Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 9. Исус – озадачаващият Цар. Марк 11:1-12:12.

Цел: Да позволим на реалността на Исус да промени нашата представа за Него.

Мисията на Исус да служи, която глава 10 илюстрира и поучава, намира своя баланс в глава 11 с прогласяването на Неговата власт и поставянето и под съмнение от главните свещеници, книжниците и старейшините. Общото между двете са символичните събития. Истинското водачество се състои в баланса между слугуване и управляване. Власт без смирение е проява на егоизъм, докато смирение без власт е пагубно за личността.

Въпрос 3. Г. Кампбел Морган казва, че Исус дойде облечен във “великолепието на своята кротост, без ни едно от онези неща, които хората обикновено свързват с кралската особа” (Тhe Gospel According to Mark [Pasadena, Calif.: Living Spring Publications, 1984), стр. 225). Седнал на едно осле, Той водеше процесия на бедността, което е видно от разстланите по пътя дрехи и счупените клонки.

Въпрос 4. Много евреи от времето на Исус очакваха Месия да дойде като военен завоевател, който ще отхвърли римляните и ще провъзгласи могъществото на Израел над всички народи по света.

Въпрос 6. Малахия 3:1-5 посочва, че Господ ще се яви в храма, за да прегледа греховете и съди Израел. Той дойде търсейки плодове, но не намери такива, както е видно от Марк 11:12-21.

Витания беше дома в близост на приятелите на Исус – Лазар, Марта и Мария.

Въпрос 7-8. Ако това не беше сезонът на смокините, защо тогава Исус бе толкова разочарован от това, че не е намерил плодове по дървото? Нима това беше една капризна и необмислена постъпка? Алън Коул посочва, че “вероятно Господ търсеше ранните узрели смокини, които зреят с листата преди основния плод” (Mark, стр. 177).

Г. Кампбел коментира по следния начин този необичаен случай: “Наистина, това е една странна история… Проклинането и разрушаването не бяха сред обичайните методи на Исус… Именно в това е едно от най-големите достойнства на разказа.” Исая бе пророкувал, че “Йеова ще се надигне…че Той ще стори Своето дело, Своето необикновено дело и ще сътвори необикновеното Си деяние, Своето необикновено деяние.” Относно това Морган казва: “Когато в божествената икономия осъждението се превърне в наказание… независимо от това, то е Божие необикновено дело, Негово странно деяние” (Mark, стр. 251). Това “необикновено” дело на Исус показва Божието осъждение за една система, която е станала безплодна поради своята невярност. Освен това то показва, че осъждението не е произволно. То разкрива процеса на разрушение и повяхване точно толкова, колкото го и причинява.

Въпрос 10. По пътя към Ерусалим Исус и Неговите ученици трябваше да преминат през град Ветхаг (“смокинената къща”), разположен върху хълмистата Маслинена гора, с изглед към Мъртво море. Исус използва тези реално съществуващи обекти (смоковница, гора и море), за да предаде духовен урок за вярата.

Стихове 22-25 изискват време за размисъл. Плодоносността е неразривно свързана с вя5рата, а вярата се изразява в молитва. Въпреки това, нашите молитви и нашата плодоносност ще бъдат спъвани, ако не сме склонни да прощаваме на другите.

Алън Коул коментира така тези стихове: “Подобно дърво, подобно храм, подобно народ: паралелът е очевиден” (Mark, стр. 177). Безплодното дърво очевидно символизира безплодния храм и народ. те са безплодни, защото им липсва молитва. Сега “молитвеният дом” е превърнат в свърталище на разбойници.