-5- Библейско благополучие

1. В името на Господа

„Моля Те, Господи, спаси! Моля Те, Господи, изпрати благоденствие“ (Псалм 118:25).

За какво специфично се молеше Давид когато помоли Господа да изпрати благоденствие? Какво беше разбирането на Давид за благоденствието, което Бог би снабдил?

Ако човек, който има земни ценности и привързаности чете този стих, той би си помислил, че Давид се моли за материално благоденствие. Но следващия стих ни казва какво считаше Давид за истинско благоденствие: 

„Благословен, който иде в Господното Име! Благословихме ви от Господния дом“ (Псалм 118:26). 

Давид знаеше от лично преживяване, че мъжът или жената, които идват в името на Господа носят благословението на Бога. Той самият беше това нещо за Израел когато беше използван от Бог да унищожи Голиат. Не използва ли Давид фразата, „Но аз идвам срещу теб името на Господа на Войнствата,“ точно преди да убие гиганта?

Библейското благополучие не означава материално благополучие. Разгледайте Йосиф: Той беше намразен и предаден от своите братя, продаден в робство, хвърлен в затвор, и накаран да страда за дълъг период от време. Все пак посред всички тези неблагоприятни обстоятелства, Библията описва Йосиф като благоуспяващ човек, въпреки че не притежаваше абсолютно нищо от благата на този свят. 

„И Господ беше с Йосиф и той благоуспяваше и живееше в дома на господаря си, египтянина“ (Битие 39:2). 

Думата благоуспявам тук означава да „бутам напред.“ Това посочва, че Йосиф беше направил духовен прогрес. Духовното благоуспяване тогава може да бъде измерено по три отделни начина: чрез духовно разширяване, чрез духовно здраве и сила, и чрез духовно притежание. 

2.Духовно разширяване

Библията е много ясна и описателна относно нашата теснота и дребнавост когато в началото идваме при Господа. Не може да има друг начин. Ние сме ограничени от нашето невежество, липса на преживявания, липса на видение, липса на духовен плод, предразсъдъци, и толкова много други неща. Ние сме от земята, „земни.“ Това състояние в и от себе си не е погрешно. Но неосъзнаването на нашата дребнавост може да ни коства много време и да ни причини голяма трудност в напредването на нещата на Бог. Осъзнаването на нашата дребнавост ни прави зависими от Бог и от Неговото снабдяване за нас чрез Църквата.

Павел трябваше да се справи с „дребнавостта“ на коринтяните. Бог вече се беше справил с „дребнавостта“ на Павел. Спомнете си, че Павел беше юдеин от юдеите и фарисей на фарисеите. Бивайки такъв, той нямаше никакво място в своето сърце за езичниците — вероятно за нито един! Но след своето обръщане, Бог разшири сърцето на Павел така че той можеше да каже,  

„О, коринтяни, устата ни са отворени към вас,сърцето ни се разшири“ (2  Коринтяни 6:11).

„Не казвам това, за да ви осъдя; защото преди това казах, че вие сте в нашите сърца, за да умрем заедно и да живеем заедно“ (2 Коринтяни 7:3). 

Можете ли да видите разширяването на Павловото сърце? Той сега имаше място в своето сърце да сложи всички тези коринтски езичници, и имаше дори и повече място, дори за неговите врагове. Коринтяните, обаче, бяха толкова малки по сърце за да сложат там апостола. Ето защо той ги увещава: 

„Също така за отплата — говоря като на деца — разширете и вие сърцата си“ (2  Коринтяни 6:13).

3. Разширяване чрез беди

„Послушай ме, когато викам, Боже на правдата ми! В притеснение Ти ми даде простор — смили се за мен и чуй молитвата ми“ (Псалм 4:1)! 

