-9- Местното Тяло — Коринтяни или Антиохийци

1. Копнежите на Духа

Ако се позволи на Духът на Бога да има Своя начин на действие в отделните личности в местното събрание, тогава Неговите цели ще се изпълнят и ще последва велико благословение. За да съдействаме на Духа, ние трябва да знаем Неговите желания за нас. Той носи велики желания за нас, които се доказват чрез ходатайството, което Той прави за нас, което ние не можем да поставим в думи. Духът на Бог измолва волята на Бога за нас в стенания, които не могат да бъдат изговорени, често пъти противоположно на това, за което ние бихме се молили.

Богчува нашето сърце. Един от членовете на нашето събрание, който преминаваше през голяма скръб, каза, „Никога не съм се молил за такива неща.“ Моя отговор беше, „Как знаеш, че не си се молил с такава молитва, защото Бог слуша твоето сърце?“

Яков, в своето писмо, се опитва да събуди „братята“ за желанията на Духа за и в тях: 

„Или мислите, че Писанието напразно говори, че Бог до ревност копнее за Духа, който е вселил в нас?“ (Яков 4:5). 

Когато пише до тази група вярващи, Яков дава подобни увещания и корекции както Павел когато се обръща към коринтяните. Той увещава тези вярващи относно тяхната нечувствителност за желанията на Духът на Бога. Ние можем да бъдем децата на Бог и все пак да не познаваме Неговото сърце относно нас. Хората в дните на Еремия не познаваха Божието сърце, което беше толкова голямо за тях. И така, Господ изпрати пророка за да им каже: 

„Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява Господ, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда“ (Еремия 29:11). 

Давид, от друга страна, беше много чувствителен за грижата и желанията на Бог както за него така и в него. Той хвалеше Бог за „скъпоценността“ на тези мисли.

Нашия Господ живя Своя живот на земята с постоянна чувствителност към копнежите на Духа. Той изразяваше тези копнежи с думи като, „Ерусалиме, Ерусалиме, колко често Съм копнял да ви събера под Моите криле.“ Бивайки заведен в пустинята да бъде изкушаван от дявола, поставяйки Своето лице като кремък към Ерусалим и на кръста, и ежедневно полагайки живота Си, всичко беше направено чрез мощните подтици на Духа.

Павел, в своето послание към Римляните, говори за мощните желания на Духът на Бога. 

„Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете“ (Римляни 8:13). 

Виждаме тогава, че едно от желанията на Духа е да постави в смърт нашата плътска природа — и с добра причина! Плътската природа е мъртва за Бог и само смърт може да произлезе от нея. Така че тогава, Господ ще убие нашата плътска природа за да ни принесе в живот. Без Духът на Бог, ние сме мъртви в престъпления и грехове. Ние нямаме нищо в нас, което да ни направи живи в Бог и Неговите желания. Но когато Духът на Бог ни изпълни, Той оживява или прави живо нашето мъртво тяло за да изрази волята на Бога: 

„Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Исус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас“ (Римляни 8:10-11). 

Това оживяване, за което говори Павел се отнася за нашето вършене на волята на Бог в нашето смъртно тяло. Законът никога не може да извърши такова нещо. Законът се опитва да управлява плътта, която не може да бъде подчинена на волята на Бог. Тогава Бог ни упълномощи чрез Своя Дух да вършим това, което някога не можехме: 

„Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте подчинени на правдата. Какъв плод имахте тогава? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт“ (Римляни 6:20-21).

2. Единство с Бог

Греха ни управляваше. Ние бяхме безсилни да се сражаваме с него защото сме плът, продадени под грях, и нашия плътски ум не може да бъде подчинен на закона или желанията на Бог. Ние не бяхме, нито беше възможно да бъдем, едно с Бог. Молил ли си се за такова единство — твоята същност да бъде едно с Бог? Ако е така, това желание и молитва произлиза от Божията воля и работа в теб.

Господ довежда всичко в подчинение на Него. Всичко накрая ще премине през Съдийския Престол на Христос. Това, което е едно с Бог ще остане. Това, което е противно на Божията воля ще бъде погълнато и Божията воля ще стане всичко и във всичко (1 Коринтяни 15:28).

За да ни доведе в единство с Бог, Господ ще ни доведе до края на нас самите. Ние можем да направим „това пътуване“ с желание, неохотно, или съпротивлявайки се и пискайки по пътя. „Той трябва да расте; аз трябва да се смалявам.“ Това е едно от желанията на Духът на Бога в нас. Защото без това желание да работи, никой естествен човек няма да избере различни аспекти на неговия временен живот.

