в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

МНЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛИ

Емануил Тошев: Изключително съм честит, че тази книга излезе на
бял свят. Тя ни води в света на истината…, която ще ни направи свободни…
без война, без тероризъм, без самоунищожение. Тя е много важно пособие
за богослови, духовници и миряни.
Мария Лазарова: Авторският колектив е вложил в книгата сърце,
компетентност и хуманност. На грамотния и мислещ мюсюлманин книгата
дава много теми за размисъл. С добре премерен и балансиран подход към
неоспорими истини и факти, авторите помагат на мюсюлманина сам да си
отговори на най-важния въпрос относно същността на исляма. Книгата ще е
полезна и за политиците, за да разберат религиозните основи на тероризма.
Така ще могат да се опазят мирът и ценностите на човешката цивилизация.
Милен Илиев: Бих искал да поздравя авторите за смелостта, защо-
то такава книга не е безопасна за тях. Текстът е написан на достъпен и
популярен език, като същевременно поднесената информация е научно
и фактологически обоснована. Авторите не натрапват своето мнение, а
оставят читателят да осмисли обилната информация и сам да си направи
изводи. Тази книга ще събуди едни от сън, други може да възроди и върне
във вярата на прадедите им, а за трети – да постави ново начало.
Георги Найденов: Тази книга трябва да се преценява от гледище на
мерките срещу тероризма. Авторите декларират подобаващ респект към
Корана, Мохамед и исляма, придържайки се към стратегията на апостол
Павел. Тематиката е анализирана с подчертана практическа насоченост и
грижа за глобалните политически, религиозни и икономически интереси
на нашето време.
Теодор Ангелов: Темата на книгата е страшно актуална. Тя е една
от най-дискутираните в целия свят. По-добър и успешен сравнителен
подход за достигане на истината не може да се намери. Изводите са ло-
гични и обосновани. Формулирането на тези толкова актуални въпроси,
поставянето им на масата, освободени от всякакви табута и недомлъвки,
увеличава сериозността и заслугата на тази книга. В книгата са спазени
етиката на отношенията, коректността, вежливият и непреднамерен език
и подходящите изразни средства. Тази книга може да се възприеме като
тежък топовен изстрел срещу фундамента на исляма – Аллах, Корана,
Мохамед. Въпреки деликатния тон, ударът срещу исляма е много сериозен.
Толкова взривоопасен материал досега не съм срещал.
Свещ. Стефан Чалъмов: Чест прави на авторите, че се ангажират с
един проблем и неговото изясняване на базата на сравнителен анализ. В
книгата не остава място за съмнение къде и коя е истината. Чрез познанието
на истината ще съумеем да изградим жива и действена вяра, а не злоба и
омраза, защото те са плод на бащата на лъжата – дявола.
Константин Еленков: Имахме нужда от такава книга. Тя разсича като
светкавица тъмната мъгла, в която мнозина, а и пишещият тия редове, се
лутат. Непредубеденото отношение на авторите към темата прави книгата
безценен източник на информация.
Светослав Илиев: Впечатляващо е, че в толкова малка по обем книга сте
успели да посочите точните факти и доказателства, позовавайки се изклю-
чително на Библията и Корана. Книгата ни разкрива една деликатна и слабо
коментирана тема. Написана е на лесно разбираем език и без излишни натовар-
вания. Сравнителното разглеждане на Христос и Мохамед по изключително
интелигентен и неагресивен начин обяснява убедително в Кой е истината.
Ганка Славова: С голяма дълбочина и загриженост авторите ненатрап-
чиво и с уважение, чрез силата на фактите разкриват, кой е истинският
Бог. Книгата е уникална и абсолютно необходима, достъпна за читателя,
като в същото време поставя читателя в голяма отговорност.
Тодор Тодоров: Книгата „Християнство и ислям“ е нещо специално.Тя
е задълбочено научно изследване на базата на огромни авторски познания
на Библията и Корана. Сравнителното изследване на тези две Свещени
книги придава особена стойност на настоящата книга. Моето лично мнение
е, че ислямските богослови трябва да елиминират агресивните текстове от
Корана, за да останат положителните писания, по които живеят милиони
мюсюлмани по света.
