-4- Правдата на Закона изпълнена

1.Вътрешна реалност

Плътския човек винаги ще търси начини да спаси своя живот. Тези начини са много тънки защото „сърцето [на плътския човек] е измамно повече от всичко и е безсилно; кой може да го познае“ (Еремия 17:9)? Един от тези начини на плътта е да се облече във външна религиозност като заместител на вътрешната реалност. Бог гледа на сърцето. Там трябва да бъде насочено и нашето внимание. Когато Мойсей слезе от планината и лицето му отразяваше славата на Бога, израилтяните се отдръпнаха от страх. Причината да направят това беше защото те видяха грехът на своите сърца когато съзряха славата на Бога в лицето на Мойсей. Когато отхвърлиха Божията личност, Той им даде Своята правда в писмена форма. Израилтяните се чувстваха удобно с плочи от камък защото можеха да тълкуват закона всеки път както си изберат. Ето защо Господ каза на фарисеите и на другите, които държаха закона: 

„Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен. Но напразно Ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди.“ Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание: (миенето на стомни и на стомни и на чаши; и правите много други неща). И им каза: Вие успешно осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание“ (Марк7:6-9). 

Вместо закона да бъде написан в техните сърца, той беше изопачен и приложен неправилно вън от техните сърца. Тези, които се стремят към праведност чрез спазване на закона имат изпълнението на закона стоящо за тях пред личността на Исус. Обаче, те не са видяли Неговата слава, въпреки че винаги изучават и се опитват да спазват закона. Точно както израилтяните отхвърлиха Божията личност в Изход, също така и фарисеите отхвърлиха Господната личност докато беше тук на земята. Той не се съобразяваше с техните стандарти за праведност. Той нямаше външен вид или привлекателност за да Го пожелаят. Опита да се пази закона води началото си от човешкото невежество, гордост, и доверие в плътта. Такива усилия в същност закоравяват нашето сърце повече и ни заслепяват за истинската слава на Бог.

Но Йоан възлюбеният пише, „И видяхме славата Му, слава като на Единородния от Татко, пълна с благодат и истина“ (Йоан 1:14).Тези ние, за които Йоан говори бяха всички онези, които видяха тяхната нужда от спасител. Те видяха своя грях и загубено състояние. Така, техните очи бяха отворени за да видят славата Господна скрита под земна външност.

Виждането на Господа произвежда живот в нас. Израилтяните определиха собствения си неуспех чрез тяхното отказване да погледнат греха в техните сърца. Те казаха на Мойсей да „покрие светлината,“ което изобличаваше този грях. Желанието да бъде поставено покривало между израилтяните и славата на Бог излезе от грешни сърца отвърнати от Бога. 

„Но когато Израел[това е сърцето] се обърне към Господа, покривалото се отмахва“ (2 Коринтяни 3:16). 

Причината покривалото да бъде сложено на лицето на Мойсей беше, че израилтяните го „помолиха“ да направи това. Когато нашите сърца се обърнат към Бога, нашето желание и молитва е покривалото да бъде отмахнато така че да можем да виждаме Божията слава. Ако посещаваме църква със сърца отвърнати от Господа, ние няма да се чувстваме удобно, ако Неговата слава се разкрие. Но ако сърцата ни са предадени на Бога, ние много ще се радваме в тази атмосфера. Когато нашите сърца се обърнат, ние започваме да виждаме Този, Който е невидим. Докато гледаме славата на Господа, става промяна в нашето най-вътрешно същество. 

„А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух“ (2  Коринтяни 3:18). 

Когато гледаме славата на Бога и биваме променени тогава сме способни да изпълним правдата на закона. Гледайки правдата на Господа, ние ще бъдем „прославени в сърцето, а не във външния изглед.“ 

„Да не мислите, че съм дошъл да отменя закона или пророците? Не съм дошъл да отменя, а да изпълня“ (Матей 5:17). 

Господното изпълнение на закона на Мойсей не беше в буква, но в Дух. По този начин, Той постави един много по-висок стандарт на закона отколкото някой човек може да тълкува. Ето защо Павел определя това живеене на положително равнище като изпълнение на закона на Христос, а не на закона на Мойсей. 

„Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон“ (Галатяни 6:2). 

Той просто спира казвайки на галатяните, които се бяха обърнали към усилия за да се направят съвършени чрез делата на закона, че едно вътрешно сърдечно отношение създадено от Святия Дух живее на по-високо ниво отколкото буквата на закона. 

„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеубоздание; против такива няма закон“ (Галатяни 5:22-23). 

Много е очевидно от поученията на Павел, че никой човек не може във и от себе си да пази закона. Но също е очевидно от писанията на Павел, че правдата на закона трябва да бъде изпълнена във и чрез вярващите. Когато Господ говореше на фарисеите, Той в същност даде по-строги изисквания отколкото те имаха относно техните тълкувания на закона. 

„Чули сте, че е било казано: „Не прелюбодействай.“ Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си“ (Матей 5:27-28). 

Неговото тълкувание на закона изразяваше Духът на закона. Закона беше правдата на Божията личност сведена до писмена форма. Исус не се отнесе до съкращението на писмената форма, но до изпълнението на правдата на Бога в личността на Бога. За да живеем така, ние трябва да ходим според Духът на Бога.

Освен това, Яков ни казва, че ние трябва да бъдем изпълнители на закона. 

„Обаче ако изпълнявате царския закон според писанието: „Да любиш ближния си като себе си,“ добре правите…“ (Яков 2:8). 

А как можем да изпълним закона? Ще стане ли това със собствената ни сила или усилия? Ще стане ли това чрез поставяне на списък от правила, които членовете на църквата трябва да изпълняват? Всяко от тези усилия ще завърши в мрачен неуспех. Законът ще бъде изпълнен в нас единствено когато ние се обърнем от това да търсим закона и търсим да бъдем изпълнени и да ходим според Духа.

Някой ще каже, „Ние не сме под закон, а под благодат.“ Това е истина. Но ако сме под благодат и сме приели благодат, ние сме призовани към по-висок стандарт на праведност отколкото е буквата на закона. „От този на когото много е дадено, много ще се изисква.“

Притчата за опростеният домакин учи точно това. На неправедния домакин му беше простен дълг с голям процент от неговия господар. Но простеният слуга след това излезе и намери един, който му дължеше малко пари. Когато този, който дължеше в същност нищо помоли за прошка, лошият служител не му показа милост. Неправедния домакин (който получи благодат) се отнесе към своя длъжник според закона, а не според благодатта. Когато простилият господар бе информиран за поведението на лошия служител, той му се „ядоса“ доста и се отнесе с него според закона. Аналогията, разбира се е много очевидна. Ако се хвалим с това, че сме получили благодат, ние тогава сме длъжни да простираме същата тази благодат към другите.

Петър мислеше, че щеше да бъде много великодушен към своя брат, ако му простеше седем пъти на ден. Господ тогава каза на Петър, „не седем, но 70 пъти по седем.“Това, коетоГоспод казваше беше, „Петре, ти трябва да живееш в едно продължително прощение на сърцето към всички.“ Такъв живот е невъзможен докато не сме изпълнени с Духа всеки миг. 

„За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух“ (Римляни 8:4). 

В Римляни 7, Павел дава точно подробно описание на неговия да спази закона. Не беше по вина на закона, че Павел се провали. Той заявява, че ако някой закон може да дава живот, то това е законът на Бог даден чрез Мойсей. Проблемът, казва Павел, бил с него: „Аз съм плътски продаден на грях.“ Той не откри „нищо добро в него за да спази закона.“ Но когато изповяда своята нужда и се обърна към Бог за помощ, той се отвори за да приеме всичко, от което се нуждаеше за да изпълни закона. Тогава той представяше Бога с меко отношение на сърцето, този вид отношение на сърцето, на което Бог може да напише Своите закони. Колкото по-мека повърхност даваме на Господа за да пише, толкова по-лесно е писането: 

„Защото заветът, който ще направя с израилевия дом след онези дни, казва Господ: ще положа законите Си в ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ…“ (Евреи 8:10). 

