ЗА БОГА КАКВО СТАВА?

Дръж си шапката – предстои ти да попаднеш във вихъра, който се задава на пътя ти!

Има един силен нов вятър от Святия Дух, който духа, но е много повече от този на Петдесятница.

Има един изпълнен с енергия мощен звук, който идва с този нов вятър на Духа и това е вълнуващия звук на радост, радост, радост! Не само една вътрешна радост, но това носи една гласна радост, един свят смях със себе си. И това ни раздвижва и ни води до по-високи нива с Бог.

Духа на Бог се движи бързо по начин, който направо спира дъха и понякога те кара направо да настръхнеш, и хората от всеки език и всяка нация пускат това, което е вътре в тях. Хора от всички нации и деноминации се влюбват радикално в Исус по съвършено нов начин! Те тичат към бара на Йоил, където питиетата са безплатни и няма махмурлук! Новото вино тече, а хората пият и пият, но резултатът, е не махмурлук, а драматични промени в живота им.

Това удивително ново движение на Святия Дух бързо строшава оковите на религията и традицията и освобождава хората в Духа по един прекрасен начин. “Ето нещата предсказани от начало се сбъднаха, и Аз ви известявам нови; преди да се появят казвам ви ги. (Исая 42:9) И не си спомняйте предишните неща, нито мислете за древните събития. (Исая 43:18).

За този чуден, исторически ден на Петдесятница, Библията казва И те всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят чужди езици според както Духът им даваше способност да говорят. (Деяния 2:4) И какво си помисли света, помисли си че са пияни. И ТЕ БЯХА… славно пияни от Святия Дух! Още веднъж Бог свръхестествено възстановява радостта на Господ за Църквата. И още веднъж хората започват да се опияняват от сладката несравнима сила на Святия Дух! Хора присъстващи от всички страни, които бяха там през този чуден вдъхновяващ ден казаха: “Критяни и Араби слушаме ги да говорят  по нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това? А други им се присмиваха, казвайки:Те са се напили със сладко вино. А Петър като се изправи с единадесетте, издигна гласът си и им проговори казвайки: Юдеи и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това, и внимавайте в моите думи. Защото тези не са пияни както вие си мислите, понеже е едва третия час от деня, но това е казаното чрез пророк Йоил:-

И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища; още и на слугите си и на слугините си ще изливам от Духа Си, в ония дни и ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, и знамения на земята долу, – кръв и огън и пара от дим; (Деяния 2:11-19).

И едно от съвременните знамения на земята долу е Святият смях, който свръхестествено превзема хората по време на службите по целия свят! Хвалението и поклонението заеха главна част от службите днес, и чудесата започнаха да се случват по време на хвалението и поклонението. Когато казваме “хваление и поклонение,” нямаме предвид просто едно пеене по време, на което ние автоматично изпяваме куплети, 1, 2 и 4 с нос заровен в песнарката. Истинското хваление и поклонение започва там, където ние влизаме в една напълно нова фаза на любов с Бога. Това е едно специално време, когато ние искаме да пренесем всичко, което сме дух, душа и тяло в една изцяло нова фаза на любов към Бог. Чрез хваление и поклонение заключваме всичко друго отвън и преживяваме едно специално време на интимност с Бог и Исус Христос.

Това е времето, прекрасното небесно време, в което махаме всичко, от нашите объркани умове, и затваряме света отвън, проблемите на деня, всичко, което ни дразни и тормози, което се е случило и изглежда невъзможно да се махне от мислите ни. Но точно това трябва да направим, и да се концентрираме на това да се приближаваме към Бог и взаимоотношението ни с Него да расте в страст и ревност.

Има времена в християнския живот, в които се обезсърчаваме и губим част от огъня и любовта си към Бог, поне го остави да гори с по- малка яркост. Същото нещо би могло да се случи в брака, ако не поддържаме постоянно огъня, за да може да гори силно! Обновяването и освежаването на страстта ни за Господ са истински необходими за света днес!

Хвалението и поклонението под водителството на помазани служители могат да променят посоката на цялата служба. Могат да поставят основа за това да се случват велики и свръхестествени неща. Тези служители не само трябва да внимават какво казва Святия Дух, но също трябва да бъдат внимателни към това как откликва събранието.

