Съдържание Цялата книга на една страница

11 – Жертвата Исус

Матей 26:1-30

 

Думата криза произлиза от гръцката дума krisis, което означава „разделяне или отделяне“. Кризисните моменти показват нашата истинска същност. В Матей 26 враждебността, започнала да се проявява в първите дни от служението на Исус, наближава своята кулминация.

Но кризата, пред която бе изправен Исус, бе пълна с ирония. Въпреки, че очаква арестуването и разпъването Си, Исус управлява по невероятен начин събитията. Жертвата е победител. Той се подготвя за тайната вечеря. Той знае кой ще го предаде. Той се предава в жертва. Каква картина само! Когато ние – подобно на Исус, вършим волята на Отца, дори неизбежността на греха, страданията и смъртта губят контрол над нас. Тук жертвата е този, който е най-свободен!

1. Как реагирате обикновено в кризисен момент и защо?

2. Прочетете Матей 26:1-30. Какво разкриват тези последни дни за характера на главните свещеници и старейшините (ст. 1-5)?

3. За някои изливането на скъпо миро от жената върху Исус бе равносилно на хвърлянето му на вятъра (ст. 6-13). За Исус това беше прекрасно. Кога екстравагантното може да е прекрасно?

4. Кои фактори оправдаваха екстравагантната постъпка на жената?

Защо нейната постъпка трябва да влезе в евангелието (ст. 13)?

5. По какъв начин трябва да проявяваме екстравагантност в поклонението си на Исус?

6. Кризата показа вътрешните чувства на жената. Какво разкри тя относно Юда (ст. 14-16; вижте също Йоан 12:4-6)?

7. Какво беше значението на „деня на безквасните хлябове“ (ст. 17; вижте Изход 12:1-29)?

8. С какво е ироничен факта, че учениците искаха да приготвят пасхата за Исус (ст. 17; вижте Марк 14:12; 1 Коринтяни 5:7)?

9. Често Исус се изобразява като красив, но безпомощен мъченик. Кои Негови думи и действия показват, че Той управлява събитията (ст. 18- 25; вижте също Марк 14:13-16)?

Как Той показа извънредно познание и прозрение?

10. Какво ни говори стих 24 относно Божията воля и човешката отговорност?

11. На какво ни учи Господната вечеря за значението на Исусовата смърт (ст. 26-29)?

12. Какво можем да научим от Господната вечеря във връзка с отговора, който трябва да дадем, за да участваме и бъдем участници в благословенията, произтичащи от Неговата смърт?

следваща глава 12 - Исус - умиращият Цар