ПОЗВОЛИ НА БОГ ДА БЪДЕ БОГ

Не е ли учудващо как се опитваме да поставим Бог в кутия и да ограничим начина по който Той да върши нещата? Спомням си преди да получим кръщение със Святия Дух, аз толкова много Го исках Него и Неговата сила и Неговите чудеса и Святия Дух, но … езици без тях, моля! Разбрах, че това не работи по този начин. Учениците нямаха сила, докато не бяха кръстени със Святия Дух и не проговориха на други езици, защо трябва да е по-различно сега? Удивително е как се променя мисленето ти, когато скочиш от едната страна на оградата и се озовеш от другата!

Веднъж като започнеш да се движиш в свръхестественото ти наистина трябва да бъдеш готов на всичко и никога да не те интересува начина по който Бог го прави! На нашите служби сме имали най-необикновени неща, но веднъж като разбереш, и като си сигурен, че следваш Святия Дух, ти просто трябва да се гмурнеш напред и да не си много учуден от това което Бог прави или от това кога го прави!

Не мога да обясня някои от великите неща в тази книга, защото аз вярвам, че те са необясними. Наскоро обаче, видях да се случва най-странното нещо, което някога съм виждала, но не питам Бог за това, поради необикновените резултати, които последваха.

Наскоро един господин, който имаше много силна болка се обади в офиса ни. Той имаше болест, която беше известна като самоубийствената болест, поради интензитета на болката, и защото няма отърване. Нашият рецепционист дойде тичайки при нас и ни каза, “По добре да приемете това обаждане, защото човекът на телефона има толкова силна болка, че казва, че ще извърши самоубийство!”

Обикновено аз не мога да отговарям на всички обаждания, които идват по телефона, но когато съм в офиса и положението е критично, правя всичко възможно, за да се обадя. Това обаждане наистина изглеждаше критично, така че прекъснах разговора по телефона, който водех по моя телефон, и се обадих на този човек. Той беше отчаян! Той беше абсолютно на края на своя живот. Беше напълно обезсърчен, поради интензивната болка която трябваше да търпи, и никакви медицински средства не можеха да му помогнат. Той агонизираше по телефона, затова аз веднага започнах да се моля.

Чарлс и аз, обичаме да ходим в Църквата на Джон Остин в Хюстън, и когато сме в този град ние ходим в неговата църква. Често хващахме най-ранния самолет от там, за да пристигнем навреме за службата в нашата църква, защото и нашите служби много ни харесват. Ние страшно много се наслаждаваме от това, когато говорим, да виждаме славата и свръхестественото. Не познавам някой, който толкова много да се наслаждава от това да бъде на църква, колкото ние двамата с Чарлс!

… Но когато някой е сериозно болен аз съм много сериозна! Много съм сериозна, когато се моля! Онзи ден аз заповядах на дявола на самоубийство да напусне онзи човек, и го направих със сърце и душа.

Бях развълнувана, защото бяхме разбрали един много обикновен начин да изгоним тази болест и мигрената в главата, като заповядаме кръвоносните съдове да се възстановят, тъй като при тази болест те се стесняват много, и бях толкова сериозна, колкото и всеки друг път, когато съм се молила, когато изведнъж чух смях, който беше по-силен от всеки друг, който някога бях чувала. Човекът се смееше толкова силно, че аз дръпнах слушалката от ухото си. Секретарката ми, която беше в съседния офис също чула смеха. Тя скочила да види какво става. Дори не можех да се моля повече, защото човекът се смееше толкова силно; всичко, което можех да кажа беше, “Благодаря ти Исус; благодаря ти Исус; благодаря Ти Исус!” Най-накрая човекът успя да каже, “Аз съм изцерен. Нямам никаква болка повече!”

Междувременно Чарлс дойде в офиса ми, защото беше чул експлозивния смях, който всички в офиса също чуха.

