-3- Съдийският престол на Христос: СЕГА!

1.Подчиняване на съдене

Важността от това да позволим да бъдем съдени от Господа е невъзможно да се преувеличи. Привилегиите получени от това съдене включват царството на Бог в нашите сърца. Господ е вратата и всички, които биха влезли в царството на Бог трябва да минат през Него. Всеки духовен прогрес е основан върху приемането на съдбите на Господа в различните форми, които те имат: Корекция, назидание, увещание, порицание, и др. 

Защото дойде времето да се започне съдът от Божият дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?” (1Петрово 4:17). 

В книгата Евреи ни се казва да не закоравяваме сърцата си когато чуем Господния глас както направиха израилтяните когато се скитаха в пустинята. Каква е природата на Господния глас? Това е глас на спасение, назидание, корекция, утеха, даване на възможност, милост, дълготърпение, и живот.

Давид заявява, че „свидетелствата на Господа, Неговите присъди, Неговия закон (или поток) са, по-желателни от злато, да от най-чисто злато.” Давид осъзна ценността на присъдите и свидетелствата на Господа, защото неговия успех в царството на Бог се дължеше на подчиняването му на тях.

Следващата илюстрация ни дава промените, които ще се случат в нас при съдийския престол на Христос. (Когато говоря за този съдийски престол, нямам предвид последният съд, но по-скоро настоящите присъди на Господа в нашия живот, които ще причинят последния съд да бъде място за награда и радост за всички, които слушат Неговия глас ежедневно).

 

ГОСПОДНОТО СЪДЕНЕ

От:

Във:

Поквара Непоквареност
Заслепяване Виждане и разпознаване
Духовно невежество Познаване на Бог
Смърт Живот
Себецентрирано неправилно съдене Праведно съдене без пристрастие
Търсене на справедливост Пълнота от милост
Светско и земно Освещение
Лъжесвидетелство Вярно и истинно свидетелство

 

Преди да приемем Господа в нашето сърце, ние сме изпълнени с тези неща споменати в лявата колона. Пред съдийския престол на Христос ние преминаваме от тези неща в десния списък. Можем да видим тази истина много ясно в евангелията.

В евангелието на Лука ни се казва, че самаряните отхвърлиха Господа, ”Защото лицето Му беше обърнато към Ерусалим.” Неговите ученици Яков и Йоан бяха много разстроени от това отношение: 

Когато учениците Му Яков и Йоан видяха това, казаха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, (както стори и Илия)?” (Лука 9:54). 

Яков и Йоан представиха себе си “пред съдийския престол на Христос” за да получат одобрението да се избавят от тези “врагове.” Какво беше вътрешното им състояние когато се приближиха до Господа? Те дойдоха в духовна слепота и невежество, и с дух противоположен от този на Господа. Когато Исус идва Той порицава или осъжда греха в плътта. И тъй като Той е същия вчера, днес, и завинаги, Той все още порицава греха в плътта. Това е, Той ще го осъди в нашата плът. И когато ние се съгласим с Неговата присъда и изповядаме греха си, Той ще ни очисти от нашата неправда. Господният отговор към Яков и Йоан беше този: Лука 9:55-56, ”А Той се обърна и ги смъмри, (и каза: Вие не знаете на какъв дух сте, защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси). И отидоха в друго село.”

Нито Яков нито Йоан бяха научили тази истина в предишното поучение на Господа. Те бяха там когато Господ даде проповедта на планината. Неговото поучение включваше, ”Но Аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят” (Матей 5:44). Ние сме като тези ученици, това, което не сме научили в класната стая може да бъде научено в обстоятелствата на живота. Господ е добър учител, който ще повтори същия урок по друг начин. Колкото по-меки са нашите сърца, от толкова по-малко сурови уроци се нуждаем.

Ключовата дума в горните стихове е “унищожение.” Господ използва това за взаимоотношенията в живота на хората и го прилага за тези, които по това време Му се противопоставяха. Въпреки тяхното отхвърляне, Той остана верен на тях, винаги търсейки да донесе спасение и живот за тези, които са в нужда. Но има един, който възнамерява да разруши живота на хората, и това е Сатана.

2. Разваленият образ

Сатана имаше три цели в ума когато се приближи при Адам и Ева в Градината.

