в момента четеш
ХРИСТИЯНСТВО И ИСЛЯМ

Втора част ХРИСТИЯНСТВО и ИСЛЯМ

Какво учи Библията?
Един Бог Творец на Вселената,
но хиляди човешки представи за този Бог!
Всеизвестно е, че стотиците религии по света учат, че има само един
единствен истински Бог, Творец на Вселената. Това е неоспорима и все-
известна истина. Но има и една втора неоспорима истина – човеците са
си създали различни представи и картини за Този Бог, като са Му дали
съответно различни имена (Изис, Озирис, Зевс, Аллах, Вишну, Заратустра
и др.). Тези представи отговарят на специфичните особености на отдел-
ните народи.
И тъй, има един единствен истински Бог, Творец на Вселената, но
хиляди човешки представи за Този Бог. И ако попитаме хората какво
мислят за Бога, ще получим хиляди различни отговори за качествата Му.
Значи ли това, че Този Бог притежава всички качества, които Му се
приписват от хората? В никакъв случай! Той продължава да си е единствен
и истински, но само в съзнанието и представите на хората Той притежава
различни качества, каквито хората са Му прикачили.
Какво трябва да направи Бог, за да покаже на хората Кой е Той и какви
качества притежава? Единственият начин е Той лично да се открие на
хората. И Той го извърши и продължава да го върши по четири начина:
1) чрез видимото Творение;
2) чрез писменото Откровение – Библията;
3) чрез личното Откровение – Иисус Христос;
4) чрез живота на хората, които вярват в Него и Го следват.
Много лесно може да се види дали представите на отделните религии
отговарят на качествата на истинския Бог. Това става, като се съпоста-
вят тези религии една с друга. Тази книга съпоставя библейския Бог с
Аллах, Библията с Корана, Христос с Мохамед. По този начин лесно и
абсолютно сигурно може да се установи коя от двете религии изповядва
истинския Бог.
Както в началото стана дума, днес мнозина приемат, че християни и
мюсюлмани се молят на един и същи Бог, който имал различни имена. За
съжаление, такова мнение застъпват и някои висши представители на тези
две религии. Такива претенции предявява и самият Коран (Сура 29, 46).
Причината за едно такова становище е, че и двете религии са моноте-
истични и принадлежат към т.нар. „авраамически“ религии.
За да се покаже, че такова мислене е напълно погрешно, ще докажем
огромната разлика между тези две религии, между техните свещени
книги (Библията и Корана), както и техните авторитети (библейския Бог
и Аллах). Само по този начин ще може да се покаже, че християнството
и ислямът са две напълно различни и противоположни по своята
същност и цел религии, които не изповядват един и същи Бог.
За да се избегне субективизмът и личното пристрастие по тази така
деликатна тема, източници на настоящата книга са единствено свещените
книги на тези религии (Библията, Корана, Хадисите) и изложенията на
редица световноизвестни добри познавачи на християнството и исляма,
посочени като библиография в края на книгата.
Християнство и ислям – основни различия