Даниела Маркова: Фактите по неоспорим начин доказват, че Библей-
ският Бог е истинският Бог. Особена стойност на книгата са свидетелствата
на много високообразовани мюсюлмани, които са познали истината и са
приели християнството. В книгата личи голямата любов и загриженост на
авторите към мюсюлманите. Не се засяга ничие религиозно чувство. Ав-
торите ясно подчертават, че докато човек е на земята, никога не е късно да
се обърне към Истинския Бог и да намери спасение. Авторите призовават
за мир между хората от двете религии и за свобода на избора.
Анета Василева: Изключителна книга! Не бях чела досега подобна
съпоставка. Железни аргументи. Голямо предимство е, че като съавтори
участват бивши мюсюлмани. Много ме впечатли фактът, че в името на
Аллах убиват и същевременно наричат този Аллах милостив – парадокс,
непонятен за здравия човешки разум.
Лилян Иванов: Книгата показва истинската същност на исляма –
такъв, какъвто е. Тази книга е написана с любов и загриженост и води
читателя до познание на истината, чрез която може да се достигне спа-
сение. Книгата по категоричен начин убеждава както християни, така и
мюсюлмани, в три неща: 1) Библейският Бог и Аллах не са едно и също
лице; 2) Авторът на Библията и Корана не е един и същи Бог; 3) Христос и
Мохамед се различават коренно един от друг. Книгата е ясна и разбираема.
Макар и да не е посочено направо, книгата дава достатъчно основание да
се разбере кой е Аллах… Така и не особено просвитеният и непредубеден
читател може лесно да се досети кой е авторът на Корана. .. В книгата ясно
е показана най-голямата опасност за християнството днес – хрислямът,
чрез който се търси обединение на християнство и ислям. Аз съм убеден,
че авторите на книгата са водени във всичко от Святия Дух. Това личи от
ясната и логична мисъл, безкомпромисност и смелост.
Минка Греъм: В книгата се дават отговори на много актуални и
назрели въпроси на деня. Авторите подхождат към тази трудна задача за-
дълбочено, внимателно, но безкомпромисно по отношение на Библейската
истина. Ислямът учи, че Аллах е автор на Библията и Корана. Но как тогава
да си обясним многото противоречия между тези две Свещени книги,
както и противоречията в самия Коран? Дали Аллах (техният автор) като
отменя, анулира, поправя и подобрява собствените си откровения не цели
да коригира собствените си атрибути?! Авторите се аргументират много
добре в представянето на различията между християнството и исляма.
Характерни са внимателното разследване, фактологичната и логична обо-
сновка както и безпристрастната информация, която читателят получава.
Голямо противоречие в Корана е въпросът за първородния грях. Ислямът
учи, че всички мюсюлмани се раждат безгрешни и затова нямат нужда
от спасение. Но тъй като впоследствие грешат, трябва да вършат добри
дела, без да са сигурни дали ще се харесат на Аллах. Самият Мохамед на
смъртното си легло казва, че не знае къде ще отиде. Тогава какво остава за
обикновения мюсюлманин? Джихад! Но дали това е отговорът, тъй като
Мохамед е убивал много неверници и въпреки това не е знаел къде отива.
Тогава каква сигурност има в джихад…? Този труд е едно систематично
изложение, ползващо достоверни източници и научни доказателства. Кни-
гата „ХРИСТИЯНСТВО и ИСЛЯМ“ е написана с обич, без предразсъдъци
или провокация, с чувствителен тон и уважение към другите и правото им
на избор. Чарът на книгата е в това, че читателят има свободата да вземе
интелигентно и непринудено решение за личния си живот във вечността.
Иван Личев: Прочетох тази книга и я препоръчам на всеки човек. Скъпи
читателю, преди всичко помни, че всеки човек в деня на смъртта си неизбеж-
но се среща очи в очи с Твореца на Вселената. В този свят има много истини,
но само една от тях е АБСОЛЮТНАТА и разкрива Кой е ЕДИНСТВЕНИЯТ
И ИСТИНСКИ БОГ. Това е Този, на Когото същността отговаря напълно на
смисъла и съдържанието на тази дума. Този Бог е несравним с божествата
на небиблейските религии, които са фалшиви, въображаеми и лъжливи.