Има смаляване, което трябва да се случи в определен период от време защото ние имаме единствено толкова много години на тази земя. Тези години минават бързо и с тях и възможностите да станем всичко, което Бог би желал да станем. Ето защо Павел напомня на коринтяните, „Времето е кратко.“ Ако ние „изкупим времето“ и съдействаме на желанията на Духа за нас, смаляването ще завърши в растеж. Обаче, има смаляване, което става извън времето и волята на Бог, което завършва във вечна загуба.

Без правилно отношение на сърцето ние няма да имаме никаква част във „всичкото“ на Бог. На Данаил му беше казано, че когато дойде, той, Данаил ще застане в своя жребий, или дял, или място в Бог. Този дял му принадлежеше защото той се свърза с Бог чрез Бог. Когато Симон желаеше да купи силата на Бог с пари, Петър го смъмри: 

„А Петър му каза: Парите ти заедно с теб да погинат, защото си помислил, че Божия дар може да се купи с пари. Ти нямаш нито участие, нито право в това нещо, защото сърцето ти не е искрено пред Бога“ (Деяния 8:20-21). 

Докато нашето сърце не е направено право ние ще бъдем изключени от това да имаме дял в Господното наследство. Да бъдем чувствителни за Божиите цели и копнежи за нас ни дава възможност с готовност да съдействаме на Неговото работене. Но ако, чрез твърдост на сърцето, сме нечувствителни към това, което Бог желае да извърши, ние можем да спънем или дори да разрушим това, което Той ще върши в и за нас.

Грехът покорява нашето сърце и ни умъртвява за желанията на Духа. Ние трябва да се доберем до постоянно увеличаваща се чувствителност към желанията на Духа. Покорството увеличава тази чувствителност, както и вътрешното успокояване и почивка. Ние сме изцяло изпълнени с голяма заетост и шум отвътре докато Бог не ни заведе в почивка. Шумът от много гласове и желания изпълва нашите сърца. Този шум позволява на врагът да изрази своите желания и мисли в нас без нашата същност да бъде чувствителна към източника. Яков възразява на братята, че тяхната мъдрост не беше отгоре. Тогава той им посочва кой беше подбудил техните думи и действия: 

„Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, плътска, дяволска“ (Яков 3:15). 

Поради тяхната вътрешна заетост, братята носеха плътски и дяволски методи в Църквата, които водят до деление, воюване, и смърт. Яков сравнява техните плътски и дяволски методи с „приятелство със света и вражда с Бога.“ Докато тези активности продължаваха, гласът на Духът на Бога беше загубен в безредицата на греха. Яков тогава дава разрешението на проблема винаги когато тези положения съществуват: 

„Покорете се на Бога. Съпротивете се на дявола… Приближете се към Бога… Измийте ръцете си, вие грешници, и очистете сърцата си, вие колебливи. Тъжете, ридайте и плачете; смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. Смирете се пред Господа, и Той ще ви възвиси“ (Яков 4:7-10). 

Църквата в Коринт се събираше в същата шумна, буйна атмосфера като описаната по-горе, и те също бяха невежи за желанията на Духа. НО Църквата в Антиохия беше свободна от такива неща и по този начин знаеше това, което Духът на Бога желаеше сред и за тях. „Отделете Ми Варнава и Савел за работата, за която съм ги призовал“ (Деяния 13:2). Ние трябва да носим „почивката на Бог чрез вяра“ в събранието чрез нашето вътрешно утихване под дирекцията на Святия Дух. Точно както Господ обменителите на пари от храма в Ерусалим, Той ще изгони търговците на този свят от Неговия днешен храм — вярващият.

Ако ние сме били превърнати в нищо относно себе си и сме направени едно с Бога, нашият дял в наследството на светиите винаги се увеличава. Ако, опитвайки се да спасим нашия живот, ние се съпротивим на единството с Бог и живеем за себе си, ние ще имаме малък или никакъв дял във „всичкото“ на Бог.

3. Считане 

„Така и вие считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Исус, нашия Господ“ (Римляни 6:11). 

Това е в нашата сила да „считаме“ себе си мъртви за греха. Ние имаме силата на избора чрез даването на възможност на Святия Дух. Ние можем да отговаряме на греховете на хората срещу нас действайки според старата природа. Ако правим така, ние в този момент сме живи за греха. Ние осуетяваме благодатта на Бог, живеейки според плътта, и произвеждайки смърт. Но ако ние се предадем на Духът, грехът няма да има господство над нас. Тогава ние „сеем за Духа“ и жънем вечен живот.

