Съдържание Цялата книга на една страница

Давид не предвидя ли епохата на Църквата?

„Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: „Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми, докле положа враговете Ти за Твое подножие.“ И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Този Исус, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник“ (Деяния 2:34-36).

Петър нарича Давид „пророк“ (Деяния 2:30). „И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла по плът ще въздигне Христа, да Го постави на престола му, тойпредвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.“ (Деяния 2:30,31). Петър прогласява Христовото Господство на юдеите, призовавайки ги към покаяние. Той го направи точно след като посочи езиците на Петдесятница като изпълнение на Йоиловото пророчество.

Може ли да бъде по-ясно? Петър вярваше, че предложението за покаяние към юдеите беше все още валидно (както и ние днес вярваме) и че ще трябва да влязат в Църквата на Исус Христос, която е започнала онази сутрин (Което и ние днес казваме). Епохата на Църквата безспорно започна онази сутрин. Рожденият ден на Църквата беше сутринта на Петдесятница! Но ето го Петър, прогласяващ Христос като Спасител и Господ на юдеите. След това ги призова към покаяние (Деяния 2:38-40). Той ги призова да се присъединят към Църквата на Исус Христос!


Вероятен отговор

„Добре, тогава, Църквата трябва да е започнала след Деяния 2 гл. Може би е започнала в Деяния 9 гл., когато беше призован Павел. Или в Деяния 28 гл., когато Павел престана да проповядва пряко към юдеите. Но Израилевите пророци никога не са предвиждали Църквата.“


Моят отговор: Това винаги е бил отговорът на „ултрадиспенсационалистите,“ някои от които датират Църквата от Деяния 9 гл., а други от Деяния 28 гл. Те виждат несъстоятелната позиция, която диспенсационалистите се опитват да защитават. Виждат, че пророчествата, цитирани от Петър в Деяния 2 гл., са изпълнени на Петдесятница, и затова твърдят, Петдесятница няма нищо общо с епохата на Църквата, „големите скоби,“ които никой старозаветен пророк не е предсказал. Петдесятница била станала в юдейската диспенсация.

„Последните дни“ са станали в юдейската диспенсация, която застъпва „тия дни“епохата на Църквата. Правилният отговор вече би трябвало да е ясен. Пророците на Стария Завет гледаха напред към Църквата и пророкуваха за нея. Пророчеството продължава да се изпълнява в нашата епоха, епохата на Църквата, т.е. „епохата на царството.“

Но ако „часовникът на пророчеството е спрял“ при Христовото възнесение, то нито едно пророчество не се е изпълнило след това и, следователно, всяка диспенсационалистична книга, която твърди, че някое събитие след Христовото възнесение е изпълнение на пророчество, е напълно несъвместима с тази най-важна от всички диспенсационалистични доктрини.

За допълнително изучаване: Деяния 2:16; 13:32-48; 15:14-19; Римляни 9:32-33; Евреи 8:6-12.