КАКВА Е ЦЕЛТА НА СВЯТИЯ СМЯХ

“Всеки от тях, който пази Съботата да не я оскверни,

и държи завета Ми –

И тях ще доведа в святия си хълм,

И ще ги зарадвам в Моя молитвен дом. Исая (56:6б, 7).

Ние винаги трябва да сме напълно отворени към движението на Святия Дух и никога да не бъдем толкова затворени, че да не видим, ако Бог върши нещо свежо и ново днес, което не можем да схванем със ограничените си умове! Нека просто му се наслаждаваме, а не да се опитваме да проумяваме Бог.

Четох една статия в едно списание от д-р Лестър Съмрал, в която той прави следното изявление, “Причината поради, която съм бил във всяко движение на Бог е защото никога не съм критикувал ничие служение или дело на Бог!”

Освобождението на хора от духа на религия и религиозни неща е само едно от дивите, вълнуващи неща, които виждаме да стават, чрез святия смях.

Като се върнем назад в спомените си и се сетим за някои от миналите ни служби, ние спомняме за изблици на необикновен смях. Скоро звъняхме на един човек, който беше присъствал на една от службите ни, защото се сетихме, че по време на дарението той избухна в неконтролируем свят смях. Той се смееше толкова здраво, че каза че не иска да ни пречи, и свали сакото си, за да се опита да запуши устата си с него. Не стана. Той просто се смя по-силно! Всичко, което постигна беше, че лицето му стана още по-червено отпреди! Той е рус с много бяла кожа, и когато се смее много лицето му наистина почервенява. Аз не му обърнах внимание тогава, защото знаех, че не прави нещо нарочно, за да пречи на събирането на дарението. Това просто беше неконтролируемо нещо.

Обадих се на този млад мъж и го попитах дали може да ми каже нещо, което се е случило с него по време на този изблик на смях. Бях крайно изненадана, от това което ми каза той.

Той каза, че първият път, когато чул Свят смях било в Карпентърс Хоум Чърч (Църква  Дом на Дърводелеца), където стана втората ни Изцерителна  експлозия. Един Негов приятел, буквално го бил завлякъл на събранието. Той не искал да присъства, но човекът с когото живеел в един апартамент настоявал да дойде с него. По това време той не бил женен, и каза че имал толкова проблеми на гърба си, че наистина не му било интересно да ходи на нещо, “религиозно.” Каза, че имал прекалено много “боклук” в живота си, който не трябвало да съществува, но не можел да направи нищо за това.

Той отишъл само за да угоди на приятеля си, и знаел, че не отива за да извлече нещо от това, но след като влязъл той усетил духът на събранието, живнал и започнал да се наслаждава.

На вторият ден от поучението ни, за това как да служим с изцерение, ние извикахме една жена на платформата, която стоеше точно пред този човек. Тя получи изцерение, и когато се върна на мястото си, мъжът ми каза, че аз съм и казала нещо като, “Не губи изцерението си! Не позволявай на дявола да ти го открадне!” Това което аз казах изобщо не беше смешно, но жената изведнъж избухна в смях. Тя се опитвала да се скрие зад седалката пред нея, и тогава съвсем неочаквано, хора около нея започнаха да се смеят и да изчезват зад седалките. Този млад мъж седял и наблюдавал това и не можел да разбере какво става, но той каза, че изведнъж почувствал вълна на Святия Дух да идва върху него и изненадващо започнал да се смее. Не след дълго имаше около трийсет души в този сектор, които бяха напълно обзети от неконтролируем смях.

Тъй като църквата, в която бяхме беше твърде голяма, не беше възможно да се забележи всичко, което се случва. Ние въобще не знаехме за това което се случва в сектора, в който седеше Майк. Той ми каза, “Когато най-накрая спрях да се смея, се почувствах като човек, който е измит отвътре! Имаше много неща в живота ми, които не трябваше да са там. Бог ме спаси и аз никога не съм се чувствал по-чист през целия си живот, както след този смях.”

Ние се помолихме за жена за него, и не след дълго той се ожени, и последваха три малки момиченца в кратка последователност. После обаче ураган връхлетял върху къщата им и я разрушил, и нямали застраховка за нея. Един проблем в бизнеса им се появил и той каза, “Притискаше ме огромен финансов дълг, когато дойдохме на вашата служба в Свети Августин (Флорида), защото съпругата ми и аз бяхме затънали в дългове.”

Те и двамата седнаха на първия ред, защото както той каза, “Винаги обичам да гледам отклика на хората, и какво правите двамата с Чарлс там горе, да видя дали Духа ще ми говори. Винаги се вълнувах да разбера, че Святия Дух ми е казал нещо по същия начин, по който го е казал и на вас.

