в момента четеш
Синът 318 Сеги Говендър 
Съдържание Цялата книга на една страница

ГЛАВА ВТОРА — „318“ И ЕЛИЕЗЕР

Името Елиезер (e – li – e ‘ – zur) има цифрова стойност 318 в еврейската гематрия. То буквално означава „Бог на помощта; моя Бог е помощ; Бог е моя помощ“.6 Елиезер е преобраз на син носещ образа на Бог, както се подсказва от символичното значение на числата в 318.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛИЕЗЕР

I. Той е роден в дома

Битие 15:1-4 CWSB
1След тези неща словото на Господа дойде към Аврам във видение, като каза: Не се бой, Авраме: Аз съм твой щит, и твоята извънредно голяма награда. 2А Аврам каза: Господи Боже, какво ще ми дадеш, като виждам, че си отивам бездетен, и настойника на дома ми е този Елиезер от Дамаск? 3И Аврам каза: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми е наследника ми. 4Но ето, словото на Господа дойде към него, като каза: Този няма да ти бъде наследник; а онзи, който ще излезе от вътрешностите ти, ще ти бъде наследник.

Фразата „един роден в дома ми“ се отнася за осиновен син. Слуга, който е бил осиновен е можел да бъде наследник. Аврам се оплаква, че един осиновен син щял да бъде негов наследник. Елиезер е син „318“.

II. Той е най-възрастния в дома

Той е този, който определя темпото за другите в компанията „318“.

Битие 24:1-9
1А Авраам беше стар, в напреднала възраст; и Господ беше благословил Авраам във всичко. 2И Авраам каза на най-възрастния слуга в дома си, който управляваше над всичко, което той имаше:

Той надзираваше имота на Авраам.

III. Той действаше в завет — ръка под бедрото

„Моля те, сложи ръката си под бедрото ми,

Завета се правел като се вземал някакъв свят предмет; например, Тората или, в нашия контекст, Библията. За Аврам, обрязването беше свято. Бедрото е използвано смекчено за органа на обрязване — гениталиите му. Елиезер трябваше да се закълне чрез гениталиите/торбичка със семена на Аврам. Това има голямо символично значение.

  • Елиезер се закле чрез обекта на обрязване, който беше свещен за Аврам в неговото заветно взаимоотношение (Битие 17:10) с Господа. И така, ръката под бедрото беше белег на завет. Синовете „318“ ценят завета.
  • Гениталиите на Аврам съдържаха потомството му. Елиезер се закле да пази потомството на Аврам, а не собственото си потомство. В потомството е природата на бащата. Природата е името му, и синовете „318“ се заклеват да разпространяват името на техния баща—бен—някой, който продължава с името на бащата.
  • Гениталиите са били седалището на проявата на похот. Елиезер се закле да не осквернява бъдещата невяста. Синовете „318“ не изнасилват невястата; по-скоро, те защитават и пазят невястата за друг. Синовете „318“ са обвързани от вътрешна честност.

Вижте Битие 47:29, където Яков накара Йосиф да се закълне със същия завет, да го погребе в Ханаан, а не в Египет.

IV. Той има поръчка да намери невястата за Исаак

3и ще те закълна в Господа, Бога на небето и Бога на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на ханаанците, между които живея; 4а да отидеш в отечеството ми и при семейството ми, и да вземеш жена за сина ми Исаак“. 5А слугата му каза: „Може да не иска жената да дойде след мен в тази земя. Трябва ли да заведа сина ти обратно в онази земя, откъдето си излязъл?“ 6Но Авраам му каза: „Пази се да не върнеш сина ми обратно там. 7Господ, небесният Бог, който ме изведе от бащиния ми дом и от земята на семейството ми, и който ми говори, и който ми се закле, като каза: ‘На твоите потомци давам тази земя’, Той ще изпрати Своя ангел пред теб, и оттам ще вземеш жена за сина ми. 8Но ако жената не иска да те последва, тогава ще бъдеш свободен от тази клетва; само не връщай сина ми обратно там“.

Синовете „318“ търсят избраницата. Те не търсят дърво, сено или слама. В търсенето си те ще бъдат съпровождани от ангели. Той ще изпрати Своя ангел пред теб. Когато я намерят, избраницата ще бъде готова. Синът не тича след невястата; невястата трябва да тича след сина. Невястата следва синовете „318“.

V. Той действа под инструкция

9Тогава слугата сложи ръката си под бедрото на господаря си Авраам и му се закле за това нещо.

Той е посветен да се подчини. Геезий, Ахан и Саул не можеха да се подчинят, понеже не бяха синове „318“, а синове „666“, управлявани от плътта (6 е числото на плътта).
Вижте този стих „318“:

Колосяни 3:18 CWSB
Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа.

Подчинението е манталитета на „318“.

