ЧУДОТО И ЗНАМЕНИЕТО “ЗАМРЪЗВАНЕ”

Това ново вино тече като блестяща бързодвижеща се река и хората пият повече от всякога.  Християни се напиват със Святия Дух повече отколкото някой би си помислил, че е възможно! Това Ново вино е изпълнено с уникална сила от Святия Дух и всеки който го е опитал ентусиазирано насърчава всеки да се присъедини към него и да пие по още едно, а после и по още едно!

Светът е гладен за свръхестественото на Бог и ето защо хората толкова ентусиазирано и бързо скачат в тази река на новото вино. Хората са претъпкани от мъртва религия, мъртви църковни служби, където нищо не се случва, пеене , което не е друго а позволяване на ума да помисли какви телевизионни програми ще гледаш следобед, след отегчителната църковна служба, какво ще вечеряш, и дали да не вечеряш навън някъде.

И независимо дали книгата Деяния е истина или лъжа. Независимо дали Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги, или не е, хората са гладни за свежо докосване от Бог. И когато казвам гладни, те наистина са гладни!

За какво са гладни те? “ Наистина дойде времето, когато тръбачите и певците заедно, пеещи и слвословещи Господа с един глас с тръби и кимвали и музикални инструменти, и хвалеха Господа, защото е благ, защото милостта Му трае до века, тогава домът, Господният дом се изпълни с облак, така щото поради облака свещениците не можеха да служат, защото Господнята слава изпълни Божия дом.” (2 Летописи 5:13, 14).

Могат ли нашите хваления и поклонения да се издигнат така към Бог и да достигнат толкова високо, че Божият дом да се изпълни с облак, така че свещениците да не могат да служат, поради славата на Бог! Ето за това сме гладни, и затова гладува Християнския свят!

На едно събрание в Тексас, хвалението и поклонението беше невероятно, и всички там бяха издигнати до тронната зала на Бог в резултат на това. Това вкара всички в правилния дух за приемане на това което Бог имаше за тях!

Първият човек, когото извикахме, беше една жена върху, която Духът наистина беше паднал. Тя ми каза,че съпругът и е пастор и че са се отказали от църквата си преди седем месеца, и тя се молила да я извикаме. Извикахме и съпруга й, като преди това не знаехме кои са те и какви са им проблемите, но Бог знаеше, и затова Той остави славата Му да засияе върху тях на първо място!

Те паднаха под силата на Духа и двамата започнаха да получават изблици на свят смях. После извикахме една жена, която беше цялата покрита от славата и тя падна под силата, след една експлозия на свят смях, и така и не стана повече до края на службата! Опита се много пъти, само за да разбере, че пак ще падне и че смехът отново ще дойде!

Славата на Бог продължи да пада върху различни хора, включително върху хора от екипа на църквата, когато изведнъж Бог каза, “Сега е време за предаване на помазанието на пастора и на съпругата му!”

Ние ги повикахме и двамата, положихме им ръце, и им предадохме дарът на свят смях, за да го предават на други, и те и двамата паднаха под силата. Жената веднага избухна в смях, и откри, че е залепнала за пода с най-небесното, божествено лепило, което можете да си представите! Съпругът и се смееше на нея, но самият той не го прие точно тогава, обаче всеки път, когато се опитваше да стане, събранието казваше, “Докосни го отново,” и така аз пак го докосвах, но смехът така и не дойде.

Никога не се притеснявам за това, защото знам, че дори и да не удари човека веднага, ръцете са положени и това ще стане все някога, така че продължихме да служим на другите, но често се обръщахме за да видим какво става на платформата. Пасторът просто си лежеше там, видимо наслаждаващ се на това да гледа жена си, когато изведнъж тя се опита да стане и стигна само до позиция ‘четири крака’, след което, “замръзна” точно на мястото си, напълно неспособна да се помръдне, поради славата на Бог, която беше толкова силно върху нея. Тя остана в тази позиция в продължение на 45 минути. Тя каза, че почувствала невероятна лекота и свобода, но най-важното, едно съвършено усещане на присъствието Му, което я обгръщало.

Обадихме и се седмица по-късно и я попитахме точно как се чувства, и тя каза, “Никога не съм била пияна в живота си, но със сигурност бях пияна с новото вино в Събота вечер!” Тя каза, че няма представа за това колко време е била “замръзнала” защото тогава като че ли времето не съществувало. Тя беше стъпила в магическата област на свръхестественото за почти час. Някой ден тя ще разбере всичко, което Бог е направил за нея в това свято време!

“Жироламо Саванарола, от Италия, бил един от най-големите реформатори, проповедници, пророци, политици и философи, които светът е познавал. След като винаги проповядвал евангелието на Бъдни вечер, през 1846 г. Саванарола, докато седял на анвона, останал неподвижен в продължение на пет часа, в някакъв екстаз или транс, и лицето му изглеждало светещо на всички в църквата, и това се случвало няколко пъти,”’(от дълбоки преживявания на известни Християни.) Бог не е спирал да прави това!

