Бележка на редактора

Първоначално професор Кийнър създаде този курс по херменевтика за работа в Нигерия, а не за официално издаване. Тъй като той имаше желание да разпространи този курс сред по-голяма публика, той даде разрешение за публикация на Pneuma Review. Тези уроци ще са също на разположение на адрес: www.PneumaFoundation.com Доктор Кийнър дава разрешение и на други хора да използват този материал в случай, че същият не се използва за комерсиални цели и потребителите запазят източника от където са го взели.

Част от този курс продължава след следните препоръчителни материали: Как да четем Библията такава каквато е от Гордън Фии и Дъглас Стюарт (Zondervan). Откровение, NIV Application Commentary от Крег С. Кийнър (Zondervan, 1999).

Крег Кийнър ,доктор, е професор, който преподава Новия Завет в семинарията „Eastern Seminary. Той е автор на десет книги, включително и на He is the author of ten books, including Дарба и Дарител: Святият Дух за днешното общество (Baker Academic, 2001), женен е за Д-р Медин Мусунга Кийнърr.

Pneuma Review е списание, което се издава на всеки четири месеца и съдържа статии по теология, подходящи за петдесятни/ харизматични служения и водачи.