Не само е дадена привилегия от Бог на всеки вярващ, но и отговорност за това напълно да влезе в хваление и поклонение. Това не е време , в което да позволяваш на ума си да витае из залата, и да гледаш кой закъснява, или кой е седнал  пред теб току-що. Това е чудесно време не само да затвориш света отвън, но да затвориш очите си, така че това , което се случва около теб да не те разсейва.

“Ще заявявам Името Ти на братята ми; всред събранието ще пея хваление към Теб” (Авакум 2:12).

Би трябвало винаги да влизаме в църква с очакване за нещо свръхестествено, което може да ни се случи. Когато влизаме в църква трябва да влизаме през портите Му с благодарение! Когато колата ти влезе в паркинга на църквата, ти влизаш през портите и трябва да започнеш да благодариш на Бог. Благодари на Бог за църквата си. Благодари му за мястото на паркинга. Благодари на Бог за пастора. Благодари му за службата на поклонение. Благодари на Господ за прекрасното нещо, което Той ще направи в следващия час или повече. Благодари Му за всичко!

После Словото ни казва “Влезте в дворовете Му с хваление.” Когато влезеш в сградата на църквата, влез със хваление към Бог. Хвали Го за спасението си. Хвали Го за здравето си! И ако не си здрав, хвали Го за изцерението си. Хвали Го за това, което казва Словото за финансите ти, “Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето Славно богатство чрез Исус Христос”(Филипяни 4:19). Когато влезеш в дворовете Му, хвали Го за всичко, за което можеш да се сетиш, или, за което не си мислил от дълго време. Понякога ние трябва да се освободим от много от религиозните си крепости, когато започнем да влизаме в радостта и в хваление и поклонение към Бог. Понякога ние дори не можем да разберем другите хора, но едно от нещата, които сме се научили е да не съдим хората според делата им. Може да ни се струва странно, може да ни се струва различно, но ако това е от Бог и ако Той им говори, нека просто да вървим с тях, защото същото диво и вълнуващо нещо може да се случи и с нас!

Трябва да влизаме с духа си и да пеем хваление към Бог с целия си дух, душа и тяло. Би трябвало напълно да се изгубим в Неговото присъствие! Нашата изпълваща ни, страстна любов към Бог трябва да се изрази като служение към Бог с цялата ни енергия, чрез гласовете ни, телата ни и със сърцата ни. Нищо не трябва да пречи на пълното ни поклонение и хваление към Бог.

Хвалението и поклонението може и донася изненадващото свръхестествено по много начини!

Наскоро една наша приятелка беше информирана от докторите си, че ракът се е върнал в тялото й. Тези новини не били приети с радост от никого, и има един естествен страх, който се появява и обхваща сърцата ни. Ще ме изцери ли Бог отново… ще бъде ли фатално този път? Какво ще ми се случи? Какво ще се случи със съпруга ми (или съпругата ми)? Много мисли изпълват умовете ни във времена като тези.

Тя предаде проблемът на Бог, което правят много от нас, и после имаме склонност да си го вземем обратно и да се тревожим още известно време. Но на следващата служба, на която тя отишла, тя толкова потънала в присъствието на Бог, че буквално не я интересувало нищо друго около нея, нито какво става в тялото и, но само Святия Дух по време на хваление. Тя разказа, че почувствала, че буквално пристъпила в самото Божие присъствие, след което чула онзи мек, красив, утешаващ глас на Всемогъщия Бог. Той казал ”Ти стоиш ли в Моето присъствие?” А тя отговорила, “Да, Господи.”

По същият нежен начин Той я попитал, “Може ли рак да живее в Моето присъствие?” Тя отговорила, “Не, Господи, рак не може да живее в Присъствието Ти.” Тя моментално била изцерена от всички симптоми, които се били върнали в нея и ракът си заминал!

По време на една служба в Бразилия, ние току-що бяхме се молили за кръщения със Святия Дух и около 50,000 души проговориха на езици за първи път. Хвалението и поклонението беше невероятно тогава.

Хората бяха толкова наясно, че това, което са получили е безценния дар на Святия Дух, че продължиха да се молят без някой да ги кара!