Този вечен живот може да бъде измерен чрез плода на Духа, който е бил произведен в нашия живот. Плода на Духа произлиза от Словото на Духа посято в нас. Тогава Той бди над това, полива го и го храни докато семето порасне и узрее в плод в нашия живот. Има подражаващ плод, който наподобява на плода на Духа, но подражаващият плод не може да храни Тялото на Христос.

4. Изобилстваща благодат — господстваща благодат

„А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта; така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правдата за вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ“ (Римляни 5:20-21).  

Един ден докато посещавах известен производствен завод, аз бях представен на една личност във власт. Докато карах из завода, аз забелязах, че атмосферата беше твърда. Стомана, камъни, бетон, и сгради покриваха областта в заплетена сложност. Никакви дървета или растения не можеха да се видят да „омекотяват“ околната среда. Докато бях представян на този човек, аз бързо открих голяма твърдост в него, която съществуваше дори в заводската област.

Човекът ме погледна, но не ме поздрави. Когато започна да говори, неговите изречения бяха пълни с неприличие. Някои от изреченията му бяха единствено ругатни и нищо друго. Понякога той повтаряше същата ругатня два или три пъти и не казваше нищо друго. Докато наблюдавах поведението му, аз се чудех какво беше довело този човек до толкова жалко сърдечно състояние. Можах да издържа с него само 15 минути. Той трябваше да живее 24 часа на ден, всеки ден.

Той беше съвършен пример на описанието дадено за грешния човек от Павел в Римляни: „Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят. Аспидова отрова има под устните им. Техните уста са пълни с проклятие и горчивина…“ (Римляни 3:13-14).

Той никога не каза едно приятно нещо през времето докато бях с него. Неговата горчивина не беше насочена лично към никого. Но грехът изобилстваше в него. И все пак, докато стоях пред него, аз усещах, че благодатта на Бог беше изобилна към него. Мислите на Бог бяха да спаси този човек. Той не знаеше Божиите мисли към него. Той беше „без Христос, отлъчен от израилевото гражданство и чужд на заветите на обещанието, без да има никаква надежда и без Бога на света…“ (Ефесяни 2:12).

Думата „чужд“ означава да не бъдеш участник. Това бедно създание беше нечувствително към благословенията на Бог. Той никога не се беше свързвал с изпълнено с Духа събрание и сърцето му не преливаше с оценяване на добротата на Бог. Сълзи, радостни викове, хваления, и благодарност никога не бяха излизали от неговата уста. Той беше без! — без Бог, без надежда, и без познаване на желанията на Духа за него.

Господ копнееше да отвори слепите му очи и глухите му уши. Той копнееше да вземе проклинането от устата му и да я изпълни с благословение. Колко копнееше Господ да изпълни празнотата в това нещастно сърце. Той копнееше да направи този човек ново създание в Христос Исус. 

„Така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правдата за вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ“ (Римляни 5:21). 

Павел познаваше от първа ръка благодатта на Бог изобилна към грешника. Той самият беше по едно време „богохулник и оскърбител.“ Но дълготърпението на Бог се показа към Савел от Тарс в хората, които той преследваше. Техният отговор на добротата на Бог към него дори когато той ги преследваше, стана „остена, срещу който трудно се рита.“ Павел ни казва, че това обръщане беше модел, който показва любовта и дълготърпението на Бог към грешниците. Този модел и изразяването му е предназначен да идва от Божиите хора. Благодатта трябва да царува за вечен живот в другите.

Когато позволим на Бог да управлява в нашия живот, ние носим живот във всяка ситуация. Благодатта на Бог не може да бъде осуетена, или отхвърлена. Неговите милости са нови всяка сутрин. Той ще има Църквата, която също ще изразява тези нови милости. Имаме ли врагове? — силни и горчиви при това? Ако божията благодат можеше да ни обича докато ние бяхме все още врагове, тогава Божията благодат може да обича и нашите врагове чрез нас.

Всеки момент, и във всяка дадена ситуация, ние решаваме дали благодат или грях ще управлява в нашите сърца. Като светии, ние сме призовани да владеем над греха. Ако някой съгреши срещу нас, ние трябва да отговорим в благодат. Ако не го направим, ние угасяме Духа на Бог в нас и осуетяваме Неговата благодат. Ние претърпяваме провал. Благодатта на Бог не познава провал. Докато беше на земята, Господ беше пълен с благодат и истина; Той никога не се провали.