Бедата сама по себе си не ни разширява. Ние трябва да отговорим на Бог посред нашите трудности, или ще страдаме напразно. Думата за беда използвана тука означава „неприятност, премеждие, несполука, утеснение, измъчване.“ Нито една от тези дефиниции не са приятни за нашата плът. Но Бог трябва да ни постави в тези места, ако ще ни изведе от ограниченията на нашето плътско естество, защото плътското естество ще ни заведе в място където нямаме избор! В началото изглежда като че ли имаме много възможности и избори по отношение на себичния живот. Плътското естество е измамно в мисленето, че вече обитава на широко място. Защо би се нуждаело от разширяване? Но когато ходим според плътта, ние по широк път, който води към смъртоносен край. В контраст, живота в Духа изглежда толкова ограничен в началото, но ако се покорим на тези ограничения, ние ще преживеем силата на Бог да ни извежда на широко място. 

„От бедата си призовах Господа. Господ ми отговори и ме постави на широко място“ (Псалм 118:5). 

Бог трябва да дойде директно за нас в нашата беда. Нашата беда и безплодно състояние увеличават нашите слабости, от които всички ние имаме в изобилие. Виждането на нашата слабост и немощ ще ни накара да погледнем към Бога за да попълни несъгласието. Когато Бог попълни несъгласието, ние сме способни да приемем това, за което някога сме нямали място в нашите сърца.

Ние говорим за това да „молим Господ да дойде в нашите сърца.“ Обмисляли ли сме някога колко стеснена мярка Му предлагаме и Го молим да я разшири? Все пак, Той е повече от желаещ да изтърпи тези ограничени области за живеене познати като човешки сърца. Той е уверен в своята способност да промени съществуващите условия, които открива когато влиза в началото.

Ако съдействаме на Господната работа в нас, ние ще бъдем разширени за да носим благословението на Бог. Нашето благоуспяване в Него ще има за последица благоуспяването на другите. Павел говори за хвалене в своите немощи. Тази дума „немощи“ може да бъде описана като „неспособността да се произвеждат резултати.“ Тази неспособност ни кара да гледаме към друг източник за помощ. В такива обстоятелства ние можем да бъдем разширени защото сме излезли от себичната сила и сме принудени да разчитаме на Божията сила. Нашите очи са преместени от плътта като наш източник, и ние търсим снабдяването да дойде от безкрайния Бог.

4. Духовно здраве и сила

Как оценяваме някой за здрав? Господ дойде да ни изцели в здраве. Изцелението е процесът, докато здравето е състоянието. Изцелението е прогресивно. Нашето здраве трябва винаги да е непрестанно увеличаващо се. Как можем да оценим здравето? Какъв трябва да бъде нашия стандарт? Несъмнено, силата е мярката за нечие здраве. 

„Защо за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, като ви остави пример, за да следвате по Неговите стъпки…“ (1 Петрово 2:21). 

Петър откри здравето и силата необходими за да следваме по стъпките на Господа. Веднъж той вярваше, че беше преминал задачата. Но неговата сила го провали. Той трябваше да бъде изцелен в здравето, което носи такава сила.

Йосиф, докато „буташе напред,“ упражняваше себе си в божествена и по-велика сила. Йосиф премина от една степен на духовно здраве към още една степен. Той премина от това да бъде благословен в дома на своя баща Яков, до това да може да издържи да бъде третиран като грешникът когато той не беше съгрешил. Това не е нещо, което земна личност може да издържи. Такива действия изискват животът и здравето на Бог.

Йоан, в своето послание, пише относно същото това благоуспяване: 

„Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти“ (3 Йоан 2). 

Йоан не пожелаваше, а се молеше за този край. Освен това, той заявява, че неговата молитва е била отговорена и че Гай наистина благоуспява. А как можеше Йоан да оцени дали Гай (или някой друг) благоуспява или не? Когато гледаше дали те ходят в истината! 

„Защото много се зарадвах, когато дойдоха някои братя и свидетелстваха за истината, която е в теб, как ти ходиш в истината“ (3 Йоан 3). 

Йоан беше човек, който беше използван от Бог по много начини, включително физически изцеления и възкресение на мъртвите. Той беше на Планината на Преображението, видя Господа да ходи по водата, и много подобни неща. Все пак той заявява, че най-голямата му радост от всичко, което е преживял в своето ходене с Бога, е да слуша, че неговите „деца ходят в истината.“

Гръцката дума за „да бъдеш здрав“ използвана от Йоан в това послание се среща много често в писанията на Павел. Той винаги използва тази дума като „здрав“ и я отнася до доктрина, думи, и вяра, но никога до физическо изцеление или здраве. Всъщност, тази дума е използвана от Павел когато предупреждава Тимотей, че ще дойде времето когато хората „няма да държат здравата (да бъдат здрави) доктрина.“ „Времето,“ за което Павел говори тука не са „последните времена.“ По-скоро, това е време в живота на всеки човек когато този човек казва „не“ на взаимоотношенията с Бог.