Той възнамеряваше да:
1. Ограби Божието създание, човека.
2. Убие взаимоотношението на човека с Бога.
3. Унищожи образът на Бог засвидетелстван от Божието творение, човека.

Павел в Римляни 1:29-31 описва степента на работата на врага в сърцата на хората.

Изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба; пълни със завист, убийство, свадливост, измама и злонамереност; клюкари, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, изобретатели на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без естествена обич, немилостиви.” (Римляни 1:29-31) 

Тези характеристики са толкова противоположни на образът на Бог. Павел ни казва по-нататък в Римляни, че човекът промени славата на Бог (Това е, славата на Бог, която присъстваше в първоначалното Му творение) и я направиха като „тленен човек, птици, и четириноги зверове, и пълзящи неща.“ Ето защо Исус нарече Ирод лисица. И ето защо Йоан Кръстител нарече книжниците и фарисеите, „ехидни.“ А в Псалм 22, виждаме, че силни бикове и кучета заговорничеха против псалмиста и, пророчески, против Господа по време на Неговото разпъване. По този начин, образът на Бог беше унищожен в човека чрез сътрудничеството на човека със Сатана.

Но Исус дойде за до потърси и да спаси това, което беше загубено. Той направи това спечелвайки отново сърцето на човека, което беше откраднато от Сатана и беше направено слуга на греха. Той повежда поробеният по пътеките на правда и възстановяване. Когато взаимоотношението с Бог израства и се задълбочава, човекът е променен от „лъжа в истината.“ Човекът тогава е съобразен с образа на Бог и става истински и верен свидетел на Бог.

Когато сме променени в образа на Бог, ние също ще се стремим да спасяваме живота на хората, а не да ги унищожаваме. Тази трансформация се случва когато се подчиним на присъдите на Господа.

Павел ни казва в Коринтяни, че както сме носили земният образ, по същия начин да носим небесният образ. Как идваме до мястото на носене на земният образ? Ние сме били родени в живота с тази земна природа. После на тази природа и е било послужено и ние сме пораснали, развили сме се и сме узрели. По същия начин ще носим небесният образ. Ние трябва да се новородим или да бъдем родени отгоре, или трябва да ни бъде даден живот отгоре. Когато на този живот му е послужено в нас, ние израстваме, развиваме се и узряваме.

Както се подчиняваме на безчислени съдби отнасящи се за земната природа, по същия начин трябва да се подчиним и на съдбите на Господа отнасящи се за новата природа. Тези съдби са облечени в милостта на Бога. 

„Правда и съд са основата на престола Ти, милост и истина ходят пред лицето Ти“ (Псалм 89:14). 

Бог обитава в светлина, в която никой човек не може да пристъпи. Тази светлина включва Неговите съдби и Неговата правда. Никой от нас, в собствената си сила и праведност, няма възможност да приближи това обиталище на Бог. Ние трябва да имаме работа с милостта и тогава да бъдем променени от тази милост. Само когато сме потопени в Неговата милост, ние сме способни да приемем Неговата истина, която тогава променя разваленият образ в Неговия образ. Преди Адам да съгреши, той свидетелстваше за Бога просто чрез това как Бог го беше създал. Той беше истински свидетел. Той изглеждаше като Своя създател. Но когато съгреши, той повече не отразяваше образа на Своя създател. Той стана фалшив свидетел. И всички хора, които са изпълнени с греховете описани от Павел в Римляни 1:29-31, изложени по-горе, също са намерени за фалшиви свидетели.

Но Исус дойде за да възстанови изгубеният образ на Бога в човека и да промени лъжата, фалшивото свидетелство, обратно в истината. И ние Му съдействаме като се съгласяваме с Неговите съдби. Това е природата на плътския човек да съди (или по-добре неправилно да преценява) всичко. Но Павел ни предупреждава, 

„Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога“ (1 Коринтяни 4:5). 

Това, което Павел ни казва да правим е винаги да чакаме докато Господ разкрие Своята съдба по даден въпрос и тогава да се съгласим с нея. Така че тогава, в действителност, ние никога не съдим; ние само се съгласяваме с Господната съдба. 

„Нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек — лъжлив, както е писано: „за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш“ “ (Римляни 3:4) 

Ние видяхме, че основата на трона на Бог е правда и съд. Никой човек не може някога да се приближи до тази слава в собствената си заслуга с изключение на Господ Исус. Чрез Своя безгрешен живот, Той влезе в пълната слава и присъствие на Превъзвишеният Бог. Извършвайки това, Той беше/е изпълнен с всичките богатствана мъдростта и знанието за Бог. Той съдържа съвършената комбинация на правда и съд, затова целият съд е поверен на Сина.

