в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

ХРИСТОС и МОХАМЕД: КОЙ Е ПО-ВЕЛИК?

Какво казва Коранът?
Мюсюлманите вярват, че Христос и Мохамед са пророци, които Аллах
е изпратил. От общо 25 пророци в Корана само осем са споменати и в
Библията като пророци. Според мюсюлманите Мохамед е последен и най-
велик пророк, тъй като на него Аллах е дарил Корана и той е трябвало да
довърши мисията на Христос. Между християнски и ислямски богослови е
спорен обаче въпросът дали Мохамед отговаря на всички качества, които
трябва да притежава един пророк.
От сравнителното представяне на Христос и Мохамед ясно се вижда,
че Христос в духовно и морално отношение е много по-велик от Мохамед.
Поради това някои мюсюлмани биха могли да ни обвинят в пристрастие и
несправедливост. Тези мюсюлмани щяха да имат право, ако ние предста-
вяхме личността, учението и делото на Христос единствено от гледище
на Библията. Но това не е така.
Ето защо ние предлагаме на тези мюсюлмани да видим какво казва
Коранът за Христос, Който се споменава много пъти в тази свещена книга
за мюсюлманите. Тогава честно и съвсем реално ще можем да преценим
кой от двамата е по-велик – Христос или Мохамед? А това е от огромно
значение, тъй като по-великият е носител на истината.
Ето какво казва Коранът за Христос:
1) Христос е пратеник на Бога до Израилевите синове (Сура 3, 49), т.е.
Христос е потомък на Авраам и Исаак. А това означава, че Той е ПРИ-
МИРИТЕЛЯТ, Който Бог е обещал да изпрати. За Мохамед се казва, че
е обикновен пророк (пейгамбер).
2) Христос е роден от девица (Сура 19, 20; 3, 47). Мохамед е роден по
законите на биологията, както всички останали човеци;
3) Коранът учи, че Христос е Месията (Сура 3, 45; 4, 171). Мохамед
се приема за пророк (пейгамбер).
4) Коранът казва, че Иисус (Иса) е Словото (Сура 3, 45) и Словото на
Истината (Сура 19, 34). На друго място се нарича „плод от Словото“ (Сура
4, 171). Коранът учи, че Аллах е творил чрез Словото (Сура 4, 59), което
означава, че Христос е Творецът. За Мохамед се казва, че е обикновен
човек и пророк като всички останали (Сура 3, 144; 18, 110).
5) Коранът казва, че Христос още като бебе в люлката е говорил с
хората (Сура 19, 30-33). За Мохамед такова нещо не е известно.
6) Коранът казва, че Христос е непорочен, т.е. без грях (Сура 19, 19);
Затова и Коранът определя Христос като праведник (Сура 3, 46). На друго
място Коранът казва за Него „Ти си най-добродетелният измежду всички
(Сура 5, 114). Между всички пророци в Корана, единствено Христос е
без грях. За Мохамед се казва, че Аллах ще му прости „неговите минали
и бъдещи грехове“ (Сура 48, 2), което значи, че Мохамед не е безгрешен,
т.е. не е праведник.
7) Коранът казва, че Христос е укрепен със Светия Дух (Сура 3, 110).
За Мохамед такова нещо не се казва в Корана.
8) Коранът говори за възнесението на Христос (Сура 4, 55). А щом
се е възнесъл на небето, това значи, че Той е жив и днес. По пътя на ло-
гиката един мюсюлманин трябва да се съгласи с твърдението: „Христос
е жив, а Мохамед – мъртъв! Христос е на небето, а Мохамед е погребан
в пръстта.“ А от тук и един изключително важен извод: „Християните
са последователи на един жив Христос!“ Според Корана Мохамед не
притежава тези качества.
9) Коранът казва, че Христос е изпълнен с мъдрост и знае четмо и
писмо (Сура 3, 48). Според мюсюлманското предание Мохамед е бил
неграмотен. В някои от преводите на Корана (немски) Сура 7, 157 и 158
думата „обикновен пейгамбер“ е преведена с „неграмотен пророк.“
10) Христос дарява живот (Сура 3, 49). Съвсем близко до ума е, че
живот може да дарява само Бог. За Мохамед Коранът не казва такова нещо.
11) Коранът казва, че Христос върши чудеса: изцелява слепи и про-
кажени, възкресява мъртви (Сура 3, 49), измолва трапеза от небето (Сура
5, 112-114), знание за невидими неща (Сура 3, 49). След като Мохамед
е най-великият пророк, защо Коранът не казва, че може да изцелява?
Много от пророците преди него са вършели чудеса. Например Моисей,
Илия, Елисей и др. А чудесата са най-важен показател за истинността
на посланието, което Бог изпраща чрез пророците. Остава неясен въ-
просът защо Аллах легитимира служението на Христос чрез чудеса, а
на Мохамед не!
12) Коранът казва, че Евангелието (Инджилът), което Христос е бла-
говестил, е „Светлина и водител към Истината… и води по правия
път“ (Сура 5, 46). А щом учението на Христос е светлина, истина и води
по правия път, това значи, че то трябва да се предпочете пред всичко
останало. За Мохамед такова нещо не се казва.
13) Коранът казва, че Иисус е на почит както на този, така и на отвъд-
ния свят“ (Сура 3, 45). А това значи, че Той е жив и е много повече от всички
останали, включително и от Мохамед, за когото такова нещо не се казва.
14) Относно това дали Христос е умрял, или не, както в Корана, така и
между различните ислямски направления (шиити, сунити и др.) съществуват
противоречия. Сура 4, 157 казва, че Христос не е умрял, а в Сура 19,33 Сам
Христос казва: „Мир беше за мен в деня, когато аз се родих, когато ще умра,
и в деня, когато ще бъда изправен от гроба си като жив.“ Кое от двете е
вярно? Явно е, че този въпрос е „камък за препъване“ и сред самите ислямски
богослови. Във всички случаи за Мохамед със сигурност се знае, че е умрял.
15) Коранът учи, че Христос ще се върне отново в Съдния ден (Сура
3, 55; 43, 61). За Мохамед такова нещо не се говори.
16) Коранът казва, че Христос идва в този свят с мир (Сура 19,33),
което показва, че Той се разграничава от призивите за агресия срещу
неверниците.
17) Коранът казва, че Иисус носи мъдрост и повелява хората да Му
се покоряват (Сура 43, 63).
Какво означава всичко това?
а) Всички тези неща, които Коранът пише за Христос, се потвърждават
от Библията. Това значи, че авторът на Корана познава Библията.
б) Сам Аллах, като автор на Корана, по категоричен начин демон-
стрира, че Христос в духовно и морално отношение е много по-велик в
сравнение с Мохамед.
в) Коранът призовава мюсюлманите да вярват в Иисуса като по-велик
от Мохамед, защото Мохамед не притежава душеспасителните качества
на Христос.
г) Коранът казва хората да се покоряват на Христос.
д) Коранът иска да каже на мюсюлманите още, че Мохамед е обикновен
пророк, а Христос е Бог, защото всички тези качества може да притежава
само един Бог.
е) Коранът призовава мюсюлманите да вярват в Евангелието, което
Христос е донесъл, защото то е „истина и светлина и показва правия път.
следваща глава ХРИСТОС Е БОГ