в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

Христос и Мохамед

Уникалност на личността, учението и делото на Христос

1) Неговото раждане беше предсказано (над 300 пророчества). 2) Той
дойде на този свят не според биологичните закони на живота. 3) Прите-
жателят на богатствата на целия свят живя в бедност. 4) Уникални са
Неговото рождение, живот, учение, възкресение, възнесение и дело. 5) В
Новия Завет на много места се казва, че Христос е Син Божий. 6) Христос
донесе истината за Бога и за човека на понятен за хората език. 7) Оказва
огромна духовна сила над човешката личност. 8) Има власт над природ-
ните закони. 9) Притежава ненадмината мъдрост, праведност, справедли-
вост, обич, безкомпромисност, смирение, скромност, както и послушание
към Своя Небесен Отец. 10) Безгранична морална мощ и нравствено съ-
вършенство. 11) Единствената личност в света, родена и живяла без грях.
12) Прощава грехове, което човек не може да стори. 13) Уникално съче-
тание на Бог и човек в една личност. 14) Единственият, Който е казал: „Аз
съм пътят и истината и животът“ (Иоан 14, 6). 15) Ненадминат в
словата си, преведени на повече от 4000 езика, наречия и диалекти по цял
свят. 16) Той лично не остави писмено наследство, но за Него, делото и
учението Му са написани повече книги, отколкото за когото и да било
другиго в човешката история. 17) Нямаше богословско образование, но
познаваше Закона и Бога в съвършенство. 18) Делата му бяха необикно-
вени и уникални – те са чудеса. 19) Абсолютна хармония между учение,
думи и дела, което е възможно единствено, когато се говори истината и
се преследва цел, отнасяща се до цялото човечество. 20) Като Богочовек
с абсолютна власт над Творението, прие образ на слуга. 21) Той не праве-
ше разлика между хората, а се отнасяше към всички с обич. 22) С Него-
вото рождение човешката история се раздели на два периода – преди и
след Христа. 23) Прокламира любов към враговете и се моли за тях. 24)
Най-великият страдалец на всички времена. 25) Неговото учение има
пряко отношение към истинския смисъл и цел на живота на човека. 26)
Той постави мира между хората в зависимост от мира с Бога. 27) Той
показа най-добрия начин за победа над враговете – любовта към тях. 28)
Той завеща златното правило: „Както искате да постъпват с вас чове-
ците, тъй и вие постъпвайте с тях“ (Лука 6, 31). 29) Той мрази греха, но
обича грешника. 30) Той вижда помислите и познава характера на човека.
31) Той създаде уникално духовно общество – Неговата Църква. Тя не
познава граници, етноси, възраст, пол, раса, образование, социално поло-
жение, разделение. Тя няма специфично наименование, а е „свята, все-
ленска и апостолска.“ Нея Христос нарича „Моята Църква“, на която
Той е глава и фундамент, а всички останали са братя и сестри помежду
си, затова и на тази Църква „портите адови няма да надделеят“ (Мат.
16, 18). Тя не е административна организация, а е поставена в света, да
показва на човеците единствения път към вечния живот чрез благовести-
ето Христово. Тя е Неговото представителство тук, на земята, и е призва-
на да печели души, които да се спасяват. И нещо изключително уникално
– Христос обеща да бъде с всеки един, който е част от тази Църква, която
е невидимото тяло Христово. 32) Христос оказа влияние върху културата,
изкуството, литературата, архитектурата и върху цялата човешка история,
така, както никой друг. 33) Премахването на робството и социалната дис-
криминация се дължи на учението на Христос. 34) Христос промени из-
цяло положението на жената и детето в обществото, библейската същност
на брака и неговото равноправие. 35) Христос е ненадминат борец за со-
циална правда. 36) Християнството донесе милосърдието и благотвори-
телността в света. 37) Христос показа как може да се постигне истинската
свобода на човека – не по политически път, а чрез познание на истината
(Иоан 8, 32). Ето защо свободата без истината е безсмислена. 38) Уникал-
но е преклонението пред личността на Христос на създателите на светов-
ното културно и научно наследство – Пастьор, Нютон, Иван Павлов, Ле-
онардо да Винчи и много други. 39) Христос показа единственото средство
в борбата срещу греха, вечната смърт и страшния съд – това е вяра, пока-
яние, новорождение и живот според волята Божия. 40) Учението на Хри-
ста е съвършено, неизменно, вечно и достатъчно за спасението на човека.
41) Уникални са обещанията, които Христос е дал на Своите последова-
тели – да бъде с тях винаги, да отговаря на техните молитви, да им дарява
мъдрост и да бъде с тях във вечността. 42) Христос даде уникално опре-
деление на понятието „вечен живот“ – това е познание на самия Христос
като Бог и Спасител. 43) Христос беше мразен, гонен и преследван от
мнозина, но същевременно обичан от милиони, които бяха готови да дадат
живота си за Него. 44) Христос не създаде училище, но през столетията и
днес са създадени хиляди училища, където се изучава Неговото Слово и
дело. 45) Христос не беше архитект, но в Негово име са построени хиляди
величествени храмове и катедрали. 46) Христос не беше музикант, но чрез
учението и личността Си е вдъхновявал най-великите композитори на
света. 47) Христос не беше художник и литератор, но най-великите твор-
