в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

РАЗЛИКИТЕ – Обобщение

От представената дотук информация относно Библията, библейския
Бог и Христос от една страна, и Корана, Аллах и Мохамед от друга, става
напълно ясно, че в случая се касае за две напълно различни религии,
последователите на които не се молят на един и същи Бог.
Най-съществените разлики между християнството и исляма така, както
те могат да се видят в Библията и Корана, са изложени по-долу. Целта е
да се покаже кой е истинският Бог и къде да го търсим.
1) Библейският Бог е Бог на любовта към всички хора. Затова в Библия-
та се казва, че „Бог е любов“ (1 Иоан 4, 8). Такава любов Аллах не познава.
В Корана пише, че Аллах не обича неверниците (Сура 30, 45) и ги
убива (Сура 8, 17). Аллах дарява с любов само онези, които са повярвали
в Него (Сура 19, 96) и онези, които водят битки за Него (Сура 61, 4). Това
значи, че любовта на Аллах е условна.
Христос дойде да потърси и спаси недостойните, грешниците и погива-
щите (Лука 19, 10). Любовта на Христос към всички човеци е безусловна.
2) Бог е изградил взаимоотношенията си с човека на принципа баща-
дете, на принципа на свободата и взаимната обич. При Аллах безпрекос-
ловното подчинение е основен принцип. Аллах казва, че „всеки ще дойде
при Него като роб“ (Сура 19, 93). В предговора на българското издание
на Корана четем: „Коранът проповядва подчинение“ (стр. 5).
3) Когато човек се откаже от Бога, Бог тъжи за него и продължава да
го обича, очаква го отново да се върне при Него и ако това стане, Той
и небето се радват на всеки, който се е завърнал. Ако мюсюлманин се
откаже от Аллах, се наказва със смърт. Е, кой от двамата – Аллах или
библейският Бог обича човека? Има само един отговор: Който обича, той
предлага по-добра ценностна система.
4) Библейският Бог гарантира сигурността на спасението (рая) още
докато човек е жив. Аллах лично решава след смъртта на човека, дали
той да отиде в рая, или не.
5) На библейския Бог може да се разчита – това, което обещае, Той
изпълнява. Аллах е непредвидим в отношението си към човека: Отклонява
от правия път, когото желае (Сура 14, 4; 16, 93), вкарва в заблуждение,
когото пожелае (Сура 74, 31), прощава и наказва, когото иска (Сура 3, 129).
6) Библията учи, че Христос е Син Божий (Мат. 17, 5). Според Корана
Бог няма Син (5, 72-73 и 75; 4, 171-172). Християните вярват в един Бог,
изявен в три лица: Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Светий (Мат. 28, 19).
Според исляма Аллах е един единствен (5, 73).
7) Аллах толерира омразата и агресивността към неверниците (евреи
и християни). Библейският Бог обича всички човеци и иска те да бъдат
спасени.
8) Христос като Бог казва, че мъжът и жената са равнопоставени,
равноправни и еднакво ценни за Бога. В Корана жената е притежание на
мъжа. Аллах поставя мъжа над жената.
9) Новозаветната вяра учи на мир и любов между всички хора. Аллах
дарява мир и взаимно разбирателство само на своите последователи.
10) Смъртта според библейския Бог е враг на човека. Аллах приветства
тези, които доброволно отиват на смърт в негово име, като им гарантира рая.
11) Истинският Бог не е сътворил Сатаната като владетел на тези, които
не вярват в Него. Аллах е направил точно това.
12) Раят според библейския Бог е вечно общение с Бога. Раят на Аллах
е ядене, пиене, красиви жени и всичко това – в отсъствието на Аллах.
13) Войната срещу немюсюлмани е религиозно задължение на всеки
пълнолетен мюсюлманин (Сура 8, 65). Христос призовава да живеем в
мир с всички човеци.
14) Разликите в основните доктрини между библейското учение за
Христос и това на Корана са абсолютно противоположни и непримирими.
Христос е Син Божий, разпънат, умрял и възкръснал – Коранът отрича това.