Пасторът така и не получи святия смях до края на службата, когато Чарлс започна да събира дарение за нашето служение. Църквата се смееше толкова силно, че беше невъзможно да го чуят, затова пасторът реши да помогне на Чарлс. Той застана и отвори Библията си на 2 Коринтяни 9:7 и започна да чете за това как Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Той не продължи след това! Явно е отпил голяма глътка от новото вино и то наистина го удари, и не само че се смя, но той разбра, че изобщо не може да чете. Той толкова беше пропит от Святия Дух, че накрая трябваше да се откаже. Той дори не можеше да стои прав – трябваше да седне за да се опита да чете своята Библия и не можеше да прочете и едно изречение, нещо, което той постоянно прави!

Може да се чудите защо се случва това днес. Това е чудо и знамение. Църквата познава съпругата на пастора и знае, че когато тя е “замръзнала” на платформата в продължение на 45 минути, това което се случва е истинско и уникално. Ако имаше някакво съмнение в нечии ум, то изчезна, когато всички я видяха напълно завладяна от славата на Бог.

Хората обичат своя пастор, и знаят, че той е голям Божий човек, чиято любов към Бог е голяма и посвещението му към Него също, и те знаят когато той е напълно пиян от Святия Дух, че наистина това е чудо и знамение от Самия Всемогъщ Бог!

Тези неща се случват на хора на важна позиция, защото Бог показва на хладките или на невярващите, че Неговата сила е реална, уникална и е за днес, за онези, които са гладни и жадни, за всичко, което има Той!

Те с радост ни казаха, че събранието е било напълно освежаващо за цялата църква, и че има по -голямо вълнение от всякога от това да си просто “Християнин”. Пасторът каза, че има по-голямо приятелство между членовете на екипа на църквата и по-реално разбиране за Божието семейство. Това донесло безпрецедентно единство в църквата му!

Невъзможно е да се преструваш на “замръзнал”. Няма начин да стоиш в едно положение без да помръднеш, освен ако силата на Бог не е върху теб. Може да си актьор или актриса и да можеш да го направиш за няколко секунди или минути, но е невъзможно да останеш в тази позиция цели 45 минути или повече без това да е свръхестесвено действие на Бог.

След службата тъкмо ядяхме ягоди, в кабинета на пастора, когато лидерът на хваление влезе и каза, “Пасторе, спомняш ли си проблема ми в гърба и как ходех на доктор постоянно, за да ме лекува? Е, тази вечер, докато се смеех със свят смях, гърбът ми беше не само частично, но напълно изцерен!” После той продължи като ни показа какво не е можел да прави преди и някои неща, които аз никога не съм можела! В Неделя той с радост свидетелства пред цялата църква, какво Бог е направил за него, когато се смял в духа!

Точно в края на същата тази служба, една жена със счупена ръка с гипс, излезе за молитва. Тя беше я счупила преди една седмица. Чарлс се моли за нея, и заповяда на костите да се съединят и помоли Бог да и даде нов лакът. Дамата(която беше счетоводител) падна под силата, и беше напълно завладяна от свят смях, и продължи да се смее, докато накрая започна да блъска счупената си ръка във пода. На платформата всички изтръпнахме като си викахме, “Боже ако не си я изцерил, тя наистина ще е много натрошена!”

Следващата седмица дойде факс от тази жена и тя казваше, “По пътя за вкъщи онази вечер след службата аз чух пукащ звук в лакътя ми. Бързо казах благодарствена молитва на Бог, за това което е направил с ръката ми. Върнах се на работа следващата седмица и дори работих седемнадесет часа повече за тази седмица. Слава на Бог за изцерението!”

Получихме няколко интересни писма от онази вълнуваща вечер. Едно от тях беше на една майка, която казваше, “Дъщеря ми Катрин, която е на девет години получи духа на радост върху себе си много силно. Тя все още се смееше по пътя за вкъщи. Тя всъщност го прие не само за себе си, но веднага след като се прибрахме вкъщи тя се канеше да положи ръце на брат си, за да положи и той същия дар на свят смях!” “Безплатно приехте, безплатно давайте.”

Гладът е явен и от друго писмо, “ Благодаря ви толкова много, че ни послужихте в Събота вечер. Беше велико да се наблюдава и слуша всичкия този свят смях. Обаче от моя гледна точка, имаше един по важен проблем, който е причината за това писмо! Проблемът е: Аз не го хванах, а го искам! Моля ви молете се за мене, за да го получа, защото знам, че ако двама се съгласят от вас ще го получа.”

Друго интересно писмо казваше: “Първата Събота вечер в Християнски Център Победа в Остин беше най-духовното събитие в шейсетгодишния ми живот. Виждайки истинското движение на Духа миналата Събота  подреди събитията от последните шейсет години във съвсем различна перспектива, и аз никога няма да бъда същия.”

Интересно беше да се види по колко различни начина Бог използва святия смях само в една служба!