зададете? Може би и други студенти биха желали да дойдат. (Заслужава си предварително да се потрудите и да убедите и другите да го насърчат да отдели специално време за тази цел.) Ако откаже, ще знаете, че пред вас е човек, който знае, че не може да отговори.

7. Училищните правила относно теологията
Някои училища имат строго определена изповед на вяра, която студентите трябва да подпишат. Ако сте я подписали, вие сте изпълнили своето задължение. Сега само обмисляте определени възникнали проблеми. Просто продължете да мислите. Кой казва, че трябва да преразглеждате тази изповед на вяра всеки път, когато обмисляте някаква нова идея?

Ако администрацията ви заплаши с изключване в случай, че не преподпишете, тогава трябва да откажете да подпишете, ако наистина сте променили възгледите си. Накарайте ги да ви връчат заплахата си писмено и да я заявят пред свидетели. Ако откажат, но все пак ви изключат, имате сериозна причина да се отнесете към местната комисия по образованието.

Правило: никога, никога не преподписвайте доброволно. Винаги ги принуждавайте да ви изключат. Злото дело трябва да бъде тяхно. Не капитулирайте пред злото. Освен това, не можете да докажете много срещу тях, освен ако те действително ви изключат писмено. И в деня, в който те го направят, вече са в ръцете ви.

8. Вашата позиция като християнин
Вашите действия свидетелстват за Бога, на Когото служите. В общия случай е неразумно за студента да настоява за даден въпрос пред учителя до краен конфликт. Това е лошо свидетелство. Когато просто не можете да получите преки отговори от вашите преподаватели след неколкократни опити, най-добрата стратегия е да започнете самостоятелно изследване на Библията. (Виж следващата глава за подробности.) Трябва да бъдете учтив. Има други начини да получите своите отговори. Никога не ставайте зависим от преподавателя си да ви дава всички отговори. Понякога поведението ви трябва да надмине желанието ви да ви „хранят с лъжичка“ с отговори от хора, които ги нямат. Учтиво тръгнете самостоятелно и намерете други места, откъдето да получите отговори.

9. Способността ви да общувате ефективно
Много малко хора успяват да научат умението да се аргументират словесно. Тези, които успяват, обикновено се стремят да си намерят такава работа, която им дава предимство в тази област. Това може да е вашият преподавател. (Може и да не е; има някои удивително неспособни събеседници в класните стаи в колежите – далеч повече, отколкото студентите в първи семестър на първата година предполагат.) Въпросът е да знаете своите граници преди да се опитате да влезете в конфликт с преподавателя. По-добре избягвайте прекия конфликт. Винаги има много начини да свършите работата.

Възмущението на състудентите

Бъдете нащрек: някои студенти ще бъдат възмутени от задаването на вашите въпроси. Те са ги чели и тези въпроси са започнали да създават смут в техния духовен живот. Те се възмущават от тези въпроси, защото те представят твърде различен възглед за Бога, времето и етиката от общоприетия в хиляди християнски църкви. Тези въпроси са болезнени за тях. Затова те предпочитат да забравят за тях. Не искат да им се напомня за Бога, открит от Библията. Ще си спечелите врагове, ако публично обсъждате проблемите, повдигнати в тази книга. Въпреки това трябва да ги обсъждате, ако сте морално искрен. Трябва да получите отговори. И ако преподавателите ви не могат да ви ги дадат, трябва да се задоволите, че сте направили всичко възможно да получите своите отговори.

Ето някои от причините, заради които вашите състуденти и повечето от хората в колежа ще бъдат притеснени от тези въпроси:

Представен е нов възглед за Бога.
Представен е нов възглед за Божията власт.
Представен е нов възглед за Божия съд.
Представен е нов възглед за личната отговорност.
Представен е нов възглед за човешкото падение.
Представен е нов възглед за бъдещето.
Като се има предвид това, ето и други много неприятни въпроси, които идват в ума им:
Защо не са ми казали за това преди?
Криел ли е някой съзнателно тези неща?
Това ли е наистина което Библията поучава?
Как мога да определя какво поучава Библията?
Има ли отговори на тези въпроси?
Къде мога да намеря обосновани отговори?
Аз искрен ли съм интелектуално?
На истината ли ще повярвам или на лъжата?
Колко надеждни са сегашните ми преподаватели?
Как ще въздействат новите възгледи на моите планове?
Какво ще ми струва да ги възприема?
Имам ли намерение да предам истината?
Мога ли да вярвам на Библията?
Мога ли да вярвам на моите преподаватели?

Това са неприятни въпроси за студенти – може би също толкова неприятни, колкото са и 75-те първоначални въпроса. Студент, който не е притеснен от нито един от 75-те въпроса в тази книга, е или невероятно зрял и добре информиран, или прекалено уверен в способността си да им отговори, или толкова невежа относно техните приложения, че вероятно трябва да напусне училището и да си намери работа, или вероятно не е християнин.