Това е време когато човек няма да държи самото слово на истината, което би го завело в повече от Божия вечен живот. Вечният живот е качество на живот, не дължина на живот. Исус каза, „Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно.“ Виждате ли степените на качеството тука? Думите на Бог докосват чувствата на нашето сърце. И понякога ние можем да кажем, „Аз няма да ти позволя да докоснеш това чувство — аз съм толкова привързан към него.“ В това „време“ ние ще спрем да държим здравата доктрина, и ще се обърнем към тези, които ще ни накарат да се чувстваме удобно в нашата съпротива на взаимоотношенията с Бог. Ние ще търсим да ни „гъделичкат ушите.“

Когато дойдем в местната църква, ние донасяме своите отпечатъци и се събираме с други, които също имат отпечатъци. Поради нуждата представена от тези, които се събират заедно, винаги съществува възможност нещо да бъде казано или извършено, което да ни засегне. Ако сме плътски, или „болни,“ или слаби, ние ще отговорим на тези поводи от плътта. Ние ще бъдем наранени, повредени, засегнати. Тогава поглеждаме „обидника“ и оправдаваме себе си, че ние сме в правдата, а той е в грешката. Но Бог не се занимава нито с обиденият нито с обидникът. За мен (или за теб) Божието внимание е върху това в нас, което може да бъде засегнато. 

„Онези, които обичат закона Ти, имат голям мир и за тях няма препъване“ (Псалм 119:165). 

Бог желае да ни доведе до мястото където нищо не може да ни засегне. Думи или действия, които някога може много да са ни смущавали (поради вътрешна слабост) ще се справим с тях, така че ще живеем в мир, въпреки че все още ще се изправяме пред тях. За да дойдем до това място, ние не трябва да обсъждаме действията на другите или даже да ги обвиняваме в сърцето си. Нашата молитва трябва да бъде, „Господи, промени ме; аз изповядвам нуждата си пред Теб.“ 

„Като внимавате да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, който да ви смущава, така че мнозина да се осквернят от него…“ (Евреи 12:15). 

Местната църква е мястото където много семена на горчивина са били засяти в сърцата на хората. Тези семена тогава пускат корен, поливани са и са отглеждани от плътта, и растат в дълбочина и сила, причинявайки много хора да бъдат отчуждени един от друг. Една посока на действие, която мнозина предприемат когато са засегнати в църквата е да излязат от тази група за да търсят „по-добра“ група. Проблемът е, че някой, който напуска за да отиде в друга църква взема своята слабост в следващото място и после в следващото. И той продължава да върши това докато не се справи със слабостта вътре в него. Или, той може да остане в църквата, но да действа от плътта като не говори с другите, или като е предпазлив срещу някого, или като клюкарства за обидата на другите. Нито едното от тези действия произлизащи от плътта няма да разреши проблема. Вместо това, ние трябва да се възползваме от благодатта на Бога да послужи на нуждата в нас.

Ние трябва да изповядаме нашия грях или болест, което е коренът на това да бъдем наранени или засегнати. Ние трябва да видим тези, които ни засягат като дисциплинирането на Господа в нашия живот. И тогава трябва да направим „здрави пътища за краката си;“ което означава, че ние трябва да отидем направо при Господа с нашата нужда и да отговорим на Неговата дирекция за нас, така че нуждата в нас да бъде посрещната. Ако нуждата не е посрещната, ако нашите крака са куци когато ходим в пътищата на Господа и ние не Му се покоряваме, ние накрая ще „излезем от (Неговия) път.“

Ние се справяме с болестта и слабостта в нашия вътрешен човек когато „направим здрави пътища за краката си.“ Това означава, че когато ходим в личното Слово на Господа за нас, ние ще открием божествена сила и изцеление течащи в нашето вътрешно същество. Скоро, това, което някога ни е засягало повече няма да ни кара да се спъваме, и то не защото поводът за спъване е премахнат, а защото нашата слабост е била разменена за Неговата сила и ние можем да преодолеем това, което някога е било непреодолимо за нас.

