Съдържание Цялата книга на една страница

Как можем да обичаме Бога, а да пренебрегваме Божия закон?

“И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му. Който казва: познавам Го, но не пази заповедите Му, лъжец е, и истината не е в него. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена.” (I Йоан 2:3-5).

Проблемът, с който Йоан се занимава, е себепознанието. Как християнинът знае, че е “в Христа” като изкупен човек? Отговорът на Йоан е Божия закон. Не е чрез емоционализъм, или еднократна изповед на вяра, или способност да говорим на непознат език, или способност да изгонваме демони в името на Исус. А чрез нашето придържане към заповедите на Христос.

Ще възникне въпросът: Заповедите на Христос различни ли са от старозаветните закони? За да отговорим на този съществено важен въпрос, трябва да си зададем някои предварителни въпроси. Първо, има ли морална разлика между Бог Баща и Бог Син? Второ, Христос подчини ли Своята воля на волята на Баща Си? Трето, моралното състояние на грешните или изкупените хора различно ли е по принцип в Новия Завет от това в Стария Завет? Четвърто, моралните проблеми пред хората днес фундаментално различни ли са от тези пред старозаветните хора? Пето, социалните и икономическите проблеми фундаментално различни ли са? (Цифрите без съмнение са по-големи – повече хора, по-големи градове, повече благосъстояние – но проблемите различни ли са?)


Вероятен отговор

“Смъртта и възкресението на Христос освободиха хората от робството на старозаветния закон. Старозаветните постановления са мъртва буква днес. Само законите, обявени от Христос и новозаветните автори, са морално задължителни, но не и по отношение на гражданското право.”


Моят отговор: Защо новозаветните автори, особено Йоан, но също и Павел, продължават да се връщат към темата заБожиите заповеди като морални показатели? Защо посочват към нуждата на всеки човек от стандарт за оценка на неговото духовно състояние? Защо вярват, че моралното положение пред Бога се изявява във външното изпълнение на Божиите заповеди? Защо Христос и особено Йоан твърдят, че вътрешният живот трябва да се оценява чрез външното съобразяване с Божия закон? Къде можем да намерим Божия закон?

Те разбират, че това, което човек прави, е в тясна връзка с това, което той наистина вярва. Христос критикуваше фарисеите за това, че не дават на родителите си пари, защото казват, че трябва да ги дадат на Бога. “Така, заради вашето предание, осуетихте Божията дума” (Матей 15:6). “Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемерци! Защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща от закона – правосъдието, милостта и вярността; но тия трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате” (Матей 23:23). Той критикуваше тяхното лицемерие, а не старозаветния закон.

За допълнително изучаване: Изход 20:6; Второзаконие 6:5; 7:9; 10:12; Данаил 9:4; Матей 22:37; Йоан 14:15,21; I Йоан 5:3.