„И ТЪЙ, БЪДЕТЕ СЪВЪРШЕНИ И ВИЕ, КАКТО Е СЪВЪРШЕН ВАШИЯТ НЕБЕСЕН ОТЕЦ”

Тези думи изглеждаха дори още по-стряскащи от онези, които Бог бе вече изговорил. Разбира се, това бе вече прекалено! Може ли въобще някой смъртен да се надява да бъде съвършен? И все пак Бог не би ме помолил да направя нещо, което  би знаел, че е невъзможно за мен. И без съмнение, това бе Божият глас. Бях помолил за хляб от небесния си Отец и знаех, че Той няма да ми даде камък. Колко се развълнува душата ми, като разбра, че тези думи също бяха цитат от Писанията! Открих ги в Матей 5:48. Това бе Христовата заповед не само към мен, но и към всички, които биха били „чада на вашия Отец, Който е на небесата” (ст. 45). Съвършенството е ЦЕЛТА, поставена от Христос пред всеки християнин. Но не всеки християнин е достигнал тази цел. Няма християнин, който може да се похвали, че я е достигнал. Дори големият апостол Павел заяви: „Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир…” (Филипяни 3:12). Няма християнин, достоен за това име, който ще се задоволи с по-малко от това да бъде съвършен. Никой християнин не бива да си търси извинение за собствените си недостатъци, а трябва да ги счете като неуспех в изпълнението на Христовата заповед и да се стреми усърдно да ги побеждава. ЦЕЛТА Е СЪВЪРШЕНСТВОТО!

За доброто на тези, които са били поучавани, че никой освен Христос не е бил съвършен, нека отбележа, че Бог сам приписва съвършенство на няколко библейски герои. Тези хора не свидетелстваха за себе си, че са съвършени, но Бог заяви за тях, че бяха съвършени.

На първо място Йов, героят на най-старата книга от Библията, бе съвършен човек. Приятелите му не го намираха за съвършен; те го обвиняваха в лицемерие (вижте Йов 8:6, 13). Сатана не мислеше, че той бе съвършен; обвиняваше го, че служи на Бога от користни цели и поради материалните богатства, които Бог му бе дал. Самият Йов беше готов да признае, че е несъвършен, понеже  заяви: Затова отричам се от думите си, и се кая в пръст и пепел  (Йов 42:6). Но когато Сатана го обвини пред Господа, Господ отвърна: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек НЕПОРОЧЕН (СЪВЪРШЕН) И ПРАВДИВ, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? (Йов 1:8). И после за полза на всеки, който би прочел този стих, Бог добави определението за човешко съвършенство – който се бои от Бога и се отдалечава от злото.

Мнозина са тези, които се противопоставят на учението за възможното съвършенство на базата на това, че никога не са виждали съвършен човек. В дните на Йов Бог заяви, че има само един. В дните на Ной също имаше само един. И все пак Бог заяви, че Ной бе СЪВЪРШЕН! Ной беше човек праведен, непорочен (СЪВЪРШЕН) между съвременниците си; той ходеше по Бога (Битие 6:9).

Някои заявяват, че ако човек е съвършен, той незабавно би бил грабнат, както това стана с Енох,  но тези хора безразсъдно пренебрегват факта, че Енох „ходи по Бога” в продължение на около триста години преди „вече да не се намираше” (Битие 5:22) и че ПРЕДИ своето възнасяне за него се свидетелстваше, че „е бил угоден на Бога” (Евреи 11:5).

Всички тези старозаветни светии бяха съвършени, преди още да бе даден законът. На тях не се приписваше никаква свръхестественост или божественост. Те бяха ХОРА, подвластни на същите страсти като нас, но познаваха и се бояха от Бога, пазеха заповедите Му и внимателно страняха от многото злини на идолопоклонниците, сред които живееха, в една от най-злокобните епохи на историята.

Беше ли възможно съвършенството под закона?

Мойсей, изричайки Божието послание към целия народ на Израел заяви: Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог(Второзаконие 18:13).

Човек понякога е по-критичен от Бога. Когато Мариам и Аарон възроптаха против Мойсей, Бог пое контрол като заговори от стълба от облак, казвайки: Но слугата Ми Мойсей… е ВЕРЕН в целия Ми дом (Числа12:7). Въпреки че този стих не използва думата „съвършен”, все пак тя изпълнява определението, дадено в Йов 1:8

Давид не бе убеден, че съвършенството е невъзможно, понеже заяви в един от своите вдъхновени псалми: Ще вниквам в пътя на непорочността (съвършенството). Ще ходя с незлобиво (съвършено) сърце всред дома си (Псалм 101:2).