Ние сме инструктирани да „идваме смело пред престола на благодатта.“ Но Исус е „поставен отдясната страна на трона на Всевишния в небесата.“ Тези два престола съставляват две напълно различни места в духа. Ние можем да отидем до едното, което е, престолът на благодатта. Но престолът на Всевишния в небесата е недостъпен за нас, ако не сме заведени там от единствения посредник между човека и Бога, човекът Христос Исус. И нашият духовен прогрес по този начин е напълно зависим от нашето приемане на съдбите на Господа лично за нас. „Нека да вървим към съвършенство! И това ще направим, ако Бог позволи!“ Защо да не го позволи? Защото не сме се предали на определени съдби.

Правдата и съдът, които са основата на трона на Бог включват вечните пожари, за които се говори в Исая 33:14 и са споменати от писателя на Евреи, когато говори за нашия Бог, който е „пояждащ огън.“ Никоя плът няма да се прослави в Неговото присъствие защото ще бъде погълната когато човек влиза по-дълбоко и по-дълбоко в центъра на това присъствие.

3. Но Аз ви казвам

Поради Господното предаване на всичките съдби на неговия Баща без да се провали, Той получи и позна всичките съдби на Бога. Неговите думи са дух и живот; направени са такива чрез Неговото покорство на Бог. Той говореше с авторитет, който идва от лично преживяване: 

„Чули сте, че е било казано: „Око за око, зъб за зъб.“ А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия; но ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата“ (Матей 5:38-39).

„Око за око!“ Къде човек получава това? Чували ли сте някога някой в света да казва това? Това е правда и съд. Око за око! Но Господ не се свързва с Бог или с човек според закона, но по-скоро чрез милост и истина. Той не беше син чрез религия, но чрез взаимоотношение. И от своето взаимоотношение, Той научи сърцето на Своя Баща. Той изяви сърцето на Бог на нас.

Той Самият беше изпратен от сърцето на Бог: 

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот“ (Йоан 3:16). 

Толкова често ние лекомислено цитираме този стих без да обмисляме изводите. Бог даде Своя благословен, Свят, Неопетнен Син за един порочен свят, за грешници с голямо падение; и те се отнесоха зле с Него и Го убиха. Той плати цена отвъд нашата способност да я схванем. И тази цена беше плащана ежедневно през Неговия живот тук на земята. „Той се научи на покорство чрез нещата, които пострада. И стана съвършен…“ Той не беше роден съвършен. Това означава, че Той нямаше изразеният образ на Своя Баща до кръста. Но всеки ден, докато беше тук на земята, Той се придвижваше по-близо и по-близо до изразеният образ на Своя Баща. Ето защо Той трябваше да изпие чашата. Той се молеше, „ако е възможно, нека ме отмине тази чаша.“ Тази молитва беше направена със силно викане и със сълзи и Той беше чут от Своя Баща. (вижте Евреи 5:7). И въпреки че отговорът на Бащата не е записан в Писанието, има известни изводи за това, което може би е било казано: 

„Сине, ако искаш да бъдеш избавен, ангелите са на Твое разположение. Ако решиш да извикаш те ще Те избавят. Ти изглеждаш толкова много като Мен сега, много повече отколкото някой човек някога е изглеждал. Но ако искаш да изглеждаш точно като Мен, ако искаш да бъдеш Моят изразен образ, така че когато Те погледна да бъде като че ли гледам в огледалото, Ти трябва да изпиеш чашата. Ако искаш да разкриеш цялото Ми сърце на човечеството, и ако искаш да влезеш в пълното Ми присъствие където никой друг никога преди това не е бил, Ти трябва да изпиеш чашата.“ 

Евреи 5:8-9 прибавя: 

„Въпреки че беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и усъвършенстван, стана причина за вечно спасение на всички, които са Му послушни;“ 

Той не беше съвършен докато не пострада и умря на кръста. Това беше кулминацията на Неговия духовен прогрес, който го доведе до края на пътеката на правдата и до светлината на „съвършения ден.“

И от този духовен прогрес и взаимоотношение с Неговия Баща дойде Неговото, „Но Аз ви казвам.“ Тези думи бяха Неговите съдби. И те бяха изпълнени с милост и истина. Защо?  

