Съдържание Цялата книга на една страница

10 – Пророкът Исус

Матей 24:1-51

Китайците  имат следната поговорка: „Да се пророкува е винаги трудно, но най-трудно се пророкува за бъдещето.“ В Библията пророчеството е не само знание за бъдещето, но и прозрение относно настоящето. В Матей 24 виждаме пророка Исус – един наистина много реалистичен пророк. Той не си представя бъдещето като свят, в който всичко ще се усъвършенства и ще става все по-добро и по-добро. Той не е опитва да накара всички ревностно да прегърнат Неговата кауза или Неговите последователи.

Лъжепророците ни казват онова, което желаем да чуем. Истинските пророци ни казват онова, което се нуждаем да чуем. На нас би ни се искало Исус да е велик мислител позитивист. Въпреки това, Той дойде не само да донесе мир на страдащите, но и страдания на онези, които се унасят в приспивната песен на лъжлив мир.

1. Защо според вас толкова много хора се вълнуват от пророчествата – било то библейски или не?

2. Прочетете Матей 24:1-51. Ако бяхте репортер, на когото е възложено да отрази речта на Исус, как щяхте да озаглавите репортажа си?

3. Учениците попитаха „кога“ (ст. 3).  Защо според вас Исус не отговори по-директно на този въпрос?

4. В стихове 4 и 5 Исус предупреждава учениците Си да внимават да не бъдат заблудени. Кои са някои от характерните белези на лъжепророците (вижте Матей 7:15-20; 1 Йоан 4:1-6)?

5. Исус вижда бъдещето като много смутно (ст. 6-8). Какви белези на нестабилност споменава Той?

Защо тези белези са подобни на „начало на родилни болки“[1]

6. Какво ще стане с учениците на Исус и с другите, когато дойде края (ст. 9-13)?

Какво означава за нас да „устоим до край“ (ст. 13) през тези времена?

7. Какви действия трябва да предприемат вярващите, когато дойде „мерзостта, която докарва запустение“ и защо (ст. 15-22)?

8. Как последователите на Исус могат да различат Антихрист от истинския Христос, когато те очакват Неговото завръщане в онези дни (ст. 23-31)?

9. Как може да приложим на практика урока за смоковницата (ст. 32-35) към събитията, предшестващи Христовото завръщане?

10. По какво завръщането на Христос ще прилича на дните на Ной (ст. 36-41)?

11. Какво научаваме от притчите за стопанина и слугите относно пришествието на Христос (ст. 42-51)?

12. Как можем да „бдим“ и „да бъдем готови“ за Него?[1] Превод New International Version of the Bible.

 

следваща глава 11 - Жертвата Исус