Всички тези и без съмнение много други (като например Даниил, Йосиф, Авраам, Илия, Елисей и т. н.) живяха живот на святост (съвършенство) във времето преди да имаха на свое разположение преимуществата на нашето съвремие. Но на своята новозаветна Църква Бог даде пълното Писание. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно… за да бъде Божият човек УСЪВЪРШЕНСТВАН, съвършено приготвен за всяко добро дело (ІІ Тимотей 3:16, 17).

Едва когато получихме благодат, тогава бе проповядван Христос: Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек, и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек СЪВЪРШЕН в Христа(Колосяни 1:28).

На Своята новозаветна Църква Христос даде да бъдат апостоли, пророци, благовестители, пастири и учители за делото на служението, за НАЗИДАНИЕТО НА ХРИСТОВОТО ТЯЛО, с цел УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СВЕТИИТЕ(Ефесяни 4:11, 12).

На тях не се изля славният Святи Дух, нашият постоянен Утешител, който ни учи и наставлява (Йоан 14:26). Но Той се даде на нас – на всеки, който се покори на Бога (Деяния 5:32).

Колко по-лесно трябва да е за нас с всички тези преимущества да бъдем съвършени, отколкото онези, които живееха във времето, когато тези неща не бяха дадени.

Казано ни е – „Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя”… Затова: „Излезте изсред тях и отделете се“, казва Господ, „И не се допирайте до нечисто“; и „Аз ще ви приема, и ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва Всемогъщият. И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ В СВЯТОСТ със страх от Бога (ІІ Коринтяни 6:16-7:1).

Тези обещания са за нас! Ние МОЖЕМ да се очистим от ВСЯКА НЕЧИСТОТА! Можем да се УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ В СВЯТОСТ в страх от Господа! Подобно на Йов ние можем да се боим от Бога и да страним от злото и да бъдем съвършени в Божиите очи.

Това не е „нещо ново”. Доктрината за пълното освещение е поучавана от много видни Божии служители през цялата църковна история и се възприема като здраво поучение от голям брой значими деноминации. И тъй като това е само една малка книга, пространството не ни позволява да цитираме основата на вярата на много групи. Тук ще цитирам само една група – Конституцията на Генералния съвет на Асамблеята на Бога. (Протоколи и Конституция, Ревизирано издание, стр. 38, глава 9).

Цялостно освещение

Писанията ни учат на живот на святост, без която никой човек няма да види Господа. Чрез силата на Святия Дух ние имаме силата да изпълним заповедта: „Бъдете святи, понеже Аз съм свят.” Пълното освещение е Божията воля за всички вярващи и трябва да бъде ревностно следвано като ходим в покорство на Божието слово (Евреи 12:14; І Петрово 1:15, 16; І Солунци 5:23, 24; І Йоан 2:6).

Наречете го както си искате – съвършенство, святост, пълно освещение – то е не само възможно, то е не само наша привилегия, но това е Божия ЗАПОВЕД.

Бивайте свети и вие с цялото си държание (І Петрово 1:15).

И тъй, бъдете съвършени и вие (Матей 5:48).

Може би казваш: „Познавам много християни, дори проповедници, които твърдят, че съвършенството е недостижимо, и е безсмислено да се опитваме да го достигаме.”

И аз познавам такива. Те не изцеляват болните, нито изгонват бесовете! Грехът е мостът, по който дяволът прекрачва в живота ти. Позволи му да има този мост, ако желаеш. Но това ще ограби силата ти!

Исус не позволи на дявола да има мост в живота Му, понеже заяви точно преди да бъде разпнат: Защото иде князът на [този] свят. Той няма НИЩО в Мене (Йоан 14:30). Той имаше сила да извърши делото, за което бе дошъл на земята, понеже дяволът нямаше НИЩО в Него – нито дори едно малко мостче на невинен грях или прищявка .