Елисавета Тотева: В тази книга авторите стъпват на много здрав фун-
дамент – свещените книги на двете религии. Очевидно авторите познават
твърде добре тези книги и с уважение представят на читателя изложеното
в тях, призовавайки към честна и справедлива оценка. Способността на
авторите да се аргументират е забележителна, а пълнотата в разглеждането
на темата – впечатляваща. Горещо препоръчам книгата.
Васил Димитров: По един интелигентен начин авторите доказват
чрез Библията и Корана Кой е истинският Бог и какво трябва да прави
човек, за да е в мир със Създателя си. Ние не знаем как ислямът ще при-
еме предизвикателството на посланието на тази книга. Но каквато и да е
реакцията, това е шанс хората още веднъж да чуят, че Иисус Христос е
единственият Бог и Спасител. Тази книга показва на дело как да се води
борбата срещу небиблейските религии, изразено в Библията така: „Защо-
то ако и да живеем по плът, по плът не воюваме. Защото оръжията,
с които воюваме не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на
крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо
против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на
Христос“ (2 Кор. 10, 3-5).
Павел Андреев: Книгата „Християнство и ислям“ е нужна за внасяне
на светлина в тъмнината. Един добър апологетичен труд, строен анализ
и съпоставка между Библия и Коран, исторически факти и свидетелства.
България има нужда от тази книга.
Здравко Ненов: Книгата „Християнство и ислям“ е нещо, което дълги
години е липсвало на българския книжен пазар. Прави впечатление като
много силно, относително балансирано и добре аргументирано четиво за
двете религии, макар и написано от християнска гледна точка. Масовият
български читател е слабо запознат с християнството, а още по-малко с
исляма. Обикновено едното или другото се приема единствено на базата на
етническата традиция, а не на базата на информиран личен избор. Голямо
достойнство на настоящата книга е, че многократно призовава читателя
да се запознае подробно с християнството и с исляма, за да може да си
състави собствена преценка. Макар да не претендира за изчерпателност,
книгата привежда многобройни аргументи и за едната, и за другата пози-
ция. Положено е голямо старание да е балансирана, а не едностранчива,
както и да поддържа добър тон и да стимулира взаимното разбирателство
и мир между двете религии.
Неделчо Върбанов: Живея в район с преобладаващо мюсюлманско
население. Нагледал съм се и съм се наслушал на невежество относно
християнството и исляма. Мнозина казват, че разликата между Библията
и Корана била нищожна. Още по-жалко и тревожно е, когато политици
и интелектуалци говорят по медиите относно тероризма, казвайки, че
ислямът нямал нищо общо с това и че всички религии учели на добро и
на мир. Книгата „Християнство и ислям“ е една от малкото четива на
български език, които разкриват истинското лице на исляма и че не Бог е
вдъхновил Мохамед да напише Корана. Макар и трудна за преглъщане от
мюсюлманите, истината си е истина и тя не трябва да бъде премълчавана.
Страхил Иванов: Книгата „Християнство и ислям“ е отговор на засиле-
ния през последните десетилетия натиск от политици и медии за приемане на
исляма като близка на християнството религия. Твърдението, че християни и
мюсюлмани се молят на един и същи Бог, натрапчиво повтаряно от медиите
и някои религиозни дейци, не представлява проблем за мюсюлманите. Но за
християните е компромис, пагубен за душите и несъвместим с Христовото
учение. Какво представлява тази книга? За християните е изключително по-
лезно четиво, което би ги предпазило от сериозни грешки. За мюсюлманите
би трябвало да е повод за размисъл. За критиците тази книга е хвърлена
ръкавица. За работниците на Божията нива книгата е чудесно помагало в
благовестието. Поздравления и благодарност на авторите за труда!
Александър Иванов: Темата „Християнство и ислям“ не е нова за
съвременното общество и продължава да бъде силно актуална. За съжа-
ление обаче дебатът по нея е силно поляризиран и се върти все някъде в
периферията ѝ – около нейния етнически, социален и културен аспект. С
настоящата книга авторите отварят дебат върху сърцевината на темата, като
запазват така необходимия тон на взаимно зачитане и уважение на опонен-
та. Книгата представлява значим апологетичен труд, който умело съчетава
широтата на възгледите, аналитичния ум и богатата опитност на авторите.