Те бяха много гласовити в своите хваления към Бог и ние не можехме да ги спрем! Вдигнах ръката си, за да ги помоля да спрат да се молят на езици, но така и не успяхме да продължим службата, защото те си мислили че им махам, затова те просто ми помахаха с ръце и продължиха да се молят на езици дори по-силно! Казах на Чарлс, “Скъпи, просто изпуснахме службата от контрол!” Това, за което бяхме загрижени беше, че напълно  сме изгубили контрол над събранието. Хората продължаваха в усърдна молитва на езици. Попитах Чарлс, какво би трябвало да направим, а той беше в същото неведение, в което бях и аз, за това как да поставим събранието под контрол. И така решихме, “Ако не можеш да ги победиш, присъедини се към тях.” Така че ние започнахме да се молим на езици, също толкова силно, колкото и събранието. Попитах Бог какво трябва да направим сега? Като че ли Той не ни чуваше, понеже не получихме абсолютно нищо друго освен оглушителна тишина от Небето. Не можехме да чуем дори едно единствено нещо, което Святия Дух да ни казва да направим. Това беше един страшно ужасен момент за двама евангелизатори, чийто умове изведнъж бяха блокирали, на място, на което бяха събрани повече от 60,000 души. Но това изобщо не беше всичко. Бог знаеше точно какво иска да направи и по какъв начин да демонстрира Своята прекрасна сила. Службата в Бразилия се превеждаше на Португалски и изведнъж чухме множество викове и сякаш всички хора казваха едно и също нещо. Попитахме преводача си какво казват хората, понеже имаше невероятно раздвижване от едната страна на стадиона и изглеждаше, че тълпата бяга след някого. Нашият преводач ни каза, че хората викат, “Вижте човека с оранжевата риза,” понеже хората в другите страни имат начин на изразяване различен от нашия, в Северна Америка, помислих, че това означава нещо като, “Дръжте бъзльото” в смисъл, че човека е страхливец. Попитах какво означава това и той ни каза да наблюдаваме човека с оранжевата риза, който бягаше, колкото му крака държат… Следван от стотици хора от събранието. “Оранжевата риза продължи да бяга, докато стигна до платформата, където почти останал без дъх каза, “Бог ме изцери, а аз дори не съм християнин, но искам да бъда спасен. Пастора на сцената незабавно го заведе при Господ и след това го попитаха какъв е бил проблема му. И какъв шок за всички на сцената! Отговорът му беше, “Получих фрактура на гръбнака преди четири години, в автомобилна катастрофа и бях парализиран до преди малко и по време на хвалението и поклонението осъзнах, че мога да се изправя и когато се изправих разбрах, че мога да вървя. Когато тръгнах вече знаех, че мога да бягам. И така започнах да бягам хвалейки Бога, защото Той ми даде нов гръбначен стълб, докато всички тези хора говореха на езици. Каква радост настана на сцената, докато казвахме на цялото събрание какво се беше случило, те просто полудяха от вълнение виждайки чудото, което Бог беше извършил, само защото те бяха покорни , на това което Исус беше казал в Марк 16, “И тези чудеса ще следват вярващите…Ще говорят на чужди езици.” Те бяха покорни на думите на Исус и Бог извърши знамение и чудо заради това. Резултата беше един парализиран млад човек, който получи нов гръбначен стълб! Всъщност така и не успяхме да проповядваме онази вечер, понеже като започнахме да служим със спасение и с кръщение в Святия Дух, Бог започна със свръхестественото и не спря. Хора се изправяха от инвалидни колички и носилки, носеха си патериците отпред пред очите на цялата тълпа и свръхестественото продължи, докато и последния човек не напусна стадиона онази нощ. Поради това че те бяха решили да бъдат интензивни в тяхното хваление и поклонение към Бог, Неговото присъствие, така беше покрило този млад човек, че той беше напълно изцерен и Бог постави чисто нов гръбнак в него. Никога не подценявайте силата на хвалението и поклонението. Възможно е Бог да прави много неща, които ние не можем да разберем с естествения си ум, но помнете, че не е нужно да разбираме всичко, което Той прави. Нека просто да му се наслаждаваме!

следваща глава ПРЕЧКА СЛЕД ПРЕЧКА