VI. Той стои при кладенеца

Битие 24:10-31
10И така, слугата взе десет камили от камилите на господаря си и тръгна, като носеше в ръцете си от всички богатства на господаря си. Стана и отиде в Месопотамия, в града на Нахор. 11И надвечер, когато жените излизат да си наливат вода, той накара камилите да коленичат вън от града при водния кладенец.
12Тогава каза: ГОСПОДИ, Боже на господаря ми Авраам, моля Те, дай ми добра среща днес и окажи милост на господаря ми Авраам! 13Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на градските жители излизат да си наливат вода.

Синовете на дома отиват при водния кладенец, за да намерят невястата. Водния кладенец е символ на мястото на Словото. Водата е един от най-честите символи на Божието Слово. Невястата е привлечена към Божието Слово.

VII. Той е насочван от Бог, воден от Духа и подпомаган от Бог

12Тогава каза: ГОСПОДИ, Боже на господаря ми Авраам, моля Те, дай ми добра среща днес и окажи милост на господаря ми Авраам! 13Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на градските жители излизат да си наливат вода. 14Нека момичето, на което кажа: Я наведи водоноса си да пия! — и то каже: Пий, и ще напоя и камилите ти! — то нека е онова, което си отредил за слугата си Исаак. От това ще позная, че си оказал милост на господаря ми.
15Докато той още говореше, ето Ревека, която се беше родила на Ватуил, сина на Мелха, жената на Нахор, брата на Авраам, излезе с водоноса си на рамото си. 16Момичето беше твърде красиво на глед, девица, която никой мъж не беше познал. Тя слезе на извора, напълни водоноса си и се изкачи. 17А слугата изтича да я посрещне и каза: Дай ми да пия малко вода от водоноса ти!
18А тя каза: Пий, господарю мой! — и бързо свали водоноса си на ръката си и му даде да пие. 19И като му даде достатъчно да пие, каза: И за камилите ти ще извадя, докато се напоят. 20И като изля бързо водоноса си в поилото, изтича на кладенеца да извади още и извади за всичките му камили. 21А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да познае дали ГОСПОД е направил пътуването му успешно, или не.

2 Солунци 3:18 CWSB
Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.

Синовете „318“ оперират с благодат: божествено позволение. Елиезер постави руно, жената, която предложи да напои 10те му камили, когато той я помоли за глътка вода, да бъде невястата. Когато се появи Ревека, Елиезер чакаше докато тя свърши досадната задача на напояване на 10те му камили. Невястата не се уморява от водата, Божието Слово.

22И когато камилите бяха напоени, човекът взе една златна халка за носа, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикъла злато, и каза:

Халката за носа/лента за главата
Халката за носа е била бижу, което е висяло от челото на един ширит между очите и върху носа. Това е като десетте монети на челото, символ на Святия Дух (вижте Лука 15). Всяка монета била равностойна на динарий; еднодневна надница. Десетте монети символизират 10 дневни надници. От възнесението на Исус до Петдесятница, когато Святия Дух беше изпратен, имаше 10 дена. Лентата за главата с десетте монети е символ на Святия Дух (помазанието).

Гривните
Невястата е идентифицирана чрез две гривни, които символизират двете плочи на закона. Десетте сикъла се отнасят за десетте заповеди. Това е метафорично посочване за доктрината.

Невястата има Духа и Словото.

23Чия дъщеря си ти, я ми кажи. Има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме?
24А тя му каза: Аз съм дъщеря на Ватуил, син на Мелха, когото тя е родила на Нахор. 25Каза му още: У нас има и слама, и храна много, и място за пренощуване.
26Тогава човекът се наведе и се поклони на ГОСПОДА. 27И каза: Благословен да бъде ГОСПОД, Бог на господаря ми Авраам, който не лиши господаря ми от милостта Си и верността Си, като отправи ГОСПОД пътя ми в дома на братята на господаря ми!

VIII. Той не се разсейва от плътското

28А момичето изтича и разказа тези неща в дома на майка си. 29А Ревека имаше брат на име Лаван, и Лаван изтича вън при човека на извора. 30Защото, като видя халката за носа и гривните на ръцете на сестра си и чу думите на сестра си Ревека, която казваше: Така ми говори човекът. — той отиде при човека. И ето, той стоеше при камилите до извора. 31И каза: Влез, ти, благословен от ГОСПОДА, защо стоиш вън? Приготвих къщата и място за камилите.

Плътските хора винаги откликват на богатството. Приемането на Лаван е основано на оценяването на парите. Елиезер не беше разсеян от Лаван.

Синовете „318“ могат да правят разлика.

Малахия 3:18 CWSB
Тогава ще се върнете, и ще различите между праведния и нечестивия, между този, който служи на Бога и този, който не Му служи.

IX. Той не действа в сантимент – той напълно съзнава задачата

Битие 24:32-33
32И така, човекът влезе вкъщи; и камилите се разтовариха и се даде слама и храна за камилите и вода за измиване на краката му и на краката на мъжете, които бяха с него. 33И сложи се пред него да яде, но той каза: Не искам да ям, докато не кажа думите си. А Лаван рече: Казвай!

