Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 6. Исус – източникът на сила . Марк 9:1-32.

Цел: Да вземем обещанието, че „всичко е възможно за този, който вярва“.

Въпрос 2. Твърдението на Исус може да се отнася до (1) преображението, (2) възкресението, (3) Петдесятница, (4) разпространяването на евангелието по света и (5) Второто пришествие. В този контекст то вероятно се отнася до преображението като преобраз на останалите.

Царството щеше да добие сила и динамизъм чрез кръста – пътя, срещу който Петър протестираше. Сатана влиза в притежание чрез самоизтъкване. Бог прави това чрез смирение и саможертва. Въпрос 3. „Преобрази се“ (ст. 2) буквално означава преживя метаморфоза – словосъчетание, което използваме за да опишем радикално трансформиране (например метаморфозата на една стоножка в пеперуда). Същата тази дума се среща в Римляни 12:2 и 2 Коринтяни 3:18 със значение на трансформирането на християните от Святия Дух.

„И яви се облак“ (ст. 7) – както на Синай, където Бог даде Закона. Един глас каза: „Този е Моят възлюбен Син“, както при кръщението на Исус (1:11).

„Заръча им да не казват никому“ (ст. 9). Обичайната сдържаност на Исус от откровение за Себе Си се проявява от тях. Неговата смърт и възкресение са решителни за разбирането Му, но Неговите последователи все още не съзнават това. Очевидно те не разбират и не очакват евентуалното Му възкресение (ст. 10).

Въпросът на учениците за Илия (ст. 11) показва, че те приеха Исус за Месия, но бяха озадачени. Илия се очакваше да дойде първи. Е, къде беше той? Исус отговори: „Илия е вече дошъл“ (ст. 13), имайки предвид Йоан Кръстител.

Въпрос 4. Мойсей беше великият представител на старозаветния закон, а Илия – на пророците. „Законът и пророците“ включваше цялата старозаветна религия.

Въпрос 5. Преображението се състоя малко след като Исус предсказа Своята смърт (Марк 8:31-32). Учениците очакваха Исус да провъзгласи царството с пристигането си в Ерусалим, но вместо това Той им каза, че ще бъде разпнат. Те трябваше да бъдат насърчени, че в крайна сметка царството ще дойде в сила и слава и преображението им даде (както и на нас) възможност да надникнат в бъдещето, за да видят това чудесно събитие. Ние също се нуждаем да бъдем насърчени, че рано или късно царството ще дойде, особено след като сме го чакали почти две хиляди години. Може би ще е от полза, ако членовете на групата прочетат казаното от Петър относно преображението във 2 Петрово 1:16-18.

Въпрос 7. Книжниците показаха упорито неверие, учениците – безверие и липса на молитва, а бащата неверие, търсещо изход. Въпрос 8. Лесно е да се разбере защо бащата на момчето беше обезсърчен. Той бе довел сина си при учениците на Исус, но те не успяха да му помогнат. До момента, в който Исус бе пристигнал на мястото на събитието, бащата можеше да каже само „ако можеш“, защото не беше сигурен, че и Исус ще стори нещо.

Уилям Баркли казва за учениците: „Те притежаваха сила, но се нуждаеха от молитва, за да запазят и поддържат тази сила“ (The Gospel of Mark [Philadelphia: Westminister Press, 1964], стр. 225).

Въпрос 11. Стих 31 е третото предсказване на Исус за Неговите страдания (вижте 8:31 и 9:12). Учениците обаче, все още не бяха готови да разберат това. То подчертава факта, че кръстът е в центъра на християнството и същевременно той е най-трудната за разбиране и приемане част от него.