Съдържание Цялата книга на една страница

Бележки към въпросите: Изучаване 1. Запознаване с истинския Исус. Марк 1:1-45.

Цел: Да видим как Исус бе охарактеризиран и представен на хората от неговото време.

Въпрос 2. „Божий Син“ (ст. 1) е тема, свързана с кръщението (1:11), преображението (9:7) и смъртта (15:39) на Исус. Тя се промъква като невидима нишка през цялото евангелие от Марко.

Встъпителните думи на Марк за Исус Божия Син ни напомнят, че за ранните християни рибата бе символ на Исус. Буквите на думата риба на гръцки – IXTHUS – са първите букви от израза „Исус Христос, Син на Бог Спасител.“

Въпрос 3. На някои това може да се стори труден въпрос, така че дайте време на групата за размисъл. Ако и след това те се нуждаят от помощ, можете да споменете, че кръщението беше акт на „покаяние за опрощаване греховете“ (ст. 4). Тъй като Исус беше без грях, лично Той нямаше нужда от покаяние. Въпреки това Той се остави да бъде кръстен, за да даде пример на другите и за да се идентифицира с греха на Израел. След като се беше идентифицирал с тези, които заслужават Божието наказание, по-късно Той се подложи на това наказание заради тях чрез смъртта си на кръста.

Изкушаването на Исус ни напомня за два предишни случая – изкушаването на Адам и на Израел в пустинята. Що се отнася до последното, Мойсей писа че „Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не“ (Второзаконие 8:1-5). Адам и Израел не издържаха това изпитание, но Исус доказа, че е истинският Божи Син и новият Израел, като издържа това изкушение.

Въпрос 4. Странична информация би могла да бъде от помощ за групата при този въпрос. В своята история израилтяните очакваха с нетърпение идването на Божието царство (вижте Исая 9:7; Данаил 2:44; 7:18, 22, 27). По времето на Исус обаче, те вярваха е царството ще бъде земно и политическо. Те мислеха, че Месия ще дойде и ще отхвърли римляните, които са завладяли Израел. Следователно, въпреки че думите на Исус „Божието царство наближи“ би трябвало да се приемат като блага вест, тази вест бе погрешно изтълкувана от хората.  В библейския смисъл на думата, „Божието царство“ (ст. 15) се отнася не до някаква територия или политическа система, а до динамично управление на Бог, чийто начало бе поставено с решителния момент на идването на Исус.

Въпрос 5. Симон и Андрей не срещаха Исус за първи път (вижте Йоан 1:35-42; вижте също Лука 5:1-11).

Въпрос 6. Библията често говори за демони или „нечисти духове“ (ст. 23-27, 32). Някои се опитват да обяснят споменаването им с примитивни опити да се обяснят психически или физически болести. Библията обаче дава свое обяснение на този факт. Нечистите духове са паднали ангели, които са водени от Сатана – князът на нечистите духове в опит да се осуети Божието дело в света. Дявола и нечистите духове впоследствие бяха победени от Исус Христос на кръста и ще бъдат хвърлени във вечния огън след Неговото пришествие (Колосяни 2:15; Матей 25:41).

Въпрос 8. Гръцката дума, преведена тук като „проказа“ бе използвана за обозначаване на различни кожни болести, а не само проказа. Хората с „проказа“ бяха прокудени да живеят вън от общността. Те трябваше да викат „Нечист, нечист!“ при приближаването си до хора. Те водеха злочесто и самотно съществуване.

„Но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника“ (ст. 43-44). Чудесата на Исус бяха не просто чудни дела. Те разкриваха и загатваха Неговата същност.

Въпрос 9. В ранните дни от Своето служение Исус не искаше хората да получат погрешна представа за това какъв Месия беше Той – че е по-скоро изцеляващ и чудотворец, отколкото Спасител. По-късно Той говори за Себе Си свободно и заповяда на учениците си да правят същото.