в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

Християни приемат исляма

Придържайки се към коректността и обективността, ще разгледаме и
другата посока на преминаването от една религия в друга – от християнството
към исляма. Това е исторически факт, който се случва и днес. В световен
мащаб случаите на преминаване от християнството към исляма са значително
по-малко, особено след спиране на завоевателните ислямски войни, при които
се е осъществявала насилствена ислямизация, какъвто е случаят при някои
от страните на Балканския полуостров. Поради това ще се ограничим само
с няколко примера от последните петдесет години, като обърнем особено
внимание на причините за това доброволно преминаване към исляма.
От 1980 година насам около 25,000 германци са приели исляма. Статис-
тиката в някои западноевропейски държави (Дания, Швеция, Германия,
Испания и др.) показва, че над 80% от преминалите към исляма, са жени
под 30 годишна възраст.
Ислямският сайт „Serbest Forum“, в публикация от 26.01.2013 г. със
заглавие „Християни приели исляма“, съобщава за християни, които добро-
волно приемат исляма. Според публикацията четири са основните причини,
поради които млади християнки в България приемат исляма: а) Съзнател-
ното и стриктното спазване на споменатите пет стълба в мюсюлманството;
б) Бездушието и начинът на живот на българското християнско духовенство;
в) В исляма младите жени намират съчувствие, внимание, подкрепа и грижа;
г) Като протест срещу съдебния процес срещу имамите в Пазарджик.
Млада жена от София обяснява по следния начин защо е приела исляма:
„Да сте чували някой поп, освен отец Иван от Нови Хан, да се грижи за
бедните, сираците, болните? Християнските владици са напълно абдики-
рали от задължението си да възпитават морал у хората. Те си живеят
пребогато и тънат в лукс и разкош, и дори не познават миряните…!“
Какво бихме могли да кажем ние като християни? На българското
духовенство само ще припомним думите на Христос: „А който съблазни
едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре да му на-
дянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина…
Горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда“ (Мат. 18, 6-7).
За други млади жени моралното поведение и защитеност на мюсюлман-
ката в исляма е основната причина за приемането на тази религия. И това
е напълно обяснимо. По природа инстинктът за майчинството е заложен
във всяка жена от Твореца като основно биологично предназначение,
душенагласа и социална реализация. Малкото момиче се ражда с тази
душенагласа и затова си играе с кукли, а не с леки коли, шмайзери или
самолети, както е при малките момчета. Ето защо жената търси закрила и
защитената семейна атмосфера, за да изпълни това свое предназначение.
И ако църквата не се съобрази с тази специфична особеност на жената,
то тя ще я търси на друго място. Така и става…
Младите хора, които преминават към исляма всъщност се бунтуват
срещу наркотиците, алкохола, консуматорското бездушно общество,
младежката агресия и сексуалната свобода, както и други неморални фе-
номени, които съсипват т.нар. „християнски“ страни. При исляма всички
тези неща са изразени в значително по-слаба степен.
Твърде интересен е случаят с информацията от сайта на главно мюфтий-
ство на България (декември 2012 г.), където се съобщава, че „православен
свещеник прие исляма.“ Разбира се, че това е съвсем нормална информация, но
съобщението от главно мюфтийство имаше твърде обиден за християнството
тон, който предизвика медиен скандал и помрачи добрите взаимоотношения
между православието и исляма. Това съобщение гласи: „Молим Всевишния
да ни напътства по правия път и да не ни остави да бъдем от заблудените.“
Това в прав текст означава, че всички християни са заблудени, което е явна
провокация срещу християнството. По този повод в интервю по БТВ епископ
Сионий от Видинската митрополия заяви следното: „Най-напред трябва да
ви кажа, че този човек не е свещеник. Той е бил някога свещеник. Бил е от-
лъчен или сам е напуснал свещенството. Така че информацията не е вярна.