Когато Господ попита множеството ученици, които бяха близо да Го изоставят, „Това съблазни ли ви?,“Той се опитваше да насочи вниманието им към нуждата, която беше в тях. Когато ние сме засегнати от Неговите думи, това ни сигнализира, че ние трябва да бъдем променени за да се съгласим с Неговото Слово. Небето и земята ще преминат, и всичко, което не е съобразено с Неговото Слово, но Словото на Господа пребъдва завинаги. Еремия оприличава това Слово на чук, който строшава скалата на парчета, или на жито, или на огън. Същото това Слово може да бъде всяко едно от тези три неща за нас в зависимост от нашето настоящо състояние на сърцето.

Ако моето сърце е кораво, тогава словото става чук за да разбие коравината. Но ако сърцето ми е гладно, същото това слово може да бъде хлябът на живота, за да ме нахрани.

Думите на Господа ни довеждат в божествено здраве. Но те трябва да бъдат държани. Мнозина, които чуват Словото на Бог ще правят това в началото с радост. Но когато дойде времето в техния живот когато словото започне да разделя душата от духа, те бягат от него. Правейки това, те изоставят собственото си здраве. Господ описа това в притчата за сеяча: 

„Корен обаче няма в себе си, а е кратковременен; и когато настане скръб или гонение заради словото, начаса отпада“ (Матей 13:21). 

Този „го държи за кратко.“ Но защо идва скръбта? Поради словото, което той сега е чул! Това е поради Словото. Надига се гонение така че Словото да може да бъде направено плът в слушателя, но този не може да го издържи. Така че той търси друго място където ще се проповядва друго евангелие, което изключва преследването и скръбта за неговата плът. Правейки това обаче, той продължава в своята слабост. И не може да следва Господа в Неговите пътища на страдание, защото слушателят не е занесен в здравето, което Словото цели той да получи. Такива хора „презират дисциплинирането на Господа.“

5.Издържане на дисциплинирането

„Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконородени деца,а не синове“ (Евреи 12:6-8). 

Мнозина днеска отхвърлят дисциплинирането на Господа в техния живот. Поради това се случва нещото, което авторът на Евреите казва. „Ние живеем извън дисциплинирането на нашия Баща!“ Понеже сме се изплъзнали изпод Божиите взаимоотношения, и сме ги заменили с религиозни активности, ние оставаме различни от Татко. Не сме дали никаква семейна прилика. Ние не можем да кажем както Самия Господ каза, „Ако си видял Мен, ти си Видял Моя Баща.“ Защо Синът можеше да каже това? Защото Той издържа дисциплинирането и дори бичуването на Татко. И как ще дойдем ние в този образ? И как ще станем участници в Неговата святост? Само чрез дисциплинирането Му извършено от Неговото любящо сърце!

Но има един проблем, който имаме относно това дисциплиниране. „Сега нито едно наказание не изглежда да е за радост, а за скръб…“ Писателят на това послание е преживял дисциплинирането на Господа. Той познаваше реакцията, която то произвежда в земния човек. Той описва реакцията в стих 12 като „укрепете немощните ръце и отслабналите колена.“ Това е днес, когато Татко се справя с нас за да отидем в определена дирекция, ние в началото, естествено отговаряме в слабост. Все пак, нашето изцеление е в това да бутнем настрана слабостта докато издържим, чрез покорство, Словото, което нашият Баща е изговорил за нас: 

„Затова „укрепете немощните ръце и отслабналите колена“ и направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, а да се изцели“ (Евреи 12:12-13). 

Нашето изцеление е в покорството. Ако няма покорство, ние продължаваме в нашата слабост и „болест“ или липса на здраве. Йоан знаеше, че ако децата му ходят в истината, те ще стават по силни и по-здрави с всяка напредваща стъпка. Те ще станат участници в святостта на Господа.

