Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 2. Изненадващият Исус. Лука 5:17-39.

Цел: Да погледнем на Исус по нов начин, който може да се различава от нашите очаквания.

Въпрос 2. Фарисеите и законоучителите бяха подозрителни при този случай. Кои бяха те? Фарисеите („отделените“) бяха група евреи, които се събираха заедно, за да запазят чистотата на вярата си. Въпреки, че сред тях имаше и свещеници, повечето от тях бяха миряни – занаятчии, земеделци и търговци. те бяха крайно чувствителни към ритуала и чистотата и тълкуваха закона по легалистичен и деспотичен начин.

Първоначално законоучителите, или още книжниците, бяха хора които водеха документация и пазеха сведения. Често те заемаха високи административни длъжности. До времето на Исус те също бяха станали учители и експерти върху Мойсеевия закон. Допитваха се до тях по въпросите на закона или теологията и често със себе си водеха група ученици, които ги следваха навсякъде, където отидеха.

Въпрос 4. „Кое е по-лесно“ (ст. 23) – очевидно беше по-лесно да каже: „Прощават ти се греховете.“ Никой не можеше да види опрощаването на греховете, но всеки щеше да види, ако човека стане и започне да ходи.

Въпрос 5. Ръководство за живота в библейските времена хвърля светлина върху бирниците като Левий: „По това време събирането на данъци бе тежко бреме за хората в Юдея, което обяснява защо бирниците бяха сред най-мразените хора, а не защото те работеха за омразните римляни. Бирниците плащаха такса на властите, която покриваше данъците и им даваше възможност да получат добра печалба за своята работа. Те обаче злоупотребяваха и събираха неразумно големи данъци от хората, и така си докарваха прилични доходи“ (J. A. Thommpson [Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1986], стр. 225).

Въпроси 6-8. Исус бе приятел на грешниците. Той дойде, за да ги изцели, а не за да ги изостави в болестта им. Лекарите са за болните, но те не одобряват болестите. По същия начин Исус е за грешниците, но не за греха. Той не можеше да е верен на своята мисия и същевременно да избягва грешниците. Но грешниците не можеха да станат Негови приятели и да останат непроменени.

Въпрос 9. Според Мойсеевия закон постът беше задължителен само в Деня на изкупление (Левит 16:29, 31; 23:27-32; Числа 29:7). Четири други поста бяха спазвани от евреите след плена в Египет (Захария 7:5; 8:19). Все пак, по времето на Исус фарисеите постеха два пъти седмично (Лука 18:12).

В отговор на въпроса на фарисеите за поста, Исус сравнява себе си със младоженец (ст. 34-35). Еврейските сватби бяха големи увеселения, на които поста като белег на скръб би бил неуместен. Исус обаче казва, че когато Той „се отнеме от тях“ (дали тук се има предвид Неговата смърт?), ще е подходящо да се пости.

Въпрос 10. Старите дрехи и мехове бяха традициите на равинския юдеизъм – традиции, които бяха закостенели и превърнати в железни правила и системи, които лишаваха съществуванието от живот и радост.