Съдържание Цялата книга на една страница

7 – Исус и богатият човек

Лука 18:15-30

Група богати християни наричат себе си „Движение на заклещените камили“. Това наименование е взаимствано от известните думи на Исус: „по-лесно е камила да мине през иглени уши“, отколкото богат човек да влезе в Божието царство.

Тези благосъстоятелни християни иронично наричат себе си „заклещени камили“, защото те искат да следват Исус навсякъде, но често чувстват товара на тяхното богатство. Колко повече пари трябва да направят, да натрупат, да изхарчат, да дадат?

Въпроси като тези стават много важни, като срещнем Исус – така както това стана с богатия човек в Лука 18. Но въпросът тук не е просто в парите, а в това дали ще допуснем нещо различно от Бог да стане номер едно в нашия живот.

1. Коя мисъл ви терзае непрекъснато, когато имате свободно време за размисъл и да останете насаме със себе си? Бихте ли казали, че това нещо е номер едно в живота ви? Обосновете отговора си.

2. Прочетете Лука 18:15-30. За разлика от Своите ученици, Исус гледа на децата като на нещо много важно. Какво означава да приемем царството „като детенце“?

3. Началникът задава най-важният от всички въпроси (ст. 18). Въпреки това, какви погрешни представи се крият зад този въпрос?

4. Исус отговаря: „Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог“ (ст. 19). Какво искаше да каже Той – че не е Бог, или имаше нещо друго предвид? Обосновете се.

5. „Всичко това съм опазил“ (ст. 21). Смятате ли, че човекът говореше истината, или той се самозаблуждаваше? Обяснете.

6. Споменатите пет заповеди са само част от Десетте заповеди. Кои от тях Исус не спомена (вижте Изход 20:1-17)?

7. „Едно още ти не достига. Продай все що имаш и раздай го на сиромасите“ (ст. 22). Доколкото ни е известно, този е единственият богаташ, на който Исус каза да стори това.  Защо Той му заповяда това?

8. Какво ви пречи да следвате Христос?

9. Когато човекът си отиде натъжен, Исус каза: „Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!“ (ст. 24). Защо е толкова мъчно?

10. Според Исус спасението е не само „мъчно“, но и „невъзможно за човеците“ (ст. 27). Защо?

„Тогава кой може да се спаси?“ (ст. 26-27)?

11. Петър възкликва: „Ето, ние оставихме своето“. Какво ни говорят думите на Исус за т.н. цена на следването Му (ст. 29-30); вижте Марк 10:29-31)?

12. Върнете се на думите на Исус за децата (ст. 15-17). Каква светлина хвърлят една върху друга тези истории?

13. Докато мислите за нещо, от което може би ще трябва да се откажете, за да следвате Исус, дават ли ви тези истории чувство на отчаяние или са извор на надежда за вас? Обосновете се.