Съдържание Цялата книга на една страница

6 – Исус – източникът на сила

Марк 9:1-32

Животът не винаги е прост. Макар и да ни се иска да върви като по конец, животът на този свят е пълен с парадокси. В резултат често ние страдаме от факта, че разумът ни диктува едно, а чувствата ни повеляват съвсем друго.

Следователно, парадоксалното съчетаване в личността на Исус на качествата на слуга и могъщ водач, на сила и слабост е признак на правдивост. Той страда, но същевременно управлява събитията. Непосредствено след предсказанието за Неговото отхвърляне и смърт, повествованието се отправя към обещанието за царство, което ще бъде мощно провъзгласено и установено.

Тази парадоксална симбиоза на унижение и възвишение е именно мястото, в  което ни завладява драмата на Исус. Когато разглеждаме Исус извън контекста на реалния свят, получаваме само думи, лишени от съдържание. Но когато тази личност се докосне до човешките проблеми, от нея извира победоносна сила.

1. В коя област от живота си чувствате най-осезаемо нужда от Божията сила?

2. Прочетете Марк 9:1-32. Как мислите, какво разбраха учениците на Исус, когато Той каза: „Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство в сила“ (9:1)?

Какво според вас имаше предвид Той?

3. Представете си, че сте на мястото на Петър, Яков или Йоан. Как бихте описали случилото се на планината на някой, който не е бил там (ст.2-8 ). (Какво видяхте, чухте и почувствахте?)

4. Защо според вас от всички личности в първата част на Библията само Мойсей и Илия се явиха с Исус (ст. 4)?

5. С какво би помогнало на учениците – включително и на нас днес – да зърнем за малко Исус и царството в сила и слава?

6. Кои думи бихте използвали, за да опишете ситуацията, в която Исус попадна след слизането си от планината (ст. 14-18)?

7. Исус изразява Своя гняв в стих 19: „О, роде невярващ…до кога ще бъда с вас?“ От кого е разгневен Той – от книжниците, множеството, Своите ученици? Защо?

8. След като беше разпитан от Исус, бащата на момчето помоли: „но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни“ (ст. 20-22). Смятате ли, че това беше искрена вяра? Обяснете отговора си.

9. С какво отговорът на Исус (ст. 23) щеше едновременно да отправи предизвикателство към бащата на момчето и да го насърчи?

По какъв начин обещанието „Всичко е възможно за този, който вярва“ ви провокира и насърчава?

10. Незабавно бащата възкликва: „Вярвам… помогни на моето неверие“ (ст. 24). Какво ви впечатлява в този отговор?

11. Навсякъде в пасажа последователите на Исус са объркани (ст. 10-11, 18, 28, 32). Кое е най-объркващото за вас на този етап от вашето пътуване с Исус?

12. Припомнете си отново последователността на събитията от случилото се на планината до случката в равнината. На кого приличате най-много – на последователите на Исус, на бащата или на момчето? Обосновете отговора си.

Кой е пътя от неверието до вярата, който тази история предлага?

следваща глава 7 - Исус и богатият човек