Съдържание Цялата книга на една страница

Как можем да „умъртвяваме плътта,“ ако не се покоряваме на Божия закон?

„Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове“ (Римляни 8:13-14).

Павел противопоставя два различни ума: плътския и духовния. Когато четем “плът,” трябва да го тълкуваме по съответния начин. Това не означава, че Павел е някакъв материалистически детерминист. Той нямаше предвид, че нашите решения са резултат от химически процеси или че телата ни контролират умовете ни. Той имаше предвид, че има два воюващи принципа на тълкуване: плътта и духа. Същото противопоставяне присъстваше и в Едемската градина.

Когато човек е неновороден, неговите опити да живее правилно съобразно Божия закон трябва да пропаднат. Войната на плътския му ум срещу Божия закон го предава на смърт. Грехът го пленява, казва Павел. Но новороденият човек прогресивно побеждава похотите на плътта. Как? Чрез силата на Святия Дух – Духът действа, за да му помогне да приложи принципите на библейския закон във всяка област от живота.

Това, което Павел описва, е война. Войната означава конфликт. Войната също означава дисциплина съобразно някакви правила. Плътският ум има своите правила: презирай Бога и Неговия закон. Духовният ум има своите правила: почитай Бога и Неговия закон. Ние следваме “Духа на истината,” който ни води във всяка истина (Йоан 16:13). Духът нарича ли Божия закон (на който е съавтор) лъжа?


Вероятен отговор

“Ние умъртвяваме делата на плътта, като не вършим зли дела. Духът ни казва кое е грешно и след това ни дава сила да избягваме греха. (1 Коринтяни 10:13). Като обръщаме внимание на подробностите на старозаветния закон, ние отново ставаме плътски, покорявайки себе си на закон, който убива.”


Моят отговор: Какво твърди Павел? Не че Божият закон убива новородения, а че позволява на греха да убиенеправедния. Той нарича Божия закон свят, праведен и добър (Римляни 7:12). Как може нещо написано от Бога, обявено за съвършено (Псалм 19:7) и описано от Павел като свято, праведно и добро, да бъде път назад към господството на плътския ум? Точно обратното, Павел го описва като средство за покоряване на злите дела на плътта, но средство, което може да се използва успешно само от новородени хора. Божият закон е нашата инструкция, която ни казва постепенната програма за християнски самоконтрол: Божията програма за прогресивно лично освещение.

Павел нарича Святия Дух “Дух на осиновение” (Римляни 8:15). Това е библейското учение за моралното осиновение. Всички хора са Божии синове като част от Божието създание (Деяния 17:26) – лишени от наследство синове в резултат от греха на Адам. Но християните са осиновени синове. “Самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии деца” (Римляни 8:16). Как изпитваме този Дух? Божият закон.

И все пак има библейски учители, които ни казват, че Божият закон вече не е валиден тест за духовете. Учудващо!

За допълнително изучаване: Псалм 119:153-176; I Коринтяни 9:24-27; Колосяни 3:1-10; Тит 2:11-12.