Ние, неговите последователи, сме наставлявани да пазим бреговете на живота си от присъствието на „предмостия”. Нито давайте място на дявола  (Ефесяни 4:27). Работата му е да те накара да си помислиш, че не е възможно да опазиш напълно живота си от неговите капани и тънки мостчета. Ако те подлъже да му оставиш място, от което да върши пъклените си дела, той ще възпрепятства всяко усилие, което полагаш за Бога, и ще ограбва силата ти, за която толкова си копнеел. Работата, която Бог ти е дал да вършиш, ще остане несвършена. Болните няма да бъдат изцелявани, пленниците няма да бъдат освобождавани. Ако се опиташ да изгонваш бесове, те ще ти се присмеят в лицето с думите: „Ти оставяш да присъстваме в твоя живот, а после от живота на другите ли се опитваш да ни изгониш!” Демоните познават силата на Христос и се боят от силата на изпълнените с Христос християни. Но те не се боят от този, който няма святост.

Седемте сина на Скева, юдеин и главен свещеник, решиха, че  могат да изричат същите думи, които Павел използваше, заповядвайки на демоните в Христовото име да напуснат обладаните, без да са се погрижили да имат преди това живот на святост и освещение, какъвто имаше Павел (вижте Деяния 19:13-15). Злият дух отвърна като каза: „Исуса признавам, и Павла зная; но ВИЕ КОИ СТЕ?” И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви на двамата, превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная къща. Те не бяха считали за нужно да имат святост,и за свое съжаление разбраха, че ТОВА НЕ Е ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ, ако някой е решил да упражнява чудотворната Божия сила! Не винаги реакцията, която ще срещнем, ще бъде така незабавна и агресивна, понеже тези скитащи евреи бяха пробвали и преди да гонят духове, но се бяха срещнали с този демонски отпор само веднъж. Те никога не успяха да изгонят демон. Демоните се разбягват само пред Христовата сила или пред живота изпълнен с Христос. Няма  начин да притежаваш Божията сила без да имаш святост, понеже сам Исус каза: „А всеки ученик, когато се УСЪВЪРШЕНСТВА, ще бъде КАТО УЧИТЕЛЯ СИ” (Лука 6:40).

Има много какво да се каже за светостта. Цяла книга може да се изпише в защита на тезата, че е възможно изпълнението на заповедта: Бъдете свети, понеже Аз съм свят (І Петрово 1:16). И това за да се отворят очите на гладните за истината и жадуващите да имат силата, която Исус обеща на последвалите Го – ЧУДОТВОРНАТА БОЖИЯ СИЛА.

Но е нужно много повече от това да знаеш, че постигането на светостта е възможно. Нужно е да разбереш как да я достигнеш.

Не всеки християнин е достигнал тази цел. Не всеки, който е тръгнал след Христос, има силата, която Той е обещал. Дванадесетте избрани апостоли, дори след като бяха изцелили мнозина болни и бяха изгонили мнозина демони в Исусовото име, един ден срещнаха демон, който им се съпротиви и отказа да изпълни тяхната заповед (Матей 17:15). Когато Исус изгони демона, учениците Го попитаха защо те не успяха. Той им посочи като причина тяхното НЕВЕРИЕ и липсата на пост и молитва. На дванадесетте избрани мъже понякога им липсваха проявленията на плодовете на Духа , а притежаваха такива плодове на плътта като гордост (Марк 10:37), завист (Марк 10:41), гняв (Матей 26:51). Те спяха, когато трябваше да се молят (Матей 26:40),  и го изоставиха във време на изпитание (ст. 56). Те не разпознаха Божия план и смъмриха Исус задето им пророкува, че ще бъде убит, и затова Господ каза на един от тях: „Махни се зад Мене, Сатано; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките” (Матей 16:23). Тези хора не бяха достигнали святост, но те ревностно желаеха да бъдат свети и усърдно работеха да придобият Божиите обещания, И Бог ги почете и не се посрами да се нарече техен Бог.

Не се обезкуражавай, ако все още не си достигнал съвършенство. Пълната святост ще достигнем едва когато видим Исус лице в лице при Неговото завръщане. Има израстване в благодат, докато израстваме към съвършенство, което трябва да продължи толкова дълго, колкото останем в плът. Нашето съвършенство може да бъде оприличено на плода на едно дърво. Когато се появи пъпката на дървото, ябълката отвътре, въпреки че е много мъничка, може да изглежда съвършена. Тя не е приела цвета, размера или аромата, които накрая ще има, но въпреки това в своето съществуващо положение, тя  е съвършена. И когато се подхранва и бъде опазена от замръзване и болести, когато слънцето и дъждът се докоснат до тази пъпка, както топлината и студът, то израства в една съвършена, малка зелена ябълка и накрая се превръща в голяма, красива, сочна напълно узряла ябълка.