“Изведнъж, докато ви слушах да говорите за просперитет, като че ли още една вълна на Святия Дух ме превзе и отново усетих като, че ли съм измит отвътре!” Той не си спомня колко продължил смеха, но трябва да е било повече от трийсет минути. “Когато свърши”, продължи той, “натиска, който усещах за финанси напълно си беше отишъл!” Смехът го накарал да предаде проблемите си на Бог, и той вече няма дългове! Алелуя!

Много неща биват извършени от Святия Дух, когато се предадем и започнем да се смеем. Всички ще открием в близкото бъдеще, многото неща, които се случват по време на святия смях.

На скорошно събрание в Тексас, бяхме изненадани от броя на децата които присъстваха на службата. Имаше необикновено много деца на възраст от шест до девет години. Ние служехме както обикновено, и докато викахме хора да излизат напред, забелязахме, че славата на Бог е над децата. Техните нетърпеливи личица казваха, “Докосни мен! Докосни мен!”

Избрахме няколко от тях да излязат и те моментално избухнаха в свят смях, паднаха под силата на Бог и легнаха там със същия външен израз на радост, който имаха и повечето възрастни, когато се конфронтират с необикновеното проявление на Бог.

Чарлс извика цяло едно семейство от пет души да излезе напред. Бащата беше солиста тази вечер и беше изпял песен, която се казваше, “Докосни хората си отново.” И Той ги докосна! Всичките пет души от семейството паднаха под силата, и докато всички те започнах да се смеят, най-големият син, който беше на дванайсет години получи наистина уникален свят смях! Те бяха толкова красиво залепнали за пода, може би мина повече от час преди някой от тях да се изправи. Докато майката и едно от децата имаха изблици на смях, бащата, най-големият син и деветгодишната дъщеря, се смееха през цялото време без да спират!

На неотдавнашно събрание, което имахме със Естир Илниски от Организация за Ходатайствени молитви Естир, чието служение е основно с деца, тя ни каза, че следващото велико съживление ще дойде чрез деца. Децата в нейната църква пророкуват от ранна възраст и са в час със словото в своите пророчества.

Каква вълнуваща мисъл! И ние открихме истината и вероятността  за това, защото децата не можеха да стоят спокойно, докато не им положехме ръце! Те не идваха само по веднъж, да се молим за тях, но два дори три пъти, с думи като, “Не получих достатъчно! Дай ми още!” или “ Защо отблъсквам Святия Дух?” (това беше от едно осем годишно момченце!). Друго дойде и каза, “Не съм го получил още, и няма да се прибера, докато не го получа!” Един младеж между единадесет и дванадесет години каза, Най-накрая го получих на шестия път!” Той нямаше да се откаже, докато не го получи! Той каза, че “свята топлина” дошла върху цялото му тяло, след което започнал да се смее!

Те идваха на вълни, на вълни, докато всички получиха святия смях и бяха доволни, че са “го получили”! Такова съживление между деца, и такъв глад! Това беше вдъхновяваща гледка, да видиш всички тези деца с такъв глад за Бог! Няколко от тях получиха кръщение в Святия Дух и започнаха да говорят езици по време на свят смях!

Какъв беше духовният резултат от това? Ние приключихме службата със хваление и поклонение и после се върнахме на масата за книги, за да вземем книгите за вкъщи. Едно момче на девет години отиде отпред, застана пред църквата и проповядва и пророкува около десет минути пред публика от около двадесет души! Невероятно! Чували сме за малки деца да проповядват и да пророкуват днес, но това беше първият истински пример, който сме виждали! Едно малко момче на четири или на пет годинки, дойде отзад при мен и ми каза, “Аз се спасих тази вечер!”

Същата тази сила на Святия Дух, която изпълва със смях, е тази която носи и изцерението. Една дама дойде отпред, за да свидетелства, че бучка в гърдата и е изчезнала напълно по време на свят смях. Друга жена доведе един мъж отпред, който заеквал много през целия си живот, и той беше освободен по време на свят смях.  Той свидетелства на микрофона и не заекна нито един път!

Едно семейство дойде в края на службата с пет годишно момиченце. Аз седях на един стол като си почивах за момент, когато те дойдоха отпред, така че аз станах и им положих ръце. Майката и бащата по-късно казали на пастора, че малката им дъщеря толкова била пияна от силата на Святия Дух, че не можела да върви направо и затова трябвало да я вземат за да я заведат в колата!

Всички може да се чудим и да кажем, “Каква е целта на това пет годишно момиченце да се напива от силата на Святия Дух?” Мога да ви гарантирам това : живота на това пет годишно момиченце никога няма да бъде същия. Тя е получила докосване от Бог, което много деца никога не са получавали и живота и ще бъде повлиян от това до идването на Исус.

