Съдържание Цялата книга на една страница

Изучаване 10. Пророкът Исус. Матей 24:1-51.

Цел: Да разгледаме събитията, предхождащи завръщането на Христос и необходимостта да сме готови за Него. 

Общ преглед. В тази глава Исус предупреждава Своите последователи за петте опасности и трудности, срещу които те ще се изправят: (1) зависимост от външни структури и системи, подобни на храма (ст. 1-2), (2) заблуда от лъжеучители (ст. 4-5, 11, 23-26), (3) смут поради вълнения в света (ст. 6-8), страх от преследване (ст. 9-13) и (5) мъка или апатия поради незнание на деня или часа на Неговото завръщане (ст. 36-51).

Всяко предупреждение е придружено от насърчение: храмът може да бъде разрушен, но избраните ще бъдат спасени (ст. 22); могат да се появят лъжепророци, но истинският Човешки Син ще се яви с ангели и ще бъде разпознат (ст. 30-31); народите ще бъдат обхванати от вълнения, но това е са само родилните болки на новото създание (ст. 8); вярващите ще бъдат преследвани, но верните ще бъдат спасени (ст. 13); денят на Неговото завръщане може да бъде неизвестен, но домакинът ще дойде (ст. 42-51).

Въпрос 2. Пророчеството на Исус в тази глава е продиктувано от очарованието на учениците от храма в Ерусалим. Той беше архитектурно чудо – една от най-впечатляващите забележителности в древния свят. Равините казвали: “Този, който не е видял храма напълно изграден, не е виждал славно здание в своя живот.” Според Йосиф камъните на храма били бели, някой от тях на дължина достигали тридесет и седем, на височина – дванадесет и на ширина – осемнадесет стъпки. Изграждането на храма започва при Ирод Велики през 20-19 г.пр.Хр. и е завършено напълно само шест години преди неговото разрушаване през 70 г.сл.Хр. По това време римските войски под водителството на Тит не оставили камък върху камък от стените на храма, за да се доберат до разтопеното от свода злато по време на пожара. Следователно, пророчеството на Исус в стих 2 беше изпълнено буквално. За евреите храмът беше не само сграда с огромно историческо значение, но и уверение, че Бог е с тях. Той им даваше лъжливо чувство на сигурност.

Въпрос 5. Обърнете внимание, че това все още няма да е краят, а само началото на страдания (ст. 8). Тези събития ще бележат целия период между първото и второто пришествия на Исус. Подобно на родилни болки, в началото те ще са по-слаби и далечни, но с приближаване на края те ще се усилват и зачестяват, докато достигнат кулминацията си във времето на “скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има” (ст. 21).

Въпрос 7. Поради трудността при разбирането на значението на израза “мерзостта, която докарва запустение”, изречена от Даниил, това изучаване не се опитва да възстанови неговото значение. Все пак, ако тази тема бъде докосната по време на изучаването , можете да споделите следното. Много изследователи смятат, че пророчеството на Даниил е  изпълнено през 168 г.пр.Хр., когато Епифан Антиохийски издига езически олтар на Зевс през 70 г.сл.Хр. Други приемат, че то ще бъде изпълнено чрез светотатството на антихрист в края на времената (2 Сол. 2:4). Не е изключено да се имат предвид и двете събития.

За да разберем пророчеството в тази глава, ние трябва да знаем нещо за т.н. пророческа перспектива. Старозаветните пророци и Исус виждаха бъдещите събития така, както ние наблюдаваме два планински хребета от разстояние. Някои от пророчествата бяха изпълнени в по-ранни събития, а други ще се изпълнят по-късно, точно както един планински хребет е по-близо от друг. Пророчеството на Исус в тази глава докосва два периода – падането на Ерусалим (ст. 15-28) и края на всички неща (ст. 29 и следващите).

“Избраните”, споменати в стихове 22, 24 и 31 са Божиите люде (вижте също Марк 13:20, 22, 27; Римляни 11:7; 2 Тимотей 2:10; Тит 1:1; 1 Петрово 1:1).

Въпрос 9. Урокът за смоковницата е достатъчно ясен: точно както омекването на клоните и развиването на листата показва идването на лятото, така и присъствието на “всичко това” посочва, че “Той” е близо. Но какво означава всичко това, то [1] (или Той) и това поколение?

Съществуват няколко възможности. Някои тълкуват то като разрушаването на Ерусалим и поради това разглеждат “всичко това” като събитията, предшестващи неговото разрушаване. Според това гледище, това поколение се отнася до поколението, живяло по времето на Исус.

Други считат, че то (или Той) е Второто пришествие на Христос и всичко това са събитията, станали непосредствено преди него.  Според тази интерпретация това поколение се отнася до поколението, което ще преживее Второто пришествие (или вероятно до еврейския род, понеже гръцката дума за поколение може да означава и “род”).

Тези стихове могат да причинят объркване, просто защото не е възможно да бъдат ограничени единствено до едно (падането на Ерусалим) или друго мнение (Второто пришествие). Вероятно съществуват както по-непосредственото изпълнение, така и по-късното изпълнение, както в случая с “мерзостта, която докарва запустение” (вж. бележката във въпрос 7).

Въпрос 10. Оня ден (Ст. 36) е един от обичайните новозаветни изрази за Второто идване на Христос.[1] Превод на стиха в New International Version of the Bible.