Точно за това съвършенство на „неузрелия плод” говореше Павел във Филипяни 3:15: И тъй, ние, които сме СЪВЪРШЕНИ (англ. пр.), нека мислим така. Три стиха по-нагоре той каза: Не че съм сполучил вече, или че съм станал ВЕЧЕ СЪВЪРШЕН (ст. 12). Тук той говореше за пълната святост на напълно узрелия плод, съвършенството, което ще стане пълно единствено с възкресението на мъртвите. Павел не беше забравил за съвършенството, което бе вече постигнал, но имайки истинския християнски дух, той не се примиряваше да остане в това състояние, но въпреки че не претендираше за святост, заяви: Но гоня изподир! Но едно правя, – като забравям задното и се простирам към предното, ПУСКАМ СЕ КЪМ ПРИЦЕЛНАТА ТОЧКА (ст. 12,13,14 ).

Всяко спиране довежда до непълно съвършенство. Въпреки че незрелият християнин може да бъде съвършен в Божиите очи, същият християнин ЩЕ СПРЕ ДА БЪДЕ СЪВЪРШЕН, КОГАТО ПОЖЕЛАЕ ДА СПРЕ ДА РАСТЕ! Когато малката зелена ябълчица спре да расте, тя скоро ще изсъхне и ще падне от дървото. Съвършенството трябва да бъде достигнато и  към това постоянно трябва да се стремим.

Растежът се поддържа чрез ХРАНА. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко (Библията), за да пораснете чрез него (І Петрово 2:2). Добрият апетит за Божието слово е много нужен, ако ще „ растем в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител” (ІІ Петрово 3:18). Истинската любов към Божието слово е част от нашето усъвършенстване СЕГА и спомага много за пълното усъвършенстване, когато Исус дойде:  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек УСЪВЪРШЕНСТВАН, съвършено приготвен за всяко добро дело  (ІІ Тимотей 3:16, 17).

Мнозина отделят не малко време, за да четат комикси, списания, романи и всичко останало освен Божието слово. Все са прекалено заети, за да четат Библията. И също толкова не могат да отделят време, за да изучават своите Библии! Не е чудно, че не израстват! Не е чудно, че нямат сила да изцеляват болните и да изгонват бесовете. Не е чудно, че не са съвършени и не очакват да бъдат. Тези хора не хранят душите си с правилната храна. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител (ІІ Петрово 3:18). Това познание произтича от изучаването на Божието слово. Чети го много. И го чети така, сякаш че е Божието откровение до теб самия. Вярвай в Словото, докато четеш. Това слово е за Него, който не може да лъже. Той има предвид ТОЧНО ТОВА, КОЕТО КАЗВА!

Изобилна защита се дава на тези, които пребъдват в Христос. Каквото и да е нашето изкушение, не бива да съгрешаваме.Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите  (І Коринтяни 10:13).

Оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исуса Христа  (Филипяни 1:6).

Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ВИ ОПАЗИ ОТ ЛУКАВИЯ  (ІІ Солунци 3:3).

А на Онзи, Който може да ви предпази от препъване, и да ви представи НЕПОРОЧНИ в радост пред Своята слава (Юда 24).

Алелуя! Възможно е да бъдеш опазен от Бога и да живееш живот над греха.

Ние не сме невежи за похватите на Сатана. И той също може да цитира Писанията. Как бърза той да утеши несъвършените християни като цитира последната половина от Матей 26:41: Духът е бодър, а тялото – немощно. Тази част никога не бива да се цитира отделена от първата част на стиха: Бдете и молете се, за ДА НЕ ПАДНЕТЕ В ИЗКУШЕНИЕ. Така ние можем да победим немощите на плътта.

Ходете по Духа и няма да угаждате на плътските страсти (Галатяни 5:16) (Можете да сте напълно уверени, че Сатана няма да добави тази част към неговия цитат). А делата на плътта са явни; … за които ви предупреждавам, че които вършат такива работи, НЯМА ДА НАСЛЕДЯТ БОЖИЕТО ЦАРСТВО  (Галатяни 5:19-21).

Понеже копнежът на плътта значи смърт  (Римляни 8:6).

