Съдържание Цялата книга на една страница

8 – Исус – водачът, който стана слуга

Марк 10:32-52

Темата за водачеството е на особена почит днес. Изследванията върху водачеството се опитват да се докоснат до същността на този феномен. Само необикновените хора ли притежават това качество, или конкретните ситуации подтикват хората да се проявяват като водачи? Дали истинското водачество се състои в опита да се удовлетворят очакванията и нуждите на последователите, или в променянето на техните очаквания и желания?

За Исус водачеството означаваше слугуване. В думите Му „Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Марк 10:45). Знаейки че е Цар, той се държеше като слуга – в това се състоеше парадоксалността на Неговото величие.

1. Споменете си за някой водач, който ви е мотивирал да сторите нещо по начин, надминаващ собствените ви очаквания. Какъв беше този човек

2. Прочетете Марк 10:32-52. Какви са впечатленията ви от Исус, докато Той водеше множеството по пътя към Ерусалим, в сравнение с тези за останалите (ст. 32-34)?

3. Защо молбата на Яков и Йоан изглежда не на място в светлината на стихове 32-34?

4. Какво означава да седнеш отдясно и отляво на Исус (ст. 37)?

Как днес е възможно да се изрази подобно отношение към Исус?

5. Как Исус провокира и изяснява тяхната молба (ст. 38-40)?

6. Какво иска да каже Той с“чашата“, която Той пие и „кръщението“, с което Той се кръщава (вижте Матей 26:39); Римляни 6:3-4)?

7. Защо според вас останалите ученици бяха толкова възмутени (ст. 41)?

8. Как Исус носи върху Себе Си представата на света за величие  в учението и личния Си пример (ст. 42-45)?

9. Какви възможности за величие имате у дома, на работното си място и във вашата църква?

10. Случаен факта, че непосредствено след това следва историята за слепия просяк, или двете истории са свързани? Обяснете отговора си.

11. Сравнете отношението на „мнозина“ към Вартимей с отношението на Исус към него (ст. 46-52).

12. Една сентенция казва, че „водачеството търси великото в малките неща.“ Как Исус показва това?

Какво ви привлича у водач като Исус?