в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

ХРИСТОС Е БОГ

От тези седемнадесет качества, които Коранът дава на Христос, ще
отделим само осем, които по убедителен начин показват, че Христос е Бог:
Коранът казва, че Христос е Месията (3,45; 4,171).
Коранът казва, че Христос е Словото (3,45; 19,34).
Коранът казва, че Христос е безгрешен (19,19).
Коранът казва, че Христос е жив (4,55).
Коранът казва, че Христос дарява живот (3,49).
Коранът казва, че Христос върши чудеса (3,49).
Коранът казва, че Христос донесе истината (5,46).
Коранът казва, че Христос ще дойде отново (3,55; 43, 61).
Всички тези качества може да притежава само един истински Бог. По
този начин Коранът ясно и точно потвърждава учението на Библията, че
Христос е БОГ. Ето само няколко цитата в това отношение: а) Библията
казва: „…защото не бе сторил грях, и в устата Му нямаше лъжа“ (Исаия
53, 9) – Коранът потвърждава, че Христос е безгрешен. б) Библията казва:
„…Бог беше Словото“ (Иоан 1, 1) – Коранът потвърждава, че Христос е
Словото. в) Библията казва: „Този Иисус, Който се възнесе от вас на
небето, ще дойде по същия начин…“ (Д.А. 1, 11) – Коранът потвърждава,
че Христос ще дойде отново.
И не само Коранът потвърждава по индиректен път, че Христос е Бог, но
това е централната тема на Библията. Сам Бог Отец, Христос и Неговите
ученици многократно говорят за божествената същност на Иисус Христос.
Препоръчваме на читателя да прочете следните места от Библията, за да
се убеди в тази истина:
Матей 3, 17; 16, 16-17; 17, 5; Марк 14, 61-62; Иоан 3, 18 и 35; 10, 30;
12, 45; 14, 9; 1 Иоан 3, 8; 5, 11-12; 5, 20.
Всички тези стихове от Библията убедително свидетелстват,
че Христос е Бог.
И така, Коранът и Библията в това отношение са в пълно съгласие:
Христос е Бог, защото качествата, които Той има,
само Бог може да притежава.
След като според исляма библейският Христос е идентичен с Хрис-
тос в Корана, тогава и всичко, което Той казва в Библията, трябва да е
валидно и в Корана. Когато Христос казва: „АЗ И ОТЕЦ ЕДНО СМЕ“
(Иоан 10, 30), това значи, че тези думи трябва да са валидни и в Корана.
Такава е логиката. Риторическото изкуство на ислямските богослови не
може да разклати тази желязна логика! Защо в Библията Христос ще се
приема за Бог, а в Корана – не! Нали Той е един и същ и в двете свещени
книги? Та нали според исляма Аллах е автор и на Библията. Нима Аллах
е решил след 600 години да промени своето отношение към Христос – от
Единосъщен СИН БОЖИЙ да Го направи Творение и обикновен пророк…
За един истински Бог такава постъпка е абсурдна!
Този факт поставя ислямските богослови в пълна безизходица. Те
трябва да се опитат да разрешат едно необяснимо противоречие в самия
Коран. От една страна с горепосочените качества Коранът фактически
потвърждава, че Христос е Бог. От друга страна, обаче, той отрича, че
Христос е Син Божий. Как да се съчетае такова едно явно противоречие?
За да отговорим на този въпрос, ще трябва да допълним това твърдение
на Корана с още две неща: Освен че Коранът отрича, че Христос е Син
Божий, той отрича още, че Христос е умрял на кръста и че е възкръснал
от мъртвите.
И какво се получава в такъв случай?
Получава се точно това, което стана в Едемската градина. В разговора
с Ева змията смеси истината с лъжата (Битие 3, 1-4). Относно личността
на Христос авторът на Корана прави същото: казва библейски истини, но
наред с тях и неистини, погледнато от позицията на Библията. Този факт
е от изключителна важност за исляма, тъй като разкрива до най-голяма
степен личността, същността и целта на автора на Корана. Този факт
показва истинското лице на Аллах. Защо?
Защото тези три неща са централните, най-важните и душеспасител-
ните в личността, учението и делото на Христос. Христос именно затова
дойде на този свят. Той не дойде, за да върши чудеса, а да спаси хората!
Основното заключение:
Пренебрегването именно на тези три душеспасителни за човеците теми
от живота на Христос показва, че авторът на Корана е особено заинтере-
сован от това, хората да не знаят, че Христос е Син Божий, че е умрял на
кръста и че е възкръснал. А незнаейки това, те не могат да бъдат спасени.
Това е сърцевината и централното послание на целия Коран – да се
отрече, че Христос е Син Божий и Спасител на човеците.
Всичко друго в Корана относно Христос е второстепенно.
Задължителен е въпросът:
Кой има интерес хората да не се спасят, а да отидат в ада?
Библията дава отговора в книгата Битие (3, 1). Това е Личност, Която
мрази човеците. Христос нарича тази личност „човекоубиец… лъжец и
баща на лъжата“ (Иоан 8, 44).
следваща глава РАЗЛИКИТЕ - Обобщение