Когато Бог избави израилтяните от Египет, Той желаеше да ги направи свят и отделен народ. Първото Му желание беше да напише Своите закони на сърцата им. Те, обаче, никога не дадоха на Бог необходимата повърхност за писане, която беше меко сърце. И тъй като Бог не можеше да напише Своя закон на техните каменни сърца, Той написа закона Си на плочи от камък. Това писане правеше две неща: то стана свидетелство за Израел и свидетелство против Израел.

За тези, които се стремят към Бог с цялото си сърце, законът ще ги заведе до същото заключение, което направи Павел в Рим.7. Законът ще бъде техният учител, учещ ги за тяхната неспособност да спазват закона, и това ще ги доведе до тяхната нужда от спасител (Галатяни 4:1-7). И така, те ще викат към Бог да им прости греховете и да промени сърцата им.

Всички, които истински служеха на Бог в Стария Завет се свързваха с Него чрез вяра, а не чрез закона. Това е, което Павел се опитва да покаже в Римляни: 

„Както Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог зачита правда независимо от дела: „Блажени онези, чиито беззакония са простени, чиито грехове са покрити“ “ (Римляни 4:6-7). 

Когато позволим на Духът на Бога да има Своя начин на действие в нас, ние изпълняваме правдата на закона. Когато говорим Неговите думи, когато следваме Неговото водителство, когато вършим Неговите дела, ние не само изпълняваме буквата на закона, ние изпълняваме Духа му.

„Казано е в старо време… но Аз ви казвам…“ Това, което Господ каза беше много по-строго от това, което е било казано в старо време. Когато дойдем при Господа и изповядаме нашата абсолютна невъзможност да живеем пред Него и изповядаме нуждата си от това Той да живее Своя живот чрез нас, ние отваряме себе си за да приемем от Него всичко, което Бог направи Исус да бъде за нас: 

„А вие сте от Него в Христос Исус, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление…“ (1 Коринтяни 1:30). 

Бог е направил Исус наша правда; Той е всяко от тези неща сега. Той може да бъде правда на всеки един, но не всеки е отворен да приеме Неговите думи, Неговия живот, Неговата дирекция, Неговата мъдрост. Когато сме отворени за Него, правдата на Христос изтича от нас. Ако говорим Неговите думи и вършим Неговите дела, тогава ние можем да кажем с Павел, „Този, който живее вече не съм аз, но Христос живее в мен…“ (Галатяни 2:20, NAS).

Когато повярваме в Него, и докато вярваме в Него, от нашата утроба или най-вътрешно същество изтичат реки от жива вода. Тези води изтичат навън защото първо са текли навътре. Ние не сме източникът на тези води, Той е. Изтичането зависи от нашето отваряне за Него, или вярване в него. Ако имаме меко и разчупено сърце, ние ще позволим на реката на живота да изтича от нас за да докосва живота на другите. 

2. Бент, ручей, поток 

Сега има река, която изтича от трона на Бог. Тя е даваща живот река, която тече непрекъснато. Тя е на разположение на всички, които вярват в Господа. Давид каза, „Законът на Господа е съвършен, освежава душата…“ (Псалм 19:7). Думата за „закон“ може да бъде описана като „поток.“

Потокът на Господа е съвършен и цялостен, нищо не му липсва. Но ако ние, чрез грях, имаме коравина в сърцето, ние заприщваме потока на Бог и не му позволяваме да идва в нашите сърца или да тече. Запомнете, че нашите сърца ще се закоравят чрез измамата на греха. Това е, когато действаме от нашите грешни желания, ние се движим от закоравено сърце към все по-голяма закоравялост. Ако продължително грешим, нашите сърца се закоравяват повече и повече. Ние се съпротивяваме на потока на Бог, и ставаме бент за добротата на Бога.

Но когато се покаем, когато изповядаме нашата нужда, когато омекотим нашето сърце, добротата на Бог тогава е допусната да тече чрез нас. Тя не тече чрез нас в същата мярка, в която е текла в нас. Несъмнено не и в началото. Има толкова много „развалини“ в нашите сърца, които не позволяват едно неограничено изтичане на добротата на Бог. Ние можем да оприличим себе си на фуния. Добротата на Бог е изляна в нас като реки в големия край на фунията, но нашето малко сърце ограничава потока към другите и само ручейче от Неговата доброта може да изтича от нас. Това поне е начало. Сега добротата на Бог има пробив, и неограниченият поток в нас ще започне да измива ограничителните развалини в нашите сърца. И скоро, от нашите най-вътрешни части ще идват потоци от жива вода защото добротата на Бог е сътворила канал в нас. 

