Съдържание Цялата книга на една страница

Как може неновороден човек да приеме Христос ?

“Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно.” (I Коринтяни 2:14).

Текстът е ясен. “Естественият човек,” което означава неновороденият човек, не приема нещата от Духа. Всички такива теми се смятат от него за глупост. “А ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за гърците глупост; но за самите призвани, и юдеи и гърци, Христос Божия сила и Божия премъдрост” (1 Коринтяни 1:23-24). Неновороденият човек отказва да повярва в такива “глупости.”

Контрастът е между естествения човек и призвания човек, т.е. новородения човек. Защо един човек смята благовестието за глупост, а друг признава властта на Исус Христос? Посланието е същото. Има само едно обяснение: всеки човек тълкува посланието различно. Кое определя всяко тълкуване? Не са ли презумпциите на всеки човек за истинското естество на вселената: Бог, човек и закон? Естественият човек приема, че благовестието е глупост.

Ако естественият човек тълкува благовестието като глупост, как може той да бъде обърнат към вяра в Христос? Чрез благодат (Ефесяни 2:8). Той първо е новороден от Бога; тогава приема благовестието. Бог трябва да го новороди – действие на върховна благодат – за да стане “неестествен” човек, способен на спасителна вяра.


Вероятен отговор

“Библията казва “Който иска, нека дойде.” Всеки, който поиска, може да дойде при Христос. Дали упражнява спасетилна вяра или не, е действие на свободна воля от негова страна, а не решена от Бога благодат. Естественият човек вижда истината достатъчно добре, за да вземе самостоятелно решение.”


Моят отговор: Само като забележка, Библията не казва “Който иска, нека дойде,” макар Откровение 22:17 да казва нещо подобно. Въпросът все още се нуждае от отговор: може ли неновороден човек да поиска да дойде при Христос? “Свободна” ли е неговата воля, т.е. независима ли е?

Какво казва 1 Коринтяни 2:14? Дава ли Павел някакво основание да вярваме, че неновороденият човек е способен на правилно тълкуване на посланието на благовестието и тогава да отговори с вяра на предложението за спасение. Може ли неновороден човек да го направи? Може ли неновороден грък? Текстът казва, не.

Както “призваният юдеин,” така и “призваният грък” могат да изтълкуват посланието правилно. Каква е разликата в отговора при “естествения” и при “призвания”? Божията изборна благодат. Бог е избрал някои преди създанието на света (Ефесяни 1:4). А други не е избрал. “И тъй, към когото ще, Той показва милост, и когото ще, закоравява”(Римляни 9:18). Това е Божие решение, не човешко, тъй като естественият човек не може да приеме духовните неща. Ние първо сме спасени чрез Божията върховна благодат и незабавно след това приемаме Христос. Изкупените хора вярват чрез благодат (Деяния 18:27). Без изборна благодат хората не могат да повярват.

За допълнително изучаване: Йоан 6:44; 8:34; 10:26; Римляни 3:10-12; 6:20; 8:7-8; Ефесяни 4:17-19; II Тимотей 2:25-26; Тит 3:3.