Колко добре си спомням деня, в който най-голямото дете на дъщеря ни, Чарити се отскубна от майка си и баща си на едно събрание, на което ние служехме и тръгна да тича по коридора, толкова бързо колкото крачетата й можеха да тичат, и тя се качи горе на платформата и каза, “Бабо докосни мен!” Тя беше видяла хора да падат под силата на Святия Дух и това беше раздвижило нейното малко сърчице. Тя искаше да преживее това докосване от Бог!

Тя лежа долу абсолютно неподвижно в продължение на половин час, и за тригодишно дете да лежи неподвижно толкова дълго само по себе си е чудо, но живота на Чарити се промени. Сега когато пиша това тя е почти на осемнадесет, завърши първата си година в колежа, и никога не е залитала във взаимоотношението си с Бог, нито някога се е съмнявала в Неговото съществуване! Всички ние вярваме, че това се дължи на това, че малкото сърчице,  беше толкова отворено да приема на три годишна възраст и отговори на Неговото докосване!

Знаменията и чудесата, които Бог върши днес може да са различни от това да пълни леглата на Египтяните с жаби, но са също толкова забележителни, когато Той определя бъдещето ни с друго чудо и знамение!

Нещо интересно е, че когато смехът утихне изцерителната сила не спира. След края на службата, докато бяхме на масата с книгите, се приближи подскачайки със голяма метална скоба между коляното и горната част на крака.

Съпругът й каза, “Моля ви молете се за коляното на жена ми; тя страда от девет месеца, ходи на шест доктора, но те не могат да определят причината за болката й.”

Смехът още беше и върху жената и върху съпругът й, въпреки болката в коляното й, и ние я сложихме на стол и като държахме краката й напред, заповядахме на коляното й да бъде изцерено, хрущяла и смазващата течност да бъдат възстановени. После заповядахме на връзките и на сухожилията да се върнат към нормалната си дължина и сила, също и електрическите честоти да станат нормални и поправят всички повредени клетки, и  белези. После смъмрихме болката в името на Исус, помолихме я да каже,” благодаря Ти Исусе” и проверихме коляното й.

Когато тя започна да си свива коляното, трябваше да видите изражението на лицето й. Изведнъж тя изкрещя на съпруга си, “Коляното ми е изцерено!Повече нямам болка!” Веднага щом разбра, че е изцерена, тя скочи от стола,  и отново избухна в неконтролируем Свят смях. Нямаше абсолютно никаква болка, когато краката й стъпиха здраво на пода!

Малката й дъщеричка, тогава излезе и когато майка й, й каза за изцерението малкото момиченце не можеше да го проумее, но се присъедини към родителите си като всички викаха и хвалеха Бог и разказваха на всички наоколо, че Бог е направил чудо!

Святия смях се превърна в коляно без болка и в Дух на радост за цялото семейство!

Смехът и силата не спират, когато хората напуснат църквата!Това продължава в ресторанти, където те отиват да говорят за това, което се е случило вечерта.

Семейство от пет души отишло в “Тако Кабана”,  за да хапнат нещо и  дванайсетгодишното им момче паднало на земята зад автомобила им, и започнало отново да се смее. То се смяло в продължение на два часа и половина. Майка му каза, че се е притеснила, защото хората го гледали около петнайсет-двайсет минути как се смее в ресторанта. Тя каза, “Той не е такъв тип, който привлича  вниманието към себе си, и аз винаги съм учила децата си да не изопачават нищо, особено ако това е свързано с Бог, затова знаех че е реално.”

През цялото време, докато момчето се смееше в ресторанта, то казваше, “Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе! Благодаря Ти, Исусе!”

Майката каза, че в действителност тя не се смяла със Свят смях по време на службата, но знаела че той е вътре в нея, и че ще избълбука и ще избликне, когато има нужда от него.

Една от дамите в църквата каза, че се  смяла,  и смяла, докато напълно изгубила всякакви задръжки. Тя се опитала да стане, но била прикована за пода. Хората й имали доверие, затова те знаели, че това е реално!

Преди много години бяхме срещнали един генерал от Въздушните Сили, и след като бяхме загубили връзка с неговото семейство отдавна, сега те бяха дошли на това събрание. Съпругата му ни се обади предния ден и ние я попитахме какво знае за святия смях и тя ни написа една интересна история, за която не знаехме:

“Първият път, когато видяхме свръхестественото проявление на Святия Дух беше на събрание на Чарлс и Франсис Хънтър във Вирджиния. Дик и аз бяхме призовани от Господ, кръстихме се със  Святия Дух и бяхме запалени за всичко, което Бог има, но Чарлс и Франсис знаеха, че ще ни трябва истинско разтърсване за се оттървем от резервите на мъртвата религия. На тази служба, когато силата се изливаше на това място всичко стана свободно, както ние. Оттогава  никога не сме били същите повече.

