Съдържание Цялата книга на една страница

Не е ли вярата прогресивно производителна, докато християните спечелят?

„И като се приближи тоя, който бе получил петте таланта, донесе още пет таланта, и рече, Господарю, ти ми предаде пет таланта; ето, спечелих още пет. Господарят му рече, Хубаво, добри и верни слуго! В малкото си бил верен, над много ще те поставя; влез в радостта на господаря си“ (Матей 25:20-21).

Притчата за талантите илюстрира същността на положителната обратна връзка в Божието царство. Бог ни дава вътрешни и външни благословения, заслужени само чрез Христовото дело. Трябва да умножаваме тези дарове, във времето и на земята. Самата дума за нашите умения – „таланти“ – произхожда от тази притча. Талантът в библейските времена е бил единица за тегло, обикновено отнасяща се за злато или сребро.

Човекът, на когото Бог даде пет таланта, спечели 100% върху тях. Същото направи и човекът, на когото бяха дадени два таланта (25:22). Той също е похвален от господаря си. (Това трябва да ни предпази от социалистическата реторика на „равното начало“ или „равните възможности.“ Бог дава неравни дарове във всяка област от живота. От значение е само как ги умножаваме за Негова слава.) Третият човек беше страхлив и зарови монетата си. Неговата заплата беше съдът: господарят накара слугите си да вземат монетата от слугите си и да я дадат на човека, който сега имаше десет. Бог награждава тези, които работят.


Вероятен отговор

„Притчата за талантите се отнася само за духовните дарби. Тя няма нищо общо със земния капитал. Исус има предвид само, че човек трябва да умножава духовния си капитал, предимно чрез довеждане на хора до вяра в Христа.“


Моят отговор: Повечето от Исусовите притчи бяха на земеделска или парична тема. Те бяха „наръчни притчи.“ Той не говореше на масите на езика на теологичните диспути. Говореше им на разбираем за тях език.

Притчата за талантите безспорно поучава, че без значение какво умение или дарба си получил от Бога, от теб се изисква да го използваш добре. То трябва да донесе положителна норма на печалба (Матей 25:27). За това ще отговаряш в съдния ден.Периодът на отговорно действие преди завръщането на Господа трябва да бъде изкупен. Той трябва да бъде производителен, във всякакъв смисъл. Хората трябва да придобиват умения да упражняват благоразумие. В края на краищата, кой получи таланта на осъдения? Човекът, на когото бе дадена най-голяма отговорност и спечели 100% върху своята „инвестиция.“ На когото много се дава, от него много се очаква (Лука 12:47-48). Когато милиони християни изпълняват различни видове услуги, капиталовата база на Църквата се умножава. Това носи богатство и влияние с течение на времето. Но много християни отхвърлят Христовото учение за преобразуващ обществото християнски труд, защото нямат увереност в своите таланти или в Божия закон.

За допълнително изучаване: Левит 26:3; Второзаконие 8:18; 15:6; 28:1-14; Псалм 67:6; Притчи 3:33; 10:22; Исая 47:17-19; Марк 10:29-30; I Тимотей 4:8.