X. Неговото послание успокоява невястата

Прочетете Битие 24:34-67.

Битие 24:50-53
50А Лаван и Ватуил в отговор казаха: От ГОСПОДА стана това; ние не можем да ти кажем нито зло, нито добро. 51Ето Ревека пред теб: вземи я и си иди, нека бъде жена на сина на господаря ти, както ГОСПОД е говорил.
52Като чу думите им, слугата на Авраам се поклони на ГОСПОДА до земята. 53И слугата извади сребърни и златни украшения и облекла и ги даде на Ревека; даде също и скъпи дарове на брат й и на майка й.

Елиезер описва бащата и сина. Нашето послание е същото: Бог има Син, Неговия единороден Син. Неговия Син, както Исаак, беше „принесен“ на олтара – кръста. Сина възкръсна отново от мъртвите; по подобен начин, Исаак се върна от смъртта.
Исаак е представен като младоженеца. Ревека обиква този, когото не е виждала и се съгласява за връзката. Това е историята на нашето взаимоотношение с Христос. Ние обичаме Този, Когото не сме виждали. Обичаме Го чрез вяра. Ние сме привлечени към Христос чрез Неговата смърт и възкресение. Това е евангелието и ние сме откликнали.
Синовете „318“ носят това послание в сърцата си, и това послание е, което привлича невястата. Онези, които идват само заради музиката, храната, изцелението, общението, забавлението и т.н., не са невястата. Синовете „318“ намират системата за градеж с „усещаните нужди“ за отвратителна.
С какво привличате вие като лидер на вашата местна църква?

XI. Той не е разсеян от партито. Той повтаря посвещението си към своя господар

Битие 24:54-60
54После той и мъжете, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха. И като станаха сутринта, каза: Изпратете ме при господаря ми.
55А брат й и майка й казаха: Нека поседи момичето с нас известно време, десетина дни, и после нека отиде!
56Но той им каза: Не ме спирайте, тъй като ГОСПОД е направил пътуването ми успешно; изпратете ме да отида при господаря си.
57А те казаха: Да повикаме момичето и да го попитаме какво ще каже.
58И така, повикаха Ревека и й казаха: Отиваш ли с този човек? А тя каза: Отивам.
59И така, изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и слугата на Авраам с мъжете му. 60И благословиха Ревека, като й казаха: Сестро наша, да се родят от теб хиляди по десет хиляди и потомството ти да завладее портата на ненавистниците си!

Решението е последвано от празненство, но празненството не разсейва Елиезер от главната му задача. Има спешност и посвещение към посланието синовете „318“ не разводняват посланието на посвещение. Невястата трябва да отговори като напусне бащиния си дом бързо. Това решение е и лично и болезнено.

Матей 10:37-38
37Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен; и който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен; 38и който не вземе кръста си и Ме следва, не е достоен за Мен.

XII. Синовете „318“ извършват възложената им задача

Битие 24:61
И Ревека и слугините й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина.

Синовете „318“ знаят как да получат и да следват инструкции от човек. Подпомагани от Святия Дух и от Бог, те извършват възложената им задача. Те намират невястата, а не блудницата.

XIII. Елиезер не преследваше Исаак

Елиезер беше подпомогнат от Бог, за да помогне на Исаак. Той беше благословен, за да бъде благословение.

XIV. Елиезер изчезна в неизвестност

Синовете „318“ не търсят слава. Те са водени от целта и задачата. Те знаят, че наградата им е от Господа.

ОЩЕ ЕДИН ПОГЛЕД

Битие 14:11-16
11И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомора и всичката храна и си отидоха. 12Взеха и Аврамовия племенник Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.
13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, изведе своите триста и осемнадесет обучени мъже, родени в неговия дом, и гони враговете до Дан. 15И през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, ги поразиха и ги гониха до Хова, която е отляво на Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.

Думата „слуги“ (в българския превод е „мъже“) не е в оригиналния еврейски текст в стих 14; това е вмъкната дума. Някои предполагат, че Аврам е взел своя „318“ и е отишъл в битката. Имало е и други слуги с него, но те не са били от калибъра на Елиезер. Така че предполага се, че Аврам е взел само „318“, който е Елиезер, чието име означава „Бог е моя помощ“. Аврам и Елиезер, неговия „318“, бяха достатъчни да се справят с четиримата царе и с техните армии.
Бог не действа в числената сила. Мойсей не взе армия, за да отиде пред Фараона. Той взе само Аарон. Йонатан взе оръженосеца си. Останалото зависеше от Бог.

ИЛЮСТРИРАНЕ

Ако кажа, че когато ме нападна, извадих моя 38 от дома и отидох да преследвам нападателите ми, какво ще означава това за вас? Може да означава, че съм взел 38 роднини или че съм взел моя .38 милиметров магнум.

––––––––––––
6Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.