„Правда и съд са основата на престола Ти, милост и истина ходят пред лицето Ти“ (Псалм 89:14). 

Той беше пълен с правда и съд, но понеже познаваше сърцето на Своя Баща, Той се обръщаше към хората с милост и истина. Това е тази милост, която ни дава възможност да направим духовен прогрес в пътя, в който Самият Господ ходеше.

4. Иди и се научи

„Земята е пълна с милостта Ти, Господи, научи ме на наредбите Си“ (Псалм 119:64). 

Колко от земята е пълна с нашата милост? Можем ли да напълним градът, в който живеем с милост? Църквата, която посещаваме? Нашите домове? Нечие друго сърце? Ние се наслаждаваме да приемаме милост, но не сме много готови в естественото да даваме милост. Все пак Господ увещава фарисеите: 

„Но идете и се научете какво значи това: „Милост искам, а не жертва,“ защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние)“ (Матей 9:13). 

Къде трябва да отидем за да научим истината, която Еремия заявява относно Господа, че Той е Бог „който върши милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това имам благоволение, заявява Господ.“ Божията наслада е да простре милост към този, който е в нужда. Следователно, ние лишаваме Господа от тази наслада когато неуспяваме да осъзнаем нашия грях, който Той осъжда. Ние научаваме тази истина, че Бог би дал милост вместо жертва когато позволим на Господа да претърси нашите сърца и да изобличи покварата в тях и нуждата от Неговата милост.

Когато наистина видим тази нужда, ние сме доведени до изповядване и до място на оправдаване на това, което Бог казва (относно нас). Вижте Римляни 3:4. Нашата уста тогава спира да осъжда другите, защото ние виждаме собствения си грях и нуждата от милост. Бивайки осъдени, и приели милост, ние тогава сме способни да даваме тази милост на другите.

Когато съдбите на Господа дойдат до нас, ние сме смазани от тежестта на Неговите думи. Нашите колене тогава се превиват пред Него и ние „ставаме виновни пред Бог.“ Тази дума „виновни“ може да бъде преведена: „Обект на съдът на Бога.“ Да бъдеш подложен на съдът на Бога е влизането в пътя на голямо благословение. Тука е където приемаме милостта на Бог и Неговото оправдание в нашето сърце. Това оправдание е единственото нещо, което ще задоволи нашата нужда от милост. Фарисеят оправда себе си пред Бог чрез своите добри дела. Но Бог не го оправда, защото чрез делата на закона няма да се оправдае никоя плът. Бирникът, обаче, призоваваше името на Господа да го опрости защото беше грешник. Неговата изповед беше чута, и Господ заяви относно него, „Казвам ви, че този човек слезе у дома си оправдан, а не другият…“ (Лука 18:14).

Божият ред е съд, милост, и вяра: 

„Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десятък от джоджена, копъра и кимиона, а сте изоставили по-важните неща на закона — правосъдието, милостта и вярата; но тези трябваше да правите, а другите да не оставяте“ (Матей 23:23). 

Вярата е резултат от нашето приемане на милост, защото ние тогава идваме в приятелство и правилно взаимоотношение с Господа. Лесно е да вярваме след като сме приели милост, защото Господ сътворява нашата вяра на това място. Един ден бях повикан от една жена, която беше славно освободена от Господа. Когато тя говореше, беше лесно да се слуша защото тя го правеше от сърце пълно с милост и вяра, която действа чрез любов. Тя била въвлечена в неморалност. Но Господ я посетил и й казал една дума. Тя каза, „Когато Господ ми изговори тази дума, тя ме удари като тонове тухли.“ Това е много духовно защото думите на Господа носят голяма сила и авторитет. А съдът е едно от най-тяжестните неща на закона.

Тези думи не само осъждат, те обръщат, защото са част от потока на реката на живота, която постоянно идва от Самия Бог. 

„Законът на Господа е съвършен, освежава душата; свидетелството на Господа е вярно, прави невежия мъдър“ (Псалм 19;7). 

