Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 7. Исус и богатият човек. Лука 18:15-30.

Цел: Да разберем, че Исус трябва да е на първо място в нашия живот.

Въпрос 2. Какво  е характерно за детския характер? Смирение, откритост, доверие, зависимост, безпомощност – кои други качества притежават те?

Ние все още правим грешката на учениците, като мислим че имаме по-важна работа от това да отделяме време, което да прекарваме с деца (ст. 15). Тези, които търсят Божието царство, трябва да приемат децата и да жертват време за тях.

Днес ние говорим много за “приемане на Христос” и с право. Но Исус говори за приемане на “царството” (ст. 17). Може би за членовете на групата ще е полезно, ако се замислят какво е общото между двете.

Въпрос 3. Погрешно предположение #1: Исус е само един учител. Погрешно предположение #2: Ние можем да направим нещо, с което да заслужим вечен живот.

Въпрос 4. Думите на Исус могат да се тълкуват по два начина. Първият е, че Той твърди че не е Бог и затова не заслужава да бъде наричан благ. Втората интерпретация гласи, че Той е благ и следователно заслужава да

му се подчиняват и гледат на Него като на Бог, а не просто като на “благ учител”.

Въпроси 5-7. Десетте заповеди се поделят естествено на две части. Първата (четири заповеди) описва взаимоотношенията ни с Бог (Изход 20:1-11), а втората (шест заповеди) – нашите взаимоотношения с хората (ст. 12-17). Когато Исус изрежда Десетте заповеди, Той пропуска първата част и споменава всички заповеди от втората част, с изключение на последната шеста заповед относно пожелаването. Защо?

Богатият човек бе водил благочестив според човешките разбирания живот, пазейки заповедите за прелюбодействането, кражбата и лъжесвидетелстването поне външно. Все пак, когато Исус го накара да продаде “все що има”, Той напипа болното му място. Човекът бе алчен и следователно бе нарушил не само десетата заповед, но и първите две, забраняващи идолопоклонството (вижте Колосяни 3:5). Парите бяха станали негов бог и той не беше готов да се откаже от тях и последва Исус.

Според Марк 10:21 Исус погледна човека и го възлюби. Но Той го възлюби не по начин, който бе удобен и лесен, а по един възвишен и прекрасен начин. Исус не можеше да направи компромис и да остане верен на царството. Въпреки това, Той възлюби този човек достатъчно, за да му каже истината – “едно ти не достига” – и да му даде не само шанс не само за този живот, но и за вечността. Това е единственият човек в целия Нов Завет, за който има сведения, че си е отишъл натъжен от Исус.

Въпрос 9. Камилата беше най-голямото животно, известно в Палестина. Исус използва абсурдна хипербола, описвайки преминаването на огромно животно през иглени уши. Тази метафора говори за абсолютна невъзможност.

Да се тълкува думата камила като “въже” поради сходността на двете думи в гръцки е неуместно. Също  твърдението, че “иглени уши” по това време е означавало порта на стените на Ерусалим не среща никакви доказателства в своя подкрепа.

Мнението, че богатите хора ще влязат много трудно в царството изуми слушателите на Исус (ст. 26). Теологията на деня поддържаше твърдението, че богатствата са Божия награда за праведен живот. Ето защо сред хората по това време се ширеше мнението, че богатите ще влязат най-лесно в Божието царство.

Въпрос 10. “Невъзможното за човеците за Бога е възможно” (ст. 27): Както ясно е показано тук, за никой – даже и за богаташите, спасението не е постижимо с човешки усилия. Защо? Защото спасението се основава на онова, което Христос е направил за нас на кръста, а не на онова което ние смятаме, че можем да вършим за Бог (вижте въпрос 3).

Въпрос 12. Богатият началник бе сигурен в своята праведност и не притежаваше зависимостта и доверието, характерни за децата.

Въпрос 13. Някой бе казал, че благодат е всичко от Христос за всеки от нас, а вярата ангажира всички нас за всичко от Христос – подходящо обобщение на този пасаж!