Когато греха царува, той царува за смърт. Това е защото той разрушава взаимоотношенията с хората и с Бога. Човекът чието сърце и уста бяха пълни с проклинане беше слуга на греха. Той нямаше никаква сила в себе си да управлява над него. Той отблъскваше хората надалеч от себе си чрез своята себична сила, арогантност и горчивина. Греха отблъсква; благодатта привлича. Когато благодат изтича от една личност, другите могат да я опитат и да видят, че Господ е добър. Когато фарисеите „скърцаха със зъби на Стефан,“ те опитаха благодат. Когато тъмничаря във Филипи почти щеше да се убие, самите тези, с които той се отнесе зле му дадоха благодат. Благодатта царуваше в Павел и Сила за вечен живот в тъмничаря. Благодатта трябва да царува в и от Църквата. Вечния живот в църквата и в другите ще бъде резултатът от това царуване.

 5. „Изпълнена с Духа Църква“

За да бъде една църква изпълнена с Духа, необходимо е тези, които посещават събранията да предадат себе си на Бог.Той дава Духа на тези, които Му се покоряват (Деяния 5:32). Плътската природа на вярващите трябва да бъде умъртвена и да бъде под контрола на Духа. Ние виждаме тази атмосфера в църквата в Антиохия описана в книгата Деяния: 

„А в църквата, която беше в Антиохия, имаше някои пророци и учители: Варнава и Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаим, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод, и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Святия Дух каза: Отделете Ми Варнава и Савел за работата, за която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха“ (Деяния 13:1-3). 

Какво благословено място трябва да е било това събрание. Когато те се събираха заедно това беше за по-добро, а не за по-лошо. Сред личностите споменати тук са Варнава, и Савел (Павел). Все пак нямаше конфликт, нямаше деление, никой не казваше, „Аз съм Аполосов,“ или „Аз съм Павлов.“ Нямаше разкол в Тялото. Защо? Защото Господ имаше първенството сред тях. Те бяха срастнато свързани заедно с Христос като Главата в Неговото правилно място в Тялото. Те имат умът на Христос. 

„И Той е главата на тялото, тоест на събранието; Той е Началото, Първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко“ (Колосяни 1:18). 

Нямаше в никое сърце на хората, които се събираха в Антиохия да издигат някой по-горе от друг. Те, чрез Духа, бяха изпразнили себе си от амбиции, гордост, и завист. Те не идваха за да им се служи, но за да служат. Те чакаха Господа в къщи, така че когато се събираха заедно, можеха да нахранят другите с живия хляб, от който те ядяха ежедневно. Тяхното беше събрание на сърца пълни със смирение, кротост, дълготърпение, и мир. В такива събрания действително има празник.

Това е чудесно нещо да преживяваш движението на Духа на Бога в дадена служба, което води до единството на Тялото. Да виждаш всички тези присъстващи да се снишават в скромност на сърцето и да дават на Господа първенството в техните думи и отношения, действително е малка частичка от небето на земята. Това е Божествено създадена атмосфера където на Господа Му е дадено правилното място в сърцата на отделните личности.

Когато Павел пише своите писма до различните църкви, той може винаги да се е обръщал към групата в Антиохия като пример за това, което „църквата“ трябва да бъде. Той знаеше, че единствения начин да създаде и да поддържа такава атмосфера е чрез даване на Господа Неговото правилно място в Църквата. Ето защо Павел винаги „проповядваше Христос.“ Какво даде той на Църквата в Коринт? Христос! Във Филипи? Христос! В Ефес? В Рим? „Ние проповядваме Христос и то разпънат.“ Павел беше много тесногръд. Но е добре да бъдеш тесногръд когато имаш единственото разрешение за съществуващ проблем или ситуация: 

„Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исус Христос, и то разпънат“ (1 Коринтяни 2:2). 

В атмосфера като тази в Антиохия, дарбите на Духа ще бъдат в действие. И те ще бъдат използвани за славата на Бог, а не за човек. Членовете в Антиохия можеха да говорят в полза на Бог, защото се бяха предали на желанията на Духа. „Отделете Ми Варнава и Савел!“ Те познаваха умът на Духа. Такова едно отделяне щеше да струва на местното Тяло в Антиохия двама много полезни братя. Това щеше да изисква членовете да дават финансово за да поддържат това мисионерско старание. Но желанията на Духа управляваха членовете, които се събираха там.

Смирение, молитва и постене, даване, слушане, и единство: Всички тези неща присъстваха в сърцата на вярващите. И понеже тези неща изпълваха сърцата им индивидуално, Църквата течеше с добротата на Бог, плодовете на правдата, единството на Духа, и преуспяването на Господа. Такава атмосфера не трябва да бъде изключението, но по-скоро нормата.