„Ако някой вярва Мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му“ (Йоан 7:38). 

Ако вярваме в Него, докато вярваме в Него, и когато вярваме в Него, реките на жива вода потичат. Всеки момент когато вярваме, потокът продължава.

3.Мярката, с която ние мерим

„Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери“ (Матей 7:2). 

За нещастие мнозина говорят за мярката относно финансово даване. Господ не говори за финансова мярка. Той говори за потока, който излиза от нас за да докосне живота на другите хора. Това, което тече в нас от реката на живота съдържа в себе си желанието да даваме на другите това, което сме получили. Има произведено в нас желание, дори силно желание да бъде похарчено само в полза на другите. С каквато мярка мерим в нашия живот, с такава мярка ще ни се върне. С каквато мярка мерите – абсолютно същата мярка!

„Помазанието“ занася потока на Бог от нас към другите. Изисква се смирение от наша страна за да позволим на реката на Бог да тече чрез нас за да докосва другите. Колкото по-голяма е мярката, която тече от дадена личност, толкова по-голяма мярка се връща към тази личност. 

„Духът на Господ Бог е на Мен, защото Господ Ме е помазал да благовествам на бедните; изпратил Ме е да превържа съкрушените по сърце, да проглася освобождение на пленниците и отваряне на затвора на вързаните…“ (Исая 61:1). 

Какво изтича от „помазаният“ ? – Думи на освобождение, изцеление, и изобилие. А какво ще правят тези, които получават по отношение на този, който дава така?

„Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога“ (Филипяни 4:18). Мярката, която изтече от Павел и докосна филипяните се върна при него по толкова много начини. Тъмничарят от Филипи, който заедно с целият си дом беше заведен при Господа от Павел, беше давал на Павел отново и отново. Жертвоготовната мярка на даване на Павел сътвори същото в този човек и в другите. Павел стана получател на тяхното жертвено даване защото първо той „отмери за тях.“

Откъде взе Петър своята мярка? Откъде другите ученици получиха своите? От Господа. И мярката, която Исус им даде беше целият Му живот! И какво дадоха учениците обратно? Подобна мярка. Давид ни казва, „Има една река, потоците й веселят Божия град…“ (Псалм 46:4). Ние трябва да бъдем канали за тази река, така че църквата да бъде изпълнена с радост и веселие.

Това е наша привилегия като вярващи да преживеем удовлетворението от това да имаме потока на помазанието на Бог изтичащ от нас за да посрещне нуждите на другите. Ние първо трябва да дойдем и „да пием от Господа“ (Йоан 7:37). Това пиене е потокът на Бог идващ в нас. След като пием от Господа, ние можем да преживеем удовлетворението „потока да изтича от нас.“ 

„Но Исус каза: Някой се допря до Мен, защото усетих, че от Мен излезе сила“ (Лука 8:46). 

Трябва да има и вливане и изтичане. Нашето удовлетворение не е напълно съвършено докато това, което се влива не изтича и докосва другите. Не каза ли Самият Господ, „По-блажено е да даваш отколкото да получаваш?“ А местното тяло е място на голяма възможност за нас да имаме реката на Бог изтичаща от нас за да докосва другите.

4.Външен и вътрешен контрол

Разликата между това да се опитваме да пазим закона със собствената си сила и това да ходим според Духа е съвсем проста. Законът е за беззаконните. Законът е за тези, които нямат природа, която съвпада с всеки даден закон. Обаче, ако Бог ни е дал нова природа, природа, която е като Неговата природа, ние сега можем да пазим закона без усилие.

Например, законът казва, „Не лъжесвидетелствай.“Книжниците и фарисеите, които нямаха Духът на Бог в техните сърца, постоянно нарушаваха този закон по отношение на Исус. Те говореха за Него, че е лакомник и пияница. Какво правеха те? Те лъжесвидетелстваха и по този начин нарушаваха самия закон, който привидно толкова високо уважаваха. Те свидетелстваха на другите за Исус, но тяхното свидетелство не казваше истината за Господа. В какво беше проблемът?