Думата за закон може да бъде преведена „поток.“ Това, което произтича от Господа е съвършено. То е завършено, то е цялостно, то няма липса от нищо. Този поток е, който прави земята да бъде пълна с милостта на Господа. И това е този поток, който възвръща и възстановява душите. И когато се подчиним на съдът на Господа и приемем Неговата милост, ние започваме да течем с Него.

Йона беше пророк на Бог. И все пак никога наистина не влезе в този поток на Господа. Той имаше посланието на Бог относно ниневийците, но нямаше сърцето на Бога. Ако имаме сърцето на Бога ние ще носим посланието на Бога. След като беше погълнат от рибата, и понеже беше в бунт срещу Бог, това му отне три дни и три нощи преди да се помоли на Господа да го избави. Когато Господ простря милост към Йона, той беше много щастлив. Щастлив да приеме Божията милост, но не и щастлив да я предаде на ниневийците. Той беше пълен със себеоправдание до такава степен, че даже обвиняваше Бога. 

„И се помоли на Господа и каза: О, Господи, не беше ли това думата ми когато бях в страната си? Затова побързах да бягам в Тарсис, защото знаех, че Ти Си Бог милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив, и се разкайваш за злото“ (Йона 4:2). 

Той познаваше сърцето на Бог, но не желаеше да влезе в този поток. И изглежда никога не е влязъл, защото книгата на Йона свършва много внезапно. Защо? Защото всичките пътища на Господа са милост и истина, а Йона не се съгласи с Бога. А как могат двама да работят заедно, ако не са в съгласие?

Исая, от друга страна, прие съдът на Бога относно себе си и заявява: 

„Тогава казах: Горко ми, защото загинах! — понеже съм човек с нечисти устни и живея между народ с нечисти устни — понеже очите ми видяха Царя, Господа на Войнствата“ (Исая 6:5). 

В това място на съд и изповед, Бог простря милост към пророкът. Тогава беше даден призив като служение за същият този народ с нечисти устни. Знаейки какви са тези хора, защо Исая отговори на призива? Защото той получи милост относно същото състояние, в което бяха хората, на които беше призован да служи. Това беше служение, което щеше да изисква велика милост, защото те щяха да отхвърлят посланието и посланикът докато самото послание, което трябваше да смекчи техните сърца всъщност щеше да ги закорави. Вижте Исая 6:8-11.

Йона беше, който заяви: 

„Онези, които почитат нищожните идоли, оставят милостта, пазена за тях“ (Йона 2:8). 

Все пак той беше виновен точно за това нещо. Ние трябва много да внимаваме да не мамим себе си. Давид можеше да заяви, „Със сигурност добрина и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми,“ защото той следваше добрият пастир. И когато приемаше милостта на Господа, той също така я даваше. Вследствие на това той оставяше след себе си добрина и милост. Ние трябва да правим същото, и това е пред съдийския престол на Христос където получаваме милост и вследствие на това тя може да ни следва през всичките дни на живота ни.

5. Привилегиите от съдбите на Господа

Ние можем само да дадем един преглед на някои от многото привилегии от съдийския престол на Христос. Преди да преминем през Неговите съдби ние сме от земята, земни. Ние сме пълни с тление. Но когато приемем Неговите съдби, ние сме трансформирани от земното в небесното. Това тленното тогава се облича в нетление. И за да не мислите, че трябва да чакаме докато умрем физически за да се случи това, нека отново да разгледаме ситуацията с Яков и Йоан, които искаха да призоват огън от небето. Ще си спомните, че те дойдоха в духовно невежество и с „нехристиянски“ дух. Съдът на Господа беше напълно порицание за тях. На Йоан трябва да му се е струвало като нож. Но това беше толкова ефективен двуостър меч, защото не само уби земното в Йоан, но също и му причини да види Господа и така да влезе в живот. И когато четем първото му послание виждаме отново и отново фразата, „Ние знаем.“ Той повече не живееше в духовно невежество. И повече от това, той заявява, „Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот…“ Той говори за това, че неговото тленно е облечено в нетление. Откровението изложено в Йоан 3:16 вероятно дойде от този инцидент със самаряните и Господното смъмряне.

Докато не преминем през съдийския престол на Христос за нас е невъзможно да изпълним Господната заповед да „съдим със справедлив съд.“ Ние сме толкова себецентрирани за да вършим това. Ние сме толкова много пълни със себична любов. Лесно се засягаме, и искаме справедливост. (Това е, ние сме бързи да искаме справедливост ЗА себе си, но не сме толкова бързи да даваме справедливост ОТ себе си.)