След като затворих, аз стоях и гледах телефона и се чудех какво всъщност стана с този човек. Бях малко озадачена, защото не можех да разбера какво се случи. Той не ни остави да чакаме дълго, защото още на другия ден се обади за да каже, че откакто съм се молила за него няма никаква болка. Седмица по-късно той се обади, за да каже че е ходил на изследвания, които доказали, че няма и следа от тази болест в него! Благодаря ти Исусе!

Можех да си помисля, че това е някакво изключение, което е забравено, но нещата не спряха дотук. На другия ден един от нашите партньори се обади, и ни помоли да се молим за едно момиче, което било в кома от седем седмици в болницата. Докторът бил казал на майка му, че краят е близо и че е въпрос на часове да живее. Майката се обадила на тази нашa партньорка, която била нейна братовчедка, и й съобщила лошите новини. Тя веднага седнала и написала чек за 1000 долара за нашето служение, за възпоменание на момичето, обади се в офиса и ни каза за това, за да може да каже на братовчедка си че е дала този чек.

Аз казах, “Нека се моля за нея. Не е ли по-добре да дадеш възпоменание за живот вместо за смърт?” Тя беше много разтревожена, но аз започнах да се моля, и точно когато заповядвах на духа на смърт да напусне момичето, тя започна да се смее със свят смях. Когато казвам, Свят смях, имам предвид този красив неконтролируем смях, който идва от Святия Дух, и тя продължи да се смее и да се смее, и да се смее, през цялото време, докато аз се моля.

На следващия ден тя отново ми се обади. Каза ми някои много вълнуващи новини! Един час след като сме се молили за момичето, то излязло от кома и казало, “Гладна съм. Искам да ям нещо.” Докторът казал, че тя все още е в безсъзнание, и не може да яде нищо, но момичето настоявало, че не е в кома, но е гладна, затова те се съгласили и й дали да яде.

За 24 часа тя била изписана първо от интензивното, а след това я пратили в къщи, напълно изцерена от Божията сила, и се върнала на работа след по-малко от седмица, без абсолютно никакви симптоми! Аз казах на партньорката ни, че е дала възпоменание за живот за това момиче!

Благодаря Ти, Исусе. Нека Святия Дух бъде свободен да изцерява по какъвто си начин иска!

Поради една или друга причина, аз не свързах тези две изцерения и свръхестествения начин по който те се случиха, със  свят смях, докато не се случи трето! Една дама се обади от Ню Йорк. Тя беше от Англия и беше дошла в Щатите, за да може да дойде в Хюстън, за да се молим за нея, но тя каза, че има такива болки, че няма да издържи до Хюстън, и каза че отива в болницата и ще ми се обади по-късно. Тя имаше рак и докторите и бяха казали, че не могат да направят нищо за нея.

Започнах да се моля дотолкова настоятелно и сериозно доколкото знам, и заповядах на духа на рак и на смърт да излязат от нея, когато изведнъж отново чух този неконтролируем смях от другата страна, и отново разпознах святия смях. Не направих повече нищо друго освен че повтарях, “Благодаря Ти, Исусе. Благодаря Ти Исусе. Благодаря Ти, Исусе.” Жената, която имаше нетърпима болка продължи да се смее като че ли най-смешното нещо и се е случило току що. Предполагам че е било така защото накрая тя ми каза, “Знаеш ли, аз съм изцелена! Нямам никаква болка в тялото си.” Докато ми благодареше и се сбогуваше с мен, тя отново избухна в смях.

Тя ми се обади четири дена по-късно и ми каза, че се връща в Англия. Тя  ми каза, че е ходила в болницата. Направили са й пълни изследвания за рак, и не са открили нито една бучка в цялото й тяло! Благодаря  Ти, Исус!

Във всеки от тези случаи смехът е идвал във време на най-голяма болка, но въпреки мъките всички тези хора започваха да се смеят! Коя съм аз да питам Бог защо е избрал този начин?

Оттогава не сме имали много подобни обаждания, но Бог ни показваше отново свръхестествения начин, по който Той действа. Не винаги е според нашите представи.