Павел ни казва, „Аз съм от плът, продаден под греха“ (Римляни 7:14). По-нататък той заявява, че законът е свят, праведен и добър. Ако някой закон можеше да даде живот (на човека), то това беше законът даден чрез Мойсей. Но ние сме плът в нашата основна природа, което е напълно противоположно на закона. Така че когато святият и праведен закон идва при нас, беззаконните по природа, ние сме обречени на провал опитвайки се да го спазим. Да се опитваме да спазваме закона ще ни направи нещастни. Опита да спазваме закона ще ни и осъдени и религиозни до крайност.

Фарисеят, който стоеше отпред в храма осъди неправилно бирникът, който стоеше отзад. И той го осъди като възхваляваше всичките си добри дела! Но това, което не можа да види (защо опита да спазваме закона ще ни заслепи за собственото ни състояние) е, че той живееше в себеоправдание. Но бирникът, който нямаше добри дела, които да представи пред Бог, се хвърли в милостта на Бога. Нашия Господ каза, Този човек (този, който помоли за милост) си отиде у дома си оправдан от Бога. Другия човек напусна лишен от одобрението на Бог, защото „чрез делата на закона, никоя плът няма да се оправдае“ (Галатяни 2:16). Това бяха милостта и благодатта, които посрещнаха нуждата на този човек, не законът. Така че нашия опит да пазим закона никога няма да възстанови разрушеното човечество.

Себеоправданието ни оставя безсилни да пазим закона. Ние живеем вън от Божието одобрение, и по този начин живеем в неудовлетворение. И какво прави религиозният „изпълнител на закона“ докато живее в това място? Той прибавя повече и повече закони към своя списък с „това не трябва.“ Но няма достатъчно дълъг списък с „това не трябва,“ който да задоволи нашето сърце. Вместо да се свърже с Бог, себеправедният се свързва със своя списък от добри дела, спомняйки си тези, които е извършил, и опитвайки се да забрави онези, които е пренебрегнал. Но през цялото време той живее без правдата на Бога. Проблемът е, че този човек се опитва да контролира своята плътска природа чрез закон, който е напълно противоположен на нея. Както Павел казва: 

„Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може“ (Римляни 8:7). 

Какво е тогава разрешението? Тъй като нашата стара природа е противоположна на единствения закон, който може да даде живот, ние се нуждаем от нова природа, която може да изпълни закона. Бог е снабдил точно това нещо за нас. 

„Тъй като се новородихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието слово, което живее и трае (до века)“ (1 Петрово 2:23). 

Сега ние имаме природа, която може да спазва закона. Но това няма да бъде външен контрол. Контролът над нашата плът (нашата стара природа) ще идва от самите дълбочини на нашето същество когато ние се предадем на водителството на Духът на Бога. 

„И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Исус. Защото законът на животворящия Дух в Христос Исус ме освободи от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което беше невъзможно поради това, че беше слаб чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати Сина Си в плът, също като греховната плът, заради греха и осъди греха в плътта, за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух“ (Римляни 8:1-4). 

Когато сме родени от Духът на Бога ние сме занесени от отношението на сърцето „Аз трябва да спазвам закона“ в „Аз искам да спазвам закона.“ Предишното е живот на робство. Последното е живот на наслада. Когато се предадем на водителството на Духа, ние сме изпълнени със задоволство и сила, които идват до нас единствено чрез Божието одобрение. Предавайки се на Духа, ние обичаме нашия „ближен като себе си“ (и също почитаме църковните членове), и така изпълняваме закона: 

„Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: Да любиш ближния си както себе си“ (Галатяни 5:14).

5.Призивът за слава и добродетел

„Понеже Неговата божествена сила ние подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство…“ (2 Петрово 1:3). 

Павел оприличава едно новородено бебе на плътската личност когато им казва, „И аз, братя, не можех да говоря на вас като на духовни хора, а като на плътски, като на невръстни в Христос“ (1 Коринтяи 3:1). Когато четем Коринтяни, очевидно е, че тяхното внимание беше на славата свързана с това да бъдат използвани в дарбите и да имат първенство в Църквата. Но това не е където е Божието внимание. Божият приоритет е да произведе съвършенство в нас, така че когато Той ни прослави, славата да не ни унищожи.

