Съдържание Цялата книга на една страница

Не е ли Божията воля абсолютно върховна?

“Пред Него всички земни жители се считат за нищо; по волята си Той действа между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му, или да Му каже: Що правиш Ти?“ (Данаил 4:35).

Върховенството на Бога е потвърдено навсякъде в Библията. Въпросът е: Бог оттегля ли се доброволно от милиони събития, особено събитието на спасението, а също така и от всички зли дела на хората, и по този начин прехвърля контрола над тези исторически събития на хора или ангели? Отказва ли се Той от Своята позиция на тотално могъща власт, за да отвори области на чиста свобода за хората? Изпълнява ли Той Своята воля чрез намеса в историята само от време на време?

В Евреи 1:3 четем за Христос, който държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Всичко? Той е “над всички, чрез всички и във всички” (Ефесяни 4:6). Бог говори чрез Исая: “Помнете предишните неща от древността: Защото Аз съм Бог и няма друг; Аз съм Бог и няма подобен на Мен, Който от началото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: Намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко що Ми е угодно” (Исая 46:9-10).

Колко могъщо е Божието Слово? “Така ще бъде Словото Ми, което излиза от устата Ми; не ще се върне при Мен празно, но ще извърши волята Ми; и ще благоуспее в онова, за което го изпращам” (Исая 55:11). Изчерпателно!


Вероятен отговор

“Бог пророкува за бъдещето и събитията стават. Но между пророкуваните събития Бог оставя на хората свобода да вземат свои собствени решения. Тези събития не водят неизбежно до пророкуваното събитие, иначе те би трябвало да са неизбежни. Вместо това, Бог се намесва от време на време, за да приведе човешките събития в линия със Своите конкретни цели.”


Моят отговор: Не може ли събитията да бъдат двустранни: 1) Божия цел и 2) човешка цел? Не може ли едно и също събитие да е продукт на Божия върховен план и все пак да включва човешко отговорно решение? Не може ли хората да планират зло, а Бог да доведе добро чрез него? Не може ли едно събитие да бъде предопределено от Бога и все пак да бъде предмет на човешка отговорност? Ако не, тогава защо Христовото разпъване беше благословение от Бога и в същото време зло дело от страна на бунтовните хора?

Ако Божието провидение поддържа цялото създание, не трябва ли християните да са уверени, че всичко съдейства за доброто на тези, които са призовани съгласно Неговото намерение? Не трябва ли да почиват уверено в абсолютното върховенство на Бога? Защо да твърдим, че повечето събития са решени единствено от хората, а не от Бога? Вижте Ханаан:“Защото от Господа стана да се закоравят сърцата им та да излязат против Израел на бой, за да ги обрече Исус на изтребление, за да не им се покаже милост, но за да ги изтреби, според както Господ беше заповядал на Мойсей” (Исус Навиев 11:20).

За допълнително изучаване: Битие41:32; III Царе 22:28,34; Псалм 24:1; 47:7-8; 103:19; Притчи 16:33; 21:1; Исая 45:7; 46:10-11; Плачът на Еремия 3:37-38.