Иван Казалиев: Книгата се чете с абсолютна лекота. Ползвани са
авторитетни литературни източници. Най-ценното в книгата е любовта,
с която авторите се отнасят мюсюлманите. Аз живея в родопския край и
цял живот контактувам с мюсюлмани. Това са прекрасни хора. Винаги са
готови да помогнат, с каквото могат. Кротки, възпитани в дух на етническа
толерантност, взаимопомощ, толерантност и изключително трудолюбие.
Цветанка Бухова: В книгата добре подчертан е фактът, че обикновени-
те мюсюлмани не познават същността на Корана и военолюбивия характер
на Мохамед. Така те се оказват в плен на невежеството си. Най-силната
част на книгата са свидетелствата на мюсюлмани, приели християнството.
Авторите не противопоставят двете религии една на друга, а призовават
за толерантност и разбирателство.
Николай Ангелков: Осъзнавам колко труд и знание са били необ-
ходими, за да се направят тези чудесни съпоставки между Бог и Аллах,
Христос и Мохамед, Библия и Коран. Фактите са отразени безпристрастно,
а езикът е разбираем и достъпен за всеки читател.
Адрияна Жирова: Съдържанието на тази книга кратко и ясно отго-
варя на въпроса, поставен на първата корица: Къде е истината? Книгата
предизвика в мен радост, тъй като съм християнка, притежавам великата
истина и имам най-ценното – вечен живот при Бога.
Марин Котовски: Изключително благословена, разтърсваща, пробуж-
даща и осветляваща пътя на истината творба!
Надежда Кабакчиева: Авторитетният авторски колектив поражда
респект. Книгата се бори за истината, но не с високопарни фрази, а с кон-
кретни доказателства. Това е една толерантна книга в така деликатната
материя за християнството и исляма. Авторите не налагат на читателя свое
мнение. Особено ме впечатлиха простият и ясен език на книгата за такава
една сложна тема, богатата фактология и логичната последователност
на изложението. Научих много, разбрах много. Благодарна съм за това.
Красимир Кръстев: Написаното в тази книга е едно оригинално,
богато ерудирано и задълбочено изследване. Всичко е поднесено по впе-
чатляващо практичен и достъпен начин, което прави тази книга много
ценна. Днешният човек се нуждае от такова познание.
Снежана Николова: Многократно съм имала възможност да контак-
тувам с мюсюлмани. Какво да кажа? Това са хора, които излъчват благо-
родство. Готови са да се отзоват при всяка нужда. Когато постят, носят
храна не на умрелите, а на живите бедни хора. Това ме кара да мисля, че
тези хора в живота си се водят от страх към Бога. Тъй като и аз имам страх
от Бога, си мислех, че се молим на един и същи Бог, само че те го наричат
Аллах. Прочитайки книгата „Християнство и ислям“, ми се просветли ума
за една съществена истина. Новият Завет на Библията учи, че всички хора са
еднакво ценни в Божиите очи. Коранът е агресивен към неверниците (евреи
и християни). Христос ни учи да обичаме враговете си, да търсим мир с
всички човеци. Историята на исляма говори за войнолюбие, а християнската
вяра – за миролюбие. Целта на християнството е спасението на човешката
душа, а целта на Корана е ислямизация на света. Библейският Бог се жертва
за хората, а Аллах очаква жертва от своите последователи. Истинският Бог
е Този, Който предлага по-добра ценностна система. Много ценен в тази
книга е призивът: „Християни и мюсюлмани – да си подадем ръка и да се
поучим един от друг.“ Тази книга призовава християни и мюсюлмани да
живеят в мир, разбирателство, толерантност, респект и да търсят истината.
