в момента четеш
Синът 318 Сеги Говендър 
Съдържание Цялата книга на една страница

ГЛАВА ПЕТА — ОТВОРЕНО НЕБЕ

Матей 3:13-17 KJV
13Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да се кръсти от него. 14А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И Ти ли идеш при мен? 15А Исус в отговор му каза: Остави Ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави. 16И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него; 17и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.

Исус мина през три фази в Своето осиновяване:

  • Той напусна Галилея (кръг)
  • Той дойде при Йордан (означава „спускане“; символ на смирение)
  • Той се подчини на Йоан

Подчинението на Исус на човек беше, за да изпълни цялата правда. Грижата на светския, хуманистичен, независим възглед на постмодерната църква е да отхвърли подчинението на човек. След тези три фази, небесата се отвориха за Исус и Баща Му декларира: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих“.
Изявяването на Корпоративния Син ще изисква същите три фази:

  • Напуснете манталитета/фамилиарността на кръга на местната църква. Това не означава напускане на местната църква.
  • Смирение (Йордан означава „спускане“.). Отхвърлете гордостта.
  • Свържете се с човек надарен с апостолска благодат. Настоящия мех баща-син се отнася за това синът да участва в благодатта на своя духовен баща и да се появи с двойна мярка от помазанието. Прегледайте взаимоотношението между Илия и Елисей.

Павел каза на филипяните, че те са участници в Божията благодат в него.

Филипяни 1:7в KJV
…, всички вие сте участници в моята благодат.

Небесата ще се отворят за Корпоративния Син, Църквата, и небесния Баща ще декларира Своята наслада.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТВОРЕНОТО НЕБЕ В КОНТЕКСТА НА КОРПОРАТИВНИЯ СИН, ЦЪРКВАТА

Събитията в живота на Исус са образ на това, което щеше да последва в Корпоративния Син, Църквата.

I. Локализиране на Божието присъствие

Матей 3:16в KJV
...Той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да слиза върху Него.

Интензитета и славата на Божието присъствие ще се видят върху Неговата църква.

II. Яснота на Божия глас

Матей 3:17 KJV
И ето, глас от небето, който казваше: Това е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих.

Гласът на Божието задоволство от църквата Му ще може да се чуе.

III. Излизащото слово

Матей 4:4 KJV
А Той отговори и каза: Писано е:Човек няма да живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

Излизащото слово ще придобие голяма известност в Църквата, и Църквата ще се наслаждава в настоящата истина.

IV. Заминаването на потискащите елементи

Матей 4:1-3 KJV
1Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. 3И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.

Матей 4:11 KJV
Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.

V. Посещение на ангели

Матей 4:11
Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.

Йоан 1:51
И Той му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Битие 28:12-13
12И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.
13И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти.

Качването и слизането на ангелите намира крайното си изпълнение в Корпоративния Христос, Църквата.

VI. Светлината завладяваща тъмнината

Матей 4:16 KJV
Хората, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина, и за онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, изгря светлина.

„Голямата светлина“ е Христос, Главата, както и тялото Му, Корпоративната Църква. Това също е жената облечена със слънцето, славата на последния дом, изявяването на синовете „318“. Всички тези неща определят Корпоративната Църква. Прегледайте значението на „слънцето“ в предишната глава.

VII. Евангелието на Царството е проповядвано

Матей 4:17, 23 KJV
17От тогава Исус започна да проповядва като казваше: Покайте се: защото небесното царство наближи.
23И Исус обикаляше из Галилея, като поучаваше в синагогите им и проповядваше евангелието на царството.

VIII. Посвещение

Матей 4:18-22 KJV
18И Исус като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19И им каза: Последвайте Ме, и Аз ще ви направя ловци на хора. 20И те веднага оставиха мрежите си и Го последваха. 21И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика. 22И те на часа оставиха кораба и баща си и Го последваха.

Едно просто „последвайте Ме“ е последвано от радикално посвещение.

IX. Знамения и чудеса

Матей 4:23-24 KJV
23Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. 24И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.

X. Идват множества

Матей 4:25 KJV
И Го следваха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.

XI. Атмосфера за поучаване на трудни неща

Матей 5:1-2 KJV
1А като видя множествата, Исус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2И като отвори устата Си, ги поучаваше, като казваше:

Поучението за блаженствата изисква слушатели надарени с благодат.

Корпоративния Син ще се придвижва от фази от градската Църква и после към глобалната Църква. В някой градове е невъзможно да се съберат всички вярващи. Аз вярвам, че развиването на това ще се види в компаниите на първите плодове на някой градове, и после ще се разпространи по градовете на света. Бог счита първите плодове като цялото. Той счита една част като цялото.

Числа 18:27 KJV
И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.