Думата „съвършенство“ означава „мъжественост,“ което се отнася до сила. Ние сме увещани от Павел да носим един на друг товарите си. Но какво, ако нашата сила е такава, че ние не можем усърдно да носим собствения си товар? Когато сме променени в характера на Христос, ние сме подсилени с мощ във вътрешния човек и така сме способни да носим това, което някога не сме можели да носим: 

„На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света“ (Йоан 1:29)! 

Каква великолепна сила! Да можеш да вдигнеш греха на света и да го изместиш от пътя на взаимоотношението между Бога и човека. Как можем да направим това? Например, ако някой съгреши против нас, позволяваме ли този грях да остане като спънка на взаимоотношението ни с този човек? Или го махаме от пътя като че ли не са съгрешавали против нас? Такова махане изисква велика сила.

Когато братята на Йосиф се появиха пред него, той имаше силата да ги унищожи. Но Бог беше изработил съвършенство в Йосиф и го беше подсилил с мощ във вътрешния човек. Прославеният Йосиф държан като управникът на Египет имаше съвършенството на Бога като своя опора. Това съвършенство му даде способност да се справи със своите братя в любов като не им вмени техните грехове. Църквата трябва да бъде място където ние не си вменяваме грехове един на друг. Но такова действие изисква съвършенство изработено в нас от Духът на Бога.

Ние не трябва да избираме новак да управлява в Църквата, защото му липсва съвършенство…“Да не би да се надигне в гордост!“ Позицията на лидерство изисква съвършенство. А съвършенството се прибавя към нас чрез благодатта на Бога и чрез общението с Господа и Неговото Тяло. 

„Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас…“ (2 Коринтяни 4:17). 

Славата има тежест със себе си. Колкото по-голяма е славата, толкова е по-голяма и тежестта. Съвършенството е това, което издържа тежестта на славата. Ако нашето внимание е на славата от някоя позиция в Църквата, нашите очи са на погрешното нещо. Когато отидем до мястото нашата грижа да е фокусирана на това Бог да произведе характера на Своя Син в нас, тогава ние сме фокусирани на същото нещо, за което е загрижен и Бог. 

„Защото беше уместно Онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като довежда много синове до слава, да направи съвършен чрез страдания Автора на тяхното спасение“ (Евреи 2:10). 

Има един продължителен процес на слизане и възкачване в славата и съвършенството. Има една голяма трансформация, която трябва да стане в нас. Бог призова Авраам в славата да бъде „бащата на много народи.“ Но от времето когато напусна Ур Халдея докато принесе Исаак на планината, Авраам стана напълно променен човек. Колко сила и съвършенство му бяха необходими за да се вдигне и да върже Исаак, неговия син, върху олтара, който Бог му беше поискал да построи?

Славата е в изцеляване на прокажения; съвършенството е в докосването му.

Славата е на Планината на Преображението; съвършенството е в издържането на рева на невярващите в долината.

Славата е в това да ти бъде дадено име над всяко друго име; съвършенството е в това „първо да слезеш в най-ниските части на земята.“

Славата е да бъдеш „коронясан с чест и слава;“ съвършенството е в носенето на трънения венец.

Бог направи автора на нашето спасение съвършен чрез страдание. Ще ни води ли Той по друг път? Ако сме призовани в слава, ние също трябва да отговорим на този призив като ходим в пътя, който произвежда съвършенството на Бог в нас. 

„Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас“ (Псалм 8:18). 

Славата, която е показана в нас ще се отрази на съвършенството, което Бог е могъл да изработи в нас когато Му се предадем. Коринтяните бяха концентрирани на позицията и силата. Те бяха поставили вниманието си на неправилните неща. Може да е славно да разбираш всички тайни, да имаш вяра, която премества планини и да говориш на ангелски езици, но за да се използват тези неща правилно, тяхната основа трябва да бъде съвършенство в любов.

6. В похвалата на Неговата слава

„Небесата разказват Божията слава…“ (Псалм 19:1). 