Най-безопасният подход

Може би много малко от вашите състуденти са видели тази книга. Може би стотици са я видели. Това има значение. Ако всеки говори за тази книга, може да е съвършено безопасно да зададете въпрос в клас. Вие сте само едно лице в тълпата. Но ако никой не я обсъжда, вашият въпрос ще ви издаде като някой, който чете „подривна литература“.

Челната атака срещу властта рядко донася победа. Далеч по-мъдро е да се присъедините към тълпата на „обърканите“. Някои от студентите ще се заинтересуват от много от първоначалните 75 въпроса и техните последствия. Някои от тях също ще искат отговори. Те просто не знаят какво да мислят. Така че можете да ги попитате.

Има много въпроси за задаване. Може да ви отнеме няколко години, докато получите отговори. Не бързайте. Просто използвайте времето си. Вижте кои преподаватели имат някакво проникновение и започват да танцуват. Винаги е интересна гледка да видиш преподавател да танцува двойна стъпка на свободна воля, измъквайки се от трудни въпроси, стремейки се да заобиколи очевидните изводи. (Обикновено колежите, които забраняват публичното танцуване, наемат преподаватели, които са опитни теологични танцьори.)

Задават ли другите студенти различни въпроси? Колкото повече, толкова по-добре. Може би ги задават в някои часове, но не в други? Тогава вероятно можете да се представите за някой от „умствено смутените“. Ако има достатъчно „смутени“ студенти в колежа, никой няма да пострада. Но ако никой не задава въпроси, трябва да действате внимателно. Може да ви нарочат за размирник. Има малко размирници по-опасни в очите на администрацията на колежа от студентите, които задават целенасочени, реални въпроси, на които зле подготвените преподаватели трудно могат да намерят подходящи отговори. Това злепоставя администрацията, защото администрацията е наела тези преподаватели.

Трябва да полагате всякакви усилия да избягвате да причинявате неприятности чрез тона на гласа ви, отношението ви или общото ви поведение. Задачата ви е да получите отговори на вашите въпроси – вие си плащате за тази услуга – а не да бъдете изхвърлен от училището за това, че сте бил умен дърдорко.

Може би трябва добре да схванете изводите от 75-те въпроса. Съгласен сте, че въпросите са основателни и че „Вероятните отговори“ не издържат на библейската критика. Моето предложение към вас, по отношение на правилния начин да задавате вашите въпроси, е това: „. . . бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.“ (Матей 10:16). Може вече да сте решили: вече не вярвате в теологичната позиция, поучавана във вашия колеж. Искате да получите отговори, ако има такива, но също и съвършено желаете да изложите вашите преподаватели пред другите студенти като хора без обосновани отговори. Подходът ви в класната стая не трябва да бъде видимо различен от подхода на човека, който просто не знае какво да прави с всички тези въпроси, но отчаяно търси обосновани отговори за свое успокоение.

Безопасният подход е прост и е много по-прост, ако много студенти четат тази книга: „Господине, дадоха ми книга със заглавие 75 библейски въпроса, и наистина не знам как да се справя с един от тях. Мислили сте върху тях?“

Аз ви гарантирам: тази книга го е накарала да мисли. Той може и да няма сериозен отговор, но е мислил за това. Или, ако не е мислил тази седмица, ще мисли за това следващата. Колкото повече хора четат тази книга, толкова повече той ще мисли по всички 75 въпроса.

Друг подход: „Господине, в разговор ми зададоха въпрос, на който не мога да отговоря. Можете ли вие да отговорите?“

А ако искат да знаят кой ви го е задал? Не казвайте. Защитете този човек. Ще го преследват ли? Проблемът е във въпроса, а не в човека, който е задал въпроса. Специално разследване ще бъде глупаво от страна на администрацията, но администрациите не винаги се характеризират с голяма мъдрост, когато се справят с определен вид студентски дейности.

Още по-добър е въпрос, който се отнася пряко – или може да се направи да изглежда, че се отнася пряко – към темата на лекцията през деня. Въпросът просто изниква в ума ви. Кой може да възрази? (Преподавателят ви, но той може и да не иска да възразява, тъй като може да изглежда, че е интелектуално неспособен да се справя с трудните въпроси.)

Почти винаги е по-безопасно за жените, отколкото за мъжете, да задават трудни въпроси. Повечето мъже преподаватели са приели, че обикновено жените студенти не са готови да се заемат с конфликтни проблеми, които ще създадат напрежение в класната стая. Някои по-умни жени може да са си спечелили репутация като са предизвиквали преподавателите и за тях няма да е безопасно. Но обикновено тихите жени могат да задават възможно най-трудните въпроси, тъй като това няма да се приеме от преподавателя като потенциално агресивно или враждебно действие. Това е добра причина мъжете студенти да убедят някоя жена да зададе някои от тези въпроси в клас. Всеки студент, който може да намери приятна, привлекателна жена – мъжете преподаватели винаги оценяват привлекателните жени – с оценки от „Добър“ нагоре, и която вижда значението на тези въпроси, трябва да направи всичко възможно да я убеди: 1) да задава някои наистина трудни въпроси в клас през семестъра; и 2) да се омъжи за него, когато той може да си го позволи – или дори по-рано. (Бракът учи хората как да си позволяват неща, или поне да се лишат от някои неща с радост.)