15) Разликите между Библията и Корана по отношение на другомис-
лещите са огромни. Няма сравнение между „обичайте враговете си“ и
убивайте неверниците.“
16) Голяма е разликата между християнство и ислям относно учението
за първородния грях. Ислямът отрича да има такъв. Така се отрича изку-
пителната жертва на Христос.
17) Бог прощава на всеки, който се кае – прошката при Аллах е произ-
волна (Сура 3, 129). Аллах прощава и спасява, когото си иска.
18) Бог ще съди справедливо – при Аллах злото трябва да е компен-
сирано с добро. За да отиде човек в рая, трябва да има достатъчно добри
дела. Спасението в Библията е по благодат, а не по заслуги.
19) Христос се идентифицира с тези, които Го обичат – Аллах е скрит
и непознаваем.
20) Библията учи, че Христос е „път, истина, живот… светлина (Иоан
14, 6; 8, 12). Коранът учи, че Христос е донесъл истината, светлината и
води по правия път (Сура 5, 46).
21) Христос ще дойде като съдия и цар, а според Корана – като пра-
теник на Аллах.
22) Целта на Бога е спасението на човека, на Аллах – ислямизацията на
света. Ислямът се стреми да изгради своето царство на земята, а Христос
гради чрез Своите последователи Царството небесно във вечността.
23) Коранът е книга, дарена от Аллах за предупреждение на човеците
(Сура 36, 5-6). Библията е книга, дарена от Бога за спасение на човеците
(2 Тим. 3, 16-17).
24) Библейският Бог се жертва за човека – Аллах очаква жертва от човека.
25) Библейският Бог гради отношението си с човека на принципа на
доброволното и индивидуално общение. При исляма доминира принципът
на груповото, масово богопочитание, изградено на безропотна покорност.
26) Голяма е разликата между Библията и Корана относно личността
на Авраам и неговата вяра. Библията учи, че истинският Бог се открива
на Аврам, когато той живее между езическите народи в Месопотамия
и му казва да напусне родната си страна (Битие 12, 1). Коранът учи, че
Авраам (Ибрахим) е мюсюлманин и почита Аллах (Сура 29, 16 и 3, 67).
А ние видяхме какво казва историята и археологията за Аллах.
27) Ислямските пророчествата за края на света са паралелен, но с обра-
тен знак огледален образ на библейското пророчество относно последното
време. Разликите между ислямския Махди и Антихриста в Библията са
огромни и абсолютно несъвместими. Махди е ислямският Месия и Спаси-
тел на света. Антихристът, за Когото говори Библията, е „лъжец,…който
отрича Отца и Сина…и не изповяда, че Иисус Христос е дошъл в плът“
(1 Иоан 2, 22 и 2 Иоан 7). Коранът отрича, че Христос е Бог. Антихристът
и лъжепророкът в Откровението на Библията са несравними с Махди и
ислямския Иса (Иисус), който ще дойде втори път като посланик на Аллах.
(Дж. Ричардсън: „Ислямският Антихрист“)
Изводи:
1) Тези различия показват, че Богът на Библията и Аллах на Корана в
никакъв случай не са един и същи Бог. Те не са и две различни версии на
една и съща истина. Разликите в същността, съдържанието, качеството
и целта са твърде големи. А това показва, че Библията и Коранът не са
послания на един и същи Бог.
2) Приликите между Библията и Корана не говорят за един и същи
Бог, а просто потвърждават факта, че Авторът на Корана плагиатства и
имитира Библията по един нереален и некоректен начин. Поради това
има големи разлики както по отношение на времето на историческите
събития, така и на характера и действията на отделни личности, а да не
говорим за непреодолимите доктринални противоречия.
3) Християнството и ислямът не могат едновременно да бъдат верни.
Или едната, или другата религия е носител на истината. А това се определя
единствено от това, коя религия е носител на истинския Бог.
Учението на Библията, качествата на библейския Бог, както и уникал-
ният характер на личността и делото на Христос са категорично доказа-
телство, че библейският Бог е истинският Бог.