Съдържание Цялата книга на една страница

Не ни ли избра Бог много преди ние да го приемем?

“А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, защото Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината; за което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос” (II Солунци 2:13-14).

Първо, Бог избира даден човек за Своя собственост. Той прави това “отначало,” което означава най-малко от началото на времето, преди създанието на света. От човека не се иска съвет за това решение на Бога. Това е напълно активно решение от страна на Бога, тъй като в началото съществуваше само Бог. Къде беше човешкият отговор в дните преди създаването на човека?

Второ, Бог призовава хора да повярват в Сина Му, Исус Христос. Той призовава хора чрез посланието на благовестието. Това става във времето и на земята. Това е Божието историческо и лично потвърждение на избора, който Той направи отначало.Бог, не човекът, е свободното действащо лице в новорождението. Исус каза:

“Вие не избрахте Мен, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви бъде” (Йоан 15:16).


Вероятен отговор

“Павел пише към църквата в Солун, не към конкретни индивиди. Писмото му също беше насочено към църквата в историята като цяло, не към конкретни индивиди. Бог избра Църквата като множество за спасение. Това не означава, че някой определен човек беше наистина избран от Бога от начало.”


Моят отговор: Ако Бог избира Църквата като цяло, защо беше уверен, че въобще ще има Църква? Ако Той не избра отделни личности да изпълнят тази невидима църква, тогава Той избра кутия – потенциално празна кутия. Всъщност това беше предсказуемо празна кутия, защото Той би трябвало да разчита на сърцата на неновородени, бунтовни хора да изберат Него, за да изпълнят Църквата като цяло. Но неновородените хора не приемат духовните неща (Въпрос 20).

Неновородените хора избират ли Христос? Христос определено каза, че Той избра Своите последователи; те не Го избраха. Той “последователи въобще” ли избра, а не конкретни последователи? Неговите “последователи въобще” ли Го избраха? Как “последователи въобще” правят нещо? Конкретните хора вземат решения, а не организациите въобще. Хората избират или отказват да избират и са възнаградени или проклети от Бога в зависимост от техните решения; “институции въобще,” отделно от конкретни членове, не съществуват. Във всеки случай никой не избра Него; Той избра хора – хората, които Той възлюби. Текстът е ясен: братята, които бяха “възлюбени от Бога,” бяха избрани от Бога “отначало.”

За допълнително изучаване: Римляни 9:6-26; I Петрово 1:1-2; 2:9-10.