“След като влязохме в служение, сътрудничеството ни със семейство Хънтър е постоянно удоволствие и пътищата ни често се пресичат. На едно голямо събрание в една бална зала в щата Вашингтон, аз открих колко заразителен може да бъде Святият смях. Съпругите на мъжете, които участват в събранието, седяха една до друга на първия ред от едната страна и там имаше едно наелектризирано усещане за вълнение, когато Святия Дух изглеждаше толкова удовлетворен колкото бяхме и ние. Ред след ред хората, които стояха изправени и се бяха хванали за ръце бяха събаряни от силата на Бог,  случваха се изцерения и изведнъж Франсис махна с ръка към нашия ред. Вместо да падне под силата, една типична дама, тиха жена а един от директорите се напи. Няма друго описание на състоянието й. Тя беше също като във филмите, когато показват някой весел пияница, който преживява  най-хубавия момент от живота. Хората се надяват да постигнат това с алкохол, но това просто не става.

“Да си пиян в Духа е славно. Тя започна да се киска и да се извива на стола си като колената й бяха в една посока и се свличаха надолу а глезените й на другата посока. Изглеждаше така, сякаш няма кости а е парцалена кукла! Ние се смяхме на тази гледка, явно и на нея й беше смешно, защото се смя заедно с нас. И после то се случи. Истински смях, дълбок, напълно заразителен обхвана целия ред. Ние се смяхме и смяхме, докато не можехме да се държим на столовете, и започнаха да ни текат сълзи като река. Достатъчно беше да се видят израженията на лицата на хората, за да продължиш да се смееш отново, ако си спрял, за да си поемеш дъх. Не знам колко дълго продължи това, но никога не съм усещала нещо толкова чудесно, такава свобода и такава споделена радост!”

Карълайн разбра изцерителния ефект на святия смях и започна да служи ида оценява това необикновено проявление на Божия Дух. Вътрешното изцерение, което става чрез него е направо невероятно. Тя написа още една история.Ето я и нея:

“След този път, аз срещах свят смях и в други случаи.  За един, за който си спомням много добре беше с една много мила възрастна жена, която излезе да се моля за нея. Тя беше плаха, и изказа молбата си като че ли ще досажда на Бог с нея. Аз трябваше да наведа главата си, за да чуя тихите й думи. Изглежда тя имаше проблеми с мъка, за която тя мислеше, че не е Християнско да не може да преодолее, и искаше да помолим Бог да я махне от нея. Помислих си, че може би е от тези, които се хващат за мъката си, и годините си минават, тази мъка ги връзва, и не могат да се отърсят от нея.

“Много жени, които чуят словото за първи път и осъзнаят, че всъщност са правили това, държали са се за мъката си, и че това проваля живота им, те излизат за молитва, за да бъдат освободени. Затова аз просто положих ръце върху нея, и помолих Бог да я изпълни напълно със радостта Си. И можете ли да повярвате, точно това направи Той! Тя падна под силата на Бог, и аз пристъпих към другия човек, за когото трябваше да се моля, и тогава чух най-възхитителното коремно кикотене- такова, което идва от най-дълбоко отвътре. Погледнах надолу към нея, усмихнах се и се обърнах към жената, за която се опитвах да се моля, само, за да намеря отново друг изпълващ смях,новооткрит извор на радост,  излизащ от корема й.

“Жената, на която положих ръце и аз се смеехме и се опитвахме да продължим с молитвата, но нямаше начин. Тогава тя наистина влизаше в това, и смехът просто излезе на най-прекрасните вълни. Е, но като правило, не отнема много време да започна и аз, и затова не се изненадах много, че аз също се присъединих към нея, докато не разбрах, че и аз не мога да спра и се превивах, удрях се по бедрото и се смеех силно. Жената, за която се бях помолила, правеше същото и целите първи два реда, влязоха в това.  Заразително е! Хора почти падаха от столовете си от смях!

“Накрая всичко свърши като всеки се лъкатушеше и триеше сълзите си, и потъркваше натъртените си места. Милата малка дама започна да се изправя, и двама мъже се спуснаха да я хванат и да я изправят на крака. Тя и аз се прегърнахме наслаждавайки се на още една вълна от смях, когато тя каза с притеснение, “Надявам се, че хората, които видяха това, няма да си мислят лошо за мен, за това че се смях толкова скоро след смъртта на съпруга ми.” Попитах я кога е починал той, и бях шокирана да чуя, “Преди ДВЕ СЕДМИЦИ!!!” Как би могъл някой да опише изцерителния ефект от святия смях?”

следваща глава ВЪВ ВСИЧКИ СИТУАЦИИ