Съдържание Цялата книга на една страница

Не принуждава ли Бог хората да повярват в Исус?

“Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден” (Йоан 6:44).

Контекстът изяснява, че тук Исус говореше за вечен живот. Той не говореше за общ призив към всички хора да чуят благовестието. Той говореше за това как Бог привлича хора етично толкова близо до Исус, че ще бъдат възкресени в последния ден. С други думи, Той говореше за спасение.

Гръцката дума, преведена тук като “привличам,” би могла да се преведе като “изтеглям, дърпам.” (Може да бъде преведена също “притеглям”). Но значението е същото, която и от трите думи да се използва, за да покаже значението на гръцки: Бог Баща довежда човека до вяра в Христос.

Не каза ли Исус, че “Аз съм пътят, истината и живота; никой не идва при Отец, освен чрез Мен” (Йоан 14:6)? Да, каза. Така че, ако приемем думите Му на сериозно, трябва да приемем обратна връзка: Бог Баща сам може да доведе хора до спасителна вяра в Своя Син, но отделно от Сина никой човек не идва етично при Бога Баща.

Може ли някой да повярва в Бога без предшестващо принудително действие – привличане – от страна на Бащата. Ако Бог Баща откаже да привлече човека при Христос, може ли някой да постигне спасение? Не, казва Библията: “Никой не може да дойде при Мен, ако не му е дадено от Бащата” (Йоан 6:65).


Вероятен отговор

“Бог Баща участва в спасението, но Той е само отчасти активен. Той води невярващия към Христос, но не го дърпа към Христос. Тази дума е твърде силна. Това е по-скоро леко притегляне. Той просто запознава хората със Сина Си. От този момент нататък, те трябва да решават.”


Моят отговор: Защо Исус употреби дума, която означава издърпване? Ако това беше единственият стих в Библията, който показва активно Божие предопределение в човешкото спасение, тогава би могла да се приеме употребата на по-мека, по-малко активна дума за превод на понятието. Но това е още един пример за Божията активна роля в спасението, от една страна, и изключването, от друга. Ако Той отхвърля неспасен човек – ако отказва да го привлече към Сина Си – тогава няма надежда за този човек. След бунта на Адам изключването е автоматично!

Исус каза: “Вие не избрахте Мен, но Аз избрах вас” (Йоан 15:16). Това действие на свободен избор не е човешко, а Божие. Можем ли законно да говорим едновременно за човешка свободна воля и Божия свободна воля? Как? Ако Исус казва, че Той ни избира, а хората не Го избират, тогава свободното действащо лице е Бог, Който определя хората и ги избира, а не човекът. Когато Бог Баща избира онези, които ще служат на Неговия Син, как те могат да отхвърлят това задължение? Ако Бог Баща ги е определил да служат на Сина Му, как може човекът да откаже да служи? Хората са привлечени в служение с любов.

За допълнително изучаване: Второзаконие 30:6; Езекиил 36:26-27; Йоан 1:13; 3:3-8; Ефесяни 2:1, 5; Колосяни 2:13.