Ние оперираме в мъдростта, която е отдолу. Тъй като сме от земята, земни, ние се обръщаме към мъдростта, която е земна, душевна, и дори дяволска. Докато не позволим на Господа да осъди тези неща в нас, ние не можем да оперираме в мъдростта, която е отгоре. (Вижте Яков 3:15-17).

Мъдростта, която е отгоре е първо „чиста.“ Ние трябва да бъдем очистени от покварата на греха в нашия живот. Когато това се случи, ние имаме мир с Бога и можем да Му се доверим да се грижи за нас и да ни закриля без нашата намеса. Ако някой ни измами, ние не искаме справедливост. Ние си почиваме в Бога. Ние вярваме, че Той ще изработи всичко за наше добро. Ако някой лъже относно нас, ние претърпяваме това защото сме в мир. И ние не позволяваме грешните действия на другите да смутят този мир.

Ние, в контраст на онези, които Павел описва в Римляни 2:29-31 като „непримирими,“ „лесно понасяме да се отнасят зле с нас.“ Някой, който е непримирим няма да отстъпи и един инч. Те ще искат справедливост. Те ще използват всеки аргумент (дори и ако в действителност са ги победили). Но този, който лесно понася да се отнасят зле с него няма да спори. Те с готовност отстъпват правата си на другите. Те предават своята земя както направи Авраам когато се разправяше с Лот. Помните ли неговите думи? „Да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб… защото ние сме братя.“ Защо той можа да каже това нещо? В края на краищата, той имаше повече право отколкото Лот.

Авраам беше приел съдбите на Бога лично за себе си. Той оперираше в мъдростта отгоре и лесно понасяше да се отнасят зле с него. Пресмятали ли сте някога, в светлината на това, че земята е Господна, колко земя Бог е преотстъпил? Защо? Той лесно понася да се отнасят зле с Него.

И това, което е в главата несъмнено ще бъде и в тялото. Така че ние, като части на тялото на Христос, трябва да оперираме в мъдростта, която е отгоре. Не само че тази мъдрост е чиста, миролюбива, и лесно понася да се отнасят зле с нея, но тя също е и пълна с милост. При съдийския престол на Христос ние ставаме виновни пред Бог и се нуждаем от милост. Пред съдийския престол на Христос е, където получаваме милост. Павел говори, че е бил един „който е получил милост.“ И неговия живот и думи постоянно отразяват един, който е бил „пълен с милост.“

Следващата привилегия спомената от Яков относно мъдростта, която е отгоре е толкова различна от земната мъдрост, най-вече в употреба. Яков ни казва, че Божията мъдрост е безпристрастна. Ние сме толкова пристрастени към толкова много неща. Но ако открием корените на нашата пристрастност, ние ще видим, че те са здраво засадени в почвата на себичната любов.

„Моето семейство, моите деца, моята църква, моят пастор, моето единство, моята деноминация, моята страна, моето, о, моето, о, моето!“ Мнозина казват, че желаят единството на ранната църква. Как получиха те такова единство? Те преминаха през съдийския престол на Христос където Той осъди техният грях в плътта им. Те трябваше да изповядат тяхната борба и пристрастност и разкол. И правейки това те дойдоха до мястото където имаха един Господ, една вяра, и т. н. Те трябваше да изоставят желанието да бъдат най-великите в царството. Тази мотивация беше погълната от огъня на Господния съд. Те бяха очистени от това и от много повече и влязоха в мир един с друг. Такова единство се случва чрез нашето преминаване през съдийския престол на Христос.

Още едно качество изговорено от Яков относно мъдростта отгоре е, че тя е „нелицемерна.“ Докато не преминем през съдийския престол на Христос ние не можем да помагаме без да бъдем лицемерни. Това е една от характеристиките на земният образ. Павел описва тези тънки, скрити действия, за които всеки от нас е виновен докато не се подчиним на съдбите на Господа лично за нас: 

„Затова ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд е според истината върху тези, които вършат такива работи. И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото? Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?“ (Римляни 2:1-4). 

Когато изповядаме собствената си вина относно нещата, които осъждаме в другите, тогава осъдителния дух е изкаран от нашите сърца. При съдийския престол на Христос ние преминаваме от себе си в Него. А в Него няма осъждение. И сега, бивайки пълни със съдбите на Бог, ние се справяме с другите хора в милост.

