Съдържание Цялата книга на една страница

Не трябва ли християните да съдят?

„Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако прочее вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малки работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейски работи!“ (I Коринтяни 6:2-3).

Павел предупреждава Коринтската църква да не влизат в съдебни спорове един с друг пред езическите съдии. Каза да поставят църковни съдилища за тази цел. С други думи, те имаха нужда от обучение в решаването на законови спорове. Означава ли това, че християните трябва винаги да ограничават своите отсъждания до църковните съдилища?

Ако означава това, защо Павел говори за съдене на света и на ангелите? Ако християните трябва да ограничат себе си само процесите в църковните съдилища, как ще придобият мъдрост, за да могат да съдят света? Какво означава „да съдиш света“?

Целият свят е под властта на Исус Христос (Матей 28:18). Той постепенно го довежда под Своята видима власт чрез разпространението на благовестието. Колкото повече хора изповядват вяра в Него и се стремят все повече да управляват своите действия според библейския закон, толкова повече се разширява Неговото царство. Ставайки все по-умели в съденето на нашите лични дела, а след това в съденето на делата на другите християни в църковните съдилища, ние придобиваме необходимия опит за съдене на делата извън институционалната църква.


Вероятен отговор

„Християните нямат власт, право и нужда да съдят делата на другите хора. Библията казва ясно, „Не съдете, за да не бъдете съдени.“ Не е наша задача да установяваме теокрация.“


Моят отговор: „Не съдете, за да не бъдете съдени“ (Матей 7:1). Но Павел каза, че ние ще съдим. Как можем да разрешим това явно противоречие? Като вземем предвид следващия стих: „Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.“ (7:2). Следователно, ако човек желае да се постави под властта на Божието царство, той трябва да бъде готов да съди греха и да бъде съден по библейския закон. Ако желае тази облага, той трябва да съди според библейския закон, защото с какъвто закон съди другите, с такъв ще бъде съден. Следователно, да се въздържаш от съдене според библейския закон означава да се поставиш под управлението на някаква друга законова система. Трябва да използваме библейския закон.

Християните в съвременния свят са възприели конкурентна законова структура. Те отказват да съдят себе си, лично или като църкви, според Божия закон. Изоставили са съдилищата на езическите съдии. Не са се усъвършенствали в налагането на гражданското право. Резултатът? Мразещите Бога езичници налагаха своите закони над християните. Християните днес са съдени по враждебна законова структура. Това ще продължи докато те не превземат институциите на властта. Или ние ще съдим злото, или злите хора ще съдят нас.

За допълнително изучаване: Изход 23:1-8; Псалм 119:34, 53, 66, 73, 97-104, 130, 163; Притчи 17:15; Данаил 7:22; Захария 8:16; Йоан 7:24; Филипяни 1:9-11.