6. Правилно свързани заедно

„От когото цялото тяло, сглобено чрез службата на всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растежа на тялото за неговото изграждане в любовта.“ 

Трябва да има ефективна работа в действието на всяка една част. Всеки един трябва да допринася защото първо е приел. Ние трябва да растем в зрялост и плодовитост. Ние трябва да растем в нашата способност да познаваме „любовта на Христос, която надминава всяко знание.“ Думата „надминава“ означава да надхвърля или да превъзхожда. Петър имаше знанието, че Исус беше „Христос, Синът на Живия Бог,“ но по време на разпъването той го следваше от толкова далеч. Йоан възлюбеният беше при кръста защото „любовта надхвърля знанието.“ Любовта съдържа знание; тя го обвива; тя държи знанието правилно. Любовта ще ни заведе там където знанието не може.

Павел казва, че ние можем да бъдем занесени на място където „можем да бъдем в състояние да разберем заедно с всичките светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаем Христовата любов…“ (Ефесяни 3:18-19).

Как можем някога да бъдем занесени на това място? Да „разберем“ е да приемем и тогава да изразим любовта на Бог. Бог толкова възлюби света, че даде Своя Син. Помисли за всичките отвратителни характери съдържащи се в „света,“ които Господ толкова възлюби. Тази любов беше протегната към всички, които бяха Божии врагове, всички тези, които Го отхвърлиха, мразеха Го, дори Го хулеха.

7. Тайната на Господа

„Довереният съвет (или интимното общуване) на Господа е за онези, които Му се боят, и заветът Му ще им се яви“ (Псалм 25:14). 

Страхът от Господа е състояние на сърцето, което държи Бог в страхопочитание. Това е страхопочитание произтичащо от виждането ни (до някаква степен) на Неговата слава в сравнение с нашата човешка слабохарактерност: Неговата святост в сравнение с нашата неправедност, Неговото всемогъщество в сравнение с нашата слабост. Такова отношение на сърцето ще ни доведе в интимно общение с Него. Той ще споделя Своите тайни с нас. Тези тайни стават знание обвито в любов. И това знание и любов ще ни упълномощят да ходим противоположно на тези, които нямат такова знание. То ще ни даде способност да изтърпим неправилно съдене от хора. И то ще се влее в нас със сила във вътрешния човек, за да ходим в места, които по едно време са били недостъпни за нас.

Исая видя славата на Бога и заяви: 

„Ще види плод от мъката на душата Си и ще се насити. Праведният Ми Слуга ще оправдае мнозината чрез познаването Му от тях и ще се натовари с беззаконията им“ (Исая 53:11). 

Чрез познаването Му! Това познаване беше основано върху интимно взаимоотношение с Неговия Баща. Той носеше това познаване ежедневно докато ходеше по земята. И поради него, Той можеше да издържи отхвърлянето от хора докато спечели победа на кръста. Неговото познаване се получаваше в пътеките на унижаване и смаляване. 

„Гърба си дадох на биячите и бузите си — на скубачите, не крих лицето си от опозоряване и заплюване“ (Исая 50:6). 

Стиховете преди ст.6 казват как Бог събуждаше Господа „сутрин след сутрин“ за да споделя своето знание с Него. Когато Синът започва Своята ежедневна практика в дърводелската работилница, Той беше прекарал вече много време в интимност със Своя Баща. Това беше тяхното взаимоотношение, което Го подсили с мощ във вътрешния човек и Му даде способност „да понесе неправдата на мнозина.“

Колко пъти някой влиза в Неговата дърводелска работилница и Му вика от недоволство за работата, която е свършил? Колко Го проклинаха, мамеха Го, или правеха неразумни, сърдити търсения? Но от Своето познаване, от любовно взаимоотношение със Своя Баща, Той беше способен да им даде благодат.

Ако такова познаване и сила са в Църквата, любовта ще управлява и ще покрива множество грехове. Когато Господ започна Своето земно служение, интимността с Неговия Баща продължи и нарасна, по този начин Той можеше да понесе и нарастващото преследване.

Местното Тяло може да има това, което Църквата в Антиохия имаше, или може да се изроди до нивото на духовната атмосфера в Коринт. То може да потъне във всяко беззаконие освен това. Божиите пътища единствено ще произведат истинско Библейско преуспяване във вярващият и в Църквата. Общението на светиите може да нарасне в постоянно увеличаващо се богатство. Ако основата е Христос, ако Главата е Христос, ако мъдростта на Църквата е Христос, ако праведността е Неговата, тогава Църквата ще съдържа „богатствата на мъдростта на Бог скрити в Христос Исус.“ Ще има една вяра, един Дух, едно Тяло, и един Господ. И ние ще бъдем с един ум и с едни уста ще хвалим Бога.

следваща глава Заключение