Съдържание Цялата книга на една страница

За всички хора ли умря Христос?

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16).

Вече зададохме въпроса относно “който поиска,” който е разновидност на “който повярва” (Въпрос 20). Въпросът засяга проблема за способността на неновородения човек да дойде до спасителна вяра в Христос, ако естественият човек не приема духовните неща (1 Коринтяни 2:14).

За да разберете Йоан 3:16, трябва да сте схванали предишните въпроси в тази книга. Какво е “светът,” който Бог възлюбва? “Всички хора въобще”? Тогава защо Той презря Исав и обеща да го прокълне преди Исав да бе направил добро или зло? Защо Христовите ходатайствени молитви обръщат някои, но не всички? Ако Той се моли всички хора да бъдат спасени, а някои се противят и загиват, може ли да кажем, че Христовите молитви са резултатни? Действат ли те наистина? Или резултатите са случайни?

Бог обича цялото създание. Той го поддържа във всеки момент. Това е учението за провидението. Той го поддържаше и след като Адам се разбунтува. Защо? Той обеща да доведе смърт за Адам, но все пак позволи на света да продължи. Запази го заради още неродените избрани. Запази го заради Исус Христос, Неговия въплътен Син, Който дойде да умре за Неговите избрани. Бог обича Своето създание; Той не обича всички хора извън тяхното отношение към Исус Христос.


Вероятен отговор

“Исус умря за цялото човечество. Някои приемат, а други отказват, но Той умря за да могат всички хора да опитат възможността да бъдат спасени от ада. Това е значението на “света.” Това означава “всички хора.” Бог довежда света на съд. Той не е спасен, хората са спасени.”


Моят отговор: Всички добри неща, които получаваме, са дар от Бога (Яков 1:17). Животът такъв дар ли е? Тогава той е дар от Бога. Заслужават ли дарове неправедните хора? Не, те заслужават смърт. Получават ли добри дарове? Да, получават. Бог им дава дарове заради избраните, така че животът да може да преуспява чрез сътрудничеството между избраните и неновородените. Той също така им дава дарове, за да натрупа допълнително жар върху главите им, когато не отговарят с вяра – причината, която Павел ни дава, за да се отнасяме с грешниците благоприлично (Римляни 12:20). Прочетете го!

Бог изпраща дъжд еднакво на грешниците и на светиите (Матей 5:45). Това може да се нарече Божията обща благодат. Тя е обща за всички хора. Но това не казва нищо за Божията специална благодат към отделни грешници, които Бог е избрал да новороди по благодат. Фактът, че Бог дава незаслужени, неспасяващи дарове на всички хора, по никакъв начин не доказва, че някой може да отговори на също така незаслуженото предложение за спасение. Двата вида благодат – общата и специалната – са възможни единствено заради Христовото дело. Така всички хора се възползват общо от Христовата смърт, но само Христовите избрани се възползват вечно (виж Въпрос 75).

За допълнително изучаване: Матей 20:28; Йоан 6:37-39; 10:11,15,26; Деяния 20:28; Ефесяни 1:4-7; 5:25-27; Евреи 5:9.

следваща глава Приложение към Част 1