Агнето на Бога дойде за да махне греховете на света. Това е, Той ще ги махне от пътя на нашето взаимоотношение с Бог и с другите хора. Сега, когато тези грехове са махнати от пътя, милостта на Бога обслужва живот във взаимоотношенията. Внимавайте да не би неохотно да станете съработник със Сатана, обвинителят на братята, който желае да донесе обратно греховете, които Господ е махнал, и да ги постави между вас и другите. Яков трябваше да смъмри братята за вършенето на това нещо. И какво се случваше тогава? Борби и воювания между тях.

6. Одобрявайте тези неща, които са превъзходни

Докато не сме съобразени с образа на Бог, ние не можем да одобряваме това, което Той одобрява и да неодобряваме същите неща, които Той неодобрява. Ние можем да имаме милост към някой без да одобряваме това, което те казват и вършат. Когато Бог ни прави съобразни със своя характер, ние ще бъдем верни на тази работа в нас. Тази вярност ще се изрази в нашето одобряване на това, което той одобрява.

Павел говори относно тази характеристика на Господа, която също трябва да бъде и в нас: 

„Ако устоим, то и ще царуваме с Него. Ако се отричаме от Него, и Той ще се отрече от нас. Ако сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си“ (2 Тимотей 2:12-13). 

Всеки път когато се отричаме от Господа, чрез нашите думи или действия, и Той се отрича от нас. Това е, Той не може да постави одобрението Си на това. Той не може да свидетелства за това чрез Своя Дух. Той може да свидетелства единствено за истината. Когато Петър се отрече от Господа, Господ се отрече от Петровото отричане. Той не се махна с Петровото усилие да изяви себе си когато живота му беше заплашен. Нито пък ще постави Своето одобрение върху нашите подобни усилия.

Въпреки това, понеже Той е верен, Той ще пребъдва така дори в нашата невярност. Той не може да се отрече от това, което е, а Той е верен. Тази характеристика на Господа също трябва да бъде и в нас. Църквата трябва да бъде пълна с вярност дори към тези, които са неверни към нея.

Църквата трябва да бъде пълна със съд. Църквата става пълна със съд когато позволим на Господа да ни съди. Павел казва на коринтяните, че ако църквата е пълна със съд (това е да прилага Господния съд), и дойдат невярващи, присъствието и словото на Господа ще бъдат толкова силни, че сърцата на невярващите ще бъдат осъдени. Как може такава сила да дойде в църквата? Като църквата първо се подчини на съдбите на Бога.

Ако откажем да „съдим себе си,“ ние ще се наричаме християни, но ще мислим, и действаме, и говорим като света. Това съдене на себе си е нашето съгласяване с Господното свидетелство относно нашето сърдечно състояние. Той е верен в Своето свидетелство.

7. Опасността от отлагане

Не е лека работа да отхвърлим съдбите на Господа лично за нас. Това е въпрос на живот и смърт. Господ дойде и осъди завистта на Каин относно Авел. И правейки това, предупреди Каин, че грехът ще го погълне, ако той, Каин, не се съгласи със съдът на Бога.

Каин отхвърли този съд, когато по това време, загубата беше във формата на разбито взаимоотношение с неговия брат. Но следващия път когато Бог дойде за да се справи с Каин относно греха му, той беше извършил необратимо действие и беше убил Авел.

Отговора на Каин към новия съд на Бога беше, „Наказанието ми е повече отколкото мога да понеса.“ Да отложим съдът на Бог днес, това го прави по-непоносим в бъдещето. Но повече от това, то причинява загуба, голяма загуба, понякога невъзвратима загуба. Поради отхвърлянето на съдът на Господа в църквата, продължават разцепленията, разделенията, и душевните болки, и вътрешните борби. Тези неща не би трябвало да ги има и не се нуждаем от тях.

Всяка част може да бъде трансформирана подчинявайки себе си на съдийския престол на Христос. А такава трансформация донася небесното тук на земята. Тогава ние, нетленното семе, можем да бъдем взети от Земеделеца и да бъдем засяти от Него във всяка ситуация така че плодове на правда да могат да бъдат събрани от нашия Господ. Чрез съдбите на Господа това, което е в главата е и в тялото. Нашето спасение се съдържа в съдбите на Господа.