Съдържание Цялата книга на една страница

128. Властта в Моята църква

Скъпо Мое дете, Аз знам, че понякога ти си объркан за начина, по който трябва да се отнасяш към властта на хората, по-специално в Моята Църква. Изглежда ти, че е едно нещо да осъзнаеш и признаеш Моята лична власт над теб, но е съвсем друго да се подчиниш на Моята власт в другите. Все пак Аз искам от теб да правиш това.

Искам да Ме слушаш много внимателно. Аз не поставям Моите деца под духовната власт на тези, които не са екипирани да упражняват такава власт. Това е грешката, която някои от Моите деца правят. Те чувстват, че трябва да се подчинят на властта на хора в местата, в които са, но това не са местата където Аз искам те да бъдат.
Как може някой да упражнява духовна власт в Моето име, ако не осъзнава Моята власт в своя живот? Как могат лидери да имат духовен надзор над Моите хора, ако те самите не са духовно живи? Това е толкова очевидно. Защо мнозина си въобразяват, че трябва да се подчинят на не духовни хора в не духовни църкви?

Е, дете Мое, казвам ти откровено, че това не е Моят начин. Аз снабдявам подходящ духовен надзор за Моите деца за да ги видя издигнати във вяра и любов, и екипирани за служението, за което съм ги призовал. Тези, които се подчиняват на не духовно лидерство не са насърчени в своята вяра, нито пък в любов; нито са освободени в служение. Вместо това те са задушени от техните обстоятелства.
Моите хора често се опитват да превърнат Моето слово в серии от легалистични формули. Заповедничеството е от плътта, не от Моя Дух. Това е човешки заместител на истинското нещо. Духовната власт не идва от човешка позиция в някоя църковна система, но от стоенето на човека с Мене. Човек е способен да упражнява власт единствено чрез помазанието, което съм поставил върху неговия живот. Прави ли това нещата по-ясни за теб?

Трябва да има голям респект сред Моите деца към тези, които ги водят. Аз искам духовните лидери да действат в Моето име декларирайки Моя авторитет в живота на цялото тяло. Как може Моите деца да са респектирани от властта на тези, които са не духовни? Все пак толкова много от тях остават в ситуации където не могат да почитат властта защото те нямат никакъв респект. Това Ме опечалява. Аз искам да виждам Моите деца растящи и проспериращи в нещата на Моя Дух.