Хора от роднинския кръг на приелия мюсюлманството бивш свеще-
ник Атанас Михайлов (с новото име Абдуллах) казват, че причината за
преминаването към исляма е любовна история с мюсюлманка, както и
безпаричие и разочарование от СинодаНаскоро след приемането на
исляма Абдуллах тежко заболява.
В електронната литература се среща немалко информация за премина-
ване на християни към исляма. Тук човек обаче трябва да бъде твърде вни-
мателен относно автентичността на изнасяната информация, която често
няма нищо общо с истината. Такъв е например случаят с информацията,
че „кардинал приел исляма“ (noorbg.net/articles). В статията се казва, че
кардинал Ашока Колин Янко имал жена и четири деца, а самият той бил
син на кардинал. Явно е, че авторът на информацията съзнателно разчита
твърде много на невежеството на читателите, тъй като в католическата
църква духовенството живее в безбрачие.
Същата историята е и със скандалните информации в различни ислям-
ски сайтове, че бивш български министър станал мюсюлманин. Става
дума за бившия министър на външните работи Николай Младенов, който
според ислямската преса при посещението си в Ирак бил приел мюсюл-
манството. Ето какво коментира на страницата си във „Фейсбук“ самият
Николай Младенов: „Обидно е да четеш за себе си манипулации и лъжи.
Християнин съм. Православен. Българин.“
Твърде съмнителна се оказа и информацията във www.24chasa.bg под
заглавие „15,000 роми в Пазарджик станали мюсюлмани.“ Направихме
справка в отдел „Вероизповедания“ към община Пазарджик. Оказа се, че
информацията не отговаря на истината.
Разбира се, че има и напълно достоверни информации в това отно-
шение. В случая ще спомена само две световно известни имена. Става
дума за Мохамед Али и Майк Тайсън – и двамата световни шампиони по
бокс. Единствената им мотивация за преминаването към исляма е техният
протест към определени социални, политически и дискриминационни
дадености в американското общество (Мохамед Али) или от чувство на
уважение и благодарност към предците от Африка (Майк Тайсън).
Причините
От тези няколко приведени примера за преминаване на християни към
исляма може да се направи един много важен извод: Във всички случаи
става дума за лични социално-етични причини и несъгласие с поведението
на отделни християни, политически или религиозни институции, които са
предизвикали възмущение и отчаяние в тези хора. В нито един от случаите
не става дума за доктринални проблеми в християнството.
А това означава, че в случая не търсенето на истината е повод за смяна
на религията, а съвсем естествени човешки и напълно понятни причини
от социален и нравствено-етичен характер.
Изключителен феномен!
През изминалите 14 века е имало преминаване от едната към другата
религия и обратно. Но най-забележителното е, че преминаването към
исляма в миналото е ставало предимно със заплаха, сила, меч. Това показва
завладяването на България от турците. Преминаването към християнската
вяра е ставало предимно свободно и с риск за живота. Това показват
многото примери на мюсюлмани, приели християнството.
ЗАЩО това е така?
Мислим, че в това се корени същността и качеството на двете религии
и техните ценностни системи, т.е. едната религия предлага по-добра
ценностна система и сигурност във вечния живот.
Това е християнството.
Всички тези, които приемат християнството, имат пълната убеденост,
че истинският Бог в лицето на Господ Иисус Христос е простил греховете
им, влязъл е в тяхното сърце и ще бъде с тях през всички дни на живота
им, тук и във вечността. Тези хора знаят, че докато са живи, те ще воюват
срещу Княза на този свят.
Откакто се е появил ислямът преди 1400 години, той води непре-
късната война срещу християнството. През последното столетие тази
война придоби напълно едностранен и доста брутален характер. Всяка
година последователите на „дивия осел“ (Битие 16, 12) избиват над сто
хиляди последователи на „Божия Агнец“ (Исайя 53, 7). Защо? Защото
християните са носители на истинския Бог. Докога ще продължи
това гонение на християните? Докато „Лъвът на Юда“ (Откр. 5, 5)
дойде отново.
следваща глава Християни и мюсюлмани