Димитър Киров: От началото на историята човечеството почита измис-
лени богове. По-късно възниква монотеистичната юдейска религия, в която
Бог говори лично на избрани мъже.По-късно Бог идва в този свят и живее
между хората. Това е единствено и неповторимо събитие. Така се появява
християнството. Ако не успеем да познаем истинския Бог, Който реално
присъства в нашия живот, ние си измисляме несъществуващи богове и те-
хни посредници, които говорят от свое име. Истинският Бог не се намесва
радикално в тези човешки процеси, за да не накърни свободата и правото
на избор на отделния човек. В книгата се прави сравнителен анализ между
двете религии, за да се покаже какви са характеристиките на вярата на
християните и мюсюлманите. В книгата „Християнство и ислям“ се говори
спокойно, с уважение към двете религии. Под спокойно протичащия разми-
съл за сходствата и различията между двете религии напира намерението на
авторите да разкажат стари истини за поука с цел разбирателството между
народите и познаването на истинския Бог, и за актуалността на Христовия
призив за мир и приятелство между хората. ИСТИНСКАТА РЕЛИГИЯ
Е РЕЛИГИЯТА НА МИРА И ЛЮБОВТА! Затова авторите деликатно ни
приканват да вникнем в смисъла на този универсален критерий за истин-
ност. Служението на Бога зависи от познанието на Този Бог. Има служение
с благоприятни последици и служение с вредни за хората последици. Тази
книга е за християнството и исляма, но не е против исляма. Текстът на
книгата издава личната добронамереност на авторите и смелия им опит да
покажат истината и да я предложат като образец на живот. Книгата е пос-
лание както към християни, така и към мюсюлмани да отворят съзнанието
си за истината, провъзгласена от Иисус Христос, за да се възприемем като
синове на единия и истински Бог, и да спрем да се мразим и убиваме.
Венеамин Пеев: Книгата съдържа кратка и сбита информация по
основните догматични възгледи на християнската религия и исляма.
Книгата показва превъзходството на Библията над Корана, на Христос
над Мохамед. Начинът на изложение е внимателен, ненападателен и
подчертава основния принцип на християнството – любов към другия.
Книгата ще бъде полезна за онези, които търсят спасителните истини в
сферата на религията. Убеден съм, че книгата ще представлява интерес за
християни от всички конфесии, както и за учители по религия в духовните
и светски училища.
Ангел Александров: Прочетох книгата ви „Християнство и Ислям.“
Възхищение будят ревността ви за Истината, дълбочината на изследването
и силното ви желание да накарате хората да мислят.
Ренета Инджова: Книгата е много хубава, точна и навременна. Моите
почитания и поздрави за авторите.
Николина Киркова: Уникална книга! Изпълнена с различни факти и
доказателства: научни, исторически, археологически и богословски. Бог
да благослови и опази авторите на книгата и да я употреби за разширя-
ване на Царството Си!
Свилен Колев: Това е монументален труд с академична и богословска
дълбочина, но с простота и убедителност на изказаното. Тази книга е огън,
както за мюсюлманите, така и за християните. В книгата се дава превъзхо-
ден портрет на Господ ИСУС. Особено съм впечатлен от забележителното
съпоставяне между ИСУС и Мохамед само въз основа на Корана. Това е
възхитително. Особено впечатляващи са 8-те характеристики на ХРИС-
ТОС като БОГ и категоричният извод за централното послание на Корана
и неговия автор.
Цялата трета част е похвално изграждане на мост между човешките
сърца от едната и другата религия. Убеден съм, че с тази вдъхновена свише
книга Бог казва на България и на всички човеци, които ще я четат: „И ЩЕ
ПОЗНАЕТЕ ИСТИНАТА И ИСТИНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ!“
Фикия Миланова: Авторският колектив на книгата „Християнство и
Ислям“ ни представя една уникална по своето съдържание, цел и актуал-
ност книга. Какво представлява ислямът, идентичен ли е християнският
Бог с техния бог, докъде и каква трябва да бъде нашата толерантност
и агресивният ислям, раждащ днешните терористични актове, са само
част от тези въпроси. Отговори на тях и на много други намираме в тази
необикновена книга. Въпреки строгият научен подход и изключителната
прецизност, с която авторите разглеждат приликите и разликите между
двете религии, книгата е написана леко, увлекателно и завладяващо,
непрекъснато провокирайки читателя. Непредубедено, в дух на дълбоко
уважение и загриженост за човешката душа, авторите помагат на читателя
да стигне до истината. Прави впечатление изключителната компетентност
на авторите по отношение на Християнското и Ислямското богословие,
както и прецизната подкрепа на всяко твърдение с цитати от Библията и
Корана. Въпреки налагащият се извод, че тероризмът е залегнал в самия
Коран, прави впечатление фактът, че авторите правят разлика между
миролюбивото мюсюлманство и войнстващия Ислям, и непредубедено
посочват и добрите страни в мюсюлманството, призовавайки към мирни
добросъседски взаимоотношения.