би на световната класика са свързани с Неговия живот и дело; достатъчно
е да споменем „Бен Хур“, „Quo Vadis“ и „Тайната вечеря.“ 48) Христос не
беше генерал, но Неговите войници наброяват милиони и са готови да
дадат живота си за Него; те воюват не за територии, а за истината, те не
убиват, а предпазват от вечна смърт. 49) Христос приема човека такъв,
какъвто е, но иска от него радикално решение – „с Него“ или „против
Него“; някаква си битова и мъглява религиозност тук стойност няма.
50) Христос се идентифицира със Своите последователи, като ги нарича
приятели и братя. 51) Христос представя реалността на задгробния свят и
дава пълна свобода на човека да избира – рай или ад. 52) Последователите
на Христос имат възможност да комуникират с Него по всяко време, да
споделят с Него всичко и грижите си Нему да възложат (1 Петр. 5, 7).
53) Възкресението на Христос е най-великото и уникално събитие в чо-
вешката история. 54) Христос разкри същността на истинския Бог – БОГ
Е ЛЮБОВ и каза, че на Бога трябва да се покланяме с дух и истина.
55) Христос разкри истинската същност на човека и неговия огромен
проблем, който той сам никога не може да разреши – ГРЕХА, както и по-
следствията от него. 56) Уникално е, че Христос дава винаги шанс на
пропадналия и неуспял човек да стане отново. 57) Христос е свързващото
звено между различните християнски вероизповедания, както и свързващо
звено между Бог Отец и човека. 58) Уникално е, че за три години Той успя
да извърши грандиозното дело на човешкото спасение, за което Той беше
дошъл на земята. 59) Христос дава яснота за края на света и белези, по
които да познаем кога ще стане това. 60) Библията учи, че Христос е не-
заменим с какъвто и да било друг авторитет в делото за спасение на чове-
ка: „В никого другиго няма спасение; защото под небето няма друго име,
на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим“ (Д.А. 4, 11-12). 61) Уни-
кално е, че Христос в Своето могъщество и неограничена сила и власт
употребява слабите и недостойни Свои последователи, за да се изяви на
света, като им казва: „Идете… Аз съм с вас“ (Мат. 28, 19-20); Едни Го
приемат и отиват. Други си мълчат и посещават от време на време храмо-
вете. 62) Уникално е мнението на хората за Него: те Го смятат за велика
личност, основател на религия, велик реформатор, един от пророците и
авторитетите, централна личност в Библията и т.н. Така мислят хората, но
не и Бог Отец, Който чрез апостол Петър каза, че Той е „Синът на живия
Бог“ (Мат. 16, 16). 63) Уникален е фактът как светът прие идването на
Христос. Едни – като очакван Спасител, други – с радост, с тревога, със
страх като голяма заплаха, трети – с цената на живота си и т.н. Няма по-
пъстроцветна картина от хора, които по различен начин приеха идването
на Христос в този свят; Това ще бъде напълно различно от картината, при
която Христос ще посрещне хората от този свят във вечността – ще има
само две категории: спасени и неспасени. 64) Уникален е фактът, че Хрис-
тос не използва Своята божествена сила и власт, за да облекчи ежеднев-
ното Си битие като човек в този свят. Напротив Той живя в бедност и
„нямаше де глава да подслони“ (Лука 9, 58). 65) Христос ще дойде отно-
во (Д.А. 1, 11). В Библията има 318 пророчества за Неговото второ идване.
66) В края на времената „всички ние трябва да се явим пред Христовото
съдилище“ (2 Кор. 5, 10). Христос е не само Учител и Спасител, но като
Бог, Той е и Съдия. 67) Христос избра дванадесет апостоли, които не бяха
образовани и бяха от ниско социално съсловие; едни се съмняваха в Него,
други си мислеха кой е по-горен; а един от тях беше крадец; в най-трудния
момент всички Го изоставиха. Човешки погледнато, от една такава група
от различни характери едва ли би могло да се очаква нещо. А какво стана?
Чрез тези хора тръгна Благата вест и завладя света. 68) За сравнително
кратко време учението на Христос проникна и завладя тогавашния циви-
лизован свят, а днес е разпространено по целия свят. И това става не чрез
ятагана и терора, а чрез силата на любовта. 69) Христос е личността, коя-
то най-силно промени и променя света към доброто.
За уникалните качества на Христос съобщават и Неговите съвременни-
ци-политици. В писмо управителят на Юдея Публий Лентул Пилат пише
до римския император Тиберий: „Между нас се яви един добър човек на
име Иисус Христос… за него много чудеса слушам всеки ден… само с една
дума мъртвите възкресява, болните оздравява… според както разказ-
ват, не са виждали такъв учен човек, дори мнозина вярват и казват, че
е Бог.“ Оригиналът на писмото се пази в библиотеката на цезарите в Рим.
Въз основа на всички тези уникални качества сме задължени да на-
правим следните изводи:
а) Христос притежава качества, каквито никой друг човек на света не
е притежавал.
б) Тези уникални качества ни дават пълно основание да приемем и
да вярваме в Христос като Богочовек, тъй като човек такива качества не
може да притежава.
в) Между Христос като основател на християнството и основателите
на всички по-големи или по-малки небиблейски религии, включително
и на исляма, не може да се прави никакво сравнение, тъй като те не при-
тежават споменатите уникални качества на Христос.