Оправдай се с немощта на плътта, щом ти се иска, но не си затваряй очите за това, което Бог казва, че ще бъдат последиците! Не приемай думите на Сатана, дори и когато той ти цитира Писанията.

Противете се на дявола, и той ще бяга от вас  (Яков 4:7).

Ти можеш да бъдеш съвършен! Бог го казва. Само Сатана казва, че не можеш.

Бог ти е приготвил храна чрез Словото Си, защита за теб чрез духа Си и сила за усъвършенстването ти в Неговата Църква. За да може Църквата да послужи за тази цел, Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, …с цел да се УСЪВЪРШЕНСТВАТ светиите (Ефесяни 4:11, 12).

Не си мисли, че ще постигнеш съвършенството, което Бог е пожелал да имаш, ако пренебрегнеш предупреждението Му:Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават (Евреи 10:25). Намери си добър църковен дом, където се проповядва Божието слово с ВЯРА в него, където е приветствана Божията сила и се изявява, където Бог потвърждава Словото Си, като го придружава със знамения, и където Божиите хора говорят това, което приляга на ЗДРАВОТО УЧЕНИЕ (Тит 2:1). След това редовно посещавай службите, където Божиите хора се срещат с Бога. Само така можеш да бъдеш усъвършенстван от дарбите на служението, които Бог е поставил в църквата. Всяка служба в твоята изпълнена с Духа църква е според Божия план – да допринесе за твоето усъвършенстване.

Търпението също играе своята роля. А твърдостта (търпението – англ. пр.) нека извърши делото си съвършено, за да бъдете съвършени и цели, без никакъв недостатък (Яков 1:4).

Езикът също играе важна роля – а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло (Яков 3:2).

А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство (Колосяни 3:14).

Христос е изключително заинтересован да ти посочи пътя и ако ти желаеш да намериш пътя към съвършенството, той ще посочи с пръст твоите любими дребни грехове, и ти ще видиш онова, което те отдалечава от целта. Един млад мъж веднъж паднал в краката на Исус и Го попитал: „Какво добро да сторя?” Въпреки че този младеж питаше за спасението, Исус му посочи пътя към съвършенството. Ако искаш да бъдеш СЪВЪРШЕН, иди…” (Матей 19:21). Той сложи пръст върху любимия грях на младежа. Като много други, така и младежът почувства, че това е твърде много за него. И все пак цената, която ще платим тук на земята, е малка в сравнение със съвършенството, което ще имаме тук, и вечния живот в идващия свят. Исус е същият днес. Когато дойдеш с въпроса как да станеш съвършен, Той няма да те отпрати без да ти даде отговор.

Съвършенство и още съвършенство е винаги целта на християните. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. И тъй, ние, които сме зрели (СЪВЪРШЕНИ – англ. пр.), нека мислим така; и ако мислите вие нещо другояче, Бог ще ви открие и него (Филипяни 3:14, 15).

Докато четеш тази книга, Сатана може много пъти да ти нашепва в ухото, както Фараон говореше на Мойсей: Принесете жертва на вашия Бог в тая земя (Изход 8:25). С други думи, не е нужно да отиваш твърде далеч, за да се отделиш от нещата в света и да имаш Божията сила. Ако настояваш все пак, той ще ти каже: „Добре тогава, само не се отдалечавай твърде много.” Той намеква, че е опасно да се отдалечаваш твърде много.

Не е възможно да отидеш твърде далеч с Бога. Но ти може да прекалиш твърде много с греха. Ти може да стигнеш твърде далеч със себеправедността. Но ако вървиш с Исус в Духа, не се бой, че ще се отдалечиш твърде много. Никой вярващ не е отишъл твърде далеч колкото Бог е пожелал, докато служението му не бъде придружено със знамения. Не сме отишли твърде далеч, докато не положим ръце на болните и не видим те да се изцеляват! Никоя църква не е отишла толкова далеч, колкото Бог би пожелал, ако всичките девет дарби на духа не се задвижат в нейните служби. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ НА ФАРАОН (САТАНА) ДА ТЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО! Продължавай напред! Измини целия път. Божията благодат е достатъчна за теб. Не позволявай нищо да ти попречи да получиш Божиите обещания в своя живот, независимо дали си служител в църквата или обикновен член.

Нека се стремим към съвършенство (Евреи 6:1).

следваща глава ХРИСТОС - НАШИЯТ ПРИМЕР