Относно кардиналните различия – истината не бива да се замъглява,
защото тя има отношение към човешката душа, както на тази земя, така
и във вечността.
ОСНОВНИ ИЗВОДИ
от мненията на читателите
Най-напред ние благодарим на читателите, които споделиха с нас
мнението си за книгата. Тези читатели показаха, че нашата мотивация за
написването на тази книга е правилна и съдържанието отговаря напълно
на поставената цел. От многото читателски мнения можем да направим
следните обобщени изводи:
1) Книгата е написана с компетентност, на достъпен и популярен език,
предлага обилна фактологическа информация и показва един много добре
изразен балансиран тон.
2) Авторите не натрапват своето мнение, а предоставят правото на
читателя сам да си направи изводи.
3) В книгата е показан подобаващ респект към Аллах, Корана, Мохамед
и исляма. Макар и трудна за преглъщане от мюсюлманите, истината си е
истина и тя не може да бъде подмината.
4) В книгата са спазени етиката на отношенията, коректността, вежливия
и непреднамерен език и подходящите изразни средства.
5) По-добър и успешен сравнителен подход за достигане на истината
не може да се намери. Не остава никакво съмнение, че истината е в хрис-
тиянството. Много силно, балансирано и добре аргументирано четиво за
двете религии. Тази книга е за християнството и исляма, но не е против
исляма. Текстът на книгата издава личната добронамереност на авторите
и смелия им опит да покажат истината.
6) В книгата личи голямата любов и загриженост на авторите към
мюсюлманите, без да се засяга тяхното религиозно чувство. Авторите
призовават за мир между хората от двете религии.
7) Книгата е изградена върху желязна логика, на базата на текстове
от Корана и Библията. Макар и да не е посочено направо, книгата дава
достатъчно основание да се разбере кой е Аллах. Истинската религия е
религията на мира и любовта.
8) Чарът на книгата е в това, че читателят има достатъчно основания и
пълната свобода да вземе непринудено решение за личната си съдба във
вечността. Книгата кратко и ясно отговаря на въпроса: Къде е истината?
Ако човеците не успеят да познаят истинския Бог, то те си измислят не-
съществуващи богове.
9) Ние не знаем как ислямът ще приеме предизвикателството на пос-
ланието на тази книга, но най-важното е мюсюлманите да чуят, че Иисус
Христос е единственият Бог и Спасител.
10) Твърдението, че християни и мюсюлмани се молят на един и същи
Бог, натрапчиво повтаряно от медиите и някои религиозни дейци, не
представлява проблем за мюсюлманите. Но за християните е компромис,
пагубен за душите и несъвместим с Христовото учение.
БЛАГОДАРНОСТИ
Ние, авторите, изказваме преди всичко благодарност на Бога за дарена-
та от Него идея и чудесното ръководство при подготовката и написването
на книгата (Яков 1, 17).
Изказваме благодарност на свещеник Петър Цанков, Юлияна Ненова,
пастор Енчо Тодоров, пастор Александър Иванов, архимандрит Антим,
Horst Niehues (D), Dipl. Ing. Paul Studer (CH), Sabibe Lenzen (D), Prof. Rainer
Nobiling (D), Dr. Louis Bone (F), Harry и Diana Evert (USA) за предоставения
литературен материал, за изключително ценната коректорско-редакционна
помощ по оформянето на текста, както и за възможността книгата да бъде
издадена и разпространявана безплатно.
Ние благодарим и на преводачите на книгата, която предстои да бъде
издадена на немски, английски, френски, испански, арабски, фарси, тур-
ски, руски и македонски.
Сърдечна благодарност изказваме на Любомир Ангелков за цялостната
предпечатна подготовка, както и на Милена Хаджиянчева за коректорската
работа.
Благодарим и за многото читателски мнения, които единодушно по-
твърждават голямата актуалност и важност на темата, постигнатата цел
относно непреодолимата разлика между двете религии, както и изключи-
телно толерантния тон и лесно разбираем език, с който е представен този
така сложен материал.
следваща глава АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