Говорихме по телевизията в Хюстън точно след като това се случи и разказвахме за вълнуващите неща, които се случват по време на свят смях, и това предизвика друго необикновено обаждане по телефона седмица по-късно. Една жена, която гледала програмата казала, “Не вярвам в това! Не вярвам на нищо, което те казват! Всичко е нагласено!”

Невероятно е обаче какво Святия Дух би направил в ситуация като тази, жената не можела да забрави това, за което сме говорили! Не можела да забрави святия смях, за който говорихме, така че тя отишла на църква и запалила свещ на Мария, докато го правела тя избухнала в свят смях! И не само това, тя започнала да пее звуци и думи,  които не била чувала през целият си живот, когато Исус я кръстил в Святия Дух! Тя казала, “Аз вярвам! Аз вярвам! Аз вярвам!”

Спомням си преди години някой Петдесятници ни бяха казали, че една жена от тяхната църква получила кръщение със Святия Дух, когато печката й гръмнала. Затова в продължение на години  след това цялата църква си мислела, че начинът да бъдеш кръстен със Святия Дух е да си завреш главата в печката. Това само показва, че Той може да направи каквото си иска, по начинът, по който си иска!

Доскоро светът беше залепнал пред телевизорите покрай олимпиадата. Koгато слушах всички онези хора да крещят и да викат, аз си мислех, “Това е нормално. Защо и ние да не правим същото, когато Бог се движи по вълнуващ начин?”

Трябва да се наслаждаваме на всичко, което Бог прави, включително и на святия  смях. Виждали сме служби, на които цели сектори в аудиторията падат под Божията сила. Веднъж видяхме гълъб, “като от огън,” размаха на крилете му беше около 15 метра. Това се случи на едно събрание. Какъв беше резултата? Цялата публика се стече към олтара за спасение. Не критикувай Бог за нищо, което прави или за това как го прави. Крайният резултат винаги ще бъде спасение за изгубените, или препосвещение на онези, които са охладнели! Когато гълъбът, за който споменах по-горе се появи хората започнаха да крещят, “Господи, спаси ме, Господи спаси ме!”

Aко Бог иска всички на нашите служби да правят виенски колела, нас това не ни притеснява. Ако Той иска хората да танцуват това също не ни притеснява. Ако иска да се смеят и да се търкалят на пода не ни притеснява и това!

Едно нещо, което святият смях ефективно извършва е че освобождава от религия и от религиозни неща. Нека всички да пожелаем да видим какво казва Бог на църквата по този нов начин. Нека да скочим и да опитаме и да видим за себе си че Бог е добър.

Търсете Господа, докато може да се намери,

Призовавайте Го докато е близо;

Нека остави нечестивия пътя си,

И неправедния помислите си,

Нека се обърне към Господа,

Той ще се смили за него,

И към нашия Бог, защото Той

Ще прощава щедро.

Защото, Моите помисли не са като

Вашите помисли,

Нито вашите пътища като моите

Пътища, казва Господ.

Понеже както небето е по-високо от земята,

Така и Моите пътища са по- високи

От вашите пътища,

И Моите помисли от вашите помисли

Защото, както слиза дъждът и

Снегът от Небето

И не се връща там,

Но пои земята и я прави

Да произрастява и да напъпва,

Тя дава семе на сеещия

И хляб на ядящия,

Така ще бъде и словото Ми,

Което излиза от устата Ми;

Не ще се върне при Мене празно,

Но ще извърши волята Ми,

И ще благоуспее в онова,

За което го изпращам.

Защото ще излезете с радост,

И ще бъдете изведени с мир;

Планините и хълмите ще запеят

Пред вас радостно,

И всичките полски дървета

Ще изпляскат с ръце.

Вместо драка ще израсте елха,

Вместо трън ще израсте мирта;

И това ще бъде на Господа за име,

За вечно знамение, което няма да се изличи.

Исая 55:6-13

И така след като Неговите пътища са по-високи от нашите, нека не задаваме въпроси за това как Го прави!