в момента четеш
Синът 318 Сеги Говендър 
Съдържание Цялата книга на една страница

ВЪВЕДЕНИЕ

Църквата е Божието семейство. Тя се състои от един Баща на небето, и синове мъже и жени, които носят Божия образ. Бог пося Своя Син, за да пожъне много синове. Той поставя тези синове в местни църкви. Местната църква е кариерата, където синовете се оформят, за да се приспособят в Корпоративната Църква, която е храмът, или обиталището, на Бог. В този капацитет, местната църква отразява небесното взаимоотношение на Бащата и Сина на земята. Бащата на местната църква е главния старей, който обучава и развива синовете, за да пораснат в Христос във всичко. Той е представителен баща, който е настойника на синовете. Местната църква се гради върху синове, а не върху случайно членство. Павел и Йоан градяха използвайки меха баща-син, като говореха за вярващите, които надзираваха като за тегни „деца“.

Тази книга се занимава с един специален син изобразен в 318те „слуги“ в дома на Авраам. „318“ е уникално число, тъй като също изобразява и Корпоративния Син – Съвършения Човек – Църквата.

Всички пасажи от Писанието в удебелен шрифт са подчертани от автора за специално ударение.

Др. Сеги Говендър

следваща глава ГЛАВА ПЪРВА – „318“