Съдържание Цялата книга на една страница

Можеха ли властите да действат праведно и да освободят Исус?

“Защото наистина и Ирод и Понтийски Пилат с езичниците и с израилевите люде, се събраха в тоя град против Твоя свят Служител Исус, Когото си помазал, да извърши всичко, що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане.” (Деяния 4:27-28).

Тази молитва на първите апостоли пред главните свещеници и старейшини беше отправена открито към Бога. Те потвърдиха чрез тази молитва върховенството на Бога на Библията над всекидневните дела. Това бе напомняне към ръководителите, че са под Божията власт и не могат да направят нищо за да осуетят Неговите решения, дори когато си мислят, че са победили Неговите решения и Неговите хора.

Ръководителите освободиха Варава, не Христос. Тълпата крещеше “Дай ни Варава” и Пилат го направи. Промениха ли те Божия план за времената? Едва ли; те решиха да разпънат Христос, преломният момент на времената. Този преломен момент е бил предопределен преди създанието на света.

Нещо подобно се случи на Йосиф, когато братята му го продадоха в робство. Той спаси живота им от гладна смърт години по-късно. Каза им: “Вие наистина намислихте зло против мен; но Бог го промисли за добро” (Битие 50:20). Бог предопределя доброто; хората планират зло; но историческото събитие е същото. Най-великото добро и най-великото зло – кръста – беше предопределено.


Вероятен отговор

„Бог наистина предопредели личните решения на хората, които водеха пряко, но не неизбежно, към разпъването. Разпъването като събитие беше неизбежно, но не и събитията, които доведоха до него. Конкретните решения, взети от властите, бяха направени със съвършено свободна воля; Бог не ги е предопределил. Единствено общото събитие беше предопределено, а не конкретните решения на хората, които водеха пряко към главното събитие.“


Моят отговор: Ако събитията, водещи до конкретно събитие, не са предопределени, но самото събитие е – до самия ден – тогава как Бог беше сигурен, че предопределеното събитие щеше наистина да стане като резултат от решенията на водачите. Ако те имаха възможност да освободят Исус, как тогава разпъването беше неизбежно?

Текстът, обаче, е по-конкретен: Ирод, Понтийски Пилат, езичниците и евреите бяха всички събрани заедно, “За да извършат всичко, що Твоята ръка и Твоята воля са определили да стане.” Не само разпъването беше предопределено; предопределени бяха решенията на хората, които бяха събрани в Ерусалим тази седмица. “Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници” (Деяния 2:23). Събитията, водещи пряко към разпъването, бяха също толкова предопределени, колкото и самото разпъване. Как едно събитие може да бъде определено, но не и действията водещи до него? Щеше ли Бог да разчита на самостоятелната роля на хората за основа на най-важното събитие в историята?

За допълнително изучаване: Йоан 7:30; 8:20; 19:11; Откровение 13:8; 17:8.