Ако отхвърлим дисциплинирането, ние няма да изглеждаме като нашия Татко. Нашите действия и отношения няма да отразяват и прославят Него. Вместо единството в Духа, ние ще имаме хаосът на плътта с нейната борба, завист, църковно разцепление и др. подобни.

6. Духовно притежание

„А както е писано: ‘Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които Го любят’ “ (1 Коринтяни 2:9). 

Този стих говори на първо място за нещата, които Бог е приготвил за нас да споделим сега, докато сме тук на земята. Има неща, които вече са приготвени от Бог за теб — те имат твоето име върху себе си. Те те чакат на определени места на духовен прогрес в твоя живот. Авраам не се сдоби с Исаак когато беше призован от Бог в началото. Този мъж на вяра трябваше да следва водителството на Бог до мястото където това „приготвено нещо“ му беше дадено. Йосиф не беше поставен на трона когато в началото отиде в Египет. Той трябваше да „бута напред“ до това място. Давид не беше направен цар само защото беше помазан да бъде цар. Юда можеше да бъде „апостолът на езичниците.“ Но друг взе неговата „епархия“ или „обиколка.“ 

„Защото, който ме намери, намира живот и придобива благоволение пред Господа“ (Притчи 8:35). 

Думата „намери“ в този стих означава „да стигне пред“ или да „се появи на определено място.“ Павел каза на коринтяните, че Бог призова тези, които не са „мъдри, силни, и благородни.“ Когато сме призовани от Бог, ние сме без тези неща. Но откъде взема Бог Своите мъдри, силни, и благородни мъже и жени, ако не от самите тези, които „не са.“ Те стават „са.“ И защо? Защото вярват на бог достатъчно за да извършат това, което Той ги насочва да вършат. Ной е описан като човек, „който намери благодат в божиите очи.“ По случайност ли получи Ной тази благодат? Не! Той ходеше в определени пътища и стигна до определени места, където беше надарен с „приготвените неща,“ с които Бог го очакваше. Бог се закле на Авраам, че той ще стане „бащата на много нации“ след като Авраам „стигна“ до мястото където желаеше да принесе Исаак обратно на Бог. Авраам не желаеше „да пощади собствения си син;“ извършвайки това, той отрази качеството от характера на нашия небесен Баща. Така той се квалифицира (поради своя характер) за позицията на „бащата на много нации.“ И Божието обещание, направено преди време, стана притежание на Авраам по-нататък по пътя на духовен прогрес. 

„В твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми“ (Битие 22:18). 

Има „защото“ включено в нашето сдобиване с нещата на Бог. Писателят на евреи говори за простото живеене чрез вяра и чрез вярност на Бог. След това той продължава казвайки, „ние обаче не сме от онези, които се дърпат назад и се погубват, а от тези, които вярват и душата им се спасява“ (Евреи 10:39). Тази фраза „душата им се спасява“ може да бъде преведена като „придобиване на душата.“ Това е като да се каже, че душата сега има нещо, което е нямала преди. Сега имайки го, душата е способна да администрира към другите това, което някога не е притежавала. Душата е обогатена, благоденстваща, благословена и способна да благославя.

Без разширяване, духовно здраве, или духовно притежание от отделните личности в местното Тяло, Църквата живее далеч по-долу от там, където Бог възнамерява. Местното Тяло е съставено от отделни вярващи. И когато тези индивидуалности дойдат в това, което Бог възнамерява за тях да имат, Църквата като цяло не може да помогне, а само да благоденства. Давид каза, че истинското благоденствие е „някой, който идва в името на Господа.“ Тогава той продължава казвайки за онзи, който идва с благословението на Бог, „Благословихме ви от Господния дом“ (Псалм 118:26).

С други думи, тези, които сега са благоуспяващи, са такива заради благоуспяването на другите, които са могли да ги благословят и да ги обогатят. Тези благословените познават източника на тяхното благословение. „Благословихме ви от Господния дом.“ Те казват, „Това, което имаме не произлиза от нас, а по-скоро от Бог.“ Господ има изобилие чакащо всички, които биха Му се предали. Това беше същото изобилие, което даде възможност на Павел да коригира грешките на коринтяните, така че те също да могат да дойдат в благоуспяването, което Бог възнамеряваше те да имат.