Има обширност на славата на Бог, която ние дори не можем да започнем да си представяме. Всичко, което Бог е извършил в миналото, всичко, което върши сега, и всичко, което ще върши в бъдещето отразява Неговата слава! Ние като индивидуалности знаем само много малко от чудесните дела на Бога.

Все пак, когато чрез Своето работене Той може да открие Своите действия на нас, това ще донесе хваление в нашите сърца. Когато Господ прави нещо за нас, без значение дали ще бъде мигновено или за период от време, Той ни разкрива частица от Своята слава и ние не можем да помогнем, а само Го хвалим. Ние сме създадени за да гледаме и да отразяваме Неговата слава.  

„Така че да бъдем за похвала на Неговата слава — ние, които отпреди се надявахме на Христос“ (Евреи 1:12).  

Това хваление е родено в нас когато гледаме Неговата слава. Когато Йосиф стоеше пред фараона, и по-късно когато съдеше своите братя и Словото на Бог беше изпълнено в неговия живот, неговото сърце преливаше с хваление към Бог. Когато Авраам държеше своето новородено бебе, Исаак, в ръцете си, той също беше видял славата на Бог и не можеше да помогне, а само да хвали Бога. Когато Давид, след много години на страдание, видя ковчега да се внася в Ерусалим, не можеше да сдържи хвалението си към Бог.

Всички тези мъже казваха в своите сърца, „Това е делото на Господа, и то е чудно в нашите очи.“ Когато Давид написа тези думи за „Господните дела,“ той говореше в частност за разпъването на Господа. Все пак когато това беше извършено, никой не го видя като дело на Господа — нито римските войници, нито юдеите, нито учениците. По-късно очите на учениците бяха отворени да видят, че това беше Господното дело, и това произведе тяхната похвала в Неговата слава. Когато вярваме, ние ще видим славата на Бог, и виждайки я, ние ще бъдем изпълнени с хваление към Него. Такова хваление, придобито единствено чрез вяра, винаги произвежда „похвала в славата на Бог.“ Павел говори относно това хваление: 

„Когато Той дойде в онзи ден, за да се прослави в Своите светии и за да Му се възхищават във всички повярвали, защото нашето свидетелство към вас беше повярвано“ (2 Солунци 1:10). 

Думата „възхищавам“ използвана по-горе означава „чудя се на.“ Има три аспекта на това възхищение. Първият аспект е учудването, че хората, които са отвън гледат вътре. Един такъв пример може да се види в живота на Йосиф. Фараонът и братята на Йосиф се чудеха на това, което Бог беше направил във и чрез Йосиф. Тяхното учудване беше ограничено защото те бяха отвън гледайки вътре.

Вторият и третият аспект са много по-добри защото учудването е извършено от „вътре.“ Когато Йосиф стоеше пред фараон, той беше изпълнен със страхопочитание и възхищение за това, което Бог беше направил. Неговото страхопочитание дойде от издържане на делата на Господа докато той вярваше на Бога. Той беше огладнял за правда и сега този глад беше възнаграден. Истина е, че „никоя плът няма да се прослави в Божието присъствие.“ Но работата на Бог в даден човек безспорно ще се прослави в присъствието на Бога. Йосиф беше пълен с хвалението, което идва единствено за тези, в които Бог е извършил Своята работа.

Третият аспект на учудване включва тези, които разпознават работата на Бог извършена в другите поради работата на Бог извършена в тях. Когато Мелхиседек и Авраам си тръгнаха от срещата си един с друг, техните сърца бяха изпълнени с „похвала в славата на бог“ защото те можеха да видят работата, която Бог беше извършил в другия. И защо те можеха да видят тази работа? Само защото бяха позволили на Бог да работи в тях.

Такава работа никога не може да бъде извършена в някой, който се свързва с Бога чрез спазване на закона. Тази личност никога няма да се издигне над нивото на плътта. Тази личност трябва да остави всичките си плътски, религиозни усилия и трябва да се предаде на бог. Те трябва, чрез вяра, да оставят себе си на Бог и на работата, която Той желае да извърши в тях. Тази работа ще бъде извършена в обстоятелства, места, и начини, които са вън от техните предпочитания; но тя ще произведе съвършенството, праведността, и славата на Бог, които само Бог може да произведе.