Съдържание Цялата книга на една страница

Не изисква ли Библията апелативен съд?

„Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. И готови сме да накажем всяка непослушност, щом стане пълна вашата послушност“ (II Коринтяни 10:5-6).

В ход е прогресивно освещение на създанието, от сърцето до обществото като цяло. Първо, има новорождение, когато приемем ума на Христа (I Коринтяни 2:16). Събаряме злите и суетни помисли, които се противопоставят на познанието, което Бог ни дава за Себе Си. Това поставя нашите основни схващания върху откровението на Библията. След това, пленяваме нашите мисли да се покоряват на Христа. Това е интелектуална самодисциплина и критерият за нейния успех е Библията.

Постигнали това в нашия личен живот, прилагаме нашата мъдрост в другите области: дома, църквата, училището, бизнеса и държавното управление. „Готови сме да накажем всяка непослушност, щом стане пълна вашата послушност.“ Когато презвитерите на Коринтската църква най-сетне решат да наложат библейския закон, тогава могат да поканят Павел и други ръководители да послужат като външни съдии в случаите, когато непокорството все още преобладава сред недисциплинираните членове. Църковното освещение е прогресивно: докато хората дисциплинират себе си, могат да поканят благочестиви съдии за по-сериозните проблеми.


Вероятен отговор

„Това няма нищо общо с управлението на църквата, нито с държавното или с кой да е друг вид управление. Павел говори само за управлението на Святия Дух в Църквата.“


Моят отговор: Павел започва този параграф с думите, „Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости.“ (ст. 4). Това, което той казва, е точно обратното на това, което съвременните библейски учители казват. Духовното оръжие е мощно, не плътското. Нашите съвременни учители са твърде заслепени от религията на силата на езичниците. Слабата религия е религията на силата.

Първо, новорождение. След това, интелектуална дисциплина на основата на Библията. След това, готовност на църковните ръководители лично да се покоряват на закона (Матей 7:1-2) и да го наложат в Църквата. Тогава Бог предвижда апелативен съд, с по-висши съдии, които са готови да подкрепят местните ръководители в налагането на библейския закон. Ето така Христовото царство се увеличава в Църквата. Но не е по-различно в коя да е друга управленческа структура. Тази йерархична система на апелативни съдилища е което Мойсей наложи на Израел (Изход 18).

Там, където християните се стремят да разберат Божия закон и са съгласни да се съобразят с него, те са готови да упражняват господство във всяка област от живота. Този процес започва в местната църква, но Бог никога не е възнамерявал да го ограничи там завинаги.

За допълнително изучаване: Битие 12:3; 49:10; Псалм 46:10; 65:2; 66:4; Захария 8:20-23; 14:8,9,16; Малахия 1:11.