„Протакане“

Тази дума стана популярна, когато се разбра, че президентът Никсън е казал на своите сътрудници да „протакат“ всеки въпрос. Може би ще видите много протакания по време на живота си в колежа.

Задавате въпроса си. Изплъзват се от него. Тогава какво? Да продължите ли? „Да го хванете за гърлото“? Да се откажете? Да зададете същия въпрос следващата седмица? Какво да правите?

Най-безопасното е да зададете един – повтарям, един – последващ допълнителен въпрос към първоначалния. Просто се нуждаете от „малко пояснение.“ Това винаги е най-добрата тактика, ако въпросът възникне естествено в хода на лекцията. Всеки може да направи малко пояснение. В края на краищата, подобен въпрос може да се появи на изпита след време. Всеки в класа би ви разбрал, че имате проблем с разбирането.

Ако получите друг също толкова избягващ или очевидно неправилен отговор, спрете. Можете да се оттеглите. Или можете да кажете, „Добре, аз просто не виждам как това е свързано с моя проблем, но сега не искам да отнемам повече време в час.“ Внимателен сте към другите студенти. Също сте направили да изглежда, че г-н Протакалов е неспособен да отговаря на трудни въпроси. Постигнал сте целта си.

Ако се опитате да продължите, несъмнено ще отчуждите от себе си другите студенти. Ако никой други не иска да приглася, оттеглете се. Винаги има друг час и 74 други въпроси.

Внимавайте да не правите разговор само на двама човека, задавайки твърде много въпроси. Колкото повече студенти се намесят, толкова по-добре. Винаги е по-трудно да се протака пред половин дузина хора, задаващи въпроси. Никога не създавайте впечатление, че нападате преподавателя. Това винаги дава обратен ефект.

Помнете: по-умните студенти в колежа по принцип ще видят важността на тези въпроси. Те може да имат различни от вашите възгледи, но ще разберат защо тези въпроси не трябва да срещат преподавателско протакане. Ако в класа няма други студенти, които желаят да задават тези въпроси, то те или се страхуват, или не са много умни, или са отегчени, или са убедени, че точно този преподавател винаги има готов отговор, когато някой му каже „здравей“. Така че оттеглете се. Засега.

„Искам да прочетете. . .“

Ако преподавателят ви започне да чувства натиска, може да ви привика настрани и да ви помоли да прочетете това или онова опровержение. Направете го. Ако се опитва да отговори на въпроса ви, тогава му дължите да го послушате. Прочетете препоръчаната от него книга.

Казвам ви това с много малко страх. Аз съм прочел повечето от тези отговори. Трябва да видите какво се смята за библейско учение в някои от тези книги. Ще бъдете впечатлен от величината на избягването – писмено избягване – от тези въпроси. Това са „танцуващите отговори“ на вашите преподаватели. Ще бъде от огромна интелектуална полза за вас да седнете и да видите колко слаби са отговорите на техните „най-добри и най-умни“ хора. После сравнете книгата, препоръчана от вашия преподавател, с материалите, които аз препоръчвам в края на всеки раздел. Вижте кое има повече смисъл. Вижте кое по-точно се съобразява с библейския текст.

След като сте прочели препоръчаната книга, имате пълното право да се върнете при него насаме с написан списък от още десетина въпроси, които са възникнали в ума ви, докато четете препоръчаната книга. Какво ще кажете за това? А какво ще кажете за онова? Ако авторът вярва в това, то той трябва да вярва в това и това. Но това и това не се поучава в Библията. Всъщност, изрично се проповядва точно обратното. Има ли нещо друго, което можете да прочетете? Има ли той свои собствени отговори? Ако сте написали добри въпроси, с библейски стихове, вие сте добре покрити. И сега протакането става почти невъзможно. Както толкова подходящо казва ръководителят на екипа на Никсън, „Когато пастата за зъби излезе от тубичката, почти невъзможно е да се вкара обратно.“ Вашият преподавател вече е изстрелял по вас големите си патрони. Сега той вече напълно е в защита.

Заключение

По-лесно е да получите отговори на тези въпроси в библейските поучения, отколкото в часа по електрическо инженерство. Обществените науки и историята се поддават повече на обсъждане на основните теологични проблеми от точните науки. Един час по философия трябва да даде отговор на тези въпроси; ако не даде, то нещо не е както трябва в часа.

Да повторим: най-добрият начин да получите отговор на въпрос е когато се преподава подобен въпрос в клас по време на лекция. Ето защо трябва да познавате добре въпросите и да мислите за техните значения и приложения. В края на краищата, заслужава си да ги познавате. А те имат огромно значение и практическо приложение.